Historia turistiky na uzemi slovenska od sturovcov po dnesok

História turistiky na území Slovenska - od štúrovcov po dnešok

História turistiky na území Slovenska - od štúrovcov po dnešok

História turistiky na území Slovenska – od štúrovcov pod dnešok približuje najvýznamnejšie turistické udalosti na našom území od čias Rakúsko-Uhorska až do dnešných čias. Podáva prehľad významných spolkov a klubov a predstavuje mnohé osobnosti turistického života na slovenskom území. Slovom i obrazom prezentuje širokú škálu a rozmanitosť turistického diania. Prehľadom letných i zimných podujatí, najmä zrazov vracia čitateľov do dejísk týchto udalostí. Približuje aj nevšednú atmosféru zrazov vysokohroských turistov, turistických výstupov na dominanty Slovenska, peších prechodov a lyžiarskych prejazdov po hrebeňoch našich hôr i splavov po slovenských riekach. Publikácia nás nabáda prostredníctvom starých fotografií nazrieť aj do dávno zabudnutých horských chát a útulní roztratených v… (pantarhei.sk)

Mosty na území Slovenska

Mosty na území Slovenska

Na Slovensku je množstvo pozoruhodných mostov o ktorých však zväčša vie len úzky okruh ľudí. Mnohé z týchto mostných konštrukcií predstavovali svojho času vrchol staviteľských schopností, no na mnohé z nich sa postupne zabudlo. A pritom nejeden z nich bol unikátom ešte aj v európskom, či svetovom meradle. Jednou z hlavných úloh knihy Mosty na území Slovenska je priblížiť laickej verejnosti tieto stavebné diela a poukázať na to, že aj keď je Slovensko pomerne malou krajinou má množstvo mostov, ktorými sa môže popýšiť. Kniha obsahuje údaje o vyše 250 mostoch Slovenska, ktoré boli vybrané či už kvôli ich estetickej, technickej, alebo historickej hodnote. V knižke je na úvodných stranách zjednodušene vysvetlené aj základné statické pôsobenie mostov a spôsoby akým sa zväčša mosty stavajú.… (pantarhei.sk)

Panovníci na území Slovenska

Panovníci na území Slovenska

Panovníci na území Slovenska je publikácia, ktorá širokej čitateľskej verejnosti ponúka základné informácie o dôležitých a zaujímavých panovníkoch, ktorí panovali na území Slovenska, a to od začiatku nášho letopočtu. Táto kniha nemá ambíciu vymenovať absolútne všetkých panovníkov v poradí, v akom vládli. Podľa výberu autora uvádza historické osobnosti, ktoré viac či menej ovplyvňovali osudy našich predkov. Uvádza spletité životné osudy panovníkov, ich úspechy, hrdinstvá, ale aj prehry a tragédie. Táto kniha ponúka historické fakty v zrozumiteľnej podobe a uvádza panovníkov v chronologickom poradí. (pantarhei.sk)

Historiografia financií na území Slovenska

Historiografia financií na území Slovenska

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch monotematických okruhov, ktoré spoločne poskytujú pohľad na celkovú problematiku financií a finančnej vedy v historickom kontexte. V prvej časti vedeckej monografie sa autori zamýšľajú nad historickými súvislosťami vzniku a vývoja finančnej vedy z pohľadu samotného pojmu financie. V druhej časti sa venujú historiografii financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách. V tretej časti analyzujú historiografiu financií nižších vládnych úrovní a v poslednej, štvrtej časti sa venujú správe finančných záležitostí z historického hľadiska. Cieľom monografie je prehľadným… (pantarhei.sk)

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska

Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je rozdělena na dvě na sebe navazující části. První část je věnovaná období, kdy Slovensko bylo součástí uherského království. Tedy n a Slovensku platilo uherské právo a správní a soudní systém byl rovněž uherský. Druhá část je věnována období po roce 1918, kdy se Slovensko stalo součástí československého státu. (pantarhei.sk)

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti. Autori sa usilovali vytvoriť novú koncepciu chápania a spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie a štátnoprávnej histórie na území Slovenska. Jeho podstatou je prístup, ktorý v jednej rovine podáva ucelený vývoj štátnej organizácie, foriem a prameňov práva. Nadväzujúcou rovinou sú náčrty právnych inštitútov v ich historickom vývoji, ktoré umožňujú predstavenie a poznanie jednotlivých právnych odvetví. Výsledkom je komplexný pohľad na charakter štátu na území Slovenska – koncentrovaný prehľad úrovne dobového práva platného na našom území. Autori chcú takýmto spracovaním potvrdiť všeobecne… (pantarhei.sk)

Pramene práva na území Slovenska II. zväzok 1790-1918

Pramene práva na území Slovenska II. zväzok 1790-1918

Kniha prináša pohľad na formovanie novodobého štátu a práva prostredníctvom výberu z podstatných prameňov, ktoré sa viažu k historickému obdobiu rokov 1790-1918. V tomto období dochádza k reforme systematiky a výstavby právneho poriadku v spojení s posilnením významu pozície zákona vo vyjadrení kodifikácií jednotlivých odvetví práva. Kniha je rozdelená na všeobecnú a osobitnú časť. Všeobecná časť približuje vývoj práva, právnej vedy a uhorského ústavného práva s dôrazom na systematiku prameňov práva. Osobitná časť poskytuje prehľad vývoja jednotlivých právnych odvetví na báze jednotlivých právnych prameňov a ukážok z právnej kazuistiky a judikatúry. (pantarhei.sk)

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (Druhé prepracované a…

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (Druhé prepracované a rozšírené vydanie)

Druhé prepracované a rozšírené vydanie učebného textu nadväzuje na snahu spoluautorov predstaviť slovenskú národnoštátoprávnu históriu nielen v stručnejšej, ale súčasne aj v zrozumiteľnejšej a prístupnejšej forme. Skúsenosti s praktickým uplatnením prvého vydania predmetného učebného textu v konkrétnom výučbovom procese primäli spoluautorov prehodnotiť, doplniť či zrozumiteľnejšie formulovať zásadné medzníky štátoprávneho vývoja na území Slovenska v epoche feudalizmu zahŕňajúcej obdobie stredoveku a novoveku. Učebný text vo svojej podstate približuje feudálny úsek vývoja štátu a práva na našom území (od ranofeudálnych foriem štátnosti až po absolutistickú monarchiu za panovania Habsburgovcov), končiaci revolučnými udalosťami rokov 1848/1849, znamenajúcimi zásadnú zmenu dovtedajších… (pantarhei.sk)

Dejiny Slovenska a Slovákov od Veľkého tresku po veľký tresk

Dejiny Slovenska a Slovákov od Veľkého tresku po veľký tresk

Autor humorným spôsobom hovorí o najdôležitejších postavách a udalostiach týkajúcich sa slovenských dejín. Vtipné historky oživujú ešte vtipnejšie perokresby, ktorými je text okorenený. Aj o veciach vážnych možno hovoriť s úsmevom. To je hlavný zámer autora tejto knihy. Veríme, že sa čitateľovi bude páčiť. (pantarhei.sk)

Od minulosti k dnešku

Od minulosti k dnešku

Dějiny českých zemí z evropského pohledu. Aktualizováno o poslední události. Přehledné zpracování českých dějin od samých počátků až po ty nejsoučasnější události z pera prof. Jana Rychlíka, významného českého historika. Jan Rychlík dále důsledně zasazuje dějiny českých zemí do širšího evropského kontextu, zejména do prostoru střední Evropy, s pohledem otevřeným jak na západ, tak na východ. Prostoru se dostává i slovenské perspektivě v pohledu na historii Československa, mnohdy odlišné od perspektivy české. (pantarhei.sk)

Okolo Slovenska po hraniciach

Okolo Slovenska po hraniciach

V knihe je opísaný príbeh pešieho prechodu autora so skupinkou nadšencov po hraniciach Slovenska. Okrem textovej formy je plná farebných dokumentačných záberov. (pantarhei.sk)

Plávam na svojich snoch - Od trópov po Arktídu

Plávam na svojich snoch - Od trópov po Arktídu

Také veľké vlny som ešte nevidel. Prevaľovali sa cez loď zozadu a z ľavoboku, kokpit býval plný vody a zvuky pri náraze vlny do lode stáli za to. Windpilot bezchybne riadil, my sme sedeli, ležali, driemali vnútri a kontrolovali reťazovú reakciu vetra, keď sme pri zostupe z vlny mali aj desať uzlov. Radšej sme sa nepozerali cez okienko von, aby sme nedostali strach. Naplávali sme 13 579 míľ. Najvýchodnejšie sme boli na ostrove Korfu, dvadsiaty poludník východnej zemepisnej dĺžky, najzápadnejšie v St. Augustine, USA, osemdesiaty prvý poludník západnej zemepisnej dĺžky. Najjužnejšie to bolo na St. Martine v Karibiku, osemnásta rovnobežka na severnej pologuli, najsevernejšie v Upernaviku, sedemdesiata tretia rovnobežka. Vlado Porvazník sa narodil v roku 1961 v Bratislave. Je ženatý, má dve… (pantarhei.sk)

História alchýmie na Slovensku

História alchýmie na Slovensku

Publikácia predstavuje prvé komplexné historiografické spracovanie alchýmie na území Slovenska. Autor populárno-vedeckou formou sprístupňuje čitateľovi významné skutočnosti, ktoré rozhodovali o alchymistickom dianí na tomto území a ktoré inšpirovali najvýznamnejších európskych alchymistov k návšteve Slovenska. V kontexte s európskym dianím prezentuje alchýmiu ako hľadanie dokonalosti, ktorú pre kovy znamenalo zlato (príprava kameňa mudrcov) a pre človeka dlhovekosť (príprava elixíru života). Vz ájomné prepojenie týchto dvoch snažení - technologického a filozofického, významne ovplyvnilo vývoj poznania a rozvoj prírodných vied v ďalšom období. (pantarhei.sk)

Máme iba dnešok

Máme iba dnešok

Neobľubujem vzťahy na jednu noc. Rozhodne sa neopíjam na koncertoch, neskáčem do postele s platonickými láskami a už vôbec nie s rokovými spevákmi. Som policajtka, dávno po tridsiatke, navyše rozvedená. Sama neviem, ako som sa mohla vyspať s Elim Walshom, hudobnou legendou. Oľutovala som to hneď ráno. Čo som napokon spravila? Nahádzala som na seba šaty a vyparila sa. Zutekala som pred dokonalým chlapom, s ktorým som zažila najlepší sex v živote. Jeho podmanivé zelené oči, vyrysované telo a samoľúby úsmev nemajú v mojom živote miesto. Aj bez neho mám starostí vyše hlavy a, úprimne, nejde o malichernosti. Škoda len, že Eli to vidí inak. Vytrvalo si razí cestu k môjmu srdcu, prehovára ma, dokazuje mi, že sa v ňom mýlim, a že sme si súdení. Verte mi, každá by podľahla... Raz mi však povedal,… (pantarhei.sk)

Od patchworku po artquilt

Od patchworku po artquilt

Publikace nabídne to nejdůležitější o patchworku pro všechny, kdo se s tímto koníčkem začínají, i pro ty, kdo už kouzlu zajímavé textilní techniky propadli. Na stránkách najdete několik kapitol, které souzní se současnými možnostmi technickými i výtvarnými. Jana Haklová pro vás přidala drobný výlet do oblasti artquiltu. Monika Kolejová přispěla podrobným popisem moderního quiltování včetně krásných fotografií. Jana Lálová vás naučí ruční aplikaci a seznámí s krásami techniky Sashiko. Máte před sebou text, za kterým je spousta let experimentování a zdokonalování v různých technikách, studium i pilné trénování. Užijte si s ním tedy spoustu hezkých chvil a tvořte s radostí pro sebe i své blízké. (pantarhei.sk)

Od Hirošimy po Bělehrad

Od Hirošimy po Bělehrad

Monografie Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století se věnuje válečným a diplomatickým událostem druhé poloviny minulého století, autor jednotlivé události analyzuje na základě teorií R. Arona a J. Galtunga. Ústředním námětem publikace je vývoj míru a války, teoretické proudy (realismus, idealismus, konstruktivismus a kritické teorie) a jejich význam pro hodnocení dějin 20. století. Klíčovou roli v analýze období studené války i tzv. globalizace sehrálo Galtungovo pojetí negativního a pozitivního míru – autor vymezuje válku a mír jako dvě základní podoby mezinárodního uspořádání. Kniha bezprostředně navazuje na monografii Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století, která se podrobně zaměřila na světové války a meziválečné období. (pantarhei.sk)

Od hlavy po päty

Od hlavy po päty

Čo robia slony? Dupú nohami. Vieš to aj ty? Od autora dnes už kultovej Nenásytnej húseničky vychádza interaktívna kniha, ktorá vyzýva deti, aby napodobňovali zvieratká. Krokodíly sa vlnia, slony dupocú, gorily trieskajú a žirafy skláňajú hlavy. ´Ty to dokážeš? Ja? Jasné!´ je heslom tejto akčnej obrázkovej knižky. Množstvo známych zvierat volá deti, aby sa pripojili k ich hre, pričom sa deti učia pozorne počúvať, sústrediť sa a nasledovať pokyny. Tak ako šlabikár učí deti písmenká a prvé slovíčka, táto kniha deťom pomocou hry predstavuje časti tela a jednoduché cvičenia. Vďaka tejto knižke budú so sebadôverou a radosťou postupovať od najjednoduchších pohybov až po tanec, gymnastiku a iné športové aktivity. Eric Carle zabáva už niekoľko generácií detí. Každá jeho kniha je plná fantázie a… (pantarhei.sk)

Od andělů po žárovky

Od andělů po žárovky

Historičku Stanislavu Jarolímkovou a moderátora Jana Rosáka spojuje kromě zájmu o historii také populární rozhlasový pořad. Z jejich rozhovorů vznikla kniha, která v českých i světových dějinách objevuje překvapivé, neuvěřitelné a málem zapomenuté příběhy. Vítejte na pestré procházce historií – od uměleckých památek k novodobým technickým objevům, zkrátka od andělů po žárovky. (pantarhei.sk)

Od Karibiku po Andy

Od Karibiku po Andy

Publikácia predstavuje čitateľom nesmierne bohatú flóru a faunu najvýznamnejších ekosystémov Venezuely. Určená je ľuďom s hlbším záujmom o živú prírodu tejto krajiny i celej tropickej Ameriky, keďže sumarizuje aj veľa všeobecných poznatkov o trópoch Nového sveta. Nemusia to byť len prírodovedci – botanici, zoológovia, environmentalisti, ale aj cestovatelia, milovníci exotickej flóry, chovatelia juhoamerických vtákov, akvaristi, teraristi, športoví rybári i ďalší záujemcovia o tropickú prírodu. Autori koncipovali knihu tak, aby sa stala dôležitým zdrojom informácií pre študentov viacerých prírodovedných odborov. Obsahuje množstvo vlastných poznatkov a pozorovaní, ale celkovo v nej prevládajú údaje získané štúdiom bohatých literárnych prameňov, čo je vzhľadom na jej zameranie a rozsah… (pantarhei.sk)

Dnešok nie je naposledy

Dnešok nie je naposledy

„Vzrušujúci príbeh o cestovaní v čase a alternatívnych časových osiach s osviežujúco optimistickým pohľadom na budúcnosť ľudstva.“Andy Weir, autor bestsellera denníka The New York Times Marťan Poznáte budúcnosť, ktorú nám predpovedali ľudia žijúci v päťdesiatych rokoch 20. storočia? Ich predstavy sa naplnili! V tom roku 2016, v ktorom žije Tom Barren, ľudstvo prekvitá v technoutopickom raji s lietajúcimi autami, pohyblivými chodníkmi a mesačnými základňami, v ríši, kde sa avokáda nekazia a punk rock nikdy neexistoval... Jednoducho nebol potrebný. Tom si však v tomto očarujúcom idealistickom svete nevie nájsť miesto, a to ešte predtým, ako sa mu život obráti hore nohami. Osudová nehoda ho položí na lopatky. Urobí unáhlené rozhodnutie, ktoré zásadne zmení nielen jeho život, ale aj samotnú… (pantarhei.sk)

Okolo Slovenska na bicykli

Okolo Slovenska na bicykli

Pre všetkých, ktorí obľubujú dlhšie cyklovýlety je určená kniha po trochu nezvyčajnej trase – Okolo Slovenska. Prejdeme po nej viac ako 1 800 km a povedie nás počas 22 dní po cestách, ktoré sa nachádzajú čo najbližšie pri hranici a sú zjazdné bicyklom. Každý deň nám ponúka dve trasy. Jedna je určená pre tých menej zdatných a pohodových cyklistov, ktorí chcú okolitú krajinu viac obdivovať. Druhá, je trasou pre náročných a je určená pre naozaj zdatných cyklistov a zavedie nás na ťažšie dostupné miesta, prípadne nám vyberie dlhšie úseky. 22 cyklistických trás po hranici Slovenska • tipy a zaujímavosti na trasách • farebné fotografie • panoramatické fotografie • profily trás • itineráre a prevýšenia trás • mapové výrezy so zakreslenými trasami (pantarhei.sk)

Od abstrakcie po živé umenie

Od abstrakcie po živé umenie

Slovník základných termínov moderného a postmoderného umenia je určený najmä stredoškolským a vysokoškolským študentom a pedagógom rôznych umeleckých škôl, ktorí hľadajú základnú informáciu o určitom odbornom termíne z oblasti umenia. (pantarhei.sk)

Aromaterapie od těhotenství po kojení

Aromaterapie od těhotenství po kojení

Nová kniha proslulé německé porodní asistentky je díky autorčiným dlouholetým zkušenostem, prověřeným recepturám a praktickému přístupu neocenitelnou příručkou pro všechny, kdo chtějí cíleně a bezpečně využívat éterické oleje i v těchto citlivých obdobích ženského života. Přináší širokou škálu možností, jak éterické a rostlinné oleje a hydroláty využít k masážím, obkladům, koupelím, přípravě tělových a pokojových sprejů nebo přípravě tělových mastí a krémů. Kniha je rozdělena na pět částí: Úvod do aromaterapie a aromaterapeutické péče, Těhotenství, Porod, Šestinedělí a kojení a Kojenec. Úvod stručně seznamuje se základními principy práce s éterickými a rostlinnými oleji a s hydroláty. V dalších kapitolách jsou abecedně seřazeny běžné obtíže a doporučené receptury přípravků na jejich… (pantarhei.sk)

Cyklistika od A po Z

Cyklistika od A po Z

Ak ste sa niekedy chceli venovať jazde na bicykli, ale nevedeli ste, kde začať, potom je pre vás táto kniha ideálnou príručkou. V pár kapitolách sa dozviete, ako si bicykel vybrať, ako na ňom opraviť základné poruchy, nastaviť si sedlo, aký pred jazdou na bicykli zvoliť strečing a nakoniec tiež aj ako trénovať na preteky alebo si naplánovať cykloturistický výlet do prírody. Či už je bicykel vaša dlhoročná záľuba, alebo nová skúsenosť, nájdete tu o tomto športe všetko od A až do Z. Tak kam vyrazíte? (pantarhei.sk)

Behanie od A po Z

Behanie od A po Z

Chceli ste vždy behať, ale hoci už ste párkrát začali, nepodarilo sa vám u tohto športu zostať? V tejto príručke nájdete rady, ako začať a neprestať, až sa nakoniec behanie stane vašou obľúbenou činnosťou, vďaka ktorej sa budete cítiť lepšie fyzicky aj psychicky. Dozviete sa všetko o fyzickej kondícii, zapojených svaloch, správnom dýchaní, príprave na kratšie i dlhšie preteky a o tiež nutnom posilňovaní a strečingu. Vybehnite do ulíc, do prírody, kamkoľvek! Behať sa totiž dá v podstate všade. (pantarhei.sk)

Od narodenia po 1 rok

Od narodenia po 1 rok

Starostlivosť o bábätko v kocke V prvom roku života nastávajú v rôznych oblastiach fyzického aj psychického vývoja bábätka veľké zmeny. V žiadnej ďalšej vekovej etape neprebieha vývoj tak prudko, a preto si toto obdobie zaslúži zvláštnu pozornosť. Práve teraz vášmu dieťatku dávate základy zdravia, imunity, pomáhate rozvíjať jeho intelekt, emocionálnu inteligenciu, utvárate si s ním bezpečnú citovú väzbu.To, ako prežije dieťa prvý rok života, ovplyvňuje základný postoj k sebe samému, ku svetu a k životu. Nové poznatky z oblasti zdravia, psychológie a starostlivosti o dieťa, ktoré vám môžu vo vašej snahe výrazne pomôcť, nájdete v tejto knihe. Odpovie vám na vaše otázky: Dokážem úspešne dojčiť? Prečo moje dieťa plače? Moje dieťa je náročné. Ako to zvládnuť? Čo robiť, keď má teplotu? Kedy a… (pantarhei.sk)

Pandemie od starověku po současnost

Pandemie od starověku po současnost

Lidé od nepaměti mívali strach z nemocí, které ohrožovaly jejich životy, a nebylo jich málo. Celé generace byly proti epidemiím většinou bezbranné. Na mor, neštovice, tyfus či španělskou chřipku umírali lidé v desítkách milionů. Nelze se proto divit, že i dnes mají lidé strach. Ovšem koronavirus není smrtelná nemoc, protože jen malé procento lidí na tuto nemoc umírá a to především v kombinaci s vedlejším onemocněním nebo vážnějším oslabením imunitního systému. Proto panika rozhodně není na místě, nicméně člověku k opatrnosti velí rozum. Jak se asi má člověk cítit, když se v souvislosti s koronavirem denně dozvídá, jak svět mobilizuje všechny síly k jeho zamezení. Biochemici dokonce opatrně poukazují na to, že na jakékoliv závěry testovacích látek je ještě brzy. Světový kolaps může být… (pantarhei.sk)

Od Hokkaida po Južnú Kóreu

Od Hokkaida po Južnú Kóreu

Pätnásty zväzok edície Hory, diaľavy zachytáva pocity, poznanie a úvahy z dvoch výprav na Ďaleký východ. Okrem zážitkov prináša bohatú faktografiu. Autor si všíma prírodné zákutia, kultúru, obyčaje, náboženské osobitosti, stavebné pamiatky a historické osudy dvojice ekonomicky vyspelých štátov. Čitateľa zavedie na severný japonský ostrov Hokkaidó, ktorý je pomerne málo osídlený a udržuje si prírodu bez civilizačných zásahov, posvätnú horu Fudži, do Japonských Álp, ulíc s mrakodrapmi a do Hirošimy a Nagasaki, miest s krutým osudom. Druhá výprava smerovala do Južnej Kórey. Autor vidí kontrasty medzi hlučnou metropolou a pokojnými národnými parkami. Neobišiel ani miesta, kde sa iba pred nedávnom odohrávala zimná olympiáda. (pantarhei.sk)

Láska od A po Zet

Láska od A po Zet

„Alžbeta... veľmi dúfam, že ti neprekáža moja prítomnosť. Vkradla som sa ti do života na všetkých frontoch. Varím v tvojej kuchyni, pracujem v tvojej záhrade, žijem v tvojom dome, priatelím sa s tvojou priateľkou. Mám rada tvojho vnuka, akoby mi bol rodinou a dedinský frfloš ma podľa všetkého nenávidí presne tak ako teba a všetky ženy, ktoré žili v tom dome. Prehŕňam sa vo veciach, ktoré slúžili tebe. Dokonca som taká drzá opica, že čítam listy, ktoré patrili len tebe. Prepáč mi, že strkám nos do tvojho života. Možno to robím preto, lebo som počas toho svojho nadobudla príliš tvrdú škrupinku. Možno sa len priživujem na vašich úprimných slovách. Som stratená v svojej malovernosti a ty s Antonom mi vraciate vieru v lásku. Nik z mojich priateľov netuší, že za zdanlivo vyrovnanou a chápavou… (pantarhei.sk)

Od Sarajeva po Hirošimu (9788024629896)

Od Sarajeva po Hirošimu (9788024629896)

Elektronická kniha - autor Jan Eichler, 230 stran, česky Monografie Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století sleduje na základě teorie Raymonda Arona a Johana Galtunga události první poloviny minulého století, především válečné konflikty a politická vyjednávání s nimi spojená. Autor se věnuje rozboru hlavních příčin válek a analýze vývoje mezinárodních vztahů s důrazem na problematiku míru a války. Analýza tohoto období zahrnuje přehled jednotlivých teoretických škol zabývajících se mezinárodní politikou a komplexní pojednání o proměňujícím se politickém ovzduší počátku 20. století a jeho dopadech na strategické uvažování čelních představitelů světové politiky. Klíčovou roli v této analýze sehrálo Galtungovo pojetí negativního a pozitivního míru – autor vymezuje… (alza.sk)

Od Hirošimy po Bělehrad (9788024629889)

Od Hirošimy po Bělehrad (9788024629889)

Elektronická kniha - autor Jan Eichler, 274 stran, česky Monografie Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století se věnuje válečným a diplomatickým událostem druhé poloviny minulého století, autor jednotlivé události analyzuje na základě teorií R. Arona a J. Galtunga. Ústředním námětem publikace je vývoj míru a války, teoretické proudy (realismus, idealismus, konstruktivismus a kritické teorie) a jejich význam pro hodnocení dějin 20. století. Klíčovou roli v analýze období studené války i tzv. globalizace sehrálo Galtungovo pojetí negativního a pozitivního míru – autor vymezuje válku a mír jako dvě základní podoby mezinárodního uspořádání. Kniha bezprostředně navazuje na monografii Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století, která se podrobně… (alza.sk)

Návleky na turistiku a běžky SEDCO - Velikost M

Návleky na turistiku a běžky SEDCO  - Velikost M

Návleky na turistiku a běžky OXFORDKlasické návleky na turistiku a běžky s odolným zipem o délce 38cm.Technický popis:- Výrobce: Sedco- Materiál: nylon Oxford - vypodšívkováno- silný zip - délka 38 cm- Velikost: M/L (efitness.sk)

Návleky na turistiku a běžky SCOUT SEDCO Uni

Návleky na turistiku a běžky SCOUT SEDCO Uni

Návleky na turistiku a běžky OXFORDNastavitelné návleky UNIVERSAL OXFORD na turistiku a běžky se suchým zipem.Technický popis:- Výrobce: Sedco- Materiál: nylon Oxford - vypodšívkováno- Délka: 36 cm- Barva: Červeno-černé- Velikost: Uni - nastavitelné (efitness.sk)

Návleky na turistiku a běžky OXFORD - Velikost L

Návleky na turistiku a běžky OXFORD - Velikost L

Návleky na turistiku a běžky OXFORDKlasické návleky na turistiku a běžky s odolným zipem o délce 45 cm.Technický popis:- Výrobce: Sedco- Materiál: nylon Oxford - vypodšívkováno- silný zip - délka 45 cm- Velikost: M/L (efitness.sk)

História prírody / Historia Naturalis

História prírody / Historia Naturalis

Plínius Starší pôsobil ako vojak, úradník či radca samotného cisára. Precestoval podstatnú časť rímskeho sveta a vyznal sa v ňom do najmenších podrobností. V Histórii prírody vďaka tomu zachytil podstatnú časť dobového rímskeho poznania. Dodnes tak môžeme nahliadnuť do vedomostí a predstáv Rimanov o vesmíre, medicíne, geografii, zoológii, botanike, ale aj maliarstve, sochárstve či staviteľstve. Kniha prináša prvý slovenský preklad tohto monumentu európskej kultúry a neopakovateľným spôsobom umožňuje dotknúť sa rímskeho života aj v našom jazyku. Preklad: Eleonora Vallová (pantarhei.sk)

História židovských škôl na južnom Slovensku

História židovských škôl na južnom Slovensku

Slovenská bibliografia podáva stručný prehľad o výchovno-vzdelávacom systéme, školských zakonoch a vývine židovských komunít na južnom Slovensku hlavne z obdobia 1845-1945 osobinym zretelom na školstvo. Publikácia vypĺňa nielen medzeru v slovenskej pedagogiky ale aj v dejinach slovenskej histórie. Zaujímavé sú fotografie dokumentujúce existenciu židovských škôl. Kniha je určená pre Židov, nežidov, pegagógov, študentov, milovníkov dejín a pre všetkých, ktorí si uvedomujú, že najväčším kapitalom bolo, je a bude vzdelanie. (pantarhei.sk)

Topfer Lactana Pre HA od narodenia - ideálna na dosýtenie po dojčení…

Topfer Lactana Pre HA od narodenia - ideálna na dosýtenie po dojčení 600 g

Topfer Lactana Pre HA od narodenia - ideálna na dosýtenie po dojčení 600 g Je vhodná od narodenia ako počiatočná dojčenská výživa, ak nemôžu byť dojčatá dojčené alebo ako príkrm k materskému mlieku. Ak mamina dojčí, ale nema dostatok svojho mlieka, táto dojčenská výživa je vhodná aj na dokrmovanie resp. dotlačenie aby bolo dieťatko sýte. Zloženie je vyrobené podľa vzoru materského mlieka a presne vyhovujúce nutričným potrebám dieťaťa. (pilulka.sk)

Slon na Zemplíne - Príbehy Slovenska

Slon na Zemplíne - Príbehy Slovenska

Vyrazte na cestu po Slovensku spolu s reportérom Andrejom Bánom. Cesta z východu na západ, od Čiernej nad Tisou po Bratislavu, a rovnako aj kľukatá púť v čase, od Jánošíka, cez Tisa, až po ´Ndranghetu a „našich ľudí“,to je kniha reportáží Andreja Bána Slon na Zemplíne. Reportér a fotograf Andrej Bán pozná Slovensko ako vlastnú dlaň. Tridsať rokov brázdi jeho prašné i asfaltové cesty a popri tom spoznáva ľudí a ich príbehy. V jeho textoch výrazne cítiť pozorné oko fotografa, v jeho fotografiách zase presný postreh výborného rozprávača. Kniha Slon na Zemplíne je intímnym svedectvom o krajine i ľuďoch žijúcich svoje životy v dedinách a mestečkách ďaleko za horizontom všeobecnej pozornosti. Vedľa muža, ktorý sa rozhodol žiť v súlade s prírodou neďaleko Sečoviec stojí príbeh oklamaných… (pantarhei.sk)

Od doby kamennej po Veľkú Moravu

Od doby kamennej po Veľkú Moravu

Ilustrované dejiny Publikácia Od doby kamennej po Veľkú Moravu s podtitulom Dejiny umenia Slovenska od historika umenia Martina Vanča predstavuje súhrnné spracovanie najstarších dokladov umenia na území Slovenska od staršej doby kamennej po vznik prvého samostatné štátneho útvaru na našom území, t.j. Veľkej Moravy. Ide o prvé súhrnné spracovanie najstarších dejín umenia Slovenska viažucich sa k periódam vývinu ľudstva pred prijatím kresťanstva našimi predkami v 9. storočí. Publikácia pozostáva zo 6. kapitol zoradených chronologicky od doby kamennej, cez dobu bronzovú, železnú, rímsku, obdobie sťahovania národov až po raný stredovek. Každá kapitola začína historickým úvodom poskytujúcim čitateľovi základný informačný rámec, ktorý je ďalej rozširovaný interpretáciou najvýznamnejších diel… (pantarhei.sk)

Dějiny Francie od počátku po současnost

Dějiny Francie od počátku po současnost

Reprezentativní dílo 33 předních francouzských historiků, pojednávající o dějinách Francie od prehistorické doby až po konec 20. století. Autoři jednotlivých kapitol spojili co nejtěsněji ´dějiny událostí a dějiny hospodářských i sociálních struktur s historií způsobů života, práce, se sídlištní geografií v návaznosti na přírodní podmínky, s tím, jak se rozvíjely náboženské představy, religiózní praktiky, názory, umělecká a literární tvorba, výchova, morálka, myšlení a vědecký pokrok´. Před čtenářem se tak otevírají francouzské dějiny jako ´dějiny úhrnu civilizačních jevů v zemích, z nichž se dnes skládá Francie´. (pantarhei.sk)

Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány

Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány

Kniha, ktorú držíte v rukách, nepodľahla záplave jalových informácií a plytkých senzácií o východe. Opiera sa o hodnoty, ktoré overil čas. Zobrazuje šesť veľkých oblastí. Autor ako expedičný turista prechádzal tundrou na Kolskom polostrove po sivý ch kamenných poliach, pokrytých žltým lišajníkom, zahmleným, dažďami a chladnými riekami premočeným Uralom, bajkalskými hrebeňmi, najvyššie položeným gulagom v pohorí Kodar, tajfúnom zasiahnutým Sachalinom, tigrími a medvedími chodníkmi pri Japonskom mori a živými sopkami na Kamčatke. Ďaleko od posledných samôt dosiahol nejeden prvovýstup a prvoprechod. (pantarhei.sk)

Od Atlantického oceánu po Egejské more

Od Atlantického oceánu po Egejské more

Cestopis zaznamenáva päť výprav v stredomorských krajinách. Prináša živé zážitky z putovania. Všíma si prírodné, historické a kultúrne súvislosti. Čitateľa sprevádza po sedemsto kilometrov pyrenejskom hrebeni, pamiatkami a horami Korziky, na ktorej štyritisíc rokov staré kamenné tváre vo Filitose boli objavené štvrťtisícročie potom, čo prvý Európan pristál na Veľkonočnom ostrove s obrovskými sochami Moai, Centrálnymi Apeninami, talianskymi Dolomitmi, rakúskymi Alpami, moravskými a slovenskými Karpatmi. Posledná kapitola spája zážitky z putovania po gréckych končiaroch a pamiatkach od Olympu po Krétu s bohatou mytológiou. Zamýšľa sa nad dedičstvom antiky, prastarým a súčasným Gréckom a vzťahu Európanov k nemu. (pantarhei.sk)

Od arabskej jari po Islamský štát

Od arabskej jari po Islamský štát

Na samom počiatku v roku 2011 sa vo svetových médiách objavilo takmer fascinujúce spojenie Arabská jar. Malo ísť o sériu tzv. demokratických revolúcii v rozsiahlom regióne arabského sveta. Projekt nadväzoval na americkú intervenciu v Iraku, ktorá si vyžiadala státisíce mŕtvych. Po abesení irackého prezidenta Saddáma Husajna sa však žiadna demokracia nekonala, a preto stratégovia dvoch amerických prezidentov Georga Busha juniora a Baracka Obamu prišli s konceptom tzv. zmeny režimov. Plán zakryli falošne znejúcim heslom o arabskej jari. Vo Washingtone nadobudli dojem, že ak sa im za pomoci „širšieho“ hnutia, najmä mládeže, podarí odstrániť ďalších „diktátorov“, najmä plukovníka Muammara Kaddáfího v Líbyi, či Bašára Asáda v Sýrii, a s prižmúrenými očami budú sledovať aj pád egyptského… (pantarhei.sk)

Herbár alebo od alchemilky po žindavu

Herbár alebo od alchemilky po žindavu

Už od vynálezu kníhtlače v 15. storočí sa v mnohých domácnostiach tešili veľkej obľube najrozličnejšie herbáre a lekárske knihy, ktoré boli popri Biblii neoddeliteľnou súčasťou rodinného dedičstva. Zdobili ich čoraz dokonalejšie ilustrácie, ktoré sa v 18. a 19. storočí vďaka maliarskej a tlačiarskej technike stali skutočnými umeleckými dielami. Z obdivu k starým herbárom i z úcty k pozorovacím schopnostiam predchá-dzajúcich generácií vznikla aj táto zbierka s názvom Herbár alebo od alchemilky po žindavu. V knihe na majstrovských zobrazeniach ožíva 161 byliniek, ktoré sa osvedčili v tradičnej medicíne. Okrem estetického zážitku ponúka množstvo užitočných rád, učí liečivé rastliny spoznávať, zbierať, spracovať a využívať, usiluje sa prebudiť hlbší záujem o vlastné fyzické a psychické… (pantarhei.sk)

Drobné pečivo Od A po Z

Drobné pečivo Od A po Z

V knihe môžete nájsť recepty na: amaretti, anízový chlebíček, vínové pečivo, zázvorové, maslové, kokosové sušienky, mačacie jazýčky, tortičky, praclíky, batôžky, tortelli, palacinky, mafiny, šišky, pagáčiky, briošky, croissanty a mnoho ďalších, zaujímavých receptov. (pantarhei.sk)

Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť

Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť

Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť je publikácia, ktorá na knižnom trhu chýbala. Je dielom šiestich renomovaných historikov. Kolektív sa nedržal zaužívanej schémy používanej učebnicami a prehľadnými prácami (politické, hospodárske, sociálne a kultúrne dejiny), ale poňal svoju úlohu netradične. Čitateľ tu nachádza všetky podstatné a zaujímavé obdobia v histórii Slovenska od praveku cez stredovek, moháčsku bitku v roku 1526 až po zánik habsburskej monarchie v roku 1918; novo poňaté sú aj dejiny 20. storočia – od roku 1918 po pád komunistického režimu v roku 1989 a vznik Slovenskej republiky v roku 1993 až po súčasnosť. Vzhľadom na inovatívne podanie si aj čitateľ bez odborného historického vzdelania so záujmom o dejiny nájde v knihe množstvo nových, doteraz neznámych informácií a… (pantarhei.sk)

Světové mosty od antiky po současnost

Světové mosty od antiky po současnost

Více než 200 nejkrásnějších, nejzajímavějších, nejvyšších nebo nejdelších mostů, viaduktů a lávek z celého světa najdete na stránkách této knihy. Autor však nezapomíná ani na ty v České republice. Stovky překrásných barevných i dobových fotografií a ilustrací vám přiblíží mosty historické, městské, železniční, obloukové, trámové, visuté i zavěšené. U každého mostu najdete množství faktů a čísel, příběhů, ale i historických informací o jeho vzniku. (pantarhei.sk)

Časopédia (Od dinosaurov po umelú inteligenciu)

Časopédia (Od dinosaurov po umelú inteligenciu)

Preskúmajte históriu sveta prostredníctvom časových osí - od dejín vesmíru, cez vznik života na Zemi, éru dinosaurov a objavenie sa predkov ľudí, až po vesmírne lety a nástup robotiky. Kniha je doslova nabitá faktami a úžasnými detailmi. Dozviete sa, ako sa vyvíjalo písmo, kto boli autori najdôležitejších objavov, ako vznikali a zanikali rôzne ríše, ale aj kto bol najobávanejším pirátom všetkých čias a ktorý zločin sa ako prvý podarilo vyriešiť vďaka analýze odtlačkov prstov. Prehľadné diagramy s úžasnými ilustráciami a stručnými textami vás vezmú na fascinujúcu cestu časom od Veľkého tresku po bezprostrednú súčasnosť. (pantarhei.sk)

Dejiny sveta od praveku po súčasnosť

Dejiny sveta od praveku po súčasnosť

Ľudstvo od dôb, keď sa náš prvý predok prvýkrát postavil na dve nohy, prekonalo obrovskú cestu ale ako sme sa vlastne dostali až tam, kde sa nachádzame dnes? Príbeh vývoja ľudstva sa pred vnímavým čitateľom odvíja v tejto knihe opisujúcej konflikty, intrigy, obdobia získania i straty moci, vznik a zánik veľkých civilizácií, ríš, kráľovstiev a impérií, ktoré vzápätí často navždy zmizli v bezodnej studnici času. Kniha obsahuje viac než štyristodvadsať farebných i čiernobielych ilustrácií, ktoré poskytnú čitateľovi vizuálne pohladenie duše. Takmer každá dvojstrana sa zaoberá konkrétnou historickou témou, vo väčšine prípadov doplnenou prehľadnou chronológiou, ktorá umožňuje rýchlo sa zorientovať v danej dobe alebo vynikajúco poslúži pri hlbšom hľadaní dejinných súvislostí. Ak vás zvedavosť… (pantarhei.sk)

Od prameňa Gangy po indický Tibet

Od prameňa Gangy po indický Tibet

Nie každý je odsúdený na pobyt v spotrebiteľskom stáde. Stačí iba pretrhnúť putá a odhodiť barličky konzumnej spoločnosti, postaviť sa na vlastné nohy, schuti sa zasmiať nad šírenými hodnotovými stereotypmi, kráčať podľa svojej vôle a otvoriť trinástu komnatu. Za jej dverami sa skrýva veľa nepoznaného a radosti, akú nevedia vyvolať ani tí najšikovnejší majstri virtuálnej reality. Siedmy zväzok edície Hory, diaľavy sprevádza čitateľa po nábožensky, kultúrne, sociálne a prírodne pestrej severnej Indii. Autor kráčal s pútnikmi ku kolíske posvätnej Gangy, ktorá vyteká z ľadovca v pohorí Garhval. Stúpal na himalájske končiare, prechádzal sedlami, dolinami a polopúšťami. Spoznal vlhkú monzúnovú krajinu, výčiny povodne aj nesmierne sucho a vysiľujúce slnko. Oddychoval v chládku v budhistických… (pantarhei.sk)

Centrum od A až po Železo

Centrum od A až po Železo

Výživový doplnok s vitamínmi, minerálmi, stopovými prvkami a luteínom. Neobsahuje lepok, bez cukru. Vitamín a a c, meď, selén a zinok prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému, vitamíny skupiny b (b1, b2, b6, b12) mangán a horčík prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie. Vitamín a, zinok, niacín a biotín prispievajú k udržaniu zdravej pokožky. Vitamín c, e, selén a zinok prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Spôsob použitiaprípravok sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1x denne. Tablety sa užívajú vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Prípravok sa môže užívať aj dlhodobo. Upozornenie: výživový doplnok je určený pre dospelých. O užívaní počas tehotenstva je potrebné poradiť sa s lekárom, pretože obsahuje vitamín a.… (drmax.sk)

Centrum od A až po Železo

Centrum od A až po Železo

Výživový doplnok s vitamínmi, minerálmi, stopovými prvkami a luteínom. Neobsahuje lepok, bez cukru. Vitamín a a c, meď, selén a zinok prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému, vitamíny skupiny b (b1, b2, b6, b12) mangán a horčík prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie. Vitamín a, zinok, niacín a biotín prispievajú k udržaniu zdravej pokožky. Vitamín c, e, selén a zinok prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Spôsob použitiaprípravok sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1x denne. Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Prípravok určený na dlhodobé užívanie. Upozornenie: výživový doplnok nie je vhodný pre deti. V prípade tehotenstva je potrebné poradiť sa o užívaní s lekárom. Uchovávať… (drmax.sk)

Intimní historie od antiky po baroko

Intimní historie od antiky po baroko

Audiokniha MP3 - Zábavnou formou sledujeme proměnu společenského chování v ohledu na intimní činnosti (např. antikoncepce či spodní prádlo) od starověku až po novověk. - autor Vlastimil Vondruška, čte Jan Šťastný Co doprovázelo každodenní život lidí od starověku až do 19. století?V učebnicích historie a vědeckých dílech najdeme údaje o panovnících, slavných bitvách, hospodářství i umění, ale o základních lidských potřebách se toho dozvíme málo či vůbec nic. Kniha Intimní historie čtenáře seznamuje s tím, co doprovázelo každodenní život lidí od starověku až do 19. století.Autor Vlastimil Vondruška si vytkl za cíl čtenáře nejen poučit, ale především pobavit. A tak se vedle základních dějepisných faktů objevují historky ze života, ať již ze starých kronik, či z renesanční satirické… (alza.sk)

História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku

História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku

Publikáciu je možno chápať ako prejav vyspelosti a zrelosti slovenskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Kniha je výsledkom práce nielen štvorčlenného autorského kolektívu, ale aj niekoľkých desiatok tých anestéziológov (aj bývalých), ktorí pochopili význam tejto práce a svojimi poznatkami, najmä z posledných dvadsiatich rokov, prispeli k zrodu diela. Len s ich pomocou sa podarilo zmapovať údaje, ktoré sú v tejto publikácii. (pantarhei.sk)

AK FILTER CISTIACA SADA NA PC - OD O 23 MM AZ PO 35 MM

AK FILTER CISTIACA SADA NA PC - OD O 23 MM AZ PO 35 MM

ČISTIACA SADA . VLASTNOSTI: . Typ: Univerzálna . Balenie: 1 ks . Prispôsobivé uchytenie rúry os rozmeru O 2,3 cm až po 3,5 cm (andreashop.sk)

Krížovky na relax 3 - Príroda – turistika – rok v záhrade – humor

Krížovky na relax 3 - Príroda – turistika – rok v záhrade – humor

Kniha švédskych krížoviek ponúka začínajúcim i skúseným lúštiteľom zábavu a poučenie. V tajničkách nájdu okrem výrokov známych osobností a humoru aj množstvo zaujímavých a užitočných informácií o slovenských hradoch a zámkoch, pralesoch, hubách či prácach v záhrade. (pantarhei.sk)

Panorama francouzské literatury od počátků po současnost

Panorama francouzské literatury od počátků po současnost

Kniha nabízí souhrnný pohled na vývoj francouzské literatury, přináší informace o estetických doktrínách, směrech a hnutích, o autorech a jejich dílech. Začíná hrdinskými epopejemi a známými legendami a přes středověkou literaturu se dostává k ideálům renesance, které po vítězném střetu s barokní uvolněností dovršil klasicismus. Po racionalismu osvícenského století filozofů a encyklopedistů nastupuje na počátku devatenáctého století romantismus. V následující etapě prochází mohutným rozvojem zejména román a rodí se moderní poezie. Více než polovina přehledu je věnována literatuře nové, od nástupu symbolismu a modernistických avantgard dvacátého století až po obtížně definovatelnou, tematicky bohatou a žánrově rozrůzněnou literaturu dneška. Největší pozornost se soustředí na tvorbu… (pantarhei.sk)

Tvorcovia svetových dejín od renesancie po osviete

Tvorcovia svetových dejín od renesancie po osviete

Druhá zo série štyroch kníh a v každej 100 osobností. Dominujú v nej veľkí európski a ázijskí monarchovia, objavitelia nových kontinentov, zakladatelia modernej vedy, náboženskí reformátori, filozofi 18. storočia a umelci. Tvorcovia projektovali toto dielo s presvedčením, že každá doba má svojich velikánov, dielo ktorých formovalo podobu sveta a politické dejiny, dejiny umenia, filozofie, vedy, náboženstva. Dejiny sú predovšetkým dejinami vládcov, umelcov, vedcov, filozofov, mysliteľov a prorokov – všetci majú oprávnené miesto v tejto bohatej reprezentatívnej encyklopédii. (pantarhei.sk)

Angličtina v témach od maturity po štátnice

Angličtina v témach od maturity po štátnice

Toto je vynikajúca učebná pomôcka, akýsi trezor najznámejšej slovnej zásoby, ktorá zahŕňa 70 rozličných tém, 17 okruhov gramatiky a 3 oblastí určitých „zákerností“. Preto by nemala nikdy chýbať na stole, či v kabelke. V takejto podobe sa nenachádza v žiadnom slovníku alebo učebnici, no v každej z nich niektorú časť určite nájdete. Knižka má slúžiť k opakovaniu si slovnej zásoby všetkých tém, s ktorými sa pri štúdiu angličtiny stretnete a bezpečne vás dovedie k maturite i k štátniciam. (pantarhei.sk)

hnačka u psa po tablete na odčervenie, podsedák na stoličku po operácii bedrového kĺbu, rolovanie činky po podlahe, sťahovacie legíny po pôrode, kompresné podkolienky po operácii, samozvane voditko po ruke, probiotiká po odčervenie psa, granule Fitmin po kastrácii, granule optima po kastrácii, pásomnice po odčervenie psa

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť