Muz zena a dite ve svetle duchovni vedy

Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy

Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy

V trojici muž, žena a dítě se nám v určitých souvislostech objevuje celé lidstvo. V dítěti je toho hodně zděděného po muži a ženě a zasahuje sem otázka dědičnosti, která do určité míry vlastně obsahuje i záhadu osudu. Rudolf Steiner na základě duchovních poznatků vysvětluje, jak a vlastně kdy vzniká cit lásky dítěte k rodičům a láska rodičů k dětem a objasňuje hru dítěte jako výraz jeho budoucího vztahu k životu. Čtenář se v knize dozví, proč je u dítěte významná doba od sedmého do čtvrnáctého roku dítěte. Kniha dále obsahuje důležité poznatky ohledně pohlavnosti člověka v těchto oblastech vztahu mezi mužem a ženou: Vztah člověka k pohlaví ženy a muže v době bdění a spánku Podstata rozdílu pohlaví a jeho hlubší protiklad v duchovním světě Vývoj přírodních říší a vznik fyzické lásky V čem… (pantarhei.sk)

Nadané dítě ve škole

Nadané dítě ve škole

Co je nadání? Jak poznat nadané dítě? Je nadání výhoda, nebo spíše handicap? Co nadané děti ve výuce potřebují a jak jim to poskytnout? Metodika v knize Nadané dítě ve škole odpovídá na tyto otázky stručně, přehledně se zaměřením na praxi. Nabízí učitelům návod, jak nadané dítě rozpoznat, protože to nemusí být vždy úplně jednoduché, a jak s ním ve výuce pracovat. Rodičům nadaných dětí se může stát vodítkem při výběru školy. V knize najdete návrhy systémových strategií k zajištění adekvátního přístupu k nadaným dětem, které škola může začlenit do svého vzdělávacího programu, a také zásobník v praxi ověřených aktivizujících učebních metod upravených pro potřeby nadaných žáků, který je určený jednotlivým učitelům k využití v přímé výuce. Autorka se zaměřuje na rozvoj dovedností učitelů… (pantarhei.sk)

Neklidné dítě a jeho projevy ve škole

Neklidné dítě a jeho projevy ve škole

Neklidné dítě Nerovnoměrnost ve vývoji Neumí se déle soustředit Jedná zbrkle Co s tím Škola a chování (pantarhei.sk)

Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole

Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole

Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a ADD k tomu, aby se naučily samy si zorganizovat své věci i to, co dělají. Podle autorky na děti s ADHD a ADD platí zábava spojená a individuálním přístupem, pravidly, jednoduchostí a plánováním času. Všechno, co děti učíme, bychom jim podle ní měli nejprve předvést, pak na tom s nimi spolupracovat, poté dohlížet na to, jak to zkoušejí udělat samy, nechat je práci provést samostatně a nakonec zkontrolovat, jak se jim to povedlo. Kniha je plná praktických tipů, které pomohou zvládnout výzvu, již představuje ADHD a ADD. Cheryl R. Carter založila organizaci Organized Kidz… (pantarhei.sk)

Dítě Váš partner ve výchově

Dítě Váš partner ve výchově

Kniha dánského rodinného terapeuta podává pomocnou ruku všem rodičům, kteří by svým dětem chtěli lépe porozumět, a všem dospělým, kteří si s dětmi touží vybudovat zdravý a plodný vztah. Podle Jespera Juula je pro zdárný vývoj dětí rozhodující, aby rodiče svým dětem důvěřovali a aby profesionální vychovatelé a učitelé zase důvěřovali rodičům, že se chovají, jak nejlépe dovedou. Děti vysílají naprosto kompetentní signály a v zásadě reagují na svět velmi způsobile, na rozdíl od obecně rozšířené představy, že schopné jedince z nich vychovají teprve dospělí. Kompetentní ovšem neznamená, že by byly děti vševědoucí, ani pro rodiče to neznamená zvolit cestu nejmenšího odporu. (pantarhei.sk)

Dítě s dyskalkulií ve škole

Dítě s dyskalkulií ve škole

Je chytré, šikovné stejně jako jeho spolužáci, ale s čísly a příklady si opravdu neví rady. Tak by se dal popsat problém dítěte s dyskalkulií. Dyskalkulie je jedna ze specifických poruch učení a projevuje se širokým spektrem značně různorodých výrazných obtíží v matematice, které se mohou objevit kdykoli během školní docházky dítěte. Dyskalkulické obtíže zasahující základní početní dovednosti, tedy zpravidla jednoduché až primitivně vypadající počtářské dovednosti, nejsou zaviněny nedostatečným, ale ani sníženým nadáním dítěte. Dítě s dyskalkulií má problém s tím správně přečíst čísla, rozložit větší čísla na jednotky, desítky, stovky a další řády, neví si rady se základními matematickými operacemi. Autorky vysvětlují podstatu problému a nabízejí tipy, jak dětem se specifickou poruchou… (pantarhei.sk)

Umění ve vědě a věda v umění (978-80-247-1707-4)

Umění ve vědě a věda v umění (978-80-247-1707-4)

E-kniha - autor Michal Miovský, Ivo Čermák, Vladimír Chrz, kolektiv a, 368 stran Umění je kreativní aktivitou, k níž je jedinec puzen, činem, kterým je člověk obohacován. Monografie vám alespoň částečně zprostředkovává něco, co obvykle bývá při vnímání uměleckého díla skryto. Tematické spektrum knihy je však velice široké: na jednom konci začíná výtvarným dílem a psychologií, aby následně pokračovalo přes oblasti tvůrčího procesu, interpretaci díla, práci s filmovým materiálem až po básně. Celé dílo je výsledkem systematické práce několika výzkumných týmů v naší zemi a na Slovensku. Mezi několika pracovišti tak vznikla unikátní vazba prohlubovaná dnes již každoročním setkáváním na platformě česko-slovenské konference. (alza.sk)

Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole

Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole

Devět příběhů dětí, rodičů a učitelů, které ukazují co nejširší spektrum „problémového chování“ (nejen) ve škole. Prostřednictvím těchto příběhů se autoři snaží naznačit, v jakých směrech mohou různé druhy „problémového chování“ ovlivňovat život dítěte, jeho rodiny a lidí, kteří se podílejí na jeho vzdělávání. Zároveň deklarují přesvědčení, že si každé dítě zaslouží naši podporu a žádná situace není tak špatná, abychom v ní nemohli najít alespoň špetku naděje na možné řešení. Každý příběh je vyprávěn ze tří různých perspektiv (dítěte samotného, rodiče a učitele). Za příběh jsou vždy řazeny otázky pro rodiče a vychovatele a tipy, které mohou pomoci nalézt řešení dané situace. Na závěr najdeme pohled odborníka a ukázky konkrétních aktivit ve škole i doma. (pantarhei.sk)

Dítě s mentálním postižením ve škole (978-80-247-3854-3)

Dítě s mentálním postižením ve škole (978-80-247-3854-3)

E-kniha - autor Petra Bendová, Pavel Zikl, 144 stran Monografie se komplexně zabývá edukací dětí s mentálním postižením, individuálními zvláštnostmi těchto dětí a věnuje se rovněž diagnostice, poradenství a možnostem sociální integrace, zahrnuta jsou i témata komunikace dětí s mentálním postižením, sociální služby a využití terapeuticko-formativních metod. (alza.sk)

Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole (978-80-247-3853-6)

Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole (978-80-247-3853-6)

E-kniha - autor Petra Bendová, 152 stran Komunikace představuje klíčový moment edukačního procesu. Publikaci jistě ocení všichni pedagogové bez logopedického vzdělání působící na běžných základních školách, ale i rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Text koncipovaný jako praktická pomůcka pro každodenní kontakt s dětmi s narušenou komunikační schopností pomůže všem zainteresovaným překonat komunikační problémy či bariéry. (alza.sk)

Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích (9788024643113)

Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích (9788024643113)

Elektronická kniha - autor Lenka Vochocová, 132 stran, česky Publikace je v českém prostředí prvním uceleným pohledem na řadu faktorů, které ovlivňují situaci novinářů a novinářek a spolupodílejí se tak i na genderové diskriminaci v profesi. Na základě podrobné rešerše a kritické reflexe zahraniční i domácí literatury zpochybňuje zažitou představu, že zvýšení počtu žen v novinářské profesi a zlepšení jejich postavení v redakcích (například z hlediska zastávání vyšších hierarchických pozic) samo o sobě přispěje k proměně reprezentací žen (a mužů) v mediálních obsazích nebo promění charakter profese samotné, a to především ve prospěch žen. Představuje další strukturní a organizační vlivy, které mohou být ve srovnání s genderem pro směřování a podobu profese významnější, a shrnuje výsledky… (alza.sk)

Veda a náboženstvo

Veda a náboženstvo

Kniha Johna Hedleyho Brooka uvádza čitateľa do kontextu jedného z najzaujímavejších a stále aktuálnych problémov vo vývoji moderného sveta – vzťahu medzi vedeckým myslením a náboženskou vierou - a zároveň je čitateľovým kritickým sprievodcom v tejto oblasti. Je všeobecne známe, že západné spoločnosti prežívali obdobia krízy, keď nové vedecké poznatky ohrozovali tradičnú autoritu cirkvi. Dvomi najznámejšími príkladmi sú súd s Galileim v roku 1633 a rozruch, ktorý v roku 1859 spôsobilo vydanie Darwinovej knihy Pôvod druhov. Brooke sa na tieto a podobné udalosti díva sviežim pohľadom, vychádzajúc z najnovších poznatkov dejín vedy, pričom ukazuje, že vzájomný vzťah medzi vedou a náboženstvom mal pre obidve oblasti zásadný význam a že rozmanitosť jeho podôb nám nedovoľuje formulovať nijaké… (pantarhei.sk)

Věda a víra

Věda a víra

Mnoho lidí se dnes snaží najít kompromis mezi náboženstvím a nejnovějšími vědeckými poznatky. Věda a víra se zabývá zásadními otázkami, které tyto dvě oblasti zdánlivě rozdělují. Autor se věnuje problémům stvoření, evoluce, inteligentního designu, mimozemské inteligence, psychologie, morálky, zázraků a antropického principu a ke každému z nich předkládá jasné a srozumitelné argumenty pro a proti, nahlíží na ně z nejrůznějších úhlů pohledu tak, aby si čtenář mohl sám utvořit úsudek. (pantarhei.sk)

Církev a věda

Církev a věda

Audiokniha MP3 - autor Martin Weis, čte Martin Weis O vztahu církve a vědy v průběhu věků hovoří církevní historikPřínos křesťanství a církve pro lidstvo v běhu dějin bývá hodnocen různě. Církev někdy bývá označována jako tmářská, na druhou stranu ale můžeme nalézt tvrzení, která ji chválí za její přínos pro kulturu a vzdělanost lidstva. Píše se o tom, že na křesťanských základech stojí celá evropská civilizace. Jak si ale máme vyložit například zničení známé alexandrijské knihovny davem zfanatizovaných křesťanů? O vztahu církve a vědy v průběhu věků hovoří církevní historik, teolog Martin Weis. (alza.sk)

To je gól..duchovni slovo

To je gól..duchovni slovo

Audiokniha MP3 Jan Bobčík, čte Jan Bobčík To je gól...duchovní slovo v podání Jana Bobčíka. Autor v audioknize vypráví na základě svých osobních zkušeností o sportu a o víře v Boha. Pokud se říká, že Bůh je přítomen všude, tak proč by neměl mít své pevné místo i na fotbalovém hřišti? Mnoho fotbalových hvězd se krátce před vstupem na trávník pomodlí. Je to tak přirozené, všichni to berou jako samozřejmost. A tom Jan Bobčík mimo jiné také hovoří. (alza.sk)

Věda a osud lidstva

Věda a osud lidstva

Filozofie věd má svou dramatickou historii. Tuto historii a její výsledky Vám přiblížíme v prvním díle našeho souboru "Nejmocnější nástroj a zbraň", což je věda a její filozofie. Nejnovější odvětví vědecké filozofie - kosmosofie, v druhém díle našeho souboru, nazvaném "Jaký je smysl existence lidstva ve vývoji vesmíru?", nám umožní nahlédnout i do nejvzdálenější budoucnosti lidstva a intelektu. (pantarhei.sk)

Věda a jiné lásky

Věda a jiné lásky

Netradičně pojatý životopis fyzikálního chemika a současného rektora Univerzity Pardubice Jiřího Málka. (pantarhei.sk)

Harry Potter a věda

Harry Potter a věda

Harry Potter přinesl myšlenku magie a čarodějnictví do každodenní reality více než kterákoli jiná kniha v historii. Magie je často vnímána jako nadpřirozená síla. Dokáže zaujmout a potěšit publikum kvůli své zdánlivé schopnosti vzdorovat fyzice a logice. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, zda má věda nějaké vysvětlení pro tyto fantastické výkony? Kniha Harry Potter a věda zkoumá vědecké principy oblíbených postav, kouzel, předmětů a scén ze světa tohoto literárního hrdiny. Nabízí vědecká fakta a analýzu pro jeho podporu. Mimo jiné se ptá na otázky jako jsou: Spatříme někdy neviditelný plášť? Jak nebezpečná jsou létající košťata? Dokáží vědci někdy provést kouzlo Wingardium Leviosa? Je možné seslat na někoho mdloby? a mnoho dalších. (pantarhei.sk)

Encyklopédia Veda a technika

Encyklopédia Veda a technika

Od pazúrika k výkonnému robotovi, od hrnčiarskeho kruhu k letom do vesmíru. Moderný ilustrovaný sprievodca svetom techniky a rôznych technických vynálezov. Vynálezy ako koleso alebo lietadlo, kníhtlač či očkovanie, a objavy DNA a elektromagnetizmu, pomohli ľudstvu vyriešiť problémy každodenného života a dosiahnuť úžasné úspechy v oblasti vedeckého pokroku: človek prekročil rýchlosť zvuku a vyslal do vesmíru umelé družice a satelity. Táto kniha, plná krásnych ilustrácií, vám ponúka nevšedný prehľad všetkých vrcholných počinov, ktoré poznamenali technologický vývoj ľudstva. Texty sú formulované tak, aby ste ich ľahko pochopili. Otvorte si túto knihu a nechajte sa očariť vynálezmi a objavmi, ktoré poznamenali ľudskú históriu. (pantarhei.sk)

Věda a politika (9788024627724)

Věda a politika (9788024627724)

Elektronická kniha - autor Jiří Pešek a Lucie Filipová, 390 stran, česky Kniha představuje unikátní síť německých společenskovědních a humanitních ústavů v zahraničí, jak se utvářela a vyvíjela od osmdesátých let 19. století do poslední zásadní reformy v roce 2009. Předmětem zájmu je patnáct pracovišť působících v Evropě, USA nebo Asii, která provádějí výzkum především v oboru historie, ale i dějin umění, archeologie, ekonomie či orientalistiky. Analýza se soustředí jak na vývoj, publikační produkci a vůdčí osobnosti jednotlivých ústavů, tak na jejich kooperaci s vědci a institucemi hostitelských zemí. Badatelská pracoviště jsou zároveň sledována z perspektivy německé zahraniční kulturní politiky, v níž hrají sice nenápadnou, ale trvale velmi významnou roli. (alza.sk)

DVD BOCELLI ANDREA - SACRED ARIAS/DUCHOVNI ARIE

DVD BOCELLI ANDREA - SACRED ARIAS/DUCHOVNI ARIE

(shop.rukahore.sk)

CD BOCELLI ANDREA - SACRED ARIAS/DUCHOVNI ARIE

CD BOCELLI ANDREA - SACRED ARIAS/DUCHOVNI ARIE

(shop.rukahore.sk)

Šťastné a úspěšné dítě

Šťastné a úspěšné dítě

Vzdělání dětí je v současnosti zaměřeno více na konkrétní znalosti a data než na rozvoj důležitých obecných schopností, jako je cílevědomost, odhodlání pouštět se do náročných úkolů, schopnost poučit se z vlastních chyb a uvažovat netradičně. Autor vyvrací některé zažité mýty – že míra inteligence je vrozená, že geniální a kreativní je jen malé procento populace, že chybovat je špatné či že genialita je dědičná – a ve své knize shromáždil rady a techniky, jak rodiče mohou své děti rozvíjet. (pantarhei.sk)

Dítě a přírodní zákony

Dítě a přírodní zákony

Kniha, která zaujme nejenom moderní pedagogy, ale většinu současných rodičů malých dětí. Přestaňme vymýšlet tisíce inovací, tisíce metod jak vzdělávat děti: řešení jsou mnohem jednodušší! Stačí jen otevřít tuto převratnou knihu. Každé dítě se rodí s přirozenou touhou po poznání. Pokud vyrůstá od počátku v harmonickém světě plný hravých a zábavných podnětů, podporují se tím maximálně jeho logické schopnosti, kreativita, pohybové dovednosti, manuální zručnost, vyjadřování, empatie či umělecké schopnosti. Bohužel současný vzdělávací systém nerespektuje přirozené mechanismy lidského učení, nerozvíjí tak správně vrozené schopnosti dětí a ty z velké části opouštějí vzdělávací instituce s velmi nízkým edukačním potenciálem. Autorka provedla zlomový experiment v mateřské škole v Gennevilliers , v… (pantarhei.sk)

Rozprava o vedách a umeniach

Rozprava o vedách a umeniach

Francúzsky spisovateľ a filozof v diele Rozprava o vedách a umeniach (za ktorú mu Dijonská akadémia v roku 1750 udelila prestížnu cenu) rozpútal proti vedám a umeniam boj, ktorý predznamenal jeho definitívny rozchod s vtedajšími, už vychýrenými mysliteľmi a ich doktrínami. V úvode ešte striktne neupiera vedám a umeniam blahodarné účinky, vzápätí sa však uchyľuje k obžalobe, že súčasné mravy nahradilo pokrytectvo, falošná zdvorilosť, „ozajstná skazenosť“, s nezvyčajnou odvahou hádže rukavicu aj spisovateľom a podčiarkuje neresti civilizovanej spoločnosti, ktoré vládnu v literárnych salónoch. V prvej časti spracúva témy z filozofického a historického hľadiska, uvádza konkrétne príklady a dochádza k záveru, že sa treba vzdať úsilia „vymaniť sa zo šťastnej nevedomosti, ktorú nám vyhradila… (pantarhei.sk)

Stopařův průvodce Galaxií a věda

Stopařův průvodce Galaxií a věda

„Za debatu o paralelních vesmírech už vás z baru Fyzikální společnosti nevykopnou – naopak, koupí vám tam rundu...“ Chcete-li zjistit proč, vydejte se s uznávaným popularizátorem vesmíru Michaelem Hanlonem na zábavnou a fundovanou procházku prorockou klasikou žánru sci-fi. Text navazuje na velmi populární knižní řadu D. Adamse souhrnně nazývanou Stopařův průvodce Galaxií. S nadhledem a s úsměvem rozvádí jeho fikci. Zajímavé čtení ukazuje, že i věda může být zábavná. Vždyť věda vážná a seriózní je zde podávána chytře a velice živou formou. Nejen pro čtenáře příběhů Arthura Denta a jeho přítele Forda Prefecta to bude určitě velmi milé překvapení. Kniha jistě uspokojí i ty, které zajímá současný pohled na problematiku možnosti existence různých mimozemských forem života, velkého třesku,… (pantarhei.sk)

Ekonomické krízy a ekonomická veda

Ekonomické krízy a ekonomická veda

Autor dokázal len na pár riadkoch veľmi dobre vystihnúť podstatu nielen historických, ale aj moderných ekonomických prác, ktoré svoju pointu skrývajú pred laikmi za zložité matematické konštrukcie. Autor sa snaží preklenúť rozdiely medzi často naivnou konverzáciou o hospodárskej politike na Slovensku na jednej strane a výskumom ekonómie hlavného prúdu na druhej strane. Kniha je venovaná čitateľom, ktorí prichádzajú s ekonómiou do každodenného kontaktu, ale ktorých hlavným odborným zameraním nie je oblasť ekonomických kríz, a takisto širšej verejnosti, ktorá získa predstavu o tom, ako moderná ekonómia vysvetľuje hospodársky cyklus, aké riešenia odporúča, nakoľko sa poučila či nepoučila zo svojich omylov v minulosti a do akej miery je súčasný vývoj skutočne vizitkou jej zlyhania. (pantarhei.sk)

Jelen - Kazeta SVETLO VE TME

Jelen - Kazeta SVETLO VE TME

(shop.rukahore.sk)

Jelen - Vinyl SVETLO VE TME

Jelen - Vinyl SVETLO VE TME

(shop.rukahore.sk)

Žena a muž

Žena a muž

Ruský psychológ a filozof rozvíja zaujímavé úvahy o ženách a mužoch, o manželstve, rodičovstve, sexualite a vôbec všetkých možných formách mužsko-ženských vzťahov. Všetko ilustruje skutočnými príbehmi, úprimným rozprávaním o vlastnom živote aj rozhovormi s rôznymi osobami. Nebojí sa vyslovovať názory, ktoré sa možno mnohým nebudú páčiť, lenže práve tie sa dajú brať ako zásah do čierneho... Interakcia dvoch druhov energie - ženskej a mužskej - je základom úplne všetkého na tomto svete. A z lásky páru sa rodí všetko, čo je krásne, dobré, radostné. Naopak nedostatok (alebo pokrivenie) tejto lásky môže za takmer všetko utrpenie, vojny a iné ľudské tragédie. Zaujíma vás, prečo sa vo vašom živote a vo svete dejú určité veci? Za všetkým hľadajte ženu! A jej vzťah k mužovi. (Samozrejme aj naopak.… (pantarhei.sk)

Teória jazyka a východiská sociálnych vied

Teória jazyka a východiská sociálnych vied

Štúdie J. Habermasa uverejnené v zväzku Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns boli napísané v rokoch 1970 až 1982 a predstavujú východisko pre práce, ktoré uverejnil v 80. a 90. rokoch minulého storočia v oblasti teórie k omunikatívneho konania, diskurzívnej koncepcie etiky a diskurzívnej koncepcie práva. Význam týchto štúdii je daný predovšetkým tým, že bez nich nie je možné pochopiť hlavné dielo J. Habermasa: Teória komunikatívneho konania. Štúdie v uvedenom zväzku sú natoľko samonosné, že nepredpokladajú znalosť prác J. Habermasa zo 60. rokov minulého storočia. Zjednocujú pritom skúmania z oblasti sociológie, vývinovej psychológie, filozofie a teórie jazyka; z tohto dôvodu môže osloviť širšie publikum. Celý zv äzok je súčasťou pôsobenia J. Habermasa v… (pantarhei.sk)

Matrix Energetics - Věda a umění transformace

Matrix Energetics - Věda a umění transformace

V roce 1997 zažil Richard Bartlett posun ve vnímání, který dal celému jeho životu nový směr. Zjistil, že slabý dotek spojený s cíleným záměrem stačí na to, aby jeho klienti znovu nabyli fyzickou, duševní, a dokonce i duchovní rovnováhu. Výsledky byly zcela mimořádné – a stále se vzpírají logice. Dr. Bartlett čerpá ze zdrojů kvantové fyziky a jeho cílem je poskytnout nástroje, naději a přímou a osobní transformaci komukoliv, kdo je otevřen novým vjemům. (pantarhei.sk)

Filozofické základy psychológie a duchovných vied

Filozofické základy psychológie a duchovných vied

Jeden z najzásadnejších spisov nemeckej filozofky a rehoľníčky Edity Steinovej (1891 – 1942). Filozofické základy psychológie a duchovných vied tvoria dve štúdie: Psychická kauzalita (1918) a Indivíduum a spoločenstvo (1919). Pôvodne boli zamýšľané ako habilitačná práca a v roku 1922 publikované v Husserlovej Ročenke pre filozofiu a fenomenologický výskum. Autorka v nich pokračuje v skúmaní problémov načrtnutých vo svojej doktorskej práci. V prvej štúdii sa prostredníctvom fenomenologických prístupov venuje analýze osoby, jej štruktúry a fungovania, aby sa pokúsila o vlastné teoretické zdôvodnenie nového chápania psychológie a systematizáciu duchovných vied. V druhej sa venuje vzťahu indivídua a spoločenstva na základe chápania vzťahu tela, duše a ducha. Skúma význam nadindividuálnych… (pantarhei.sk)

Umenie a veda lesného kúpeľa - Šinrin'joku

Umenie a veda lesného kúpeľa - Šinrin'joku

Šinrin'joku alebo lesný kúpeľ znamená čas strávený v lese pre lepšie zdravie, šťastie a pocit pokoja. Ako jeden z pilierov japonskej kultúry predstavuje spôsob opätovného spojenia s prírodou, od prechádzok po lese až po využitie pracovných prestávok na pobyt vo vašom miestnom parku či chôdzu naboso po trávniku v záhrade. Dr. Qing Li, odborník na lesnú medicínu, vo svojom výskume dokazuje, že trávenie času medzi stromami aj umiestnenie rastlín či rozptyľovanie čajovníkového esenciálneho oleja vo vašom byte alebo na pracovisku redukuje krvný tlak, zmierňuje stres, dodáva energiu, posilňuje imunitný systém a pomôže znížiť hmotnosť. Na stránkach tejto knihy Dr. Li ponúka spolu s výsledkami dlhoročného prevratného výskumu a príkladmi liečivej moci stromov aj praktický návod, ako môžete šinrin… (pantarhei.sk)

1001 myšlenek: část Věda a Technika

1001 myšlenek: část Věda a Technika

Audiokniha MP3 - autor Robert Arp, čte Gustav Bubník 1001 myšlenek: část Věda a TechnikaLidé umírají, národy se rodí a upadají, ale myšlenky žijí dál. Skutečnost, že můžeme chodit na přednášky z filozofie, psychologie, náboženství, humanitních věd, sociologie či politiky, připadá mnohým absurdní. Ti tvrdí, že veškerým smyslem vzdělání je získat práci a že k získání práce potřebuje praktické dovednosti či určitý soubor snadno aplikovatelných poznatků. Z hlediska těchto cílů je studium "velkých myšlenek" humanitních či společenských věd přinejlepším podivné a přinejhorším nesmyslné.Když se zaposloucháte do audioknihy 1001 myšlenek, které změnily naše uvažování, jednou z nejdůležitějších věcí, kterou si uvědomíte, je to, jak zásadně se mýlí všichni ti, kdo hodnotí vzdělání jen podle toho,… (alza.sk)

Harry Potter a prokleté dítě

Harry Potter a prokleté dítě

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší. Potýká se s minulostí, která nechce zůstat tam, kam patří, a jeho nejmladší syn Albus se mezitím musí prát s tíhou rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a současnost se čím dál hrozivěji prolínají a otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota někdy vyvěrá z nečekaných míst. (pantarhei.sk)

Dítě s autismem a emoce

Dítě s autismem a emoce

Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, které mají obtíže se zvládáním svých nálad, pomohou zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Autoři v knize vycházejí z kognitivně behaviorální terapie. Program, který vytvořili, je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku. Jeho součástí je emoční vzdělávání, kognitivní restrukturalizace, nácvik sociálních strategií a nástroje pro zvládání reálných situací. Kniha je určena pro práci se skupinou, v níž jsou děti s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. Z programu budou profitovat i děti s ADHD a ADD a také děti s poruchou chování. Ačkoli se jedná o program pro… (pantarhei.sk)

Školní zralost a nadané dítě

Školní zralost a nadané dítě

Specifika vzdělávání a diagnostiky nadaných dětí v předškolním vzdělávání Ve třídách mateřských škol učitelky denně stojí před kolektivem dětí, který je tvořen dětmi z intaktní společnosti a dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi těmito dětmi se vzdělávají také děti nadané. Diagnostika i podpora nadaného dítěte v předškolním věku může být spojena s řadou obtíží. Nadané dítě bývá někdy označováno spíše jako „problémové“, protože pedagog neidentifikuje některé projevy jako symptomy nadání. V šestém díle ediční řady Školní zralost naleznete informace jak nadané dítě rozpoznat, jak je správně podpořit a připravit na školní docházku. Stručný obsah: 1. Jak identifikovat dítě s nadáním? 2. Učitelka nadaného předškoláka 3. Podpora nadaného dítěte – krok za krokem 4. Nadané dítě v mé… (pantarhei.sk)

Byla jednou jedna žena, která chtěla zabít sousedovo dítě

Byla jednou jedna žena, která chtěla zabít sousedovo dítě

Soubor devatenácti povídek jedné z nejvýznamnějších autorek současného Ruska tvoří pohádky, strašidelné historky a mystické příběhy plné oživlých mrtvol, zjevení a zázraků. Klasické jednoduché hororové či pohádkové syžety Petruševská umně proplétá naturalistickými detaily všedního života. Věčné a archetypální se pojí s chvilkovým a konkrétním, jako třeba v antiutopických povídkách Noví robinsoni a Hygiena, kde se na pozadí vtíravě podrobné každodennosti blíží mytický konec světa, a z tohoto střetu protikladů vyrůstá nezaměnitelný autorčin rukopis. Na první pohled krutý a temný svět, jejž kritika Petruševské často vyčítá, je však i laskavý a mnohdy svou absurditou také velice vtipný. Ve Spojených státech amerických se kniha stala bestsellerem a v roce 2010 získala cenu World Fantasy Award. (pantarhei.sk)

Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením

Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením

Publikace seznamuje čtenáře s postupy při vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením a podrobně popisuje podporu asistentem pedagoga. Odpovídá mimo jiné na některé z následujících otázek – Kdy nastane při vzdělávání situace, kterou je vhodné řešit pomocí podpory asistentem pedagoga? Jak tuto podporu poskytovat? Jaká jsou specifika komunikace se žákem se zrakovým postižením, ale i jeho rodiči? Jak pomoci žákovi při používání kompenzačních pomůcek? Publikace je určena nejen pro asistenty pedagoga, ale i pro učitele a další pedagogické pracovníky, kteří se ve svých třídách setkají se žáky se zrakovým postižením. V textu najdou mnoho metodických doporučení vycházejících z praktických zkušeností autorek. Kniha může být inspirací i pro rodiče těchto dětí. (pantarhei.sk)

Splynutie - žena a muž

Splynutie - žena a muž

https://www.intimnenakupy.sk/maca-pre-zeny/ https://www.intimnenakupy.sk/maca-pre-muzov/ (intimnenakupy.sk)

Muž ve střídavé péči

Muž ve střídavé péči

Barvitý román ze současnosti vypráví příběhy dvou žen, které se dělí o jednoho muže. Cyril je známý novinář, který má milující manželku Emu a dvě dcery. Přesto si pořídí syna se svou milenkou Růženkou. Snaží se dělit svůj čas mezi obě rodiny a s určitou nadsázkou se dá říci, že ho jeho ženy mají ve střídavé péči. I když, jak už to v životě bývá, manželka je ta poslední, která se to dozví. Cyril je ponořený do své práce a život ve střídavé péči milenky a manželky mu vlastně vyhovuje. Jeho nemanželský syn je geniální dítě. Ve čtyřech letech zkoumá matematiku, fyziku, zajímá se o politiku a sepisuje vlastní knihu. Jednoho dne ho však na ulici porazí auto a on skončí v bezvědomí v nemocnici. Cyrilův pohodlný život končí. Situace jsou popisovány z ženského i mužského úhlu pohledu, z hlediska… (pantarhei.sk)

Všechny ženy ve mně

Všechny ženy ve mně

Kolik barev a jejich odstínů má ženská duše? Kolik synonym ženské povahy dokážete v jedné minutě vyjmenovat: chytrá, zábavná, odvážná, snová, neústupná, hravá, rafinovaná? Jak žije dnešní žena? Co ji naplňuje a co rozčiluje? Jak se popasuje s každodenními trápeními i výjimečnými zvraty? Pojďte se námi podívat do světa i do snů současné ženy. (pantarhei.sk)

Ženy ve třetí říši

Ženy ve třetí říši

Po konci výmarské republiky nacisté jasně hlásali snahu maskulinizovat život v Německu. Ženy se měly stát věrnými manželkami v domácnosti a rodit další árijské bojovníky. Přesto se mnohé z nich aktivně zapojily do politického života a dále šířily a propagovaly Hitlerovy myšlenky a zastávaly i další důležité posty. Do roku 1944 tvořily ženy podstatnou část zaměstnanců gestapa, v koncentračních táborech sloužilo mnoho dozorkyň, které krutostí často překonávaly i své mužské kolegy, a část zdravotních sester se zapojila do programu eutanázie těch občanů, kteří nevyhovovali požadavkům árijské dokonalosti. A jestliže zmíníme důležité postavy třetí říše, nesmíme zapomínat na manželky a milenky nacistických pohlavárů, jež často hrály významnější roli, než se na první pohled zdá. (pantarhei.sk)

Základy pro rozšíření léčebného umění podle poznatků duchovní vědy

Základy pro rozšíření léčebného umění podle poznatků duchovní vědy

Společná kniha Rudolfa Steinera a Ity Wegmanové představuje zásadní dílo, jež nastiňuje hlavní perspektivy rozvoje medicíny, obohacené o anthroposofické vědomosti. Nejde o opozici vůči klasickému lékařství, nýbrž o takové uchopení léčebného umění, které na jedné straně přijímá přírodovědecké metody, na druhé straně je však doplňuje o metody vycházející z pojímání člověka jako ducha, duše i těla, z trojčlennosti jeho fyzické bytosti i sounáležitosti s kosmem. Z tohoto hlediska poukazuje na procesy v organismu, které vedou ke vzniku nemocí, a líčí příčiny a průběh vybraných onemocnění. Popisuje léčebné postupy na základě poznání přírodních substancí i konkrétní léčiva a jejich působení na jednotlivé orgány a soustavy. Kniha, která vychází již podruhé (ovšem v novém překladu), je určena všem… (pantarhei.sk)

Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)

Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)

Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) představuje a dokumentuje proměny vztahu české společnosti k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému v letech 1817–1885. Na případě vědní a do diskursu vědy vstupující recepce studuje to, jak „starobylé“ Rukopisy fungovaly při formování novodobého českého národa v 19. století a jeho identitních modelů v dialogu s Evropou. V obou Rukopisech, situovaných v případě některých skladeb do doby českého pohanství, přitom nalézá okruhem falzátorů (re)konstruované, dobově vlivné doklady původní přirozené kultury Čechů, jejich společenských a uměleckých hodnot a vzdělanosti. Rozlišuje Rukopisy od sebe a sleduje jejich dynamickou recepci, její zvraty a osobnostní, institucionální a vědecky… (pantarhei.sk)

Vynájdi, objav a experimentuj vo svete vedy

Vynájdi, objav a experimentuj vo svete vedy

Zamýšľaš sa niekedy na tým, vďaka čomu bublinkuje perlivý nápoj, prečo sa na oblohe objaví pestrofarebná dúha, ako štartuje do vesmíru raketa? Otázky, ktoré si kladieme, sa môžu stať pohnútkou vydať sa na vzrušujúcu bádateľskú výpravu. Podniknime spolu cestu za poznaním sveta vedy! Inšpirujúci vedci, neuveriteľné objavy a úžasné vynálezy – poď objavovať svet vedy plný zaujímavých faktov! Na ceste ťa čakajú úlohy, rébusy, bludiská aj experimenty! Pre čitateľov od 9 rokov (pantarhei.sk)

Nepopiratelné - Evoluce a věda o stvoření světa

Nepopiratelné - Evoluce a věda o stvoření světa

Bill Nye vede kampaň proti vědeckým nedostatkům kreacionismu, která nedávno nabyla nových rozměrů a podobá se křížové výpravě. Rozbuškou byl loni na podzim jeho provokativní komentář na BigThink.com, který měl za následek kontroverzní výměnu názorů s kurátorem Muzea stvoření Kenem Hamem. V této knize Nye dále rozvíjí své argumenty a tvrdí, že tato debata není ani tolik střetem vědy a náboženství, jako spíše diskusí o povaze vědy jako takové. S nakažlivým entusiasmem nám přibližuje podstatu evoluční teorie a vysvětluje, že je založená na ověřitelných faktech a že je tedy rozumným vysvětlením našich počátků. S velkým zápalem trvá na tom, že tvrdit, že kreacionismus má své místo ve vyučování přírodovědy, škodí nejen dětem, ale také budoucnosti celého světa. (pantarhei.sk)

Dítě s nadváhou a jeho problém

Dítě s nadváhou a jeho problém

Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se setkává dítě či adolescent s nadváhou. Tyto problémy mají dopad nejen na jeho zdravotní stav, ale především na jeho psychiku a formování jeho osobnosti. Ačkoli mnohé z potíží, s nimiž si dítě s nadváhou často neví rady, bývají dospělými nerozpoznány nebo podceňovány, mohou dlouhodobě narušit psychiku. V posledních letech se dětští obezitologové začínají stále více zajímat o dětství jako o období, kdy se zadělává na pozdější obezitu. I tak bývá problematika nadváhy v průběhu dětství a dospívání doposud poněkud opomíjena. Předkládaná publikace má pomoci tento nedostatek kompenzovat. Cílem je poskytnout rodičům a vychovatelům poznatky o zdravém vývoji a rizicích, které nadváha dítěte představuje. Dává konkrétní rady, jak rozpoznat vzniklé problémy a… (pantarhei.sk)

Dítě a mateřská škola - 2. vydání

Dítě a mateřská škola - 2. vydání

Jste rodiči dětí předškolního věku, anebo je vyučujete v mateřské škole? Pak je tato užitečná publikace určena právě vám. Je přínosem jak pro učitele, tak pro rodiče, protože právě jejich spolupráce je pro děti mimořádně důležitá. Kniha systematicky popisuje specifika rozvoje a výchovy dětí do šesti let v rodině a se zaměřením na vzdělávací práci v mateřských školách. Věnuje se mimo jiné těmto otázkám:• adaptace dítěte při vstupu do mateřské školy• možnosti pro rodiče, jak se aktivně vyrovnat se změnami spojenými s nástupem dítěte do mateřské školy• připravenost dítěte na základní školu• komplexní analýza běžných mateřských škol• základní směřování alternativních programůKromě učitelů mateřských škol a rodičů předškolních dětí je publikace určena i studentům pedagogických oborů, sociálním… (pantarhei.sk)

Výživa podle pěti elementů pro matku a dítě

Výživa podle pěti elementů pro matku a dítě

Kniha pojednává o výživě z hlediska východního myšlení. Potraviny zkoumá vzhledem k jejich tepelným účinkům. Důraz klade na propojení tělesné a psychické stránky člověka. Zaměřuje se na výživu související s přípravou na rodičovství, kojením a vařením pro děti. Najdete zde množství důležitých informací, údajů, doporučení a receptů. (pantarhei.sk)

Jelen - CD SVETLO VE TME/EDICE 2015

Jelen - CD SVETLO VE TME/EDICE 2015

(shop.rukahore.sk)

Žena a muž v rodině

Žena a muž v rodině

Jaký je rozdíl mezi mužským a ženským jazykem a jak schopnost jejich vzájemného vyvažování ovlivňuje zdraví členů rodiny? Co očekává muž od ženy a žena od muže? V čem se liší ženská a mužská sexualita? Jaký vliv má tento rozdíl na vývoj sexuální identity dítěte? Mohou se interakční vzorce nevědomě předávat z generace na generaci a způsobovat slábnutí celých rodů? Co pravděpodobně přispívá k poklesu populace v Čechách a v celé Evropě? O těchto a dalších otázkách spolu vedou už dvacet let dialog dva rodinní psychoterapeuti – klinická psycholožka Ludmila Trapková a sexuolog Vladislav Chvála – ze Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. V knižním „trojrozhovoru“ se bohemistka, redaktorka časopisu Psychosom Pavla Loucká snaží svými otázkami zprostředkovat dialog dvou… (pantarhei.sk)

Kognitívna veda v kontexte informatických vied

Kognitívna veda v kontexte informatických vied

Kognitívna veda v kontexte informatických vied (pantarhei.sk)

Muž a žena

Muž a žena

Krásne, múdre myšlienky o vzťahoch, láske, sexe, intimite, manželstve a skutočnom partnerstve. Osho vysvetľuje základné rozdiely mužskej a ženskej energie. Okrem toho, že nás inšpiruje k hlbokému pochopeniu a skutočnému spojeniu, privádza nás aj bližšie k sebe samým. Lebo len vnútorne vyspelý a prebudený človek dokáže vytvoriť kvalitný, kreatívny vzťah. Rozpráva sa tu o podstate muža a ženy poeticky, filozoficky, ale tiež pragmaticky a s humorom. Výstižne a vtipne, s pomocou príkladov z bežného života, popisuje odlišný spôsob vnímania, cítenia, myslenia aj jednania muža a ženy. Pritom sú tieto dva opačné póly určené na to, aby sa navzájom vyvažovali a spájali. Vzťah muža a ženy je záhadný, zvláštny, často náročný, a predsa životne dôležitý; pre väčšinu ľudí je to niečo, čo stále riešia,… (pantarhei.sk)

Muž a žena

Muž a žena

Audiokniha MP3 - Dvě novely Family Frost a Čarodějka z Křemelky nejznámějšího českého spisovatele ironicky zkoumají vztahy mezi zástupci opačných pohlaví. - Michal Viewegh, čte Martin Finger, Martina Krátká, Igor Bareš Nejznámější český spisovatel se ve dvou novelách vrací k tomu, co na něm jeho čtenáři oceňují nejvíceVědí ženy, o čem sní muži?Dvě novely Family Frost a Čarodějka z Křemelky nejznámějšího českého spisovatele ironicky zkoumají vztahy mezi zástupci opačných pohlaví. V první z nich se zkrachovalý restauratér (Martin Finger), který z nutnosti a trochu i na truc rozváží hotovky v mrazicím voze, musí v jeden den konfrontovat se zpovykanými dcerkami, svatbou bývalé manželky a svérázným vlastním otcem, jehož identitu mu matka donedávna tajila.Druhý příběh je vyprávěn z pohledu… (alza.sk)

Žena ve fialové sukni (9788025735404)

Žena ve fialové sukni (9788025735404)

Elektronická kniha - autor Nacuko Imamura, 144 stran, česky Japonský román o stalkinguSledujeme „ženu ve fialové sukni“, jak mění zaměstnání, které obchody navštěvuje, jak neobratně komunikuje s lidmi, jak a co jí, kde sedává v parčíku nedaleko nákupní čtvrti. Vypravěčka drobnými úskoky zpovzdálí řídí její každodenní život.Nabydeme dojmu, že „žena ve fialové sukni“ je podivná, prakticky nesvéprávná, ale postupně názor měníme a jako zvláštní podivín nám začne připadat sama vypravěčka. Není to všechno nakonec jen její vlastní obsese? Vztah mezi oběma ženami je ještě mnohem složitější, než se původně zdálo.Příběh stalkingu, který navzdory vážnému tématu nepostrádá zvláštní jemný japonský humor, při kterém se čtenář občas zasměje, ale většinou jen melancholicky pousměje. Děj zdánlivě plyne… (alza.sk)

Liečenie energiou - Od vedy k mystike a späť

Liečenie energiou - Od vedy k mystike a späť

Fascinujúci pohľad na úlohu energie v našich životoch a na to, ako môžeme využiť jej silu na liečenie seba samých. Jill Blakewayová, odborníčka v tradičnej čínskej medicíne a skúsená liečiteľka, v knihe vysvetľuje, čo presne je liečenie energiou a ako funguje. Podľa jej definície sa liečenie energiou vzťahuje na široký rozsah liečebných metód používaných na diagnostiku a liečenie chorôb prostredníctvom narábania s energiou, ktorá pulzuje v každej bunke nášho tela. Kniha je mostom medzi vedou a duchovnom a poskytuje čitateľom dôkazmi podložené argumenty hovoriace v prospech účinnosti tejto prastarej liečebnej praxe. Autorka ponúka odbornú analýzu tejto praktiky, no aj ona pripúšťa, že v nej je istý prvok, ktorý leží za hranicami pochopenia, preto ostáva zahalená rúškom tajomstva. Z… (pantarhei.sk)

Ako sa vyznať vo vede, technike a technológiách

Ako sa vyznať vo vede, technike a technológiách

Vďaka postupným vysvetleniam a žartovnej grafike porozumiete vede, technike a technológiám rovnako ľahko, ako ste sa naučili abecedu. Postupujte podľa očíslovaných krokov a dozviete sa všetko od atómov a DNA až po prúdové motory a vakcíny. Kniha pomáha rozvíjať zručnosti z oblasti vedy, techniky, technológií a matematiky. (pantarhei.sk)

psie a gauče, psie a deka, klietky a voliéry, dezerty a canicross, granule a šteniatko, čiapky a nákrčník, nákrčník a čiapky, čiapky a nákrčníky, bežky a topánky, psie a hlavolamy

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť