Pedagogika sportu (9788024640150)

Produkt Pedagogika sportu (9788024640150) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Pedagogika sportu (9788024640150) upraviť a produkt hľadať znova.

Pedagogika sportu (9788024640150)

Pedagogika sportu (9788024640150)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Jansa, 228 stran, česky Učební text je určen studentům tělesné výchovy a sportu FTVS UK, FSpS MU, FTK UP a pedagogických fakult, též trenérům všech licencí včetně studentů sportovních gymnázií a jiných středních škol, kteří se připravují k přijetí na vyšší odborné nebo vysoké školy. Do první části, byly zařazeny "Základy pedagogiky sportu", kde je vysvětlováno elementární pojmosloví v pedagogice vůbec. Druhá část – "Pedagogika školního sportu" – je věnována edukaci v rámci školní tělesné výchovy a sportu s upozorněním na vzájemné prolínání cvičenců a sportovců ve sportovních střediscích a centrech. Ve třetí části – "Pedagogika soutěžního sportu" – je nejprve charakterizován současný sport a vývoj pedagogiky sportu u nás a ve světě, dále je pojednáno o osobnosti sportovce, motorickém učení a trenérství. Čtvrtá část – "Pedagogika rekreačního sportu" – se zaměřuje na pedagogiku zážitkovou a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogika sportu (9788024640150) , Pedagogika sportu (9788024640150)

Pedagogika (978-80-247-2993-0)

Pedagogika (978-80-247-2993-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Čábalová, 272 stran Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování.Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení.Text je určen především studentům středoškolského pedagogického vzdělávání a studujícím učitelství na pedagogických i jiných fakultách, ale také začínajícím učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří mají touhu po vědění a putování pedagogickou teorií a praxí. Detaily knihy: Autor: Dagmar Čábalová Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-247-2993-0 Počet stran: 272 (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogika (978-80-247-2993-0) , Pedagogika (978-80-247-2993-0)

Pedagogika (978-80-247-5511-3)

Pedagogika (978-80-247-5511-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Šafránková, 368 stran, česky Publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k rozvoji samostatného pedagogického uvažování. Základním cílem učebnice je především podporovat tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení. Nejde tedy o pouhé zvládnutí teorie poznání z oblasti výchovy a vzdělávání, ale především o hledání jeho smyslu a vývoje v různých kontextech. Naučíte se: • porozumět pedagogice jako vědě o člověku • pochopit proměny pedagogiky v 21. století s ohledem na digitalizaci vzdělávání a okolního světa • používat kritické myšlení při hodnocení změn, inovací a situací v pedagogickém procesu Druhé vydání knihy reaguje na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogika (978-80-247-5511-3) , Pedagogika (978-80-247-5511-3)

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Heller, 310 stran, česky Publikace se uceleně věnuje metodologickým základům zátěžové funkční diagnostiky ve sportu a praktickému uplatnění aerobních a anaerobních zátěžových testů u sportovců různého zaměření. Hlavní část monografie prezentuje původní data ze zátěžového testování českých sportovců a sportovkyň vysoké výkonnosti řady sportovních disciplín. Na základě kritické analýzy je diskutován výběr fyziologických ukazatelů a volba diagnostických postupů relevantních pro jednotlivé sporty a sportovní disciplíny. Výsledky komplexních programů aerobní a anaerobní zátěžové diagnostiky cílené dle sportovního zaměření mohou zajišťovat tak kvalitní zpětnovazebnou informaci o účinnosti předchozí tréninkové přípravy v oblastech různých funkčních a metabolických kapacit, které jsou relevantní specifickému sportovnímu výkonu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916) , Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732)

Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035)

Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavlína Nováková, Blanka Hošková a Simona Majorová, 114 stran, česky Přehled základních masážních technik a druhů sportovní masáže je v první části knihy doplněn bohatým ilustračním materiálem ve formě názorných fotografií. Druhá část učebního textu pak přináší popis hlavních regeneračních prostředků a možnosti jejich využití ve sportu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035) , Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)

Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732)

Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732)
Detail

Elektronická kniha - autor Simona Majorová, Pavlína Nováková a Blanka Hošková, 130 stran, česky Učebnice Masáž a regenerace ve sportu je určena nejen pro studenty sportovních škol a další zájemce z oblasti sportu, ale je vhodnou a názornou pomůckou i pro širší veřejnost. Zahrnuje komplexní přístup k masáži a regeneraci, poukazuje na jednotlivé druhy sportovních masáží, zohledňuje kontraindikace při jejich provádění a nezapomíná ani na kompenzaci zatížení maséra. Masážní techniky jsou doprovázeny fotografiemi a nákresy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732) , Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035)

Speciální pedagogika (978-80-271-0095-8)

Speciální pedagogika (978-80-271-0095-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Slowík, 168 stran Snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stejně stará jako nemoci a postižení. Ovšem i tam, kde léčba není možná, lze usilovat o kvalitní výchovu, vzdělávání, osobnostní rozvoj a začlenění handicapovaného člověka do společnosti. Tato úspěšná publikace přináší základní přehled o oboru speciální pedagogika. Detaily knihy: Autor: Josef Slowík Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0095-8 Počet stran: 168 (alza.sk)

Podobné produkty ako Speciální pedagogika (978-80-271-0095-8) , Speciální pedagogika (978-80-271-0095-8)

Dějiny pedagogiky (978-80-247-2429-4)

Dějiny pedagogiky (978-80-247-2429-4)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Kasper, Dana Kasperová, 224 stran Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem na české země. Důraz je kladen na bouřlivou a dodnes aktuální reformně pedagogickou diskusi 20. století. Čtenář je seznámen s hlavními východisky tohoto světového i českého fenoménu, ale i s jednotlivými vybranými světovými i českými reformně pedagogickými koncepcemi. Kniha obsahuje věcný i jmenný rejstřík a hlavní doporučenou literaturu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny pedagogiky (978-80-247-2429-4) , Předškolní pedagogika (978-80-247-5107-8)

Speciální pedagogika (978-80-738-7792-7)

Speciální pedagogika (978-80-738-7792-7)
Detail

E-kniha - autor Slavomil Fischer, Jiří Škoda, Zdeněk Svoboda, Ladislav Zilcher, 304 stran Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Předložená publikace je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy tohoto vědního oboru. Kniha má neobvykle široký záběr. Přináší aktuální poznatky speciálně pedagogické teorie a praxe, přičemž se opírá o poznatky a zkušenosti jak domácí, tak zejména zahraniční. Řada z nich vychází také z vlastních výzkumných šetření a zkušeností autorů, kteří připravili jednotlivé kapitoly. Kromě speciálních pedagogů, psychologů, pracovníků dalších pomáhajících profesí a samozřejmě studentů těchto oborů nesporně zaujme také další odborníky, ale i zájemce z řad širší veřejnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Speciální pedagogika (978-80-738-7792-7) , Speciální pedagogika (978-80-738-7792-7)

Předškolní pedagogika (978-80-247-5107-8)

Předškolní pedagogika (978-80-247-5107-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Opravilová, 224 stran Renomovaná česká autorka uvádí čtenáře do studia předškolní pedagogiky jako vědní disciplíny a seznamuje je s jejími teoretickými problémy. Kniha představuje základní zdroj ke studiu předškolní pedagogiky v odborné profesní přípravě pracovníků předškolního vzdělávání a může být inspirací i laické veřejnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Předškolní pedagogika (978-80-247-5107-8) , Sociální pedagogika (978-80-247-3470-5)

Sociální pedagogika (978-80-247-3470-5)

Sociální pedagogika (978-80-247-3470-5)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Procházka, 208 stran Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální pedagogiky a pokoušíme se tak o komplexní pohled na minulost i současnost tohoto oboru. Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe. Důraz sociální pedagogiky na otázky výchovného vlivu sociálního prostředí vám umožní porozumět problémům současné rodiny, školy a vlivu vrstevníků na děti a mládež. Autor v přehledové publikaci nezapomněl ani na témata negativních sociálních vlivů a na sociální prevenci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální pedagogika (978-80-247-3470-5) , Vysokoškolská pedagogika (978-80-247-4054-6)

Vysokoškolská pedagogika (978-80-247-4054-6)

Vysokoškolská pedagogika (978-80-247-4054-6)
Detail

E-kniha - autor Milan Slavík, kolektiv a, 256 stran Monografie chce přispět kávytvoření solidní báze vysokoškolské pedagogiky, mj. se zabývá využitím didaktické techniky a technologie, psychickými zvláštnostmi vysokoškolských studentů, profesním standardem vysokoškolského učitele, rozvojem dovedností v pedagogické komunikaci, hodnocením výsledků výuky a neopomíná ani problematiku výuky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vysokoškolská pedagogika (978-80-247-4054-6) , Speciální pedagogika (978-80-738-7014-0)

Speciální pedagogika (978-80-738-7014-0)

Speciální pedagogika (978-80-738-7014-0)
Detail

E-kniha - autor Jiří Škoda, Slavomil Fischer, 208 stran Publikace uvádí čtenáře do vědního oboru speciální pedagogika, a to zejména do důležitých okruhů problémů, které jsou jejím předmětem. Jsou zde proto diskutována nejprve základní teoretická východiska, akcentující stávající trendy speciální pedagogiky, a dále jsou pak rozebírány vybrané základní problémy speciálně pedagogické praxe. Knížka je určena širšímu okruhu čtenářů. Využije ji každý, kdo potřebuje získat základní přehled o speciální pedagogice jako vědním oboru. Text je připraven pro posluchače učitelských i neučitelských oborů na vysokých školách. Je sestaven tak, aby mohl být využit i pedagogickými pracovníky specializovaných institucí, poraden, ústavů, apod., kteří se na výchově a vzdělávání již podílejí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Speciální pedagogika (978-80-738-7014-0) , Definice sportu (978-80-88443-64-3)

Definice sportu (978-80-88443-64-3)

Definice sportu (978-80-88443-64-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Kornfeil, 200 stran, česky Kniha Definice sportu popisuje úspěšné prinicipy známého motocyklového závodníka Jakuba Kornfeila (alza.sk)

Podobné produkty ako Definice sportu (978-80-88443-64-3) , Dějiny sportu (978-80-210-5458-5)

Dějiny sportu (978-80-210-5458-5)

Dějiny sportu (978-80-210-5458-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Ján Grexa, 235 stran, česky Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Československu, a to jak v období první republiky, za 2. světové války, v poválečném období i v časech komunistické totality. Zvláštní hodnotu mají závěrečné kapitoly reflektující vývoj tělesné výchovy a sportu v České republice v posledních dvou dekádách – jde o jedno z prvních ucelených zpracování této epochy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny sportu (978-80-210-5458-5) , Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9)

Základní učebnice pedagogiky (978-80-247-5039-2)

Základní učebnice pedagogiky (978-80-247-5039-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Kolář, 248 stran Seznamte se s pomocí této publikace se základy nejstarších pedagogických disciplín — obecné pedagogiky, didaktiky a dějin pedagogiky! Učebnice je určena studentům vysokých, vyšších odborných i středních škol, na nichž se studuje pedagogika. Dobře však poslouží také učitelům pedagogiky. Detaily knihy: Autor: Zdeněk Kolář Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-5039-2 Počet stran: 248 (alza.sk)

Podobné produkty ako Základní učebnice pedagogiky (978-80-247-5039-2) , Inkluzivní speciální pedagogika (978-80-271-3010-8)

Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9)

Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Vališová, 456 stran Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění. Detaily knihy: Autor: Alena Vališová Rok vydání: 2010 ISBN: 978-80-247-3357-9 Počet stran: 456 (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9) , Speciální pedagogika v praxi (978-80-247-4369-1)

Inkluzivní speciální pedagogika (978-80-271-3010-8)

Inkluzivní speciální pedagogika (978-80-271-3010-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Slowík, 240 stran, česky Inkluze je tématem rezonujícím nejenom mezi pedagogickými odborníky a profesionály ve školské praxi, ale díky poměrně intenzivní medializaci (v pozitivním i negativním smyslu) se s touto problematikou nepochybně setkala i převážná část veřejnosti. Inkluzivní přístup ve vzdělávání je již popsán v řadě českých publikací, nikoliv ale dostatečně srozumitelným, přehledným a komplexním způsobem. Mezi odborníky proto panují značné rozpaky v otázce porozumění a zejména aplikace tohoto přístupu jak ve školní a mimoškolní edukaci, tak rovněž v širším významu inkluze coby sociálního konceptu. Zcela nevyjasněn zůstává vztah mezi inkluzivní pedagogikou (jako nově se formující pedagogickou disciplínou) a speciální pedagogikou (jako již pevně etablovaným oborem s dlouholetou tradicí v českém školství i v dalších oblastech souvisejících se životem osob s postižením či znevýhodněním, včetně dětí, žáků a studentů se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Inkluzivní speciální pedagogika (978-80-271-3010-8) , Flow ve sportu (978-80-271-1392-7)

Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1)

Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1)
Detail

E-kniha - autor Radim Jebavý, Vladimír Hojka, Aleš Kaplan, 216 stran Bohatý zásobník více než 300 cviků vás provede perfektní přípravou na jakoukoli sportovní aktivitu! (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1) , Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1)

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488)

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Slepička a Irena Slepičková, 182 stran, česky Tato monografie se zaměřuje na nejzávažnější formy rizikového chování ve sportu – doping, agresi a podvádění užívané k dosažení úspěchu za každou cenu. Zkoumá souvislosti mezi rizikovým chováním a nadměrným důrazem kladeným na úspěch v soutěži. Poukazuje také na možnosti přenosu rizikových vzorců chování ze sportu do běžného života mladých sportovců. Publikace je podnětná zejména pro rodiče, trenéry a učitele, kteří se podílejí na vývoji osobnosti adolescentů v průběhu jejich sportovní kariéry. Předkládané informace by měly pomoci vyhnout se situacím, ve kterých se rizika pro adekvátní vývoj sportujících dětí a mládeže často objevují. (alza.sk)

Podobné produkty ako Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488) , Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488)

Flow ve sportu (978-80-271-1392-7)

Flow ve sportu (978-80-271-1392-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Adam Blažej, 112 stran, česky Kniha pojednává o stále poměrně novém a obtížně uchopitelném fenoménu flow na poli sportu. To se zdá důležité hned z několika důvodů. Kromě toho, že se dá při zažívání vrcholného prožitku předpokládat vyšší výkonnost napříč všemi sportovními odvětvími, má tento stav významný podíl i na spokojenosti se životem jako takovým. Publikace vznikla na Fakultě sportovních studií, Masarykova univerzita. Na základě výsledků velkého množství studií přibližuje publikace tuto problematiku tak podrobně, jak to jen jde. Místy pohlíží na jednotlivé studie i kriticky, přičemž se autoři snaží nastínit i svůj pohled na věc. Neopírá se pouze o výzkumy z psychologického prostředí, ale také z prostředí (neuro)fyziologie a biochemie. Přidanou hodnotou pro laického čtenáře jsou i rozhovory s profesionálními sportovci, na nichž lze jednotlivé výzkumy... (alza.sk)

Podobné produkty ako Flow ve sportu (978-80-271-1392-7) , Sociologické problémy sportu (978-80-247-2562-8)

Sociologické problémy sportu (978-80-247-2562-8)

Sociologické problémy sportu (978-80-247-2562-8)
Detail

E-kniha - autor Aleš Sekot, 224 stran Práce ilustruje aktuální problémy prudce se rozvíjející oblasti sociologického zájmu, kterou nesporně fenomén sportu je. Rozvádí palčivé problémy vztahu sportu a společnosti. Kategorie sport je pojímána jako významný sociálně kulturní fenomén vstupující přirozeně do studia klíčových problémů sociologie. Čtenářům, především z řad studentů, ale i odborné veřejnosti, se tak otevírá poučený pohled na význam pohybových aktivit v kontextu kvality života společnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociologické problémy sportu (978-80-247-2562-8) , Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3)

Výkladový slovník z pedagogiky (978-80-247-3710-2)

Výkladový slovník z pedagogiky (978-80-247-3710-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Kolář, 192 stran Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb spolu se základními pojmy věd o vzdělání zachycuje Výkladový slovník z pedagogiky, který je určen především studentům pedagogických oborů, jimž může posloužit jako vhodný doplněk základních učebních textů a učebnic z oblasti věd o výchově. Hesla byla zvolena tak, aby v základních charakteristikách představila pedagogiku v její teoretické bohatosti a v rozsáhlé praktické využitelnosti - v textu jsou zahrnuty i vybrané termíny z aplikovaných pedagogických věd. Autoři doufají, že jejich slovník bude dobrým východiskem pro hlubší studium pedagogické literatury. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výkladový slovník z pedagogiky (978-80-247-3710-2) , Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4)

Speciální pedagogika v praxi (978-80-247-4369-1)

Speciální pedagogika v praxi (978-80-247-4369-1)
Detail

E-kniha - autor Markéta Šauerová, Klára Špačková, Eva Nechlebová, 248 stran Děti se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) tvoří dlouhodobě nejpočetnější skupinu zdravotně postižených žáků integrovaných v běžných školách. Přestože se jejich potíže zpravidla projeví především v souvislosti s osvojováním základních školních dovedností, je dnes více než jasné, že se promítají také do dalších oblastí školní výuky a do oblasti sociálních vztahů. Základní předností publikace je především komplexní pojetí problematiky péče o děti se SPUCH, na současném trhu takto pojatá publikace chybí. S pomocí knihy získají čtenáři ucelený přehled o dané problematice a zároveň lépe porozumí situaci dítěte se SPUCH a budou umět volit vhodné výchovně-vzdělávací postupy ke zmírnění stávajících obtíží dětí a k zamezení vzniku obtíží dalších.Kniha je určená studentům pedagogických věd a psychologie na SŠ i VŠ, začínajícím speciálním pedagogům, poradenským a školním psychologům,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Speciální pedagogika v praxi (978-80-247-4369-1) , Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4)

Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3)

Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Rektořík, 180 stran, česky Projektový management jako jeden z důležitých nástrojů řízení se stále více uplatňuje i v managementu sportu. Důležitou součástí je zpracování projektových záměrů jako nezbytných podkladů k získání finančních prostředků od územních samosprávných celků, centrálních institucí státní správy i z evropských strukturálních fondů. Tato kniha přináší teoretický přehled i praktické nástroje projektového managementu ve sportovně orientovaných záměrech. Pro názornost je doplněna také o případové studie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3) , Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960)

Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4)

Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4)
Detail

E-kniha - autor Daniela Stackeová, 136 stran Publikace je určena trenérům i výkonnostním a kondičním sportovcům, dále všem vyznavačům aktivního životního stylu, fitness, wellness a samozřejmě také studentům tělesné výchovy, fyzioterapie a všech příbuzných oborů. Relaxační techniky představují ve sportovní psychologii jednu z možností cílené autoregulace, tedy způsob, jak psychologickou cestou zefektivnit a urychlit regenerační procesy po tréninku, stejně tak jako vyladit aktuální psychický stav před výkonem, v tréninku i v soutěži.V knize najdete vysvětlení základních termínů, jako je stres, relaxace, regenerace a aktuální psychický stav, přináší také informaci o regulačních a autoregulačních technikách ve sportu a popis jednotlivých relaxačních technik: autogenního tréninku, progresivní svalové relaxace, dechových cvičení, uvolňovacích a protahovacích cvičení s relaxačním cílem a dalších, včetně praktických návodů na jednotlivá cvičení a jejich vhodné... (alza.sk)

Podobné produkty ako Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4) , Milovníci sportu aneb smrt darebáka (978-80-7487-311-9)

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960)

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Tilinger, 116 stran, česky Učební text je určen pro studenty studijního programu tělesná výchova a sport na FTVS UK. Obsahuje kompletní informace a pokyny ke všem typům odborných praxí v tělovýchově a pedagogických praxí ve školách, které studenti v průběhu studia musí absolvovat. Text doplňují názorné příklady záznamů z praxí a předtištěné formuláře pro jednotlivé druhy praxí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960) , Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1)

Milovníci sportu aneb Smrt darebáka (978-80-7487-311-9)

Milovníci sportu aneb Smrt darebáka (978-80-7487-311-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Leopold Králík, 180 stran, česky Kniha Milovníci sportu aneb Smrt darebáka je první ze série detektivních příběhů se společným názvem Milovníci ze školského prostředí, které spojuje postava vyšetřovatele Dana Švédy. Tento hlavní hrdina připomíná s trochou nadsázky kultovní postavu detektiva Phila Marlowa z románů Raymonda Chandlera, i když jeho jméno odkazuje spíše na severské vzory. Není sice klasickým detektivem, přesto se pouští do vyšetřování případů, ve kterých profesionálové selhali, a přes četné šrámy je vždy úspěšný. Vedle poutavého děje a nezbytné dávky erotiky se čtenáři seznámí i s kritickým postojem autora ke stavu současného českého školství. V prvním příběhu Daniel Švéda vyšetřuje úmrtí gymnazisty. Na základě svých zkušeností odhalí, že se nejedná o školní úraz, ale o vraždu. Ve spolupráci s policií, kolegy ze školství a dalšími osobami inspektor postupně objevuje nové a nové skutečnosti, které ho nakonec přivedou k... (alza.sk)

Podobné produkty ako Milovníci sportu aneb Smrt darebáka (978-80-7487-311-9) , Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616)

Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4)

Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Bernaciková, 262 stran, česky Předložený učební text zdůrazňuje význam integrace regeneračních prostředků do tréninkového procesu. Učební text odborným obsahem odpovídá stavu současných poznatků a umožní studentům správně aplikovat regenerační prostředky nejen u vrcholových sportovců, ale také na poli sportu rekreačního. Svým komplexním pojetím je text užitečný nejen pro studenty tělovýchovných fakult, ale i pro samotné sportovce, trenéry a specialisty ve všech sportovních disciplínách. Jde již o druhé přepracované vydání. V současné době neexistuje žádný podobný komplexní text v českém jazyce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4) , Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3)

Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616)

Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616)
Detail

Elektronická kniha - autor Libor Flemr, kolektiv a Více autorů, 96 stran, česky Učební text je určen studentům bakalářských a magisterských studijních programů akreditovaných na UK FTVS. Publikace reflektuje důležitost praxí pro budoucí učitele tělesné výchovy, trenéry ve sportu a odborníky na aplikované pohybové aktivity. Jednotlivé kapitoly obsahují podklady pro plnění pedagogických praxí ve školní tělesné výchově, odborných praxí ve sportu a odborných praxí pro osoby se specifickými potřebami a také formální parametry zápočtových požadavků. Autory jsou pedagogičtí pracovníci oddělení praxí z katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu na UK FTVS. Tento nově vydávaný učební text plně nahrazuje publikaci Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově od Pavla Tilingera a kol. z roku 2014. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616) , Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)

Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3)

Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Adam Blažej, 147 stran, česky Publikace je určena zejména pro trenéry a rodiče mladých sportovců. Využít ji však může i kdokoliv jiný, kdo se zajímá o problematiku sportovního talentu, či pedagogiky. Zajímavé informace v ní tedy může nalézt také učitel hudební výchovy, který se odhodlal co nejlépe působit na své žáky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3)

Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1)

Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1)
Detail

Elektronická kniha - autor David Špidlen, 172 stran, česky David Špidlen jako příležitostný autor vytvořil několik publikací zaměřených na témata, jimž se ve svém životě aktivně věnuje nebo věnoval. Sám o tom říká: „Jsem autor z donutkání. V určitý okamžik se ve mně nahromadí takové množství poznatků, že není možné je v sobě udržet a zároveň se účinně zbavit myšlenek na dané téma. Když to rezonuje znova a znova a nutkání se vrací, musím sednout a psát.“ Kniha Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně vznikla již v 90. letech 20. století jako příručka pro začínající vrhače po letech autorova intenzivního tréninku. Před novým vydáním prošla zásadní obsahovou úpravou, aby i dnes měla zájemcům o tento sport co nabídnout. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1)

Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)

Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Pilný, 176 stran, česky Kniha, která ve svém prvním vydání vyšla pod názvem Prevence úrazů pro sportovce, je jakousi „kuchařku“ pro prvotní diagnostiku a ošetření sportovních poranění horních a dolních končetin, hlavy a páteře. Jednoduše popisuje anatomické předpoklady pro vznik daného poškození, jeho příčiny, příznaky a možnosti léčby, včetně doby nutné k jeho doléčení. Nově je v přepracovaném vydání zařazena i kapitola věnovaná specifikám dětských zlomenin, která, pokud jsou nerespektována, vedou k závažným celoživotním obtížím. Autoři čtenáře seznamují se základními techniky statického tapingu, které mohou pomoci k doléčení již vzniklých poškození, ale zároveň se mohou využít i jako jejich prevence. Dále názorně ukazují konkrétní aplikace kinesiotapingu jako progresivní metody, která se v současné době v oblasti sportovní traumatologie a fyzioterapie používá. Pro zdárný návrat... (alza.sk)

Podobné produkty ako Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)

Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu (9788024624587)

Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu (9788024624587)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Jansa, 118 stran, česky Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denního režimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu. První výzkumné šetření je věnováno srovnání názorů a postojů české dospělé populace ke zmíněným tématům v roce 2000 a 2010. Prezentované výsledky ukazují na některé znepokojivé informace o trendech dospělé populace u nás, zejména zvýšení denního stresu a požívání alkoholu. Druhé výzkumné šetření se zaměřuje na důležitou populační skupinu českých pedagogů základních a středních škol a komparaci jejich názorů a postojů k životosprávě a funkci pohybových aktivit a sportu. Vztah učitelů k pohybovým aktivitám a sportu je velice pozitivní a společensky přínosný. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu (9788024624587)

Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a inf (978-80-210-9330-0)

Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a inf (978-80-210-9330-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Černý, 190 stran, česky Monografie se systematicky zabývá kritickou reflexí Evropského rámce digitálních kompetencí pro občany, jehož pracovní překlad také obsahuje. Rámec zasazuje do širší fenomenologické myšlenkové tradice a následně postupně prochází všech 21 kompetencí v nichž nachází zajímavá místa k úvahám a kritické reflexi skrze transdisciplinární pojetí. Jde o první monografii, která se systematicky problematikou digitálních kompetencí tímto způsobem zabývá. V tomto ohledu představuje předložený text důležitý příspěvek k širší celospolečenské diskusi o daném rámci i o digitálních kompetencích jako takových. Kniha sleduje různé perspektivy – filosofické, pedagogické, sociologické i informačně vědní. Snaží se být na jedné straně dostatečně přístupná širšímu okruhu čtenářů, ale současně nechce opustit odborné interdisciplinární nahlédnutí celého tématu. Z textu je patrné, že stát se digitálně... (alza.sk)

Podobné produkty ako Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a inf (978-80-210-9330-0)

Jednotlivec s nevyliečiteľnou chorobou v kontexte pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravot (9788024650791)

Jednotlivec s nevyliečiteľnou chorobou v kontexte pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravot (9788024650791)
Detail

Elektronická kniha - autor Kristína Tkáčová a Terézia Harčaríková, 134 stran Předkládaná monografie se zaměřuje na dospívající jednotlivce s vybranými druhy nevyléčitelných onemocnění. Autorky se snažily přiblížit, jak se konkrétní druh nevyléčitelného onemocnění promítá do edukační oblasti života dospívajícího jednotlivce. Úvodní kapitoly tvoří teoretický popis k problematice nevyléčitelného onemocnění z hlediska medicíny, psychologie a samozřejmě speciální pedagogiky. Na tyto kapitoly navazuje praktická kapitola, ve které se autorky věnují zkoumání specifik edukace dospívajících jednotlivců s vybranými druhy nevyléčitelných onemocnění. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jednotlivec s nevyliečiteľnou chorobou v kontexte pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravot (9788024650791)

Vychovatelství (978-80-247-4248-9)

Vychovatelství (978-80-247-4248-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Bendl, kolektiv a, 312 stran Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vychovatelství (978-80-247-4248-9)

Svobodný čas (9788024654973)

Svobodný čas (9788024654973)
Detail

Elektronická kniha , 188 stran, česky Kolektivní monografie dává čtenáři nahlédnout na pedagogiku volného času také cestou teologického, konkrétně křesťanského vnímání člověka. Člověk zde není viděn jako objekt či předmět, ale jako subjekt možné odpovědnosti včetně odpovědnosti před Bohem. Svobodný člověk jedná odpovědně, za své svobodně zvolené jednání nese i odpovědnost úměrnou osobní svobodě. K tomu, aby mohl ve své svobodě růst a zrát, a tím růst a zrát i v osobní odpovědnosti, je mu třeba výchovy. Pedagogika volného času se zaměřuje na jednání člověka v čase a prostoru, kde se uplatňuje lidská svoboda a odpovědnost; její snahou je pečovat o něj takovým způsobem, aby život v tomto čase a v tomto prostředí byl co nejvíce lidský. Pedagogika volného času nabízí kromě reflexí fenoménů výchovy, lidství, vychovatelství také mnoho rozmanitých využitelných metod. Z nich jsou v této publikaci v souladu se zaměřením jednotlivých autorů promýšleny a prezentovány různé... (alza.sk)

Podobné produkty ako Svobodný čas (9788024654973)

Zážitkově pedagogické učení (978-80-247-2816-2)

Zážitkově pedagogické učení (978-80-247-2816-2)
Detail

E-kniha - autor Radek Hanuš, Lenka Chytilová, 192 stran Publikace slouží především jako metodicko-praktický materiál všem pedagogickým pracovníkům zajímajícím se o zážitkovou pedagogiku. Renomovaní čeští autoři vycházejí zejména z vlastní zkušenosti a předkládají široké veřejnosti koncept postavený na reflexi nejlepších českých tradic výchovy v přírodě a vlastního českého zdroje zážitkové pedagogiky, Prázdninové školy Lipnice. Objasňují pojmy projektování, dramaturgie, programové oblasti, hry a prostředky. Přináší mnoho praktických příkladů a inspirací z úspěšně realizovaných projektů v přírodě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zážitkově pedagogické učení (978-80-247-2816-2)

Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)

Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Bytešníková, 236 stran Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem. Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu. Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru, ale také informace o narušené komunikační schopnosti v dané věkové kategorii a konkrétní náměty určené k rozvoji řeči dětí předškolního věku. Publikace je určena studentům pedagogických fakult, oboru speciální pedagogika, podnětné informace zde naleznou také studenti předškolní pedagogiky a odborníci působící v praxi, ať se jedná o logopedické asistenty, logopedy, či učitelky mateřských škol a pracovníky pomáhajících profesí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)

Anatomie a fyziologie člověka (978-80-247-1521-6)

Anatomie a fyziologie člověka (978-80-247-1521-6)
Detail

E-kniha - autor Alena Merkunová, Miroslav Orel, 304 stran Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v první řadě pro studenty psychologie a oborů, ve kterých psychologické disciplíny tvoří důležitou součást výuky, jako je například učitelství, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce a další příbuzné obory. Z těchto důvodů klade největší důraz na stavbu a funkci nervové soustavy a její stěžejní regulační roli v organismu. Učebnice dodržuje klasické systémové členění podle orgánových soustav, zároveň však akceptuje integrovaný pohled na orgány a soustavy v souladu s jejich biologickou rolí v organismu jako celku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Anatomie a fyziologie člověka (978-80-247-1521-6)

Člověk a strach (978-80-7476-018-1)

Člověk a strach (978-80-7476-018-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Andrias, autor Lenka Hanovská, 216 stran, česky Kolektivní monografie věnující se fenoménu strachu v mezioborovém kontextu (např. z hlediska sociologie, sociální antropologie, filozofické antropologie, fenomenologie, pedagogiky a jiných humanitních oborů). (alza.sk)

Podobné produkty ako Člověk a strach (978-80-7476-018-1)

Dítě v úctě přijmout… (978-80-903-7612-0)

Dítě v úctě přijmout… (978-80-903-7612-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Táňa Smolková, 112 stran Mgr. Táňa Smolková ve své publikaci shrnuje své zkušenosti z pedagogického působení: objasňuje filozofii a cíle waldorfské pedagogiky, popisuje metody práce s dětmi podle jejích zásad a poskytuje množství praktických rad, jež lze s prospěchem využít ve všech typech mateřských škol. Dětství patří k nejvýznamnějším obdobím lidského vývoje, poznamenává charakter člověka a jeho chování a předznamenává jeho život na celou dobu. Od kvality dětství se později odvíjí kvalita života v dospělosti. Cestou k dosažení této kvality je výchova – v rodině a ve škole. Výchova v souvislosti se vzděláním rozhodně usměrňuje proces formování osobnosti a svým cílem a obsahem je nezbytnou kategorií společenského života. Je cestou k produkci a reprodukci hmotných a duchovních hodnot. Metody výchovy mohou mít různé podoby, tak jak je reprezentují různé pedagogické směry. Jedním z nich je waldorfská pedagogika, vycházející z učení... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dítě v úctě přijmout… (978-80-903-7612-0)

Montessori číselná hra (8008324086764)

Montessori číselná hra (8008324086764)
Detail

Stolová hra – detská a logická hra, pre 1 až 2 hráčov, ľahká obťažnosť, dĺžka hry 5 min, v českom jazyku, v slovenskom jazyku, vhodné od 3 rokov Stolová logická hra s číslami stavia na základoch pedagogiky Montessori. Číselná hra je vytvorená s dôrazom na herné aktivity, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať samostatnosť a schopnosť učiť sa hrou. Súčasťou balenia sú puzzle v tvare čísiel, box pre poriadok na hracej ploche a inštrukcie k hre. Vďaka stolnej hre Montessori si deti precvičia nielen čísla, ale aj jemnú motoriku ruky, farby, tvary a logické uvažovanie. Stolová číselná hra je vhodná pre 1 až 2 hráčov od 3 rokov.Kľúčové vlastnosti stolnej číselnej hry MontessoriStolová číselná hra je založená na základoch pedagogiky MontessoriHerné aktivity podporujú samostatnosť a ctia systém školy hrouVďaka stolnej číselnej hre Montessori je rozvíjané široké spektrum schopností dieťaťaDeti si precvičia čísla, farby, zvieratká, logické uvažovanie a jemnú motorikuPre poriadok... (alza.sk)

Podobné produkty ako Montessori číselná hra (8008324086764)

Montessori hra Môj domov (8008324081028)

Detail

Stolová hra – detská a logická hra, pre 1 hráčov, ľahká obťažnosť, v českom jazyku,, vhodné od 3 rokov Stolová logická hra Môj domov stavia na základoch pedagogiky Montessori. Hra je vytvorená s dôrazom na herné aktivity, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať samostatnosť a schopnosť učiť sa hrou. Súčasťou balenia je domček, puzzle v tvare domáceho vybavenia a 15 stojančekov na kartičky. Deti si vďaka hraniu osvoja vedomosti o zaradení predmetov do miestností kam v dome patria. Vďaka stolnej hre Montessori si deti precvičia nielen slovíčka, ale aj jemnú motoriku ruky, farby, tvary a logické uvažovanie. Stolová hra s domácim vybavením a domčekom je vhodná pre jedného – dvoch hráčov od 3 rokov. Kľúčové vlastnosti stolnej hry Montessori – Môj domovStolová hra Môj domov je založená na základoch pedagogiky MontessoriHerné aktivity podporujú samostatnosť a ctia systém školy hrouVďaka stolnej hre Montessori – Môj domov je rozvíjané široké spektrum schopností dieťaťaDeti si... (alza.sk)

Podobné produkty ako Montessori hra Môj domov (8008324081028)

Small Foot Drevené vkladacie závažička farebná

Small Foot Drevené vkladacie závažička farebná
Detail

Táto pestrofarebná logická hra povzbudzuje deti k porovnávaniu, organizácii, počítaniu, meraniu a štruktúrovaniu. Táto hračka z masívneho dreva sa vyznačuje svojou jednoduchosťou a zreteľnosťou. Precvičuje jemnú motoriku a pomáha deťom v rozvoji ich vnímania, inteligencie a osobnosti."Pomôžte mi to urobiť sám!" je presne to, čo odporúča Montessori pedagogika! (4home.sk)

Podobné produkty ako Small Foot Drevené vkladacie závažička farebná

Slovník speciálněpedagogické terminologie (978-80-247-5264-8)

Slovník speciálněpedagogické terminologie (978-80-247-5264-8)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 328 stran Více než tisícovka hesel slovníku zachycuje soudobý stav speciální pedagogiky a seznámí vás s nejdůležitějšími pojmy oboru. Najdete zde odborně definované, ale zároveň srozumitelně vysvětlené klíčové termíny a jejich anglické ekvivalenty. Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5264-8 Počet stran: 328 (alza.sk)

Podobné produkty ako Slovník speciálněpedagogické terminologie (978-80-247-5264-8)

Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)

Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, 184 stran Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů.Studenti tak získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a pro další studium zaměřené na psychologii osobnosti, sociální a zdravotnickou psychologii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)

Logická hra ukladanie Tetris

Detail

LOGICKÝ hlavolam TETRIS Čo môže byť lepšie ako hračka , ktorá vám nielen poskytne hodiny skvelej zábavy, ale sa aj veľa naučí? Čo viac ako rodič potrebujete? Podľa princípov pedagogiky, ktoré vyvinula Maria Montessori , čím jednoduchšia hračka je, tým viac výhod môže priniesť pri hraní sa s ňou! Tieto predpoklady dokonale zapadajú do skladačky v tvare známej hry "tetris"! Pravidlá tejto logickej hry sú mimoriadne jednoduché na pochopenie a ... (skvelydarcek.sk)

Podobné produkty ako Logická hra ukladanie Tetris

Na cestě od lilie k růži (978-80-872-4902-4)

Na cestě od lilie k růži (978-80-872-4902-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Táňa Smolková, 126 stran Publikace o netradičně tradicionalistické metodě výchovy, založené na zásadách waldorfské pedagogiky a čerpající z duchovního odkazu českého pedagoga Přemysla Pittera, je určena všem, kdo pečují o děti předškolního věku – rodičům, vychovatelům, učitelům. Její autorka, zkušená pedagožka Táňa Smolková přesvědčeně a přesvědčivě líčí výchovný koncept strukturovaný podle křesťanského roku a inspirovaný duchovním obsahem jeho sedmi klíčových úseků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Na cestě od lilie k růži (978-80-872-4902-4)
Pedagogika sportu (9788024640150), Pedagogika (978-80-247-2993-0), Pedagogika (978-80-247-5511-3), Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732), Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916), Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035), Speciální pedagogika (978-80-271-0095-8), Předškolní pedagogika (978-80-247-5107-8), Speciální pedagogika (978-80-738-7792-7), Sociální pedagogika (978-80-247-3470-5), Vysokoškolská pedagogika (978-80-247-4054-6), Speciální pedagogika (978-80-738-7014-0), Definice sportu (978-80-88443-64-3), Dějiny sportu (978-80-210-5458-5), Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9), Inkluzivní speciální pedagogika (978-80-271-3010-8), Speciální pedagogika v praxi (978-80-247-4369-1), Flow ve sportu (978-80-271-1392-7), Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1), Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488), Sociologické problémy sportu (978-80-247-2562-8), Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3), Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4), Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4), Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960), Milovníci sportu aneb Smrt darebáka (978-80-7487-311-9), Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1), Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616), Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3), Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)