Rozvijime city vuli sebepojeti a komunikaci deti

Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí

Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí

Publikace Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Sebepojetí, city, vůle a také vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na před- školní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k vybraným vzdělávacím oblastem neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte. Publikace vychází jako součást ediční řady Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech před- školního vzdělávání, která si klade za cíl přinést učitelkám a učitelům v mateřských školách, ale také… (pantarhei.sk)

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí (978-80-210-5325-0)

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí (978-80-210-5325-0)

Elektronická kniha - autor Věra Konečná, 215 stran, česky Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem našeho zkoumání bylo identifikovat rozdíly v profilech sebehodnocení vztažených k jednotlivým komponentám sebepojetí a celkovém sebehodnocení mezi skupinami rozumově nadaných dětí a dětí s průměrným nadáním. Vycházeli jsme z komponentových koncepcí nadání a osobnostně vývojového přístupu ke studiu nadání. Do výzkumu jsme zařadili působení dalších mimointelektových… (alza.sk)

Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů

Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů

Publikace Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů poslouží jako užitečná příručka k podpoře vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce a Dítě a svět nejen v mateřských školách. (pantarhei.sk)

Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí

Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí

Publikace Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Poznávací schopnosti a funkce nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte. (pantarhei.sk)

Rozvíjíme pohybovou koordinaci dětí

Rozvíjíme pohybovou koordinaci dětí

Publikace se zaměřuje na rozvoj koordinace a pohybových schopností dětí předškolního věku. Předkládá množství zábavných aktivit a konkrétních pohybových činností, zároveň vychází z možností a praxe mateřských škol. Díky metodickým doporučením a ukázkám z praxe je kniha komplexním a praktickým pomocníkem pro pedagogy mateřských škol, kterého využijí každý den. Obsah: 1.Koordinační pohybové schopnosti – rovnovážné 2.Koordinační pohybové schopnosti – reakční 3.Činnosti a náměty pro rozvoj pohybových schopností 4.Činnosti a náměty pro rozvoj pohybové koordinace 5.Pohybové činnosti s pomůckou 6.Hudebně pohybové činnosti 7.Jógové cvičení Ediční řada Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání Cílem ediční řady je přinést učitelkám v mateřských školách, ale také rodičům… (pantarhei.sk)

Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance

Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance

Talent – každý po něm touží, ale firmy ne vždy oceňují, že takto obdařené zaměstnance mají. Talent není vzácná komodita, ale je jen zřídkakdy plně využit. Tato kniha je na jedné straně průzkumem toho, co brání projevení schopných zaměstnanců ve firmě, a na straně druhé je zasvěcením do tajů, jak můžete vy a vaše firma vytvořit klima, v němž budou schopní své talenty rozvíjet. V publikaci Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance nabízejí autoři praktické postupy, které zahrnují: definici talentu, jak podporovat rozvoj zaměstnanců, identifikaci motivátorů a pohnutek talentovaných lidí, jak zajistit vaši organizaci do budoucna, jak vytvořit vhodné prostředí pro rozvoj zaměstnanců, vliv stylu vedení na udržení schopných zaměstnanců, jak vybudovat talent pool. Budoucnost rozvoje talentů je dána do… (pantarhei.sk)

Rozvíjíme logické myšlení

Rozvíjíme logické myšlení

Soubor her, hádanek a cvičení pro děti od 7 do 11 let využívá dětskou hravost k rozvoji logického myšlení. V první části knihy, která je určena dětem - od 7 do 9 let - si děti procvičují zábavným způsobem prostorové pojmy, třídění, rozlišování, dedukci atd. Druhá část - pro děti od 9 do 11 let - rozvíjí osvojování postupů logického myšlení. Čtenáři tu jsou předkládána cvičení na srovnávání, orientaci, předvídání, kombinaci, řazení, dedukci, transformaci, abstrakci atd. Jednotlivé úkoly jsou zadávány tak, aby se při jejich řešení měnil způsob uvažování. Tím se předchází únavě dětí. Děti si osvojují postupy, se kterými se budou setkávat v oblasti matematiky a informatiky. (pantarhei.sk)

Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci

Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci

Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře. Tím spíše nás všechny zajímá, proč nás druzí v komunikaci často klamou a jaké prostředky k tomu používají. Poprvé v češtině vychází knížka, která se těmto otázkám systematicky věnuje. Přestože výchozím oborem autora je psychologie, text má zřetelné mezioborové přesahy. Svou povahou spadá do disciplíny nazývané někdy "komunikační studia". Autorovou snahou je skloubit vysoký odborný standard se srozumitelným a seriózním popularizačním výkladem. (pantarhei.sk)

O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

Ludmila Uhlířová je přední česká badatelka v oblastech kvantitativní lingvistiky, jazykové kultury, syntaxe, bulharistiky a slavistiky a mnoha dalších. Výbor z jejího díla sdružuje především texty vědecké, obsahuje však i nemálo příspěvků drobnějších a určených běžným uživatelům češtiny. Snaží se tak obsáhnout celou šíři jejích odborných zájmů a představit reprezentativní profil této výrazné osobnosti české jazykovědy. V sedmi oddílech jsou sdruženy studie věnované demonstrativům a determinaci, příspěvky k poznání bulharštiny a obecněji i dalších slovanských jazyků, články odrážející autorčinu historiografickou a sociolingvistickou reflexi jazykověporadenské problematiky, popularizační texty z časopisu Naše řeč a z publikací pro širokou veřejnost, analýzy slovosledu a aktuálního členění… (pantarhei.sk)

Babičkou proti své vůli

Babičkou proti své vůli

Audiokniha MP3 - Humoristicky laděný román zachycuje příběh ženy, která se stala babičkou na svůj vkus příliš brzy. - autor Marika Procházková, čte Eva Dolejšová Humoristicky laděný román zachycuje příběh ženy, která se stala babičkou na svůj vkus příliš brzy.Mladší syn sotva odrostl a Daniela se chystala roztáhnout křídla, jež jí ovšem přistřihla dcera Tereza oznámením, že čeká dítě. Daniela se srovnává s novou a nečekanou sociální rolí a prochází nelehkou životní etapou, kdy se učí žít podle sebe.Příběh Daniely se může stát inspirací pro všechny ženy, jež žijí život, který žít nechtějí. I ony mohou najít svou cestu, ač se to zdá nemožné, a odvahu změnit to, co ve svém životě změnit chtějí. Nalézt rovnováhu ve svém životě jako partnerky, matky, babičky – ale i jako ženy.Pro všechny… (alza.sk)

O komunikaci

O komunikaci

GARY A. WILLIAMS a ROBERT B. MILLER, kteří společně založili v San Diegu společnost Miller-Williams, se ve své článku věnují přesvědčování. Dospěli k závěru, že šéfové mají svůj ustálený způsob rozhodování, který se posiluje opakujícími se úspěchy, případně se mění po několika selháních. Šéfové se řadí do některé z pěti kategorií (charizmatičtí a přemýšliví šéfové, skeptici, následovatelé a kontroloři). Rovněž ROBERT B. CIALDINI, profesor psychologie na Arizona State University, se zabývá přesvědčováním. Z jeho výzkumů vyplývá, že se přesvědčování řídí principy, jimž se lze naučit a jež lze uplatňovat ve všech situacích. DEBORAH TANNENOVÁ, jež přednáší lingvistiku na Georgetown University, se zaměřuje na jednu z nejdůležitějších dovedností, a to naslouchání. Prostřednictvím slov totiž… (pantarhei.sk)

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století (9788024627892)

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století (9788024627892)

Elektronická kniha - autor , 92 stran Komunikace zaujímá v dnešní společnosti přední postavení a nejinak je tomu také v katolické církvi. I tady se v posledních letech musely udát změny, aby církev dokázala držet krok s moderní dobou. Předkládaná kolektivní monografie představuje tuto problematiku zblízka a to v různých sférách lidského dění, například jako komunikaci s médii, nebo rozebírá trendy v jazyce českém, které se promítají do církevních výrazů. Dále hledá odpovědi na otázky typu, jak církev reaguje na používání a na vliv sociálních sítí a co na to říká její nejvyšší představitel papež František? Pro úplnost přináší monografie i myšlenky a názory Mons. Tomáše Holuba, současného generálního sekretáře České biskupské konference. Uvažuje o silných a slabých stránkách církevní… (alza.sk)

Komunikací k Vítězství

Komunikací k Vítězství

Audiokniha MP3 - Pohledy na to, jak řeč těla ovlivňuje vaši image, jak řídit dobrou konverzaci s ostatními, a na důležitost rozvoje vašich dovedností jako posluchačů. Audiokniha Komunikací k Vítězství obsahuje mnoho praktických rad a metod, zaměřených na každou stránku obchodu a interpersonální komunikaceObsahuje nové a aktualizované pohledy na to, jak řeč těla ovlivňuje vaši image, jak řídit dobrou konverzaci s ostatními, a dává důraz především na důležitost rozvoje vašich dovedností jako posluchačů.Komunikace a motivace jsou nezbytné pro přežití v dnešních obchodních situacích. Vzdělávání se a učení se technikám, které zlepšují dovednosti jak v komunikaci, tak v motivace sebe i ostatních, není a nebude nikdy mrháním vaším časem. V Komunikaci k vítězství, britský školitelský guru Richard… (alza.sk)

Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci (978-80-875-0020-0)

Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci (978-80-875-0020-0)

E-kniha ze série Protipóly marketingové komunikace, autor Radim Bačuvčík, a kol., 152 stran Monografie je třetím dílem monografické řady Protipóly marketingové komunikace, která se tentokráte zaměřuje na to, jak lze ve světě marketingu a marketingové komunikace vnímat protipól soukromého a veřejného. (alza.sk)

Globální a lokální v marketingové komunikaci (978-80-875-0036-1)

Globální a lokální v marketingové komunikaci (978-80-875-0036-1)

E-kniha ze série Protipóly marketingové komunikace, autor Radim Bačuvčík, a kol., 136 stran Kniha ukazuje, jak různě je možno pohlížet na dualitu vztahu globálního a lokálního ve světě marketingové komunikace. Jednotlivé kapitoly této kolektivní monografie si všímají postupů při propagaci určitých produktů nebo myšlenek na globální a lokální úrovni a zabývají se možnostmi jejich přenosu z jedné úrovně na druhou. Kniha je třetím dílem monografické řady Protipóly marketingové komunikace a navazuje na předchozí díly Žena a muž v MK, Tradiční a nové v MK a Soukromé a veřejné v MK. (alza.sk)

Žena a muž v marketingové komunikaci (978-80-904-2734-1)

Žena a muž v marketingové komunikaci (978-80-904-2734-1)

E-kniha ze série Protipóly marketingové komunikace, autor Radim Bačuvčík, a kol., 260 stran Kniha ukazuje, jak rozdílně je možno pohlížet na dualitu vztahu žena a muž ve světě marketingové komunikace. Jednotlivé kapitoly této kolektivní monografie se zabývají zobrazováním žen a mužů v reklamě, ženami a muži jako cílovými skupinami marketingové komunikace a ženami a muži jako tvůrci propagačních sdělení. Kniha je prvním dílem monografické řady Protipóly marketingové komunikace. (alza.sk)

Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci (978-80-875-0083-5)

Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci (978-80-875-0083-5)

Elektronická kniha - ze série Protipóly marketingové komunikace, autor Radim Bačuvčík, 128 stran, česky Monografie „Kreativita a efektivita v marketingové komunikace“ je sedmou částí monografické řady „Protipóly marketingové komunikace“. V sedmi kapitolách mapuje různé aspekty vztahu dvou klíčových dimenzí marketingové komunikace - kreativity a efektivity. (alza.sk)

Mládí a zralost v marketingové komunikaci (978-80-875-0050-7)

Mládí a zralost v marketingové komunikaci (978-80-875-0050-7)

E-kniha - autor Radim Bačuvčík, 160 stran Pátý díl ediční řady Protipóly marketingové komunikace mapuje další z polarit ve světě marketingu a propagace - tentokrát jde o různé možnosti pohledů na vztah mládí a zralosti. (alza.sk)

Tradiční a nové v marketingové komunikaci (978-80-875-0004-0)

Tradiční a nové v marketingové komunikaci (978-80-875-0004-0)

E-kniha ze série Protipóly marketingové komunikace, autor Radim Bačuvčík, a kolektiv, 218 stran Kniha vychází v edici "Protipóly marketingové komunikace", která se snaží mapovat různé protiklady, které vznikají ve světě marketingové komunikace. Na základě případových studií jsou sledovány tradiční a nové způsoby propagace nebo vývoj médií. Bližší informace je možno získat na webu nakladatelstvi VeRBuM www.verbum.name. (alza.sk)

Teorie a praxe v marketingové komunikaci (978-80-875-0068-2)

Teorie a praxe v marketingové komunikaci (978-80-875-0068-2)

Elektronická kniha ze série Protipóly marketingové komunikace, autor Radim Bačuvčík, a kol., 190 stran Šestý díl ediční řady Protipóly marketingové komunikace mapuje další z polarit ve světě marketingu a propagace - tentokrát jde o různé možnosti pohledů na vztah teorie a praxe. (alza.sk)

Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci (978-80-736-7429-8)

Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci (978-80-736-7429-8)

E-kniha - autor Zbyněk Vybíral, 176 stran Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře. Tím spíše nás všechny zajímá, proč nás druzí v komunikaci často klamou a jaké prostředky k tomu používají. Poprvé v češtině vychází knížka, která se těmto otázkám systematicky věnuje. Přestože výchozím oborem autora je psychologie, text má zřetelné mezioborové přesahy. Svou povahou spadá do disciplíny nazývané někdy "komunikační studia". Autorovou snahou je skloubit vysoký odborný standard se srozumitelným a seriózním popularizačním výkladem. (alza.sk)

Příručka pro komunikaci s muslimy

Příručka pro komunikaci s muslimy

Kniha byla napsána s cílem pomoci Evropanům v uskutečnění dialogu s muslimy. Její autor si klade za cíl pochopení muslimské mentality a názorně popisuje, jakých věcí se v dialogu raději vyvarovat. Určité myšlenky totiž mohou u muslimů vyvolat nepřiměřené až agresivní reakce. S takovýmito negativními a pro Evropana nepochopitelně násilnými projevy v muslimské společnosti má autor knihy osobní zkušenost, která jej naučila umění, jakým způsobem v dialogu s muslimy pozitivně prezentovat hodnoty naší židovsko-křesťanské civilizace. Autor knihy strávil životem mezi muslimy mnoho let a věnuje se tématu dialogu s islámem na odborné úrovni. V knize se dočtete nejen o vzniku islámu, v co muslimové opravdu věří a jaké jsou hlavní rozdíly mezi jednotlivými muslimskými skupinami. Také zde najdete… (pantarhei.sk)

Jazyky v komunikaci neslyšících (9788024634463)

Jazyky v komunikaci neslyšících (9788024634463)

Elektronická kniha - autor Alena Macurová a Radka Zbořilová, 316 stran, česky Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků užívaných v komunikaci neslyšících Čechů –českého znakového jazyka a psané češtiny, a to i ve vzájemných vztazích. Vychází přitom jednak z textů, jež v komunikaci českých neslyšících existují, s cílem postihnout – i na základě poznatků odjinud – jejich specifické rysy, jednak z jazykových prostředků, jimiž český znakový jazyk a čeština disponují, a z jejich příp. modifikace pro účely intrakulturní a/nebo interkulturní komunikace. Cílem monografie je nahlédnout komunikaci českých… (alza.sk)

O vůli v přírodě (999-00-020-7612-1)

O vůli v přírodě (999-00-020-7612-1)

Elektronická kniha - autor Arthur Schopenhauer, 167 stran, česky Ve spise „O vůli v přírodě“ přináší Schopenhauer hned z několika oborů (z humanitních i přírodních věd) bohaté doklady svého učení: světa jako vůle a představy. Autorův postup se line od medicínských disciplín fyziologie, patologie a anatomie přes fyziologii rostlin až k astronomii, se završením v odkazech na lingvistiku, sinologii (s ohledem k buddhismu) i na animální magnetismus (hypnózu) a magii, soustřeďujících se na vůli. Jestliže bychom měli z tohoto již bohatého výčtu doplnit, pak každý, kdo je obeznámen např. i s embryologií či kosmogonickými představami archaických kultur (nejen Indů, ale i starých Egypťanů, stejně jako Mayů), nalezne nevyhnutelně ty samé nutné postuláty, které Schopenhauer ve svém díle uvádí na… (alza.sk)

Posilněte si svoji vůli (978-80-247-2752-3)

Posilněte si svoji vůli (978-80-247-2752-3)

E-kniha - autor Tomáš Novák, 144 stran Silná vůle, vůle žít, neměl dostatečnou vůli apod. Vůle je v moderní společnosti téměř mytické slovo. Člověk, který má dostatečnou vůli, může být v našich očích dominantním a váženým. Ne každý však má to "štěstí" a vůle je jeho druhou přirozeností. Přiznejme si to, většina z nás si musí silnou vůli vypěstovat a pracovat na sobě. A právě proto se známý český psycholog, PhDr. Tomáš Novák ve své nové knize věnuje vůli člověka, její roli v osobním životě a mezilidských vztazích (zejména v rodině a výchově dětí). Přináší příběhy lidí bez vůle, rady, jak ji posilovat, pracovat s ní a jak řešit osobní problémy za pomoci silné vůle. (alza.sk)

Klíče ke komunikaci s anděly strážnými

Klíče ke komunikaci s anděly strážnými

Podle římského katechismu svěřila Božská prozřetelnost andělům ochranu nad lidským druhem. Pověřila je, aby neustále bděli nad všemi lidmi a chránili je před nebezpečenstvími, která bys je mohla ohrožovat. Pojďte se na stránkách této knihy seznámit s tím, kdo jsou tito andělé a jakými způsoby lze s nimi komunikovat. Dozvíte se tak, jaké anděly vzývat v té či oné situaci, v níž se ocitnete, a jaké modlitby jim věnovat, abyste dokázali plně využívat jejich vedení. (pantarhei.sk)

Průvodce úspěšnou komunikací (978-80-247-2614-4)

Průvodce úspěšnou komunikací (978-80-247-2614-4)

E-kniha - autor Jan Vymětal, 328 stran V komplexní a čtivé knížce se dozvíte vše důležité pro vaši úspěšnou komunikaci v praxi. Nestačí být jen dobrý odborník či mít skvělé nápady - stejně důležitá je pro váš osobní úspěch a úspěch organizace, ve které pracujete, vynikající komunikace. Kniha vás provede různými formami praktické komunikace a najdete v ní řadu doporučení, zásad a zkušeností směřujících k co nejefektivnější komunikaci včetně specifikace hlavních nedostatků, chyb a netaktností, které komunikaci komplikují, znepřehledňují a znesnadňují. První část knihy se věnuje významu komunikace v současné společnosti, představuje zásady efektivní komunikace, komunikační model, bariéry a rozdíly mezi komunikací muže a ženy, věnuje se také aktivnímu naslouchání. Těžiště knihy se zaměřuje na… (alza.sk)

Velký slovník marketingových komunikací (978-80-247-4354-7)

Velký slovník marketingových komunikací (978-80-247-4354-7)

E-kniha - autor Olga Jurášková, Pavel Horňák, kolektiv a, 272 stran Velký slovník marketingových komunikací poskytuje ucelený přehled a vysvětlení základních pojmů používaných v oblasti marketingových komunikací, a to nejen jejich základních forem (reklama, podpora prodeje, direct marketing, public relations, osobní prodej), ale také základních pojmů v oblasti marketingu, výstav a veletrhů, psychologie spotřebitele a nových forem marketingových komunikací. Zejména uvedení pojmů spadajících do oblasti nových forem marketingových komunikací je výrazným přínosem slovníku, neboť tyto pojmy často nebyly v jiné odborné literatuře dosud definovány. Velký slovník marketingových komunikací je přehledným, komplexním shrnutím pojmů a odborných výrazů z oblasti marketingových komunikací a… (alza.sk)

Herschel Ruksaky a batohy CITY Ružová

Herschel Ruksaky a batohy CITY Ružová

Herschel Ruksaky a batohy CITY Ružová Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

Herschel Ruksaky a batohy CITY Čierna

Herschel Ruksaky a batohy CITY Čierna

Herschel Ruksaky a batohy CITY Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

Herschel Ruksaky a batohy CITY Kaki

Herschel Ruksaky a batohy CITY Kaki

Herschel Ruksaky a batohy CITY Kaki Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

Fila Ruksaky a batohy City Shopper

Fila Ruksaky a batohy City Shopper

Fila Ruksaky a batohy City Shopper Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

La City Košele a blúzky OCHEMBLEU

La City Košele a blúzky OCHEMBLEU

La City Košele a blúzky OCHEMBLEU Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 32. (spartoo.sk)

La City Košele a blúzky OCHEMBLEU

La City Košele a blúzky OCHEMBLEU

La City Košele a blúzky OCHEMBLEU Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 34. (spartoo.sk)

Puma Ruksaky a batohy City Čierna

Puma Ruksaky a batohy City Čierna

Puma Ruksaky a batohy City Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

Herschel Ruksaky a batohy CITY Ružová

Herschel Ruksaky a batohy CITY Ružová

Herschel Ruksaky a batohy CITY Ružová Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

Nová média v politické komunikaci (978-80-210-8745-3)

Nová média v politické komunikaci (978-80-210-8745-3)

Elektronická kniha - ze série Ediční řada Monografie, autor Alena Macková, 242 stran, česky Kniha nejenže nabízí přehled dosavadního fungování nových médií v politické komunikaci ve světě, ale přináší také pohled na to, jak byla nová média pro politické účely užívána českými politiky a českou populací mezi roky 2013 a 2015. Monografie vychází z disciplíny politická komunikace spojující přístupy z oborů politologie, mediálních studií i sociologie. Ústřední otázkou série čtyř výzkumů realizovaných v letech 2013–2015, na nichž kniha staví, přitom je, jak čeští politici a občané využívali nová média (potažmo online sociální sítě) v politické komunikaci: kdo je využíval, jak a k čemu? (alza.sk)

Skechers Fitness CITY PRO - WITHOUT A CARE

Skechers Fitness CITY PRO - WITHOUT A CARE

Skechers Fitness CITY PRO - WITHOUT A CARE Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR 36. (spartoo.sk)

Skechers Fitness CITY PRO - WITHOUT A CARE

Skechers Fitness CITY PRO - WITHOUT A CARE

Skechers Fitness CITY PRO - WITHOUT A CARE Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR 35. (spartoo.sk)

Kipling Ruksaky a batohy CITY PACK S

Kipling Ruksaky a batohy CITY PACK S

Kipling Ruksaky a batohy CITY PACK S Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

Skechers Fitness CITY PRO - WITHOUT A CARE

Skechers Fitness CITY PRO - WITHOUT A CARE

Skechers Fitness CITY PRO - WITHOUT A CARE Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR 41. (spartoo.sk)

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 40. (spartoo.sk)

La City Bundy a blejzre FIDELIS Čierna

La City Bundy a blejzre FIDELIS Čierna

La City Bundy a blejzre FIDELIS Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 38. (spartoo.sk)

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 42. (spartoo.sk)

A hattyúk tava - New York City Ballet

A hattyúk tava - New York City Ballet

A hattyúk tava - New York City Ballet (pantarhei.sk)

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 32. (spartoo.sk)

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 34. (spartoo.sk)

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna

La City Bundy a blejzre ARNIE Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 36. (spartoo.sk)

Fila Ruksaky a batohy City Shopper Čierna

Fila Ruksaky a batohy City Shopper Čierna

Fila Ruksaky a batohy City Shopper Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

LEGO CITY HASICI A POLICAJNA NAHANACKA /60319/

LEGO CITY HASICI A POLICAJNA NAHANACKA /60319/

LEGO CITY . Malí milovníci akčných hier si určite zamilujú stavebnicu LEGO® City Hasiči a policajná naháňačka (60319). Je totiž plná inšpiratívnych detailov a parádnych vozidiel vrátane hasičského pick-upu s dronom, policajnej (andreashop.sk)

La City Košele a blúzky OCHEM Biela

La City Košele a blúzky OCHEM Biela

La City Košele a blúzky OCHEM Biela Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 36. (spartoo.sk)

La City Košele a blúzky OCHEM Biela

La City Košele a blúzky OCHEM Biela

La City Košele a blúzky OCHEM Biela Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 38. (spartoo.sk)

La City Bundy a blejzre FIDELIS Čierna

La City Bundy a blejzre FIDELIS Čierna

La City Bundy a blejzre FIDELIS Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 32. (spartoo.sk)

La City Bundy a blejzre FIDELIS Čierna

La City Bundy a blejzre FIDELIS Čierna

La City Bundy a blejzre FIDELIS Čierna Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR DE 34. (spartoo.sk)

LEGO City 60319 Hasiči a policajná naháňačka

LEGO City 60319 Hasiči a policajná naháňačka

Malí milovníci akčných hier si určite zamilujú stavebnicu LEGO® City Hasiči a policajná naháňačka. Je totiž plná zaujímavých detailov a skvelých vozidiel vrátane hasičského pick-upu s dronom, policajnej motorky a zločineckého únikového vozidla. Stačí pridať figúrku mačky a 3 postavičky vrátane hasiča Boba zo seriálu LEGO City Adventures a hra sa môže začať. Súčasťou tejto stavebnice LEGO je aj podrobný tlačený návod. K dispozícii je aj bezplatná aplikácia LEGO Building Instructions s interaktívnym návodom, vďaka ktorému je stavanie hračkou. Tento digitálny návod je vybavený nástrojmi na približovanie a otáčanie, pomocou ktorých si deti môžu počas stavania priebežne prezerať modely z každého uhla. Veková kategória: 5 + Krajina pôvodu: Česko Počet dielov: 295 dielov Vhodné pre: Pre chlapcov… (muziker.com)

Herschel Ruksaky a batohy City Mid Šedá

Herschel Ruksaky a batohy City Mid Šedá

Herschel Ruksaky a batohy City Mid Šedá Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

Herschel Ruksaky a batohy City Mid Ružová

Herschel Ruksaky a batohy City Mid Ružová

Herschel Ruksaky a batohy City Mid Ružová Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

Herschel Ruksaky a batohy City Mid viacfarebny

Herschel Ruksaky a batohy City Mid viacfarebny

Herschel Ruksaky a batohy City Mid viacfarebny Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR One size. (spartoo.sk)

City Wear Tričká a polokošele THMU5191 Modrá

City Wear Tričká a polokošele THMU5191 Modrá

City Wear Tričká a polokošele THMU5191 Modrá Tovar dostupný v pánskych veľkostiach. EUR EU L. (spartoo.sk)

josera deti, chlórované deti, interaktívne mačička hračky pre pre deti a dorast, bicykle pre deti, krokomerom pre deti, krokomer pre deti, švihadlo pre deti, švihadla pre deti, karimatka pre deti, korčule pre deti

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť