Slovnik sociologickych pojmu

Slovník sociologických pojmů (978-80-247-3679-2)

Slovník sociologických pojmů (978-80-247-3679-2)

E-kniha - autor Jan Jandourek, 264 stran Jak sám autor uvádí, smyslem této knihy je v naší chaotické době vrátit čtenáře k významům slov. Žijeme nejen v záplavě neutříděných informací, ale také v době slovníků, které vrací čtenáře k systematickému poznání. Každý ostatně ví, že kdyby musel zredukovat knihovnu, nechá si alespoň slovníky. Protože ty se budou přece hodit vždycky.Přinášíme vám proto sociologické pojmy, které se ve společenských vědách objevovaly od počátku, a také ty, které přineslo poslední desetiletí. Neslouží však jen pro vyhledávání pojmů, ale jde i o text, který lze souvisle číst. Přejeme vám příjemné chvíle nad Slovníkem sociologických pojmů. (alza.sk)

Slovník akademických pojmov pre vysokoškolákov

Slovník akademických pojmov pre vysokoškolákov

Základným cieľom tejto odbornej knižnej publikácie je prispieť k bližšiemu zoznámeniu sa s obsahom a významom pojmov, ktoré sa používajú v akademickom prostredí a s ktorými sa študent stretne pri svojom štúdiu. Jej úlohou je byť vhodným adaptačným sprievodcom a účinnou učebnou pomôckou domácim i zahraničným študentom, ale aj každému, kto prichádza do styku s akademickým prostredím. (pantarhei.sk)

Pojem politična

Pojem politična

Autor vycházející z pozice právního normativismu a známý svou kritikou liberalismu a parlamentarismu se ve své práci z r. 1932 zabývá analýzou a vzájemným vztahem pojmů státního a politického, přítele a nepřítele, války a nepřátelství. (pantarhei.sk)

Dvojznačnosť etických pojmov

Dvojznačnosť etických pojmov

Predmetom tejto práce je skúmanie vybraných etických pojmov z hľadiska ich dvojznačnosti, ba niekde aj viacznačnosti. Termíny ako zodpovednosť, neresť, odpustenie, autenticita, spravodlivosť alebo uznanie sú súčasťou nášho každodenného jazyka, často ich však používame bez rozlíšenia významových rovín v nich obsiahnutých. Napríklad na otázky Čo je zodpovednosť? alebo Čo je spravodlivosť? nemožno odpovedať jednou definíciou, a to nielen preto, že ide o pojmy relevantné tak pre oblasť práva, ako aj etiky, ale aj preto, že aj na pôde etiky sa každý z týchto pojmov reflektuje z viacerých zorných uhlov. Etický subjekt je zodpovedný za svoje činy, ale aj za druhých, pričom v tomto druhom prípade má zodpovednosť predzmluvný základ v záväzkoch, ktoré nie sú predmetom vyjednávania, ale ktoré sú… (pantarhei.sk)

Marketing - výklad pojmov

Marketing - výklad pojmov

Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z domácich i zahraničných prameňov, ako aj internacionalizovaných ekonomických slovníkov, pričom si uvedomovali rozdielnosť validity zdrojov. Výber hesiel, ako aj ich spracovanie autori pri samotnej tvorbe diela priebežne konzultovali s mnohými odborníkmi z teórie a praxe. Pojmy, ktoré tvoria obsah jednotlivých častí diela – Marketing (1), Marketingové nástroje/Marketingový mix (2), Metódy a techniky marketingu (3), sú uvedené v abecednom poradí. Pre ľahkú orientáciu čitateľa je na záver uvedený komplexný register všetkých pojmov podľa abecedy. V rozsiahlej palete… (pantarhei.sk)

Hovory o pojmu

Hovory o pojmu

Titul se zabývá vysvětlením termínu pojem. Populární formou dokazuje, že nejlepší explikace je procedurální. Toto pojetí je založeno na Tichého Transparentní intenzionální logice (TIL), a autor proto seznamuje čtenáře opět populární formou se základními pojmy a principy TIL. Čtenář se naučí sesta- vovat konstrukce, které odpovídají pojmům, a získá schopnost kritického myšlení, které se nespokojí s memorováním slov. Knížka obsahuje i cvičení (úlohy), jež by čtenář měl umět řešit po přečtení knihy. Vychází v edici Společnost. (pantarhei.sk)

Slova, pojmy, situace

Slova, pojmy, situace

Pátý svazek esejů se jmenuje Slova, pojmy, situace. Autor píše na záložce: „Umění románu, jehož dějiny započaly velkým Rabelaisovým dílem na počátku 16. století, doprovází až dodneška Evropu a její konkrétní život. Tato malá knížka nemá nic společného s nějakým vědeckým povídáním. Je složena z různých krátkých zamyšlení nad lidskými situacemi, tak jak jsem se o to snažil já sám (první část Slova), ale zejména umění románu během celých svých dějin (druhá a třetí část: Pojmy a Situace).“ SLOVA jsou autorova definitivní česká verze šesté části knihy L‘art du roman (Umění románu). POJMY obsahují autorův český překlad páté části knihy Le rideau (Opona), kde vyšly pod názvem L’esthétique et l’existence (Estetika a existence). SITUACE tvoří texty druhé části knihy Une rencontre (Setkání) s… (pantarhei.sk)

Pojem a platnosť práva

Pojem a platnosť práva

Nemecký právny filozof Robert Alexy (*1945), jeden z najvplyvnejších filozofov práva v Európe, sa venuje výkladu pojmu a platnosti práva. Začína poukazom na zlyhanie pozitivistického chápania pojmu právo a pokračuje poukazom na najvýznamnejšiu reakciu na toto zlyhanie v nemeckom prostredí – na právnofilozofické dielo Gustava Radbrucha. Alexy testuje prijateľnosť, resp. neprijteľnosť oddelenia práva a morálky ako dvoch normatívnych systémov. Robí to najprv ako pozorovateľ (vedec, sociológ), potom zas ako osoba, ktorá rieši napätie medzi právom a morálkou v rámci svojej sociálnej roly (sudca). Vyústením výkladu, ktorý sa veľmi výrazne opiera o Dworkinovu teóriu právnych princípov, je „nepozitivistický pojem práva“, je ním odmietnutie pozitivistickej predstavy o práve, a náčrt kritérií, pri… (pantarhei.sk)

Pojem prírody a jeho dejiny

Pojem prírody a jeho dejiny

Kniha nemeckého filozofa, teológa a pedagóga Georga Pichta (1913 – 1982) Pojem prírody a jeho dejiny zahŕňa podklady rovnomenného prednáškového cyklu, ktorý Picht predniesol v akademickom roku 1973/74 na Univerzite v Heidelbergu. Jej východiskom je radikálne formulovaná téza: Veda, ktorá ničí prírodu, nemôže byť pravdivá. Skúmaním dejín „pojmu prírody“, teda spôsobu, akým európsky človek myslel a myslí prírodu, sa Picht pokúša objasniť, ako sa novoveká veda konštituovala a ako sú nielen v jej neuváženom aplikovaní, ale už v jej jadre obsiahnuté hrozby, ktorých dôsledkom je súčasná deštrukcia prírody a životného prostredia. Predslov Carl Friedrich von Weizsäcker. Preklad Patrícia Elexová. (pantarhei.sk)

Pojem krízy v environmentálnom myslení

Pojem krízy v environmentálnom myslení

Environmentálne myslenie sa konštituovalo v 20. storočí a zaznamenalo veľký rozmach predovšetkým v jeho druhej polovici. Vzniklo v rámci reflexie javov, ktoré sa v 60. rokoch minulého storočia začali označovať pojmom ekologickej a neskôr aj environmentálnej krízy. Zhoršovanie stavu životného prostredia upriamilo pozornosť humanitných a spoločenských vied na problematiku, ktorá bola dlho mimo centra ich záujmu, teda dovtedy nereflektované environmentálne predpoklady a aspekty ľudskej kultúry, civilizácie, morálky, práva, ale aj politickej, hospodárskej a sociálnej organizácie spoločnosti. Cieľom tejto práce je teda prispieť k objasneniu toho, aké významy pojem ekologickej či environmentálnej krízy nadobudol v environmentálnom myslení približne za polstoročie jeho používania a identifikovať… (pantarhei.sk)

Jak se vyrábí sociologická znalost

Jak se vyrábí sociologická znalost

S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice. Metody sociálního výzkumu, obvykle nezáživný a často obávaný předmět studia, se díky této knížce staly pro celé zástupy studentů (a učitelů) nejen srozumitelnými, ale také zábavnými a zajímavými. (pantarhei.sk)

Úvod do dejín sociologického myslenia

Úvod do dejín sociologického myslenia

Sociológia existuje ako samostatná veda necelé dve storočia, pričom tesne pred svojím vznikom sa pomenovávala ako sociálna fyzika. Za vyše 150 rokov vývoja sociológie sa z nej stala jedna z najrozšírenejších, ale aj najzložitejších spoločenských vied. Vzniklo v nej mnoho názorov, ideí a pojmov, ktoré sa prejavujú v spojeniach vytvárajúcich viacero škôl, smerov, paradigiem, prúdov a línií. Tieto súhrny myšlienok sa ovplyvňujú a doplňujú, ale aj navzájom kritizujú. Objasnenie vývoja sociologického myslenia preto predstavuje náročnú záležitosť, ku ktorej sa dá pristúpiť rôznymi spôsobmi. (pantarhei.sk)

Život ve středověku - Průvodce základními pojmy

Život ve středověku - Průvodce základními pojmy

Stručná populární encyklopedie, která vysvětluje základní pojmy politického, společenského, hospodářského, kulturního i rodinného života v českých zemích v období raného a vrcholného feudalismu. Autor v ní shromáždil výsledky svého dlouholetého studia, které stručnou a srozumitelnou formou nabízí čtenářům. Kniha je určená především čtenářům historických románů a návštěvníkům památek, ale také žákům, studentům i jejich učitelům a samozřejmě všem dalším zájemcům o naše národní dějiny. Celkem 221 hesel doprovázejí názorné kresby. (pantarhei.sk)

Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost

Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost

Rozdíl mezi starověkou a středověkou filosofií a filosofií po Descartovi bývá obvykle spatřován v tom, že ve starověké a středověké filosofii nenajdeme pojem, který by přesně odpovídal našemu pojmu vědomí. Tento náhled je ovšem správný jen částečně. Jednak se totiž interpreti a komentátoři starověkých autorů nerozpakují používat termín vědomí v rámci svých výkladů, jednak je pojem vědomí zatížen mnohoznačnostmi, které již samy o sobě neumožňují provést v této věci definitivní rozhodnutí. To dokládá i tato kniha. Sedm esejů, které ji tvoří, se zabývá různými přístupy k vědomí předloženými ve třech klíčových obdobích v raně novověké filosofii, v německé klasické filosofii a v současné analytické filosofii. (pantarhei.sk)

Národ a dějiny jako sociologický problém

Národ a dějiny jako sociologický problém

Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je v české (i odborné) veřejnosti většinou chápáno jen v jejich dimenzi filosofické a politické. Menší pozornost se věnuje náboženské komponentě Masarykova myšlení a jeho původní filosofická sociologie se vnímá nanejvýš jako omezený moment vývoje oboru na cestě k jeho dnešní vědeckosti. Předložený výběr Masarykových sociologických a sociologizujících textů vztahujících se k problematice národa, společnosti, náboženství a práce se inspiroval pokusem o aktualizaci Masarykových myšlenek pro dnešní dobu, který pod názvem Konstruktivní sociologická teorie v roce 1994 připravili kanadští sociologové A. Woolfolk a J. B. Imber. Vybrané texty chtějí poukázat na to, že Masarykovo vnímání a řešení sociologických problémů bylo pro jeho život, myšlení i jednání… (pantarhei.sk)

Slavné sociologické výzkumy (1899–1949) (9788024650647)

Slavné sociologické výzkumy (1899–1949) (9788024650647)

Elektronická kniha - autor Hynek Jeřábek, 396 stran, česky Dějiny sociologie je možno sledovat jako vývoj sociologických teorií anebo jako vývoj výzkumných projektů. Počátky sociologie zpravidla nebývají spojovány s empirickými výzkumy. Trvalo půl století, než se sociologům výzkumníkům podařilo prosadit, že vědecká komunita uznala empirický sociologický výzkum jako legitimní a velice potřebnou součást akademické sociologie. Kniha se zabývá půlstoletím vývoje výzkumného snažení desítek a stovek sociologů – jejich dnes slavnými sociálními výzkumy, a to od jeho počátků na konci devatenáctého století až po definitivní uznání výzkumu jako legitimní součásti sociologie koncem čtyřicátých let dvacátého století. Soustřeďuje pozornost na ty výzkumy, na nichž bylo možno transparentně ukázat… (alza.sk)

Jak se vyrábí sociologická znalost (9788024626192)

Jak se vyrábí sociologická znalost (9788024626192)

Elektronická kniha - autor Miroslav Disman, 374 stran, česky S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice. Metody sociálního výzkumu, obvykle nezáživný a často obávaný předmět studia, se díky této knížce staly pro celé zástupy studentů (a učitelů) nejen srozumitelnými, ale také zábavnými a zajímavými. (alza.sk)

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (9788024628691)

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (9788024628691)

Elektronická kniha - autor Bohumil Seifert a Libuše Čeledová, 194 stran, česky Monografie vznikla za spolupráce praktických a posudkových lékařů a těmto odbornostem je také zejména určena. Poznatky a informace zde uvedené však představují užitečnou pomůcku pro činnost i dalších lékařů, zdravotníků a odborníků působících v sociálním zabezpečení. Publikace podává souhrnné informace o základních pojmech oborů praktické a posudkové lékařství a o základních pojmech z oblasti sociálního zabezpečení, se kterými se lékaři pracující v primární péči a lékaři pracující v systému sociálního zabezpečení setkávají při své každodenní činnosti. Kniha tak přináší aktuální informace nezbytné pro každodenní práci praktických a posudkových lékařů, vycházející z novel právních předpisů v oblasti sociálního… (alza.sk)

Národ a dějiny jako sociologický problém (9788024641409)

Národ a dějiny jako sociologický problém (9788024641409)

Elektronická kniha - autor Tomáš Garrigue Masaryk, 344 stran, česky Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je v české (i odborné) veřejnosti většinou chápáno jen v jejich dimenzi filosofické a politické. Menší pozornost se věnuje náboženské komponentě Masarykova myšlení a jeho původní „filosofická sociologie“ se vnímá nanejvýš jako omezený moment vývoje oboru na cestě k jeho dnešní vědeckosti. Předložený výběr Masarykových sociologických a sociologizujících textů vztahujících se k problematice národa, společnosti, náboženství a práce se inspiroval pokusem o aktualizaci Masarykových myšlenek pro dnešní dobu, který pod názvem Konstruktivní sociologická teorie v roce 1994 připravili kanadští sociologové A. Woolfolk a J. B. Imber. Vybrané texty chtějí poukázat na to, že Masarykovo vnímání a… (alza.sk)

O pojmu COSMONA (978-80-751-9009-3)

O pojmu COSMONA (978-80-751-9009-3)

E-kniha - autor Rudolf Polách, 44 stran „Člověk si uvědomí že je, když si začne prohlížet svou ruku. Celistvost jedinců a věcí je přirozeným předpokladem poznání a tak i chápeme vesmír. Miliardy galaxií na tomto pohledu nic nezměnily. Říkám, že je něco , co není celek, ale má části. Zde uvedené definice cosmony jsou jejím co nejstručněji možným vyjádřením. Důsledky myšlenky cosmony na existenci lidského rodu, myslím, stojí za přečtení.“ (alza.sk)

Soudobá sociologická teorie (978-80-247-2457-7)

Soudobá sociologická teorie (978-80-247-2457-7)

E-kniha - autor Jiří Šubrt, Jan Balon, 232 stran Přestože sociologická teorie je dnes už etablovaným podoborem sociologie, jenž má své otce zakladatele, kanonické knihy, heroická období překotného vývoje, vlastní zásobu klíčových pojmů i celosvětově proslulé časopisy, není zcela snadné vyložit, co je vlastně jejím pravým obsahem. Tuto otázku se autoři pokoušejí zodpovědět v úvodní části knihy; poté následuje třiadvacet portrétů nejvýznamnějších osobností soudobé teoretické sociologie (Lévi-Strauss, Parsons, Merton, Habermas, Foucault, Dahrendorf a řada dalších) s cílem představit jejich hlavní myšlenky a ukázat, čím nejvíce obohatili prostor systematického uvažování o společnosti. Kniha se nevěnuje teoretizování o společnosti jako takové, ale přináší pojednání o vybraných teoriích a… (alza.sk)

Sociologické aspekty managementu (978-80-247-2792-9)

Sociologické aspekty managementu (978-80-247-2792-9)

E-kniha - autor Jana Veselá, Veselá Petra Kanioková, 200 stran Jaký je vliv managementu na společnost? Jaká je míra ovlivnění tohoto odvětví společností, v níž působí? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci. Navrhuje strategie a vysvětluje principy, které se v současném managementu nejlépe osvědčily. Uvádí úspěšné příklady z praxe nejrenomovanějších světových i našich odborníků. Nahlédněte spolu s námi do jednoho z nejdiskutovanějších oborů 21. století. (alza.sk)

Čítanka sociologických klasiků (978-80-247-2934-3)

Čítanka sociologických klasiků (978-80-247-2934-3)

E-kniha - autor Jan Jandourek, 200 stran Renomovaný český autor, PhDr. Jan Jandourek, Ph.D., sestavil pro české čtenáře ojedinělou čítanku klasických sociologických textů. Začíná u protosociologických textů (Platon, Augustin), pokračuje základními klasiky (Comte, Spencer, Marx, Durkheim apod.), přes významné pokračovatele podle základních sociologických paradigmat, až po současné autory. Nezapomíná ani na významné české sociology, jako například Lindnera, Masaryka, Chalupného a mnoho dalších. Publikace jistě osloví všechny, kteří se zajímají o sociologii - ať už studenty příslušných univerzitních oborů nebo laickou veřejnost. (alza.sk)

Sociologické problémy sportu (978-80-247-2562-8)

Sociologické problémy sportu (978-80-247-2562-8)

E-kniha - autor Aleš Sekot, 224 stran Práce ilustruje aktuální problémy prudce se rozvíjející oblasti sociologického zájmu, kterou nesporně fenomén sportu je. Rozvádí palčivé problémy vztahu sportu a společnosti. Kategorie sport je pojímána jako významný sociálně kulturní fenomén vstupující přirozeně do studia klíčových problémů sociologie. Čtenářům, především z řad studentů, ale i odborné veřejnosti, se tak otevírá poučený pohled na význam pohybových aktivit v kontextu kvality života společnosti. (alza.sk)

Pojmy estetiky: analytický přístup (978-80-210-7131-5)

Pojmy estetiky: analytický přístup (978-80-210-7131-5)

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Rostislav Niederle, 172 stran, česky Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, je v první kapitole vyložen pojem argument. (alza.sk)

Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou…

Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu (9788024627250)

Elektronická kniha - autor Jiří Šubrt a Jiří Vinopal, 258 stran, česky Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linií knihy je, že historické vědomí není invariantní entitou, nýbrž má samo historicky proměnlivý charakter a je odrazem obecných společensko-politických poměrů. Autoři ukazují, že součástí historického vědomí jsou i u neodborné veřejnosti určité představy o vazbách mezi minulostí, přítomností a budoucností a také o povaze a průběhu dějinného procesu i sil, které ho ovlivňují; poukazují na to, jak charakter historického vědomí souvisí se zájmy a znalostmi, jimiž lidé ve vztahu k… (alza.sk)

Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu…

Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie

Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie (pantarhei.sk)

Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v…

Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov

Publikácia sa venuje analýze súdneho výkladu pomerne neurčitého pojmu chráneného dôvodu iného postavenia, ktorý je známy vnútroštátnemu antidiskriminačnému normatívu. Publikácia je určená širokej odbornej právnickej obci, pričom predstavuje účinný nástroj pri identifikovaní definičných znakov diskriminácie v konkrétnych životných situáciách. (pantarhei.sk)

Slovník judaik

Slovník judaik

Tato příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných předmětech vážících se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob, které označujeme souhrnným pojmem judaika. Hlavní část knihy obsahuje 149 hesel vzájemně provázaných odkazy, stručnou charakteristiku symbolů vyskytujících se nejen na rituálních předmětech, ale i na náhrobcích, okruhy hesel umožňující snadněji předmět zařadit do kontextu, kalendář židovských svátků, slovníček neznámých výrazů a rejstřík. Jednotlivá hesla doprovází přes 200 názorných kreseb vytvořených vesměs podle originálních trojrozměrných sbírkových předmětů Židovského muzea v Praze. (pantarhei.sk)

Estetický slovník

Estetický slovník

Estetický slovník je slovníkom estetiky ako vednej disciplíny. Je určený estetikom, filozofom, kultúrológom a odborníkom v ďalších humanitných vedách, učiteľom humanitných predmetov na všetkých stupňoch škôl, študentom vysokých škôl v týchto odboroch , záujemcom o dejiny umenia a o interpretáciu umeleckých diel, pracovníkom v umeleckom biznise a podobne. Nie je písaný temným vedeckým jazykom, ale bežnou slovenčinou, využijú ho preto aj stredoškolskí študenti a všetci záujemcovia o hlbší prienik d o povahy sveta estetických fenoménov. Obsahuje pojmy, s ktorými pracuje estetika, je základnou príručkou na každodenné použitie - nie výkladovým slovníkom. Autor pred obšírnym výkladom uprednostnil rýchlu a praktickú využiteľnosť slovníka. (pantarhei.sk)

Slovník controllingu

Slovník controllingu

Koncepce controllingového řízení se stále více rozšiřuje v českých i zahraničních podnicích. Internacionalizace hospodářských poměrů, spojená s celosvětovou vlnou fúzí a akvizic a srůstáním dosud oddělených národních kapitálových trhů v celosvětový t rh kapitálu přitom vyžaduje controllery mezinárodního formátu, kteří musí být schopni zvládnout vedle české také anglickou controllingovou terminologii. Jim je určen česko-anglický a anglicko-český výkladový slovník controllingu především, neboť svou formou umožňuje rychlé nalezení potřebného pojmu v obou jazycích. Celkem 120 přehledně zpracovaných hesel, abecedně seřazených ve dvou částech podle české i anglické terminologie, poskytuje čtenáři přehled nejdůležitějších nástrojů, technik a metod, bez nichž se moderní controlling neobejde.… (pantarhei.sk)

Ošetrovateľský slovník

Ošetrovateľský slovník

Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, hlavne medicíny, pedago giky, psychológie a sociológie. K tomuto faktu prispieva aj proklamovaný metodologický celostný prístup, teda snaha o komplexnú starostlivosť, ktorá si vyžaduje vo výskume, teórii a praxi používanie terminológie minimálne z týchto spomínaných discipl ín. Výrazný posun v oblasti rozvoja špecifickej terminológie v ošetrovateľstve zaznamenávame v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia najmä v USA, a to v súvislosti s extenzívnym nárastom poznatkov v ošetrovateľstve. Od osemdesiatych rokov sa zjavuje tendencia sprehľadniť… (pantarhei.sk)

Buddhistický slovník

Buddhistický slovník

Nyanatilokův slovník představuje již po několik desetiletí jednu z nejpopulárnějších učebnic buddhismu na Západě i v Asii, především na Srí Lance. Slovník podává jasná vysvětlení základních buddhistických pojmů v kontextu pálijského kánonu a nauk théravád (pantarhei.sk)

Slovník diplomacie

Slovník diplomacie

Prvá odborná publikícia svojho druhu od slovenského autora a zároveň prvé takéto dielo vydané v Slovenskej republike. Publikácia prináša systematický a precízny výklad odbornej terminológie, používanej v súčasnej diplomatickej praxi, a okrem toho približuje aj viaceré pojmy z moderných dejín diplomacie a najvýznamnejšie dokumenty diplomatického a konzulárneho práva. Publikácia môže slúžiť nielen ako výborná pomôcka pre študentov diplomacie a medzinárodných vzťahov a ako cenný zdroj poznatkov o diplomacii pre odbornú verejnosť, ale určite nájde uplatnenie aj v diplomatickej praxi ako praktická príručka pre diplomatov - osobitne tých, ktorí začínajú svoju diplomatickú kariéru. (pantarhei.sk)

Politologický slovník

Politologický slovník

Slovník pomáhá zorientovat se v tématech souvisejících s rozvojem demokracie, upřesňuje pojmy, které jsou frekventované a někdy nesprávně vysvětlované, a uvádí i pojmy, jež jsou méně známé, ale potřebné pro pochopení politických procesů ve společnosti. Zmiňuje se o osobnostech, které rozvinuly politiku nebo politické vědy. Laikům slovník umožňuje nacházet odborně ověřené pojmy, pro odborníky vytváří jednu z variant výkladu politiky. prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc., je profesorem teorie politiky, aktuálně působí na Filozofické fakultě Trnavské univerzity. Je autorem řady publikací (např. Základy politológie, Chuť moci vo svete, Politické strany, Organizačná kultúra). (pantarhei.sk)

Anatomický slovník

Anatomický slovník

Slovník je určený pre humánnu i veterinárnu medicínu, ale aj študentom farmácie a zdravotníckych odborov na lekárskych fakultách. Obsah: 1. Úvod 2. Skratky 3. Návod na použitie slovníka 4. Slovník 5. Stručná gramatika latinského jazyka 6. Literatúra (pantarhei.sk)

Slovník disidentů

Slovník disidentů

V souvislosti s výročím 30 let od pádu komunistických režimů v zemích střední a východní Evropy vydává Ústav pro studium totalitních režimů obsáhlý Slovník disidentů nesoucí podtitul Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 19561989. Tato dvoudílná publikace (přes 1500 tiskových stran) popisuje disidentská hnutí v celkem 21 zemích někdejšího socialistického tábora. Slovník, který Ústav pro studium totalitních režimů vydává pro laickou i odbornou veřejnost, je cenný nejen zpracovanými přehledy událostí v daných zemích a medailony významných opozičních osobností, ale také úvodními studiemi, které jednotlivé informace a události, zejména z období let 19561989, uvádějí do kontextu jak národního, tak mezinárodního. Na obou dílech pracovalo 11 let několik stovek lidí v… (pantarhei.sk)

Slovník investora

Slovník investora

Slovník investora slouží jako nezbytný „manuál“ ať již pro začínajícího investora pohybujícího se na kapitálových trzích, tak i pro investora „amatéra“, který se odhodlá zúročit svůj kapitál na burze buď sám, nebo prostřednictvím burzovních makléřů. Přehledný, fundamentálně vyčerpávající, vysvětlující hojně používané poměrové ukazatele a benchmarky ve finanční branži. Slovník je psaný s důrazem na faktičnost, popsané termíny jsou srozumitelné i pro laickou veřejnost. (pantarhei.sk)

Slovník žurnalistiky

Slovník žurnalistiky

Slovník žurnalistiky je výsledkem práce sedmnácti autorů, kteří působí na katedrách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Čtenář v něm najde pojmy z oblasti tisku, rozhlasu a televize, obohacené o zajímavé příklady z praxe, citáty, ale také obrazový doprovod, který dává textu další rozměr. Slovník obsahuje rovněž podrobnější hesla z kulturní žurnalistiky a publicistiky, je tu sledován i vývoj některých pojmů, hesla související s digitalizací a internetizací médií, ale také z široké vydavatelské sféry, postihující například časopiseckou a nakladatelskou problematiku. U mnoha hesel je věcná, slovníková část doplněna o část popularizační, která nabízí pohled do historie pojmu nebo rozvíjí či jinak doplňuje vesměs strohé encyklopedické podání. (pantarhei.sk)

Anatomický slovník

Anatomický slovník

Anatomie je nepostradatelnou základnou oborů medicínských, přírodovědných či biomedicínských včetně fyzické antropologie, kineziologie, ergonomiky, biomechaniky, rehabilitace i tělesné výchovy a sportu. Anatomická terminologie představuje gramotnost, která vytváří pevnou bázi pro uvedené obory. Slovník prof. Doležala je mimořádně užitečnou pomůckou pro pochopení rozsáhlé a někdy obtížné anatomické terminologie, a to zejména svým výkladem původu a jazykových (i obecně kulturních) souvislostí latinských, řeckých a dalších pojmů. Současná anatomická terminologie je kulturním dědictvím nesmírné hodnoty, která se postupně vytvářela po celá tisíciletí, slovník proto může být užitečný i pro studenty humanitních oborů a další zájemce o základy současné evropské kultury. (pantarhei.sk)

Francouzština konverzace & slovník

Francouzština konverzace & slovník

Praktická příručka je určena především turistům. Obsahuje témata z každodenního života potřebná k dorozumění v cizí zemi. (pantarhei.sk)

Němčina konverzace & slovník

Němčina konverzace & slovník

Praktická příručka je určena především turistům. Obsahuje témata z každodenního života potřebná k dorozumění v cizí zemi. (pantarhei.sk)

Italština konverzace & slovník

Italština konverzace & slovník

Praktická příručka je určena především turistům. Obsahuje témata z každodenního života potřebná k dorozumění v cizí zemi. (pantarhei.sk)

Angličtina konverzace & slovník

Angličtina konverzace & slovník

Praktická příručka je určena především turistům. Obsahuje témata z každodenního života potřebná k dorozumění v cizí zemi. (pantarhei.sk)

Anglický školní slovník

Anglický školní slovník

A-Č, Č-A INFOA 2011 Kniha, čeština (pantarhei.sk)

Výkladový slovník automobilizmu

Výkladový slovník automobilizmu

Aj Slovensko má v tomto sofistikovanom priemysle svoje čoraz pevnejšie miesto a dobieha iné technicky rozvinuté krajiny. K tomu dopomáha ja špeicifická technická literatúra, ktorá vypĺňa dieru v tejto oblasti. Na trhu je síce pomerne široká ponka odbornej literatúry zo zahraničia, ktorá sa zameriava na úzky okruh problematiky, ale častokrát obsahuje odborné pojmy z cudzieho jazyka a technik bez znalosti pôvodného jazyka je odkázaný na vlasnú intuíciu, prípadne zdĺhavé štúdium odobrného slovníka z pôvodného jazyka.Táto publikácia si nájde svoje nezastupiteľné miesto v školských i univerzitných knižniciach, ktoré zabezpečujú prípravu nových odborníkov pre automobilovú prax, ale i v prevádzkach servisov a v pracoviskách emisných a technický kontrol. (pantarhei.sk)

Grécko-slovenský slovník

Grécko-slovenský slovník

O B S A H S L O V N Í K A· 32 000 hesiel· prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnú zásobu od Homéra cez klasických autorov, helenistické obdobie, Nový zákon, až po kresťanských spisovateľov neskorej ntiky/ranej Byzancie· každé základné heslo uvádza významy, všetky štandardné gramatické údaje, etymológiu, výskyt daného výrazu v rôznych obdobiach, u rôznych autorov a v rôznych dialektoch· obsahuje krátky prehľad dejín gréckeho jazyka· slovník je určený pre študentov starej gréčtiny a širšiu odbornú verejnosť. (pantarhei.sk)

Slovník mezinárodních vztahů

Slovník mezinárodních vztahů

Slovník mezinárodních vztahů je výkladovým slovníkem, který si klade za cíl vytvořit základní obsahové a metodické předpoklady pro další zkoumání této složité oblasti společenských vztahů. Neméně důležitým cílem je překonat častou soustředěnost médií jen na „vzrušující“ detaily mezinárodního vývoje a překlenout skutečnost, že jen zřídka tento výklad má charakter interpretace jejich dlouhodobého historického problému. Metoda zpracování formou výkladového slovníku by měla kromě lepší orientace při hledání odpovědí na konkrétní otázky překonat strohost encyklopedického přístupu zařazením dalších potřebných souvislostí při současném respektování jejich únosné šířky. (pantarhei.sk)

Slovník českých sociologů

Slovník českých sociologů

Česká sociologie měla a má řadu velkých postav, které výrazně zasáhly do teoretického, metodologického i výzkumného směřování oboru a mnohé z nich jeho hranice daleko přesáhly. Osobnosti z řad sociologů se uplatnily v politice, sociální a kulturní sféře i jako veřejně působící intelektuálové, stejně jako další autoři jejichž sociologická relevance byla rozpoznána teprve zpětně. Slovník českých sociologů přináší analyticky pojatá osobní hesla 178 klíčových postav české sociologie od jejích počátků v 19. století do současnosti. Zachycuje životní osudy těchto osobností, přináší soupis a kritickou analýzu jejich díla i shrnutí jeho odborného a společenského vlivu. Jedná se o vůbec první akademicky pojatou práci svého druhu. Autoři jednotlivých hesel se přitom snažili postihnout nejen dobový… (pantarhei.sk)

Španielsko-slovenský slovník

Španielsko-slovenský slovník

Publikácia je určená predovšetkým študentom španielčiny, ale aj širšej verejnosti, a to najmä tlmočníkom a prekladateľom (umeleckých i odborných textov), diplomatickým pracovníkom na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v hispanofónnych oblastiach a vôbec všetkým organizáciám, ktoré sú v nejakom kontakte so Španielskom a s krajinami, kde je úradným jazykom španielčina. (pantarhei.sk)

Taliansko-slovenský slovník

Taliansko-slovenský slovník

Tento slovník je spracovaný s vysokou citlivosťou výberu najfrekventovanejších hovorových a frazeologických termínov typických pre taliansky jazyk. Okrem bežných výrazov je jeho značná časť venovaná aj termínom z oblasti ekonomických vied, prírodných vied a právnej vedy, a tým poslúži ako pomôcka pri čítaní a preklade rôznych textov aj z týchto oblastí. (pantarhei.sk)

Slovensko-taliansky slovník

Slovensko-taliansky slovník

Tento slovník je spracovaný s vysokou citlivosťou výberu najfrekventovanejších hovorových a frazeologických termínov typických pre taliansky jazyk. Okrem bežných výrazov je jeho značná časť venovaná aj termínom z oblasti ekonomických vied, prírodných vied a právnej vedy, a tým poslúži ako pomôcka pri čítaní a preklade rôznych textov aj z týchto oblastí. (pantarhei.sk)

Slovník abstraktních pojmů

Slovník abstraktních pojmů

(pantarhei.sk)

Ruština Konverzace + slovník

Ruština Konverzace + slovník

Konverzace a základní slovníček v jednom. Tato přehledná jazyková příručka se stane vaším neocenitelným průvodcem na cestách v zahraničí. Obsahuje základní konverzační témata potřebná v situacích, které nás při cestování mohou potkat – hotel, restaurace, nakupování, doprava, kultura a mnoho dalších. Jednotlivé kapitoly jsou barevně členěny podle tématu, kterému se věnují, a jsou tak mnohem přehlednější pro běžné využití v daném okamžiku. Druhou část jazykového průvodce na cesty tvoří oboustranný slovníček. (pantarhei.sk)

Nizozemsko - český slovník

Nizozemsko - český slovník

S tímto slovníkem se nedorozumíte jen v Nizozemí, ale také v belgickém Flámsku a navíc v bývalých nizozemských koloniích - v Indonésii, jihoamerickém Surinamu a Nizozemských Antilách. Formát A5 se vám bez problémů vejde do batohu nebo aktovky. Slovník, který obsahuje téměř 45 000 hesel, je také bohatým zdrojem pro překladatele, tlumočníky a další odborníky. Díky rozsáhlé gramatice v úvodu a gramatické, stylové a výslovnostní informaci v hesláři budete vždy schopni vybrat správný výraz v daném kontextu. (pantarhei.sk)

Japonsko-český slovník

Japonsko-český slovník

Jediný rozsáhlý a aktuální překladový slovník pro japonštinu. Přináší více než 86.000 japonských výrazů a 115.000 českých ekvivalentů, všeobecnou slovní zásobu japonštiny včetně hovorových, knižních a odborných výrazů. Slovník je určen jak českým zájemcům, tak Japoncům, jimž pomůže při orientaci v českém prostředí. (pantarhei.sk)

Česko-nizozemský slovník

Česko-nizozemský slovník

Česko-nizozemský slovník autorek Máčelové a Spěvákové obsahuje více než 60 000 českých hesel a přes 150 000 nizozemských ekvivalentů. Na našem knižním trhu je nejobsáhlejší. Zpracování jednotlivých hesel se opírá o bohatý dokladový materiál, kromě obecné slovní zásoby slovník obsahuje i hovorové a slangové výrazy. Hlavním kritériem pro zařazení hesla byla jeho frekventovanost v současném jazyce, navíc byly zařazeny i četné odborné termíny. Vedle moderní terminologie technické, právnické, ekonomické, počítačové a dalších byla velká pozornost věnována především termínům z oblasti botaniky, zoologie a medicíny. U každého hesla je uváděna základní gramatická informace s odkazem na podrobné mluvnické tabulky. Základní gramatická informace nechybí ani u nizozemských ekvivalentů. V rámci hesla… (pantarhei.sk)

Turecko - český slovník

Turecko - český slovník

Nový slovník obsahuje přibližně 13 000 tureckých výrazů a k nim asi 20 000 českých ekvivalentů. Heslář slovníku byl sestaven s důrazem na moderní, aktuální tureckou slovní zásobu. Při výběru bylo přihlíženo k frekvenci tureckých výrazů v mluveném i psaném jazyce, včetně hovorového vyjadřování. Hesla jsou vybavena základní frazeologií a idiomatickými slovními spojeními. Zařazena je i běžná odborná terminologie z oborů jako jsou přírodověda, matematika, dějepis, zeměpis, ekonomie, výpočetní technika, práva, politika, lékařství, hudba, sport apod. Součástí slovníku je stručný přehled turecké gramatiky a výslovnosti, dále seznam běžných orientačních a výstražných nápisů, dopravních pokynů a nejpoužívanějších tureckých zkratek. Slovník je určen nejen studentům – turkologům, ale všem českým… (pantarhei.sk)

Latinsko-slovenský slovník

Latinsko-slovenský slovník

Tento latinsko-slovenský prekladový slovník obsahuje slovnú zásobu /približne 30000 hesiel/ klasickej latinčiny, ale aj výrazy stredovekej a novovekej latinčiny či základné odborné termíny z botaniky, chémie, medicíny, farmácie, zoológie a práva /slová sú označené hviezdičkou a príslušnou skratkou/. Slovník obsahuje aj veľké množstvo vlastných mien, zemepisné názvy týkajúce sa antických reálií i výrazy z mytológie, je teda vhodnou pomôckou pri prekladaní latinského textu nielen pre gymnazistov, ale aj pre vysokoškolákov - filológov, historikov a pod. Slovník je uložený v ochrannej kazete z lepenky (pantarhei.sk)

detská trojkolka s nafukovacími kolesami, detská sedačka na bicykel na rám, detské bicykle leader fox, detské bicykle 14 palcov, detská brzda na bicykel, detské bicykle core, detské bicykle 16 palcov, detské bicykle výpredaj, detská sedačka na bicykel prednej do 22 kg, vodiaca tyč pre detské bicykle

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť