Strategicke rizeni podniku

Strategické řízení podniku (978-80-247-4008-9)

Strategické řízení podniku (978-80-247-4008-9)

E-kniha - autor Roman Zuzák, 176 stran Kvalitní podniková strategie, která je současně dobře zvládnuta, je základem úspěchu podniku a vede k dosažení dlouhodobější konkurenční výhody. Tato kniha představuje hlavní přístupy k dosahování konkurenční výhody a staví je kriticky do kontextu současného globálního prostředí a hyperkonkurence. Ukazuje, jak úspěšné podniky tyto přístupy využívají, řeší problémy manažerů se strategickým rozhodováním a zabývá se faktory, které při tom musí vzít v úvahu. Současně se publikace věnuje problémům spojeným s realizací strategie, především v oblastech podnikové kultury, interní komunikace a řízení změny. Kniha je určena manažerům v podnikové i veřejné sféře a jejím cílem je inspirovat je a ukázat širší souvislosti strategického rozhodování. Pedagogům a… (alza.sk)

Základy finančního řízení podniku

Základy finančního řízení podniku

Publikace určená podnikovým manažerům a studentům VŠ přibližuje základní principy, metody a nástroje moderních podnikových financí. Kniha je jedinečná tím, že oproti klasickým mainstreamovým publikacím v této oblasti se zaměřuje více na výklad problematiky pomocí příkladů z běžného života a na specifika tuzemského podnikatelského prostředí. Jednotlivé oblasti rozhodování podnikových manažerů jsou v textu vysvětlovány ve vazbě na řízení klíčových generátorů tvorby hodnoty podniku pro vlastníka. Čtenáři se seznámí s možnostmi využití účetních informací ve finančním řízení, s aktuálními přístupy a metodami pro řízení hlavních ekonomických veličin (nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, příjmů, výdajů, cash flow), se způsobem rozhodování o financování podniku, s vybranými aspekty rozhodování… (pantarhei.sk)

Úvod do operativního řízení podniku

Úvod do operativního řízení podniku

Publikace představuje vybrané základní pojmy, metody a postupy používané v operativním řízení podniku. (pantarhei.sk)

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách

Na trhu ojedinělá publikace je určena všem manažerům a výkonným pracovníkům organizací, které dodávají veřejné služby (školství, zdravotnictví, hromadná doprava, sociální služby, veřejná správa aj.) nebo které je z pozice veřejného zadavatele objednávají. Zaujme i všechny další čtenáře, jimž není kvalita veřejných služeb lhostejná a kteří se v tomto směru angažují. Zkušený autor čtivým způsobem seznamuje čtenáře se základními principy marketingového řízení a zákaznicky orientovaného strategického řízení a na jednoduchých příkladech a případových studiích ukazuje, jak je aplikovat v prostředí veřejných služeb a co se může stát, nejsou-li tyto principy využívány. I ve veřejných službách funguje marketingové řízení se všemi zákonitostmi jako u kteréhokoliv výrobku nebo komerční služby.… (pantarhei.sk)

Finanční řízení podniku (978-80-247-3158-2)

Finanční řízení podniku (978-80-247-3158-2)

E-kniha - autor Romana Nývltová, Pavel Marinič, 208 stran V publikaci vycházející z aktuální podnikové praxe se seznámíte s moderními přístupy, metodami a instrumenty finančního řízení primárně z pohledu základního finančního cíle - tvorby a zvyšování hodnoty podniku pro jeho vlastníky. Autoři popisují rozhodování a postupy v nejdůležitějších oblastech krátkodobého i dlouhodobého finančního řízení s ohledem na zvolenou podnikovou finanční strategii, čas, riziko i klíčové faktory vnějšího prostředí. V základní rovině také poznáte metody hodnocení firemní výkonnosti a oceňování podniku jako celku. Součástí publikace jsou tematické příklady s řešením a studium problematiky usnadňují také shrnutí základních poznatků, klíčové pojmy a znalostní i testové otázky včetně řešení, uvedené v závěru… (alza.sk)

Krizové řízení podniku (978-80-247-3156-8)

Krizové řízení podniku (978-80-247-3156-8)

E-kniha - autor Roman Zuzák, Martina Königová, 256 stran Na podnik působí řada jevů, které ohrožují dosahování podnikových cílů a často také samotnou existenci firem - jde nejen o superkonkurenční prostředí, ale také makroekonomické, politické, technické, technologické a další jevy. Nejčastějším přístupem podnikového managementu je řešení krize, až když v podniku nastane. Krizová situace přitom může vzniknout například kvůli neschopnosti podniku dostát svých závazků, v důsledku havárie, ekologické katastrofy nebo skandálu. Odhaduje se, že kolem 90 % podnikových krizí způsobuje management podniku svým rozhodováním nebo nepřipraveností na vznik krize. Kniha uznávaného odborníka a jeho spolupracovnice je zaměřena především na permanentní podnikové aktivity, jejichž cílem je eliminování… (alza.sk)

Základy finančního řízení podniku (978-80-271-0194-8)

Základy finančního řízení podniku (978-80-271-0194-8)

Elektronická kniha - autor Romana Čižinská, 240 stran Publikace určená podnikovým manažerům a studentům VŠ přibližuje základní principy, metody a nástroje moderních podnikových financí. Kniha je jedinečná tím, že oproti klasickým mainstreamovým publikacím v této oblasti se zaměřuje více na výklad problematiky pomocí příkladů z běžného života a na specifika tuzemského podnikatelského prostředí. Jednotlivé oblasti rozhodování podnikových manažerů jsou v textu vysvětlovány ve vazbě na řízení klíčových generátorů tvorby hodnoty podniku pro vlastníka. Čtenáři se seznámí s možnostmi využití účetních informací ve finančním řízení, s aktuálními přístupy a metodami pro řízení hlavních ekonomických veličin (nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, příjmů, výdajů, cash flow), se způsobem rozhodování o… (alza.sk)

Strategické řízení podniku

Strategické řízení podniku

Kvalitní podniková strategie, která je současně dobře zvládnuta, je základem úspěchu podniku a vede k dosažení dlouhodobější konkurenční výhody. Tato kniha představuje hlavní přístupy k dosahování konkurenční výhody a staví je kriticky do kontextu so učasného globálního prostředí a hyperkonkurence. Ukazuje, jak úspěšné podniky tyto přístupy využívají, řeší problémy manažerů se strategickým rozhodováním a zabývá se faktory, které při tom musí vzít v úvahu. Současně se publikace věnuje problémům sp ojeným s realizací strategie, především v oblastech podnikové kultury, interní komunikace a řízení změny. Kniha je určena manažerům v podnikové i veřejné sféře a jejím cílem je inspirovat je a ukázat širší souvislosti strategického rozhodování. Pedag ogům a studentům ekonomických fakult vysokých… (pantarhei.sk)

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách (978-80-247-4819…

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách (978-80-247-4819-1)

E-kniha - autor Jakub Slavík, 192 stran Na trhu ojedinělá publikace je určena všem manažerům a výkonným pracovníkům organizací, které dodávají veřejné služby (školství, zdravotnictví, hromadná doprava, sociální služby, veřejná správa aj.) nebo které je z pozice veřejného zadavatele objednávají. Zkušený autor čtivým způsobem seznamuje čtenáře se základními principy marketingového řízení a zákaznicky orientovaného strategického řízení a na jednoduchých příkladech a případových studiích ukazuje, jak je aplikovat v prostředí veřejných služeb. I ve veřejných službách totiž funguje marketingové řízení se všemi zákonitostmi jako u kteréhokoliv výrobku nebo komerční služby. Tato problematika je ovšem v české manažerské literatuře zcela výjimečná — k veřejným službám se přistupuje především z… (alza.sk)

Řízení platební schopnosti podniku (978-80-247-3441-5)

Řízení platební schopnosti podniku (978-80-247-3441-5)

E-kniha - autor Mária Režňáková, kolektiv a, 192 stran Publikace je věnovaná teoretickým východiskům a praktickým otázkám řízení platební schopnosti podniku. Řízení platební schopnost autoři chápou jako jeden ze strategických úkolů řízení podniku ovlivňujících jeho hodnotu. Z krátkodobého hlediska má prioritu před řízením výnosnosti. Kritérium růst hodnoty podniku je rozhodující i pro výběr strategie řízení čistého pracovního kapitálu a jeho složek. Z hlediska výnosnosti je zejména vlastníky preferovaná minimalizace čistého pracovního kapitálu, což může vést k růstu rizika výpadků v plynulosti výroby a nedostatku hotovosti. Základním předpokladem udržení platební schopnosti podniku je proto odhad a řízení rizik i nákladů spojených s poskytováním obchodních úvěrů, minimalizací zásob a… (alza.sk)

Finance podniku

Finance podniku

Sbírka řešených příkladů a otázek pomůže zájemcům lépe pochopit problematiku podnikových financí. Příklady a otázky jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí podnikových financí, od základů finančního managementu přes finanční analýzu, krátkodobý a dlouhodobý finanční management a finanční plánování až po stanovení tržní hodnoty podniku, spojování podniků, rozdělování zisku a reinvestice. Obsahuje jak dílčí příklady, tak komplexnější případové studie. Pomocí kvízových a otevřených otázek si čtenář oživí a ověří své znalosti. Sbírka je určena studentům základních kurzů podnikových financí nejen ekonomických vysokých škol. (pantarhei.sk)

Zločinecký podnik

Zločinecký podnik

Když přijdete o práci a novou se najít nedaří, rýsují se před vámi dvě řešení. Přiznáte porážku a pokusíte se protloukat, jak to jde. Nebo se postavíte problému čelem a vymyslíte jiné, radikální řešení. Carter Tomlin zvolil druhou možnost, v jeho podání však bohužel sestávala z lyžařské kukly přes obličej a automatické zbraně v rukou – navíc od loupeže k několikanásobné loupežné vraždě bývá zatraceně nebezpečně blízko... Stejně jako v Profesionálech, zdařilém a oceňovaném debutu Owena Laukannena, má i zde FBI a policie co do činění se „zločinci z nouze“, chytrými, precizními a především tak neuvěřitelně uvěřitelnými – než překročili hranici zákona, žili docela slušně a obyčejně, jako kdokoli z nás… (pantarhei.sk)

Rodinný podnik

Rodinný podnik

Každého z nás potkávají v životě rozličné svízele a trampoty. Můžeme klesat pod jejich tíhou, lepší však je, když se k nim stavíme s nadhledem. A právě tohle Ivanka Devátá dokonale umí. Její laskavé příběhy plné humoru vás přesvědčí, že žádný malér není tak veliký, abychom se mu nemohli od srdce zasmát. (pantarhei.sk)

Strategické řízení 3. přepracované vydání

Strategické řízení 3. přepracované vydání

Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zmařit. Mohou být samozřejmě rozpoznány také intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací však rozhodně nemůže škodit. Na jeho základě lze bezpochyby formulovat dlouhodobé podnikatelské a manažerské cíle úspěšněji a lépe předvídat rizika. Třetí, přepracované vydání obsahuje ucelený přehled progresivních přístupů ke strategickému řízení, který zahrnuje problematiku strategické analýzy, formulace a implementace strategií a strategického řízení. Velká pozornost je přitom věnována analýze okolí, analýze očekávání důležitých stakeholders a analýze… (pantarhei.sk)

Přežije váš podnik?

Přežije váš podnik?

Kniha "Přežije váš podnik" je napsána tak, aby vás naučila podívat se na váš podnik znova, "od podlahy", tedy s určitým odstupem. Také vás naučí ověřit si, že dosahované zisky odrážejí skutečnou hodnotu a výkon vašeho podniku. (pantarhei.sk)

Riadenie hodnoty podniku

Riadenie hodnoty podniku

Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa zaoberajú všeobecne ohodnocovaním, procesom ohodnocovania a informačnými zdrojmi využívanými pri stanovení hodnoty podniku. Ďalej sa autori venujú metódam a metodike ohodnocovania podniku a zameriavajú sa aj na investície ako na rozhodujúci faktor zvyšovania hodnoty podniku, pričom sa zaoberajú aj zdrojovým zabezpečením investícií. Posledná kapitola učebnice predstavuje praktický príklad na ohodnotenie podniku podnikateľskou metódou. Vysokoškolská učebnica je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale je použiteľná aj pre študentov iných fakúlt s ekonomickým zameraním, pracovníkov znaleckých organizácií a samotných ekonomických znalcov. (pantarhei.sk)

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho základnej zložky, a rozšíriť tak vedomosti v tejto oblasti študentom ekonomických univerzít, ako aj ostatným záujemcom, predovšetkým z radov podnikateľskej verejnosti a hospodárskej praxe. Z hľadiska ekonomickej teórie je podnik predmetom skúmania viacerých ekonomických vedných disciplín, medzi ktorými si prioritu z pozície rozsahu, ale aj obsahu zachováva podnikovohospodárska náuka. Objektom podnikovohospodárskej náuky je podnik ako podnikateľský subjekt, ktorý sa vyznačuje všeobecnými, ale aj špecifickými znakmi, charakteristickými pre jednotlivé typy ekonomík. (pantarhei.sk)

Krízový manažment podnikov

Krízový manažment podnikov

Predložená učebnica zovšeobecňuje poznatky a skúsenosti z krízového manažmentu v Slovenskej republike i v zahraničí. Poskytuje komplexný a ucelený obraz o podnikoch a ich manažmente, o predmete a funkciách krízového manažmentu a riešení nerovnovážnych stavov podnikateľských subjektov. Autor poukazuje na podnikateľskú úspešnosť hospodárskych subjektov, ktorá je úzko spojená s prekonávaním ekonomických rizík a s ekonomickou bezpečnosťou v špecifickom prostredí. Dosiahnutie rovnovážneho stavu a udržateľného rozvoja podnikov je podmienené aj pripravenosťou podnikového manažmentu na riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, znalosťami z krízového manažmentu a skúsenosťami z používania jeho nástrojov, ktorým sa učebnica venuje. Publikácia je určená pre študentov vysokých škôl… (pantarhei.sk)

Strategie úspěšného podniku

Strategie úspěšného podniku

Nastoupila doba, kdy cestou k vítězství v oblasti podnikání je symbióza kreativity a disciplíny. Ta vede k unikátnosti podniku, která umožní dosažení jeho konkurenceschopnosti. Kniha se zabývá problematikou strategického řízení podniku. Jejím hlavním cílem je ukázat, jak v současném světě zformulovat a uvést do života strategii, která svou unikátností zajistí podniku konkurenceschopnost, a tím jeho přežití a další rozvoj. Autor popisuje, jak by management českých podniků měl reagovat na zásadní změny a vývojové trendy, probíhající ve světě. Jsou definovány zásadní odlišnosti operativního řízení od řízení strategického, které je vrcholným intelektuálním výkonem top managementu. Formulovány jsou principy strategického myšlení. Je popsán proce s od rozhodnutí zpracovat strategii až k její… (pantarhei.sk)

Spider-Man - Rodinný podnik

Spider-Man - Rodinný podnik

Někdo má Spider-Mana ve svém zaměřovači a jediný člověk v marvelovském vesmíru, který ho může zachránit, je... sestra Petra Parkera? Náš oblíbený pavouk se setkává se členem rodiny, o kterém neměl ani ponětí. Bude jeho největším spojencem, nebo ho zničí? A co má se vším společného Kingpin? Buďte svědky Spider-Manovy nejtemnější hodiny i jeho největšího triumfu! To vše ve zbrusu novém grafickém románu stvořeném nositelem Eisnerovy ceny Markem Waidem a uznávaným autorem Jamesem Robinsonem, v komiksu dokonale malovaném legendárním Gabrielem Dell´Ottem. (pantarhei.sk)

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu, o finančnom plánovaní a finančnom kontrolingu, o investičnom kontrolingu, o informačnom systéme podniku a vyhodnocovaní výsledkov kontrolingu, ako aj o podnikateľskom riziku a krízovom vývoji podniku. Ťažisko sprostredkúvaných poznatkov je v operatívnom kontrolingu. Text každej kapitoly je v závere obohatený o modelové príklady a prípadové štúdie z prostredia podnikov cestovného ruchu, ktorých zámerom je ilustrovať teóriu na konkrétnych príkladoch v praxi. Poznatky obsiahnuté v tejto publikácii umožnia čitateľovi efektívnejšie využívať kontroling ako nástroj… (pantarhei.sk)

Ekonomika podniku cestovného ruchu

Ekonomika podniku cestovného ruchu

Anotácia Učebný text má za cieľ sprostredkovať študentom a pedagógom študijného odboru cestovný ruch základné poznatky z podnikového hospodárstva, ktoré sú základom pre rozvíjanie ich vedomostí v ďalších vedných disciplínach a študijných predmetoch študijného odboru ako sú účtovníctvo, štatistika podniku cestovného ruchu, manažment podniku cestovného ruchu, marketing podniku cestovného ruchu, technológia poskytovania služieb v podniku cestovného ruchu, podnikové financie, controlling podniku cestovného ruchu a ďalšie. (pantarhei.sk)

Jak založit vlastní podnik

Jak založit vlastní podnik

Zaujala vás někdy představa toho, že vlastníte podnik? Nezáleží na tom, jestli chcete prodávat vlastnoručně vyráběné náramky, péct lahodné dortíčky nebo venčit pejsky ze sousedství či sekat trávníky a umývat auta. Nezáleží ani na tom, kolik je vám let a jestli někdo ve vaší rodině podniká. Vše se můžete naučit díky tomuto průvodci podnikání pro děti. Nyní máte v ruce nástroj, který vaše podnikatelské sny umí přeměnit v realitu! Splňte krok za krokem osm projektů a naučte se, jak sestavit podnikatelský plán a dát své nápady do pohybu! Vezměte tužku a papír, otevřete knihu a pusťte se do práce! (pantarhei.sk)

Marketing podnikov cestovného ruchu

Marketing podnikov cestovného ruchu

Za štvrťstoročie fungovania slovenskej ekonomiky v podmienkach trhového hospodárstva sa vytvorili podmienky aj na uplatňovanie marketingu v podnikovom riadení. Cieľom predkladanej publikácie je prispieť k rozvoju marketingového riadenia podnikov cestovného ruchu bez ohľadu na ich veľkosť a predmet podnikania. Z obsahového hľadiska je publikácia venovaná mikromarketingu producentov služieb cestovného ruchu, sprostredkovateľom služieb cestovného ruchu a marketingu atraktivít cestovného ruchu. Len v nevyhnutnej miere si všíma aj problematiku marketingu cieľového miesta cestovného ruchu. Kniha je určená nielen tým, ktorí podnikajú v rôznych odvetviach služieb cestovného ruchu (ubytovacie a pohostinské zariadenia, cestovné kancelárie a cestovné agentúry, návštevnícke atraktivity), ale aj… (pantarhei.sk)

Malé a stredné podniky

Malé a stredné podniky

Je podnikanie malých a stredných podnikov ohrozené? Búrlivé spoločenské a ekonomické zmeny jednoznačne prinášajú prevratné zmeny v oblasti podnikania, na čo sa vo svojej monografii sústredil autorský tím renomovaných autorov. Prof. Peter Staněk, CSc., a Ing. Pavlína Ivanová, PhD., vo svojej unikátnej publikácii ,,Malé a stredné podniky – súčasnosť a budúcnosť“ načrtávajú nové možnosti uplatnenia malých a stredných podnikov na Slovensku. Nové výzvy a možnosti, ktoré idú ruka v ruke s informačnou spoločnosťou, umelou inteligenciou či smart technológiami, však okrem nových oblastí podnikania generujú aj nové riziká. Aj o nich sa dozviete viac v publikácii, ktorá dôsledne mapuje vplyv zmien na podnikanie v spoločnosti budúcnosti – spoločnosti 5.0. Publikácia je určená pre každého, kto chápe,… (pantarhei.sk)

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář, Kniha III. - Zvláštní…

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář, Kniha III. - Zvláštní řízení soudní

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů. Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů. Třetí kniha… (pantarhei.sk)

Řízení růstu

Řízení růstu

Řízení růstu podniku je vždy spojeno s problémy. Tato kniha vám pomůže zhodnotit vaši současnou situaci a vytvořit plán pro řízené rozšíření. Ukáže, jak je úspěch poměřován ve finančních pojmech a jak ho lze dosáhnoutzdokonaleným finančním řízením, stanovením klíčových úkolů a rozvojem manažerských schopností. (pantarhei.sk)

Podnikové řízení

Podnikové řízení

Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům, v dalších kapitolách je charakterizováno prostředí podniku, úloha manažerů, klasifikována je hodnota podniku a principy jeho hospodaření. Pozornost je věnována manažerským funkcím, řízení lidských zdrojů, problematice strategického řízení podniku, procesnímu a krizovému řízení, ale i managementu jakosti a správě podniku. Závěr knihy je věnován podnikovému auditu, otázkám etiky v podnikatelské praxi a etickým kodexům. Kniha je vhodná nejen pro začínající manažery, ale i pro zkušené vedoucí pracovníky a… (pantarhei.sk)

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení

Publikace nabízí komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti Insolvenčního zákona číslo 182/2006, Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Poskytuje pohled jak z ekonomické strany, tak i potřebné právní analýzy, zaobírá se postupem novelizací zákona a dalšími okolnostmi fungování celého insolvenčního systému. Detailně jsou rozebírány takové děje, jakými jsou tak zvané šikanózní návrhy, rozhodovací praxe jednotlivých insolvenčních soudů, doba trvání insolvenčních řízení, výnosy z těchto řízení pro jednotlivé typy věřitelů a řada dalších skutečností. Publikace se zabývá i problematikou kriminálních činů, provázejících insolvenční řízení. Jako datový základ studie slouží naprosto ojedinělé výzkumy, uskutečňované vědeckým… (pantarhei.sk)

Exekuční řízení

Exekuční řízení

Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především tématům, která pokládáme za problematická a o nichž víme, že se s nimi praxe aktuálně potýká. Proto laskavý čtenář v naší knize najde kapitolu věnovanou nákladům exekuce nebo účinkům tzv. generálního a speciálního inhibitoria. Neodolali jsme a vyjadřujeme se k problému kvazivypořádání společného jmění v exekuci. Jde-li o způsoby vedení exekuce, podrobně se rozepisujeme o srážkách ze mzdy, o postižení účtu, o prodeji movitých a nemovitých věcí. Mimo jiné řešíme, zda může uspět návrh na zastavení exekuce poté, co… (pantarhei.sk)

Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Reportování o společenské odpovědnosti podniku

S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se publikace a v ní prezentovaný výzkum zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení se také často omezují jen na vybraná hlediska reportování. Proto se stalo hlavní ambicí výzkumu identifikovat integrující přístup podniků k začleňování CSR informací do výročních zpráv v ČR. Jako vhodná metoda pro odhalení přístupu byla vybrána kvantitativní obsahová analýza. Kódovací schéma nebylo přejato z jiných výzkumů, ale vytvořeno s využitím otevřeného kódování. Výhodou takto sestavené metodiky je, že umožňuje identifikovat… (pantarhei.sk)

Podnik a podnikanie (Piaty zväzok)

Podnik a podnikanie (Piaty zväzok)

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov. doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov. akcionárov. vrcholných a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach. pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu. (pantarhei.sk)

Riadenie malých a stredných podnikov

Riadenie malých a stredných podnikov

Autori venovali zvýšenú pozornosť otázkam inovácií v podnikoch, budovaniu ich transformačných a komunikačných systémov i etike podnikania. Výklad problematiky je orientovaný na študentov ekonomiky a manžmentu podnikania na vysokých školách technického zamerania a na čitateľov bez hlbšieho ekonomického vzdelania. Autori sa snažili o jeho zrozumiteľnosť a doplnenie príkladmi z praxe. Môže však slúžiť aj ako príručka podnikania a riadenia malého a stredného podniku. (pantarhei.sk)

Metody oceňování podniku pro pokročilé

Metody oceňování podniku pro pokročilé

Ocenění podniku je syntézou podnikohospodářských oborů, ve které by se měly skloubit rozsáhlé poznatky podnikové ekonomiky, disciplín zaměřených na trh, daní a vlastních metod oceňování. Oceňování podniku je tedy svým způsobem královská disciplína a není jednoduché ji ovládnout skutečně do hloubky. Navíc se jedná o oblast, která se stále pohybuje vpřed, a není mnoho ekonomických témat, kterým bylo ve světě věnováno tolik publikací, jako právě oceňování podniku. Druhé vydání knihy volně navazující na knihu Metody oceňování podniku (Ekopress 4/2011) , ale text je psán tak, aby byl pro čtenáře, který má alespoň základní představu o oceňování, pochopitelný i sám o sobě. Jádrem publikace je hlubší pohled na výnosové metody. Proto jsou sem zařazena vysvětlení několika základních variant metody… (pantarhei.sk)

Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov

Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov

Kolektív renomovaných autorov predkladá podrobnú analýzu aktuálnej, značne rozkolísanej a nedostatočne prehľadnej právnej úpravy štátnych podnikov. Publikácia taktiež poukazuje na prekrývanie alebo naopak absenciu určitých právnych inštitútov vzťahujúcich sa na štátne podniky a súčasne zdôrazňuje opodstatnenosť existencie štátnych podnikov. Publikácia je určená nielen širokej odbornej verejnosti, ale aj sudcom, advokátom, koncipientom a právnikom v praxi. Kolektiv autorů Martin Kubinec, Tatiana Kubincová (pantarhei.sk)

Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů (978-80-247…

Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-3948-9)

E-kniha - autor Sergej Vojtovič, 192 stran Kniha se věnuje souvislostem vzniku a rozvoje personálního řízení a vysvětluje podstatu a podmínky formování koncepce lidského kapitálu a koncepce řízení lidských zdrojů. Je určena manažerům a personalistům firem a jiných organizací, studentům vysokých škol a odborníkům v oblasti řízení lidských zdrojů působících na vysokých školách, v personálních agenturách a poradenských firmách. Čtenář se v knize dozví, proč lidské zdroje v dnešním světě získávají strategický význam, proč je důležité investovat do lidí, a nejen do technologií, a proč nejefektivnější formou investic do lidských zdrojů jsou investice do vzdělávání a rozvoje. Takto pojímaná koncepce řízení lidských zdrojů odpovídá také na otázku, jaké přístupy v řízení, vzdělávání a rozvoji… (alza.sk)

Řízení portfolia projektů

Řízení portfolia projektů

Jste manažer zodpovědný ve firmě za správu portfolia projektů? Nebo se jím hodláte stát? Narazili jste na bezpočet metodických standardů, které se tématu věnují, ale nevíte, jak je v praxi aplikovat? Zkušení autoři vám v této publikaci předají maximum svých poznatků a zkušeností. Ve výsledku se bude schopni vyvarovat všem nástrahám, které na vás v oblasti portfolio managementu číhají, navíc s ohledem na české prostředí. (pantarhei.sk)

Vývoj trestního řízení

Vývoj trestního řízení

Publikace obsahuje podrobný přehled vývoje trestního řízení od nejstarších dob do současnosti. V úvodu jsou zpracovány počátky trestního soudnictví a trestního řízení v nejstarších evropských státech. Další části jsou již věnovány jen českému právnímu prostředí. Čtenář se zde seznámí se středověkými důkazními prostředky jako byly ordály a tortura. V dalších částech jsou přiblíženy počátky moderního trestního řízení. Celý výklad je zakončen současnou právní úpravou. (pantarhei.sk)

Integrované řízení výroby

Integrované řízení výroby

Na trhu ojedinělá publikace se zabývá předpoklady a vlastním řízením výroby v podmínkách marketingové koncepce. Poskytuje návod, jak řešit rozpory mezi funkcemi hodnototvorného procesu s cílem zvýšení konkurenceschopnosti firmy a hodnoty pro zákazníka. Základem je procesní pohled na řízení odbytu, výroby a nákupu v rámci komplexního nástroje - operativního řízení výroby, který vedle integrovaného operativního plánování zahrnuje operativní evidenci výroby, metody zajištění cílů a změnové řízení. Integrace vnitropodnikového procesu tvorby hodnot je předpokladem řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce. Realizaci těchto principů a tržní flexibility umožňuje komplexní standardizace, včetně mozaiky datové základny firmy. Kniha spojující teorii s praxí je určena managementu výrobních firem a… (pantarhei.sk)

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Kniha pojednává o nejnovějších trendech v oboru řízení lidských zdrojů, které reflektují potřeby organizací i zkušenosti autorů. S některými z nich se začínají organizace již seznamovat, např. s poznatky o generaci Y a Z, etickými principy v řízení lidí či personálním controllingem. Pozornost je věnována využití sociálních sítí v řízení lidských zdrojů. Poznatky v knize obsažené nejsou však univerzálně použitelné, proto je nutné respektovat konkrétní situaci organizace a její vnější podmínky. (pantarhei.sk)

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Třinácté vydání světového bestselleru představuje moderní pojetí a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. V porovnání s desátým vydáním, které mnozí čeští čtenáři dobře znají, je třinácté vydání knihy výrazně přepracované a aktualizované. Michael Armstrong, který je světově uznávanou kapacitou v oblasti řízení lidských zdrojů, připravil tuto knihu společně se Stephenem Taylorem s cílem ukázat, jak může řízení lidských zdrojů přispívat k úspěšnosti různých organizací od výrobních podniků přes obchodní společnosti až po veřejné instituce. Přitom vycházejí z výsledků mnoha výzkumných projektů, které se zabývaly dopady rozmanitých strategií, politik a postupů v řízení lidských zdrojů na jednotlivce, týmy i organizace, a tyto dopady demonstrují s využitím řady případových studií z prostředí… (pantarhei.sk)

Efektivní řízení kvality

Efektivní řízení kvality

Jedinečná kniha o metodách systému řízení kvality i aktuálních požadavcích norem. Průvodce správným fungováním v managementu kvality. Publikace je na českém trhu unikátní: obsahuje souhrnné informace o systémech řízení, příklady ze skutečných firem i návrhy správných řešení. Na jednom místě čtenář najde nejběžněji používané, v praxi vyzkoušené metody a aktuální požadavky pro systémové normy. Dozví se, jak metody kvalitně aplikovat, jak zvýšit efektivitu a snížit nákladovost vybudovaného systému. Příručka se hodí pro širokou veřejnost, poslouží v podnikové praxi i v rámci vysokoškolského studia. Autor v ní zúročil více než dvacet let zkušeností v oboru – působí jako lektor, konzultant a auditor systému řízení. O řízení kvality a podnikovém řízení také přednáší na akademické půdě. (pantarhei.sk)

Podnik a podnikanie IV. Interné procesy

Podnik a podnikanie IV. Interné procesy

Kniha prof. Štefana Kassaya je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorantom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholových a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu. (pantarhei.sk)

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnika

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnika

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske rozhodovanie v oblasti hodnotovo orientovaného vedenia ľudí ako súčasti hodnotového manažmentu v rámci súčasného slovenského podnikateľského prostredia. Monografia obsahuje tri časti. Prvá časť sa sústreďuje na vymedzenie základných pojmov. Druhá časť sa venuje špecifikácii cieľov, obsahu a objektu výskumu, jeho metódam a spôsobu vyhodnotenia výsledkov. Tretia časť je prezentáciou výsledkov na základe dotazníkového prieskumu, ktoré sú okamžite použiteľné v domácom i medzinárodnom podnikateľskom prostredí a jednoznačne vo vzdelávaní manažérov. Publikácia by nemala chýbať v… (pantarhei.sk)

Organizovanie - teória a prax organizovania podniku

Organizovanie - teória a prax organizovania podniku

Cieľom publikácie je podať prehľad o podstate organizovania, organizačnom dizajne a jednotlivých druhoch organizačných štruktúr v podnikoch, ich výhodách a nevýhodách. Zároveň poukazuje na spôsob organizačného usporiadania hospodárskych organizácií (podnikov), jednotlivé typy organizačných štruktúr, vhodnosť ich použitia v konkrétnych podmienkach jednotlivých organizácií. Kniha načrtáva aj nové progresívne tendencie v organizovaní v súlade so súčasným i budúcim ekonomickým a spoločenským vývojom vo svete a osobitne na Slovensku. (pantarhei.sk)

Projektové řízení pro začátečníky

Projektové řízení pro začátečníky

Publikace je určena začínajícím projektový manažerům, ať studentům na univerzitách, tak i lidem z praxe. Poskytne vše důležité, co by měl člověk pověřený řízením projektu znát a umět. Od A po Z se dozvíte například: - co zahrnuje identifikace potřeb - proč a kde je důležitý vliv zainteresované strany - na které věci nesmíme při definování projektu zapomenout - co je logický rámec a jak jeho prostřednictvím komunikovat - jaká je pozice komunikátora projektu a jak sestavit úspěšnou komunikační str ategii - vše důležité o vytvoření plánu - jak předvídat a hlavně minimalizovat rizika - co dělat, abyste sestavili správný tým - kde a kdy je financování důležité a jak při něm postupovat - které motivační techniky zabírají - že předání hlavního výst upu je nejdůležitějším milníkem projektu - kde… (pantarhei.sk)

Inženýrské stavby, řízení rizik

Inženýrské stavby, řízení rizik

Publikácia definuje riziko ako pravdepodobnosť vzniku nežiaduceho javu počas prípravy, realizácie a prevádzkovania inžinierskych stavieb. Riziko, jeho identifikácia a riadenie pri realizácii veľkých inžinierskych, ale aj iných stavieb je v súčasnosti veľmi frekventovanou témou. Absencia schopnosti včas riziko identifikovať a nájsť cestu k jeho zníženiu, znášaniu a financovaniu je jednou z prekážok pri zvyšovaní efektivity a kvality v stavebníctve. (pantarhei.sk)

Efektivní systém řízení strategie

Efektivní systém řízení strategie

Nejnovější kniha tvůrců manažerské koncepce Balanced Scorecard představuje další významný mezník ve vývoji strategického myšlení a strategického managementu. Autoři v ní předkládají ověřený šestifázový systém tvorby a řízení strategie, jenž integruje a koordinuje různé prvky implementace strategie a představuje inovativní nástroj zvyšování výkonnosti organizace a dosahování jejích hodnotových cílů, přičemž důležité je pochopitelně nejen správné řízení strategie, nýbrž také řízení správné strateg ie. (pantarhei.sk)

Světové standardy projektového řízení

Světové standardy projektového řízení

Poprvé na českém trhu porovnávají zkušení autoři tři celosvětově používané standardy projektového managementu: IPMA, PMI a PRINCE2. Publikace je určena pracovníkům malých a středních firem, kteří chtějí do firmy implementovat principy projektového řízení, a dále studentům vysokých škol a posluchačům kurzů projektového řízení. Manažerům kniha umožní snadnější komparaci a výběr standardu pro svou firmu a studentům pomůže lépe se orientovat v těchto standardech. Autoři komparují standardy jak z hlediska základní charakteristiky, tak popisují i nejvíce používané techniky a metody jednotlivých standardů, včetně procesů řízení nákladů, řízení lidských zdrojů a tvorby časového harmonogramu. Publikace se kromě porovnání standardů věnuje také procesům certifikace a uplatnění certifikátů a… (pantarhei.sk)

Modely řízení finanční výkonnosti

Modely řízení finanční výkonnosti

Publikace se zabývá novými přístupy k hodnocení finanční výkonnosti podniků na globálním trhu, kterým zejména majitelé a manažeři malých a středních firem nepřipisují dostatečný význam. Jedná se o moderní finanční modely, které zohledňují ekonomický zisk, tržní hodnotu a tržní kritéria, na rozdíl od standardních finančních modelů, které jsou založené na bázi účetního zisku. Analytická část knihy je věnována empirické sektorové analýze a porovnání finanční výkonnosti vybraných odvětví potravinářského průmyslu v SR a ČR. Výsledkem jsou dva praktické lineární vícenásobné regresní modely finančního řízení pro malé a střední podniky, a to na bázi EAT jako standardního modelu řízení na bázi účetního zisku, a dále na bázi EVA, který reprezentuje moderní model řízení, který v sobě zahrnuje… (pantarhei.sk)

Procesní řízení pro manažery

Procesní řízení pro manažery

Kniha je manažerskou příručkou pro všechny, kdo chtějí prostřednictvím procesního řízení co nejrychleji dosahovat konkrétních a udržitelných výsledků. Zkušený autor s vysvětluje, že přechod od funkčního k procesnímu řízení není mechanická záležitost, ale že jeho úspěšnost je determinována třemi klíčovými proměnnými – způsobem organizování (Struktura), způsobem řízení (Styl) a skutečným zažitým chováním lidí (Kultura). Poznáním a postupným ovlivňováním těchto prvků může management firmy ovlivňovat skutečný potenciál, které procesní řízení do organizace přináší. Návazně na tyto proměnné kniha definuje čtyři základní úrovně zralosti procesního řízení – Konektivitu, Efektivitu, Flexibilitu a Dynamiku – a pro každou úroveň pak odpovídající metody a nástroje procesního řízení. Kniha vychází z… (pantarhei.sk)

Finančno - ekonomická analýza podniku + CD 9. vydanie

Finančno - ekonomická analýza podniku + CD 9. vydanie

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň nadväzujúcich opatrení, ktoré významne ovplyvnili najdôležitejší informačný zdroj pre finančnú analýzu – účtovnú závierku. Zavádzajú nové veľkostné kategórie podnikov a zmeny v obsahu a formálnom usporiadaní výkazov (individuálnej) účtovnej závierky, ale aj zmeny požiadaviek na prezentáciu výsledkov za skupinu podnikov v konsolidovanej účtovnej závierke. Rovnako viaceré štandardy IFRS boli podstatne upravované, najmä tie, ktoré sa aplikujú pri zostavovaní konsolidovanej (KÚZ) účtovnej závierky. Uvedené (ale i iné) zmeny si vyžadujú adekvátne… (pantarhei.sk)

Finance podniku (978-80-247-5544-1)

Finance podniku (978-80-247-5544-1)

Elektronická kniha - autor Hana Scholleová, Petra Štamfestová, 176 stran Sbírka řešených příkladů a otázek pomůže zájemcům lépe pochopit problematiku podnikových financí. Příklady jsou rozděleny podle oblastí — od základů finančního managementu přes finanční analýzu až po stanovení tržní hodnoty podniku. Pomocí otázek si čtenář ověří své znalosti. Sbírka je určena studentům VŠ. (alza.sk)

Konkurenceschopný podnik (999-00-016-1435-5)

Konkurenceschopný podnik (999-00-016-1435-5)

Elektronická kniha - autor František Kovář, Kateřina Hrazdilová Bočková, 200 stran Pro konkurenceschopnost podniku platí obecný základní princip, že uspořádanost libovolného objektu je nositelem efektu. Klíčovou podmínkou, aby byl podnik konkurenceschopný, je právě velikost tohoto efektu plynoucího z uspořádanosti podniku. Jak měnit uspořádanost podniku, jaké nástroje, metody a prostředky ke změně uspořádanosti použít, je obsahem předkládané vysokoškolské učebnice, která má za cíl poskytnout základní rámec vědomostí a poznatků z oblasti ekonomiky konkurenceschopného podniku. Učebnice seznamuje s vybranými problémy ekonomiky konkurenceschopného podniku ziskového i neziskového sektoru, především s těmi problémy, se kterými se střetávají ve své každodenní praxi nejen pracovníci na vedoucích… (alza.sk)

Rodinný podnik (978-80-267-1065-3)

Rodinný podnik (978-80-267-1065-3)

Elektronická kniha - autor Ivanka Devátá, 168 stran Každého z nás potkávají v životě rozličné svízele a trampoty. Můžeme klesat pod jejich tíhou, lepší však je, když se k nim stavíme s nadhledem. A právě tohle Ivanka Devátá dokonale umí. Její laskavé příběhy plné humoru vás přesvědčí, že žádný malér není tak veliký, abychom se mu nemohli od srdce zasmát. (alza.sk)

Likvidace podniku (978-80-247-3338-8)

Likvidace podniku (978-80-247-3338-8)

E-kniha - autor Václav Pelikán, 112 stran Nové, aktualizované a doplněné vydání praktické, výstižné a srozumitelné příručky je určeno především likvidátorům, podnikatelům, manažerům a studentům. Je aktualizováno s ohledem na platné zákony a zkušenosti s uplatňováním zákona o insolvenci, rozšířena je kapitola o soudních likvidacích, jsou aktualizovány doporučené postupy likvidace a také vzory podání. Kniha zkušeného autora, likvidátora a lektora kurzů likvidátorů je jednou z mála ucelených publikací na toto téma na českém trhu. Seznámíte se s podstatou a formami likvidace, se způsoby prodeje majetku i s likvidací pohledávek. Poznáte průběh likvidace od jejího zahájení přes předání podniku likvidátorovi, sestavení úvodní rozvahy a projektu likvidace, vytvoření likvidačního týmu, řešení… (alza.sk)

Investiční rozhodování a řízení projektů

Investiční rozhodování a řízení projektů

Publikace přináší v komplexní formě a s důrazem na praktické využití poznatky, jejichž uplatnění významně zvyšuje kvalitu přípravy, hodnocení, výběru a řízení rizika projektů včetně tvorby investičního programu, a tím i pravděpodobnost úspěšnosti těchto projektů. První část knihy se zabývá přípravou a realizací investičních projektů, jejich financováním, kontrahováním a stanovením základních kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Další část knihy se věnuje analýze a řízení rizika projektů včetně využití pokročilých nástrojů jako jsou scénáře a simulace Monte Carlo. Kniha se dále věnuje ocenění flexibility projektů s využitím reálných opcí, tvorbě a řízení portfolia projektů a postauditům projektů. Závěrečná kapitola se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru (plánu)… (pantarhei.sk)

Ekonomické a finanční řízení firmy

Ekonomické a finanční řízení firmy

Jedinečná komplexní publikace pro finanční a ekonomické manažery a další řídící pracovníky včetně členů vrcholových orgánů firem, pro auditory, účetní profesionály, firemní a SW konzultanty a finanční analytiky, bankovní specialisty, studenty a pro ty, kteří se připravují na mezinárodní certifikace (např. ACCA, CIMA , ICA). Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví v ekonomickém a finančním řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních řídících rozhodnutí. Kniha je doplněna o související podrobnou anglickou terminologii. Odborný recenzent: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze. (pantarhei.sk)

Porada jako efektivní nástroj řízení

Porada jako efektivní nástroj řízení

V publikaci se seznámíte se sedmi základními typy porad: operativní, výrobní, manažerskou, řešitelskou, kontrolní, krizovou a strategickou. Odlišují se svým účelem i programem, zásadami vedení, použitými technikami a dalšími nástroji, které umožňují dosáhnout efektivně jejich cílů. Dozvíte se, jaké přínosy nabízí který typ a jak je co nejlépe využít. Naučíte se dobře přípravit poradu, sestavit správně její program, vést efektivně jednání, strukturovat diskusi, zvládat konflikty, přijímat vhodným stylem rozhodnutí i vyhodnocovat úspěšnost porady. Upozorníme vás na nejběžnější chyby a nedostatky porad. Zaměříme se rovněž na přednosti a efektivní taktiky jednání se základními typy předsedajících i účastníků porad. O autorovi: Autor Ing. Oldřich Šuleř se věnuje strategickému řízení,… (pantarhei.sk)

detská trojkolka s nafukovacími kolesami, detská sedačka na bicykel na rám, detské bicykle leader fox, detské bicykle 14 palcov, detská brzda na bicykel, detské bicykle core, detské bicykle 16 palcov, detské bicykle výpredaj, detská sedačka na bicykel prednej do 22 kg, vodiaca tyč pre detské bicykle

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť