Z dějin české každodennosti (9788024635347)

Produkt Z dějin české každodennosti (9788024635347) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Z dějin české každodennosti (9788024635347) upraviť a produkt hľadať znova.

Z dějin české každodennosti (9788024635347)

Z dějin české každodennosti (9788024635347)
Detail

Elektronická kniha - autor Milena Lenderová, Tomáš Jiránek a Marie Macková, 499 stran, česky Druhé, doplněné vydání úspěšné obsáhlé publikace pojednávající o každodenním životě v českých zemích v 19. století. „Dlouhé“ 19. století, doba od konce 18. věku do vypuknutí první světové války, nebylo jen stoletím zrodu občanské společnosti, dobou dotváření politických struktur, diplomatických jednání, málo trvanlivých mírových smluv a válek. Vcelku bez ohledu na to, jaký politický režim zrovna panoval, lidé jedli, bydleli a oblékali se, zakládali rodiny, vychovávali děti, stárnuli a umírali. Cestovali, bavili se, četli (móda číst je skutečným fenoménem 19. století!), dokonce začali sportovat. Větší pozornost věnovali hygieně osobní, příbytku i hygieně komunální. Třebaže konkrétní podoba všech těchto činností závisela na jejich sociálním postavení a finančních možnostech, tvoří skutečnou náplň lidského života, jak dokládá široká typologie... (alza.sk)

Podobné produkty ako Z dějin české každodennosti (9788024635347) , Z dějin české každodennosti (9788024635347)

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483)

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Šváb, 358 stran, česky Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který chirurgové věnují historii svého oboru. Zakladatelským dílem byly v tomto směru Dějiny chirurgie v Čechách z roku 1890, jejichž autorem byl prvním přednosta České chirurgické kliniky Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze prof. Vilém Weiss. Dějinami chirurgie v Čechách, a zvláště na pražské lékařské fakultě, se zabývali za první republiky další přednostové této první kliniky – prof. Otakar Kukula, prof. Arnold Jirásek a v dílčích pojednáních další chirurgové. Ale přes bouřlivý rozvoj oboru již téměř po tři generace aktivních chirurgů soustavnější pojednání o vývoji chirurgie chybí. Proto vznikla tato kniha zásluhou současných chirurgů na základě fragmentů pamětí nebo dostupných pramenů. Kniha stručně nastiňuje vývoj chirurgie v Čechách a na Moravě od jejích počátků,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483) , Obrazy z kulturních dějin střední evropy

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy
Detail

Audiokniha MP3 Martin C. Putna, čte Martin C. Putna Kniha z pera známého literárního historikaKniha navazuje na úspěšnou dvojici Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Na svých literárně-historických toulkách prochází Martin Putna širokým územím někdejšího rakousko-uherského mocnářství, od Čech, Moravy a Slezska přes území Rakouska a Uher až do Sedmihradska, Chorvatska, Dalmácie, Haliče, Bukoviny a Bosny. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy , To nejlepší z české humoresky

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů (9788024637037)

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů (9788024637037)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Štěpánek, 284 stran, česky Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech. Nejde však jen o souhrn jednotlivostí, ale především o záměr prokázat působnost španělského umění, ikonografie, vzdělanosti a kultury, zejména náboženské, na celé myšlenkové podhoubí české, tím spíše že značnou část novověké historie (16. až 18. stol.) byly Čechy, Morava i Španělsko pod vládou jedné dynastie, Habsburků. V knize se střídají důkladné rozbory uměleckohistorické, týkající se jak architektury, tak sochařství i malby, a neopomíjí se ani doklady přitažlivosti hispánské kultury období zlatého věku, ať už se jedná o ohlasy španělské humanistické vzdělanosti v českém prostředí či o mimořádně silné vlivy španělské oděvní módy na módu českou. Osobitou kapitolou je kult španělských světců, který proniká i do lidových vrstev. Vazby mezi Českým... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů (9788024637037) , Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483)

Obrazy z dějin národa českého (999-00-037-5125-6)

Obrazy z dějin národa českého (999-00-037-5125-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladislav Vančura, 266 stran, česky Obrazy z dějin národa českého měly být historicky věrným zobrazením českých dějin. Z původně plánovaných 7 svazků vznikly pouze 2 a část 3. dílu. První díl zpracovává události od nejstarších dob po dobu knížete Soběslava I. Konkrétně je zde zobrazeno stěhování národů, Sámova říše, Velkomoravská říše, vznik českého státu spojený s prvními Přemyslovci, dále vláda dalších panovníků, například Boleslava III., Břetislava I. a Soběslava I. Zvláštní kapitola je věnována Kosmovi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obrazy z dějin národa českého (999-00-037-5125-6) , České probuzení z amerického snu (9788024643083)

Z dějin lidství v kosmu (978-80-278-0103-9)

Z dějin lidství v kosmu (978-80-278-0103-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Ryneš, 104 stran, česky Moderní politologie se rozvinula v 19. století, kdy důraz byl kladen na studium politických systémů. Je to moderní politická věda s odklonem od formalismů k empirickým přístupům. V pojetí autora se jedná i o jakýsi průsečík v civilizačním procesu a reziduální, analytickou a syntetickou vědu a nadstavbu ostatních společenských věd. Přístup Václava Ryneše je i pokusem o metodologii v oblasti geopolitiky, dějin lidské civilizace a antropologie a snahou o celopolitologické pojetí hodnotící civilizační i lokální prostředí různých společenských a státoprávních systémů a jejich vývojových trendů. Pojetí vychází spíše z normotvorného, ale i hodnotového úhlu pohledu a z vyhodnocování reálných civilizačních jevů (geopolitického, společenského a antropologického významu). Toto se projevuje i v úhlu pohledu na civilizační procesy celoplanetárního, lokálního i dílčího významu. Publikace Z dějin lidství v kosmu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Z dějin lidství v kosmu (978-80-278-0103-9) , Doteky dějin

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (978-80-742-9977-3)

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (978-80-742-9977-3)
Detail

E-kniha kniha z pera známeho literárneho historika nadväzuje na úspešnú dvojicu Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). - autor Martin C. Putna, 384 strán Kniha z pera známeho literárneho historika nadväzuje na úspešnú dvojicu Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010).Na svojich literárno-historických potulkách prechádza Martin Putna širokým územím niekdajšieho rakúsko-uhorského mocnárstva, od Čiech, Moravy a Sliezska cez územie Rakúska a Uhera až do Sedmohradska, Chorvátska, Dalmácie, Haliča, Bukoviny a Bosny. Jeho kniha je galériou obrazov a krajinou, náboženských prúdov a myšlienkových konceptov, autorov a diel, ktorej cieľom je nové vysvetlenie a ozrejmenie Strednej Európy, tohto „duchovného priestoru premenlivých hraníc". Vzdor onej „akoby nekonečnej mnohosti a pestrosti" nakoniec v tejto oblasti nachádza zreteľné rysy... (alza.sk)

Podobné produkty ako Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (978-80-742-9977-3) , Studie z české morfologie a syntaxe (9788024643991)

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (978-80-742-9534-8)

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (978-80-742-9534-8)
Detail

E-kniha - autor Martin C. Putna, 336 stran, česky Kniha vysvětluje hlavní body ruských kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. Výklad, dokumentovaný na vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od „předdějin“ na řeckém Krymu po současnost: od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Na rozdíl od většiny rusistických prací tato kniha vykládá Rusko „postkoloniálně“. Ne jako jednotné dějiny ruské říše a ruské spirituality, ale jako komplex národních a náboženských tradic, které spoluutvářely prostor východní Evropy, včetně ruských „kontrakultur“ a vlivů německých, mongolských, židovských, katolických či polskolitevských. Zvláštní pozornost je věnována Ukrajině, dědici „toho druhého Ruska“. Kniha se hlásí k tradici, kterou vyznačují Havlíčkovy Obrazy z Rus, Masarykovo Rusko a Evropa a Černého Vývoj a zločiny panslavismu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (978-80-742-9534-8) , Z dějin lidství v kosmu (978-80-278-0103-9)

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (978-80-742-9007-7)

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (978-80-742-9007-7)
Detail

E-kniha - autor Martin C. Putna, 326 stran Podoby náboženství v americké společnosti mohou fascinovat svou mnohostí až nepřehledností. Autor, dlouhodobě se zabývající vztahem kultury a náboženství, nabízí přehledný klíč: probírá hlavní americké církve a duchovní proudy, jak se postupně objevovaly v amerických dějinách a jak se promítaly do společenského života i do umělecké tvorby, zvláště do literatury a filmu. Jednotlivé „obrazy“ tak poskytují charakteristiku puritánů, kvakerů, evangelikálů či mormonů, mapují vývoj katolicismu, judaismu či buddhismu na americké půdě, zkoumají formy religiozity amerických černochů či podoby novopohanství, ale všímají si rovněž náboženského rozměru zednářství, transcendentalismu či tvorby beatnické generace. Publikace je doplněna bohatým fotografickým materiálem, který autor získal během ročního pobytu v USA. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (978-80-742-9007-7) , Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů (9788024637037)

Doteky dějin

Doteky dějin
Detail

Audiokniha MP3 Karel Pacner, čte Vladimír Hauser Neobvyklý pohled do zákulisí moderní historie Poslechněte si neuvěřitelné a často i kuriozní příběhy, kterým, ač je to s podivem, historici zatím nevěnovali příliš pozornost. Nečekaná svatá noc na západní frontě, během níž se sbratřili němečtí a francouzští vojáci z nepřátelských zákopů, výhrůžky komunistického vůdce Klementa Gottwalda československým politikům, které byly nejprve k smíchu, ale později se doslova naplnily či ztracené kódy k atomovým zbraním – to jsou témata, kterým po mnoho let věnuje publicista a popularizátor vědy Karel Pacner... (alza.sk)

Podobné produkty ako Doteky dějin , Obrazy z dějin národa českého (999-00-037-5125-6)

Hledání dějin (9788024641034)

Hledání dějin (9788024641034)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Hvížďala a Jiří Pribáň, 260 stran, česky Dialog Karla Hvížďaly, novináře-zvědavce z Prahy, s Jiřím Přibáněm, právním filosofem z britského Cardiffu, nad uzlovými body naší historie, ku příležitosti 100. výročí republiky, v širokém teritoriálním i časovém kontextu od 9. do 21. století. Toto rozpětí umožnilo nahlédnout do minulosti a ptát se, proč a jak jsme v různých dobách vnímali a chápali naše dějiny a co to znamená pro naši přítomnost i budoucnost. S tímto hledáním je spojena i snaha zbavit se redukce dějin na projekční plátno našich frustrací. Autoři zvolili formu dialogu, ve kterém se snaží vrátit do veřejného prostoru otázky, které se většinou řeší jen na akademické půdě nebo kterým se vyhýbáme. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hledání dějin (9788024641034) , Hledání dějin (9788024641034)

Jiný konec dějin (9788024654249)

Jiný konec dějin (9788024654249)
Detail

Elektronická kniha - autor Philipp Ther, 244 stran, česky V roce 1989 se zdálo, že v duchu Fukuyamova citátu nastal konec dějin a že z nich vítězně vyšel Západ. Dnes už to působí poněkud jinak. Mnohokrát oceněný historik Philipp Ther se esejistickou formou věnuje otázce, odkud to celé pramení. Opírá se o přelomové dílo Karla Polanyiho o velké transformaci a tematicky pokrývá vývoj v USA od dob Billa Clintona po konec úřadu Donalda Trumpa, německou cestu transformace po znovusjednocení nebo například důvod, proč se Rusko a Turecko natolik vzdálily Evropě. Toto aktualizované vydání se již vyjadřuje také k době covidové a ruské válce na Ukrajině. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jiný konec dějin (9788024654249) , Devět z české hudební alternativy osmdesátých let (9788024643397)

Na vlnách dějin (9788025735879)

Na vlnách dějin (9788025735879)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Nodl, 336 stran, česky Minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectvíKniha reprezentuje soubor autorových studií, v nichž se v posledních dvou desetiletích z mnoha úhlů a perspektiv věnoval problematice především české historiografie. Vedle metodologických studií, jež se zaobírají tragickým koncem české poznámky, interpretováním morových epidemiemi či husitské revoluce se v knize nacházejí texty zkoumající pojetí národních dějin Jana Slavíka, historickou paměť ve středověku i moderní paměť ve vztahu k holokaustu a totalitním společnostem. Samostatnou kapitolu knihy tvoří zamyšlení o stavu českého dějepisectví a jeho perspektivách či o nedozírných škodách, jež by pro českou společnost znamenala rezignace na uvědomování si a reflexi vlastní minulosti. Poslední část knihy zahrnují biografické črty významných historiků, kteří zásadním způsobem ovlivnili moderní historické myšlení (Fernand Braudel, Georges Duby, Bronisław... (alza.sk)

Podobné produkty ako Na vlnách dějin (9788025735879) , Kapitoly z francouzské, italské a české literatury (9788024625386)

Temné počátky českých dějin

Temné počátky českých dějin
Detail

Audiokniha MP3 - Odkud k nám přišli a jak žili první Slované - autor Jindřich Kačer, čte Jana Štvrtecká, Zdeněk Kupka a Jan Jedlinský Odkud k nám přišli a jak žili první SlovanéCo mají společného Sázava, koleda nebo vodník? Řada českých názvů, zvyků a mýtů je dědictvím po prvních Slovanech z 6. až 8. století, z období, které je kvůli nedostatku pramenů zahaleno do temnoty. Aktuální objevy nám však na něj otevírají nový pohled – mnohem bohatější a zajímavější, než nabízejí zažité představy.My Češi se řadíme ke slovanským národům. Ale s tím, odkud se u nás první Slované vzali a do jaké míry jsme jejich potomky, je to mnohem složitější. Čistá slovanská rasa je podle genetických výzkumů nesmysl a neplatí ani romantické představy o holubičí povaze a prvotní demokracii starých Slovanů.Jaký tedy byl jejich skutečný svět? Kdo jim vládl, s kým bojovali, v co věřili, jak bydleli a jedli? Jindřich Kačer shromáždil nejnovější poznatky archeologů i historiků a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Temné počátky českých dějin , Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (978-80-742-9534-8)

Na karnevalu dějin (978-80-747-4232-3)

Na karnevalu dějin (978-80-747-4232-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Leonid Pljušč, 544 stran, česky Jméno Leonida Pljušče (1939–2015), významného disidenta sovětské éry, je spojováno zejména s oběťmi politicky motivovaného zneužívání psychiatrie.Kniha Na karnevalu dějin vznikla na podnět pařížského nakladatelství Seuil, které se na L. Pljušče obrátilo s prosbou, aby pojednal o sobě a svém odporu vůči sovětskému režimu. Paměti autor sepsal v ruštině bezprostředně po svém odchodu do emigrace roku 1976. V knize L. Pljušč zaznamenal své dosavadní životní etapy: dětství a mládí, pedagogickou činnost, práci v akademickém ústavu, zájem o parapsychologii, telepatii, teorii her, dále odchod do „podzemí“, rozvíjení aktivit v samizdatu, pronásledování politickou policií, internaci v psychiatrické léčebně a odchod za hranice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Na karnevalu dějin (978-80-747-4232-3) , Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (978-80-742-9007-7)

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění (9788024627670)

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění (9788024627670)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Šimandl, 154 stran, česky Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi proměnných způsobů psaní, zkratek, dobových a žánrových zvláštností jazyka ap. Zastoupeny jsou: biblická čtení, kronikářská a životopisná literatura včetně legend, rozmanité latinské nápisy z Prahy i dalších míst v Čechách, texty antických a renesančních autorů, kteří psali o výtvarném umění, texty o předmětech uměleckého zobrazování, texty o hudbě a texty liturgické, latinské texty editorů památek a pramenů i samy prameny k církevnímu majetku v Čechách, včetně výboru ze zakládací listiny litoměřické kapituly. (alza.sk)

Podobné produkty ako Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění (9788024627670) , Obrazy z kulturních dějin střední evropy (978-80-742-9977-3)

Myslet uprostřed dějin (978-80-742-5093-4)

Myslet uprostřed dějin (978-80-742-5093-4)
Detail

E-kniha - autor Martin Profant, 208 stran Kniha se zabývá výkladem jednoho z nejpronikavějších filosofů dvacátého století, Ernsta Cassirera, o tom, co jsou to dějiny a proč mají takový význam pro moderního člověka. Mohou být dějiny vědecké a jestli ano, je jejich ‚vědeckost? než vědeckost přírodních věd? Jak zřetelná a potřebná je hranice mezi dějinami a uměním? A proč potřebuje člověk žít v čase dějin, aby dokázal žít pospolu s druhými lidmi? (alza.sk)

Podobné produkty ako Myslet uprostřed dějin (978-80-742-5093-4) , Na vlnách dějin (9788025735879)

Metody dějin umění (978-80-210-5315-1)

Metody dějin umění (978-80-210-5315-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Kroupa, 341 stran, česky Dějiny umění jako disciplína procházejí v současnosti pozoruhodným obdobím, v němž jsou diskutovány tradiční i nové teoretické přístupy k vizuálnímu umění. Propedeutická příručka Metody dějin umění ve své první části probírá předměty disciplíny dějin umění, osobnost historika umění a základy technik dějin umění. Poté se zabývá hlavními osobnostmi historiků umění a hlavními proudy dějin umění ve druhé polovině 20. století se zaměřením na nejnovější trendy ve výkladu uměleckých a obrazových děl. Důležitou součástí publikace je pojednání o základních pojmech dějin umění (styl, struktura, téma-symbol, funkce-úloha a dějinnost) a přehled nejvýznamnějších přístupů uměleckohistorických, přístupů odlišných disciplín a aplikovaných přístupů v multidisciplinárních oborech. Svazek je určen především posluchačům dějin umění a navazuje na předchozí díl Školy dějin umění. (alza.sk)

Podobné produkty ako Metody dějin umění (978-80-210-5315-1) , Jiný konec dějin (9788024654249)

O filosofii dějin (978-80-747-4097-8)

O filosofii dějin (978-80-747-4097-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jacques Maritain, 176 stran Studie O filosofii dějin (vydaná anglicky v New Yorku roku 1957 a francouzsky v Paříži roku 1959) je jediný spis, který Jacques Maritain (1882–1973) věnoval výslovně filosofii dějin. Titul knihy „O filosofii dějin“ (anglicky On the Philosophy of History, francouzsky Pour une philosophie de l’histoire) naznačuje, že Maritain nechtěl napsat ani soustavné pojednání o filosofii dějin, ani ve vlastním slova smyslu úvod do této disciplíny, který by mapoval veškerou její problematiku.Jeho cílem bylo ukázat možnost a platnost určitých filosofických zákonů, které osvětlují lidské dějiny a činí je pro nás srozumitelnějšími. Záměrně se omezil na určitý počet příkladů těchto zákonů a na některé základní problémy, které s nimi souvisí. Ve svých úvahách o filosofii dějin a ve volbě problémů měl do velké míry na zřeteli praktické postavení křesťanů v soudobé společnosti a snažil se vypracovat intelektuální vybavení, které... (alza.sk)

Podobné produkty ako O filosofii dějin (978-80-747-4097-8) , Temné počátky českých dějin

Nástin dějin evropského verše (978-80-727-2248-8)

Nástin dějin evropského verše (978-80-727-2248-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Michail Leonovič Gasparov, 423 stran Nástin dějin evropského verše je knihou zcela výjimečnou – jedná se o první pokus komparativně postihnout dějiny evropského verše. Práce nezabírá jen široký geografický prostor (v potaz je vzato 30 jazyků), ale je cenná i svým rozměrem časovým – věnuje se evropskému verši od jeho počátků v antice až k volnému verši XX. století, resp. k experimentální poezii 50.-70. let.Dějiny verše nepředstavují uzavřenou oblast dostupnou jen úzkému okruhu odborníků – dějiny verše jsou dějinami poezie. Snaha po zpřístupnění této oblasti co nejširšímu okruhu odborníků (literárních vědců, literárních historiků, folkloristů, jazykovědců, kulturologů), ale i všem těm, kdo se o poezii hlouběji zajímají, je vedena přesvědčením, že odhlížením od formy básnického díla přicházíme o kus kulturního (a v tomto případě celoevropského) dědictví.Gasparovovva monografie si klade za cíl ukázat, že dějiny evropského verše nejsou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nástin dějin evropského verše (978-80-727-2248-8) , Příběhy z české vojenské historie (999-00-033-3878-5)

Tajemné stránky českých dějin (999-00-017-6553-8)

Tajemné stránky českých dějin (999-00-017-6553-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Bauer, 240 stran Tajemné stránky českých dějin (aneb Od praotce Čecha k habsburským strašidlům) Jan Bauer, jeden z nejoblíbenějších českých autorů historických knih, říká k jubilejnímu, XX. svazku Edice Český ČAS, tedy ke své knižní novince Tajemné stránky českých dějin: „Pokud jsem svou knihu nazval takto, nebylo by ode mne moudré všechno vybreptat předem. Proto jen stručně: můžete se těšit na sedmadvacet tajemstvím opředených příběhů, sahajících od dávné minulosti až do dvacátých let minulého století. Nechybí v nich neobjasněné (a nepotrestané) vraždy, vášeň, záhady, statečná střetnutí i zbabělé převlékání kabátů, na pravou míru uvedené mýty… Dostalo se i na „události“, které se nikdy nestaly, a přesto posloužily coby předloha pro krásná umělecká díla. A tím raději skončím, více si přečtete sami. Doufám, že i vás, stejně jako mě, zaujmou tajemné příběhy našich barvitých dějin. A chci vás ubezpečit, že se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemné stránky českých dějin (999-00-017-6553-8) , Balíček audioknih životopisy postav z české historie za výhodnou cenu

Skrytá tvář českých dějin (978-80-747-5031-1)

Skrytá tvář českých dějin (978-80-747-5031-1)
Detail

E-kniha - autor Jan Bauer, 264 stran Jak můžeme odhalit skutečnou – tedy častou skrytou – tvář českých dějin, a to zejména těch starších, když i na události zcela nedávné nahlížejí jejich aktéři i svědci mnohdy zcela protichůdně? Lze bez výhrad věřit dávným kronikářům, nebo naopak považovat za univerzálně platnou tezi, že „dějiny píší vždy vítězové“? Pravda obvykle bývá někde uprostřed – a Jan Bauer, známý spisovatel a publicista, se k ní v sedmém svazku Edice Český ČAS snaží přiblížit z různých stran a úhlů, vždy však formou zasvěcenou a čtivou. V této knize můžeme sledovat vpád Dórů do mykénského světa a snít o tom, že předkové dnešních Řeků přišli z České kotliny, hledat Marobudon i Wogastisburg, pátrat po bájném českém vojevůdci Tyrovi alias Čestmírovi, zjišťovat, která z lebek svatého Vojtěcha je ta pravá, sejmout cejch zrádce ze svatého Vintíře, pídit se po autorovi Dalimilovy kroniky či po templářském pokladu, pobavit se líčením podivného obléhání hrádku... (alza.sk)

Podobné produkty ako Skrytá tvář českých dějin (978-80-747-5031-1) , Výbor z drobných českých spisů / české listy (978-80-757-7477-4)

Slavné bitvy českých dějin (978-80-271-2936-2)

Slavné bitvy českých dějin (978-80-271-2936-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Kvirenc, 304 stran, česky Vojenské konflikty – ať už v našich hranicích, nebo v daleké cizině – představují dramatickou osu starších i novějších českých dějin. „Slavné bitvy“ nabízejí 44 střetnutí, počínaje bojem Sámovy říše v 7. století až po 19. století a začátek našich moderních dějin (legionářské vítězství u Zborova). Vždy platilo, že „pozemští králové a knížata vděčí za slávu válkám a triumfům“. Vítězství i prohry určovaly osud nejen svých protagonistů, utvářely historii celé země, nemluvě o přímých i nepřímých dopadech války na život ohromného množství lidí. Každé bojiště je zároveň místem triumfu a tragédie, nejde pouze o vítězná defilé a lesk proslulých vojevůdců. Osudové i pozapomenuté bitevní vřavy plasticky doplňují mapy bitev a tažení, nejrůznější autentické dobové prameny, legendy a především kronikářské záznamy, nechybějí přímá svědectví... (alza.sk)

Podobné produkty ako Slavné bitvy českých dějin (978-80-271-2936-2)

Temné počátky českých dějin (978-80-7555-144-3)

Temné počátky českých dějin (978-80-7555-144-3)
Detail

Elektronická kniha - naučné, odborné. Co mají společného Sázava, koleda nebo vodník? Řada českých názvů, zvyků a mýtů je dědictvím po prvních Slovanech z 6. až 8. století, z období, které je kvůli nedostatku pramenů zahaleno do temnoty. - autor Jindřich Kačer, 336 stran, česky Co mají společného Sázava, koleda nebo vodník?Řada českých názvů, zvyků a mýtů je dědictvím po prvních Slovanech z 6. až 8. století, z období, které je kvůli nedostatku pramenů zahaleno do temnoty. Aktuální objevy nám však na něj otevírají nový pohled – mnohem bohatější a zajímavější, než nabízejí zažité představy.My Češi se řadíme ke slovanským národům. Ale s tím, odkud se u nás první Slované vzali a do jaké míry jsme jejich potomky, je to mnohem složitější. Čistá slovanská rasa je podle genetických výzkumů nesmysl a neplatí ani romantické představy o holubičí povaze a prvotní demokracii starých Slovanů.Jaký tedy byl jejich skutečný svět? Kdo jim vládl, s kým bojovali, v co věřili, jak... (alza.sk)

Podobné produkty ako Temné počátky českých dějin (978-80-7555-144-3) , České důchody (9788024642437)

Úvod do dějin tištěných médií (978-80-247-4178-9)

Úvod do dějin tištěných médií (978-80-247-4178-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Večeřa, 280 stran Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných sociálních a humanitních věd, ale také novináři či zájemci o média. (alza.sk)

Podobné produkty ako Úvod do dějin tištěných médií (978-80-247-4178-9) , České koruny (5906018003147)

Balíček audioknih cesta do dějin střední Evropy za výhodnou cenu

Balíček audioknih cesta do dějin střední Evropy za výhodnou cenu
Detail

Audiokniha MP3 - autor Petr Stančík, Jaroslav Rudiš a Pavla Horáková, čte Různí interpreti a Více interpretů Winterbergova poslední cestaJan Kraus je pečovatel a v Berlíně se stará o umírající. Pochází z Vimperku, od roku 1986 žije v Německu. S umírajícími tráví poslední chvíle jejich života. Někdy to jsou jen dny, jindy týdny, málokdy měsíce. Jedním z těch, které převáží na druhý břeh, je Wenzel Winterberg, rodák z Liberce, který je stejně starý jako tamní krematorium i Československá republika. Téměř stoletý muž trpí záchvaty historie, celý život pracoval jako tramvaják a nikdy nestudoval, ale přesto toho ví o historii hodně.Jednoho dne Krause požádá, aby s ním vyrazil na poslední cestu střední Evropou. Společně se vydají vlakem z Berlína do Sarajeva podle starého baedekru pro Rakousko-Uhersko z roku 1913. Putují po stopách Winterbergovy dávné lásky Lenky, která se ztratila na začátku poslední války. Venku je zima a za okny vlaku ožívají staré, dávno... (alza.sk)

Podobné produkty ako Balíček audioknih cesta do dějin střední Evropy za výhodnou cenu , Perly české povídky

Záhadné osudy slavných postav českých dějin (978-80-746-6269-0)

Záhadné osudy slavných postav českých dějin (978-80-746-6269-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Liška, 230 stran Naše země po staletí představovala křižovatku Evropy a díky vlivu východní i západní kultury byly dějiny vlasti velmi bouřlivé. Proto byly pohnuté i osudy slavných postav naší historie: od krále Marobuda přes Václava I. až po Rudolfa Slánského či Alexandra Dubčeka. Proč životy tak významných osobností končily předčasně či tragicky? (alza.sk)

Podobné produkty ako Záhadné osudy slavných postav českých dějin (978-80-746-6269-0) , Za vodou - humorný románek z neveselé české současnosti (978-80-875-1728-4)

Krásná i bezbožná tajemství našich dějin (978-80-747-5095-3)

Krásná i bezbožná tajemství našich dějin (978-80-747-5095-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Bauer, 256 stran Legendy versus historická "pravda" Český středověk, zejména pak jeho počátek, tone v příšeří. Přesto, jsme-li vybaveni znalostí toho, co se v písemné, výtvarné či hmotné podobě přece jen dochovalo, a také dostatečnou mírou fantazie, před námi vyvstávají postavy a děje, které – navzdory odlišným kulisám – až překvapivě připomínají sváry, lásky a vášně doby současné. Touto optikou se na historii dívá i známý spisovatel a publicista – a skvělý vypravěč – Jan Bauer.Vydejme se spolu s ním nejprve na Moravu a hledejme stopy královny Fritigildy, jež předběhla svou dobu, Sámovy potomky či Metodějův hrob. Z dalších světců nemůžeme opominout svatého Václava, přičemž jeho pozemská i posmrtná existence vzbuzují překvapivě mnoho otazníků. A co teprve svatá Orosie, kterou ve Španělsku uctívají jako českou princeznu, zatímco u nás o ní nic nevíme… Zajímají nás také osudy letopisců. Jaký byl příbuzenský poměr... (alza.sk)

Podobné produkty ako Krásná i bezbožná tajemství našich dějin (978-80-747-5095-3) , Vlak - české dráhy (8590687189690)

Netvoři, tyrani a zlosynové českých dějin (978-80-722-9263-9)

Netvoři, tyrani a zlosynové českých dějin (978-80-722-9263-9)
Detail

E-kniha - autor Jan Bauer, 184 stran Na českém trůnu seděla hezká řádka surových vrahů. Začíná knížetem Boleslavem I., který se dostal k moci pomocí vraždy vlastního bratra svatého Václava, a končí prezidentem Gottwaldem, jenž neváhal posílat na popraviště i své nejbližší přátele. Temná stránka našich dějin je poznamenána jmény loupeživého rytíře Jana Zoula z Ostředku, Kateřiny Bechyňové z Lažan, české obdoby Čachtické paní, či zloducha, jehož jménem dodnes označujeme zvlášť povedeného lumpa, Jana Jiřího Grázla. Známý autor literatury faktu a historických románů Jan Bauer nás provede galerií těchto smutných výtečníků, kterou doplňuje méně známými zajímavostmi o zločinech, atentátech, obávaných vězeních a smutně slavných popravách. Nevynechává ani ty historické postavy, které se mezi zlosyny dostaly vlastně omylem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Netvoři, tyrani a zlosynové českých dějin (978-80-722-9263-9) , Kurz anglicko-české konverzace

Pravé, věrné a křesťanské příměřie… (978-80-210-8369-1)

Pravé, věrné a křesťanské příměřie… (978-80-210-8369-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Petr Elbel, 156 stran, česky Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433. Pozornost je nejprve věnována listinnému formuláři dohod, které jsou následně zasazeny do širšího kontextu dějin husitství nejen v regionu. Rozbor dohod o příměří v souhrnu obohacuje poznání politických dějin husitské epochy, přináší řadu poznatků k dějinám každodennosti a prohlubuje znalost topografie a prosopografie husitské jižní Moravy. Součástí knihy je edice zkoumaných písemností, přehledná tabulka, mapa i obrazová příloha. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pravé, věrné a křesťanské příměřie… (978-80-210-8369-1) , Arizace české kinematografie (9788024627038)

Nový dějepis v kostce pro SŠ II. (978-80-253-4808-6)

Nový dějepis v kostce pro SŠ II. (978-80-253-4808-6)
Detail

Elektronická kniha - ze série Nový dějepis v kostce pro SŠ, autor Milan Hes, 228 stran, česky Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolského dějepisu “v kostce”, tedy stručně, přehledně a názorně. Je určena studentům, ale nejen jim. Obsahuje výklad obecných i českých novodobých a soudobých dějin. Slouží k připomenutí učiva i k jeho opakování v rozsahu přípravy k maturitní zkoušce. Publikace obsahuje: • Základní poznatky z politických dějin a mezinárodních vztahů • Témata z dějin myšlení, každodennosti, ekonomiky a kultury • Ukázky písemných pramenů, grafy a mapy, podněty k dalšímu studiu • Soubor otázek k zopakovaní vybraného tématu Autor při přípravě učebnice využil své dlouholeté zkušenosti s výukou dějepisu na gymnáziu i s tvorbou historických publikací pro širokou veřejnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nový dějepis v kostce pro SŠ II. (978-80-253-4808-6)

Nový dějepis v kostce pro SŠ I. (978-80-253-4807-9)

Nový dějepis v kostce pro SŠ I. (978-80-253-4807-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Nový dějepis v kostce pro SŠ, autor Milan Hes, 224 stran, česky Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolského dějepisu “v kostce”, tedy stručně, přehledně a názorně. Je určena studentům, ale nejen jim. Obsahuje výklad obecných i českých dějin období pravěku, starověku, středověku a novověku. Slouží k připomenutí učiva i k jeho opakování v rozsahu přípravy k maturitní zkoušce. Publikace obsahuje: • Základní poznatky z politických dějin a mezinárodních vztahů • Témata z dějin myšlení, každodennosti, ekonomiky a kultury • Ukázky písemných pramenů, grafy a mapy, podněty k dalšímu studiu • Soubor otázek k zopakovaní vybraného tématu Autor při přípravě učebnice využil své dlouholeté zkušenosti s výukou dějepisu na gymnáziu i s tvorbou historických publikací pro širokou veřejnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nový dějepis v kostce pro SŠ I. (978-80-253-4807-9)

Česko-maďarské ob(z)ory (9788024633862)

Česko-maďarské ob(z)ory (9788024633862)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Januška, 480 stran, česky Kolektivní monografie pod edičním vedením Jiřího Janušky představuje na velké ploše a v širokém záběru některé oblasti a aspekty česko-maďarských univerzitních vztahů. Podává kompletní přehled dějin výuky maďarštiny a maďarské literatury na českých univerzitách a přináší jak komentovaný souhrn dosavadních poznatků, tak i nové informace o nejvýznamnějších osobnostech dějin české hungaristiky a jejich stopě v české vědě. Vše doplňují přetisky řady původních textů z oboru i několik historických dokumentů, vzpomínky pamětníků a dokumentační obrazová příloha. Kniha současně předkládá českému čtenáři i podrobný pohled na historii výuky bohemistiky na univerzitách v Maďarsku a věnuje se rovněž otázce historické přítomnosti maďarských (uherských) studentů na českých vysokých školách. Stranou pozornosti nezůstávají ani souvislosti česko-maďarských vztahů neuniverzitních. (alza.sk)

Podobné produkty ako Česko-maďarské ob(z)ory (9788024633862)

Svoboda a lidská práva (978-80-742-9036-7)

Svoboda a lidská práva (978-80-742-9036-7)
Detail

E-kniha - autor Stanislav Sousedík, 128 stran Významný český křesťanský filosof, známý svými pracemi z dějin české filosofie, se ve své drobné knize zabývá jedním ze základních problémů sociální filosofie současnosti – problematikou lidských práv a svobod, tedy problémem zvlášť závažným pro naši společnost, žijící stále ve stínu řady desetiletí prožitých pod vládou totalitních režimů. ISBN PDF 978-80-7429-111-1 ISBN EPUB 978-80-7429-112-8 (alza.sk)

Podobné produkty ako Svoboda a lidská práva (978-80-742-9036-7)

Nohavičky z bio bavlny z recyklovaného materiálu

Nohavičky z bio bavlny z recyklovaného materiálu
Detail

Moderné nohavičky z udržateľného materiálu. Moderné nohavičky z bio bavlny a s čipkou z recyklovaného materiálu na prednej strane. (bonprix.sk)

Podobné produkty ako Nohavičky z bio bavlny z recyklovaného materiálu

MBZ 16426 Z Chatrč z vlnitého plechu

MBZ 16426 Z Chatrč z vlnitého plechu
Detail

Chatrč z vlnitého plechu, Freiburg, Urachstrasse okolo roku 1930. Kartónová súprava. Laserom gravírované a vyrezávané. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako MBZ 16426 Z Chatrč z vlnitého plechu

ABUS Z-Wave, Z-Wave+ tlačidlo SHBE10000

ABUS Z-Wave, Z-Wave+ tlačidlo   SHBE10000
Detail

Svetlo, rolety, kúrenie a spol .: Teraz prepnite komponenty svojej inteligentnej domácnosti pohodlne jediným bezdrôtovým tlačidlom napájaným z batérie. Ako začať z. B. uvoľnený do dňa: Tlačidlom ABUS Z-Wave na nočnom stolíku zapnete kúrenie v kúpeľni (krátkym stlačením), zapnete svetlo (stlačte a podržte) a otvorte roletu (dvakrát stlačte). Flexibilné tlačidlo Z-Wave je ideálne na miesta a miesta, kde bežne nemáte poruke svoj smartfón alebo diaľkové ovládanie Z-Wave. Scény naprogramované v bráne Z-Wave možno rýchlo a bezpečne zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla bez toho, aby ste museli aplikáciu otvárať. Dvojitý kolískový prepínač má 2 tlačidlá (hore a dole), pri každom tlačidle sa rozlišuje medzi krátkym stlačením, dvojitým stlačením a dlhým stlačením. To znamená, že je možné zapnúť a vypnúť až 3 rôzne scény, pretože tlačidlo môže na bránu Z-Wave posielať celkom 6 rôznych príkazov. Celú miestnosť je možné ovládať jediným tlačidlom. Vaša osobná konfigurácia sa vykonáva v niekoľkých krokoch: Jednoducho spustite aplikáciu Z-Wave a naučte sa tlačidlo vo vašej bráne Z-Wave alebo v inteligentnom boxe pre priateľov. 2 štandardné batérie AAA tohto gombíka fungujú až 2 roky bez zmeny. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako ABUS Z-Wave, Z-Wave+ tlačidlo SHBE10000

TechniSat Z-Wave, Z-Wave+ bezdrôtový spínač

TechniSat Z-Wave, Z-Wave+ bezdrôtový spínač
Detail

S prepínačom série TechniSat je možné napr. B. prevádzkovať dve stropné žiarovky v inteligentnom domácom systéme ovládanom Z-Wave. Samotný prepínač je zároveň možné stále manuálne zapínať a vypínať. Okrem toho je možné určiť spotrebu energie alebo prepínač integrovať do zložitých scén v systéme inteligentnej domácnosti. Perfektné pre zaistenie väčšieho pohodlia doma. Sériový spínač je inštalovaný v komerčne dostupných krabiciach pod omietku (DIN 49073-1). Inteligentná podomietková vložka TechniSat sa jednoducho vymení za existujúcu spínaciu vložku. Kolíska a rám existujúceho prepínača sa stále používajú. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako TechniSat Z-Wave, Z-Wave+ bezdrôtový spínač

TechniSat Z-Wave, Z-Wave+ pohon rolety

TechniSat Z-Wave, Z-Wave+ pohon rolety
Detail

Pomocou spínača roliet TechniSat sú rolety okien ovládané úplne automaticky v systéme Z-Wave Smart Home. Rolety je možné súčasne ovládať ručne pomocou vypínača. Okrem toho je možné určiť spotrebu energie alebo prepínač integrovať do zložitých scén v systéme inteligentnej domácnosti. Perfektné pre zaistenie väčšieho pohodlia doma. Roletový vypínač sa inštaluje do komerčne dostupných podomietkových skriniek (DIN49073-1). Inteligentná podomietková vložka TechniSat sa jednoducho vymení za existujúcu spínaciu vložku. Kolíska a rám existujúceho prepínača sa stále používajú. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako TechniSat Z-Wave, Z-Wave+ pohon rolety

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
Detail

Audiokniha MP3 John Gray, čte Antoine Barešová Talacková Světový bestseller o partnerských a vůbec nejznámější knihu o partnerských vztazích všech dob si můžete konečně vychutnat (totiž poslechnout) ve dvou. Kdysi za pradávných časů se Marťané a Venušanky setkali, zamilovali se do sebe a navázali šťastné vztahy, protože uznávali a respektovali vzájemné rozdíly. Potom však přišli na Zem a stihla je ztráta paměti: zapomněli, že pocházejí z různých planet. Touto metaforou vysvětluje Dr. John Gray běžné konflikty mezi muži a ženami a ukazuje, jak se odlišnost mezi pohlavími může projevovat a bránit navázání uspokojivých milostných vztatů. Na základě své mnohaleté zkušenosti úspěšného poradce párů i jednotlivců radí, jak neutralizovat rozdíly ve stylu komunikace, citových potřebách a způsobech chování a dostáhnout tak většího porozumění mezi partnery. Kniha Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše je nedocenitelený návod k vytvoření hlubších a uspokojivých vztahů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše

Staré pověsti české (978-80-871-9568-0)

Staré pověsti české (978-80-871-9568-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Alois Jirásek, 238 stran Staré pověsti české (1894) jsou beletrizovaným souborem pověstí o praotci Čechovi, Krokovi, Libuši, Bivojovi, Horymírovi včetně novějších pověsti o Žižkovi, Kozinovi, Jánošíkovi. Jirásek čerpal pro své populární dílo pro mládež z Kosmase, Dalimila, Václava Hájka z Libočan. Ve školní výuce bývá řazeno do historické prózy s tematikou nejstaršího období dějin. Kniha přerostla své původní poslání a stala se pro svou vypravěčskou poutavost a poetické kouzlo nejoblíbenějším svodem národních pověstí z předdějinné i historické doby národní existence. (alza.sk)

Podobné produkty ako Staré pověsti české (978-80-871-9568-0)

Terapia soľou Soľ z Mŕtveho mora z Jordánska

Terapia soľou Soľ z Mŕtveho mora z Jordánska
Detail

Je získavaná výlučne prirodzeným odparovaním na brehu mŕtveho mora a neprechádza žiadnym ďalším chemicko-technologickým spracovaním. Aj preto si zachováva svoj plný terapeutický potenciál. Oproti bežne dostupným kúpeľovým soliam po kúpeli s našou soľou zostane vaša pokožka dokonale prečistená, zbavená prebytočného mazu, no nie vysušená. (drmax.sk)

Podobné produkty ako Terapia soľou Soľ z Mŕtveho mora z Jordánska

Terapia soľou Soľ z Mŕtveho mora z Jordánska

Terapia soľou Soľ z Mŕtveho mora z Jordánska
Detail

Kúpeľ v 100% prírodnej soli z mŕtveho mora či lokálna aplikácia soľného roztoku je odporúčaná ako podporná prírodná terapia pri liečbe psoriázy, atopického ekzému, akné a ďalších kožných problémoch. Má široké využitie aj pri úľave bolesti svalov či kĺbov, nespavosti, odbúraní stresu. Rovnako je veľmi prospešná ako naparovacia kúra pri nádche, upchatom nose či dutinách. (drmax.sk)

Podobné produkty ako Terapia soľou Soľ z Mŕtveho mora z Jordánska

TechniSat Z-Wave, Z-Wave+ stmievací akčný člen

TechniSat Z-Wave, Z-Wave+ stmievací akčný člen
Detail

Stmievač TechniSat reguluje jas, napr. B. stropné svietidlo, na vahadlách. Zároveň je možné ho integrovať do systému Z-Wave Smart Home s cieľom nastaviť efektívne svetelné akcenty alebo vytvoriť špeciálne svetelné prostredie. Môže sa tiež určiť spotreba energie alebo sa dá stmievač integrovať do zložitých inteligentných domácich scén. Stmievač je inštalovaný v komerčne dostupných krabiciach pod omietku (DIN 49073-1). Inteligentná podomietková vložka TechniSat sa jednoducho vymení za existujúcu spínaciu vložku. Kolíska a rám existujúceho prepínača sa stále používajú. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako TechniSat Z-Wave, Z-Wave+ stmievací akčný člen

Obklady z vody z mŕtveho mora Dr Nona

Obklady z vody z mŕtveho mora Dr Nona
Detail

Obklady z vody z mŕtveho mora Dr. NonaSoľ z mrtvého moraObklady z vody z mŕtveho mora pomáhajú pri problémoch s krvným obehom, regenerujú a vyživujú tkanivo. Utišujú rôzne podráždenia, majú upokojujúci, čistiaci a dezinfekčný účinok. Odporúčame použiť hlavne pri kožných problémoch, napr. ekzémoch, lupienke, dermetózach a bercových vredoch. Čo obsahujú obklady z vody z mŕtveho mora? Výťažok z AloeLevanduľový olejOlej z kajeputuVoda z mŕtveho moraBioorganominerálny komplex (BOMK) Na čo je obklad z vody z mŕtveho mora vhodný?Kožné problémy rôzneho pôvodu (aplikovať obklad na 30-60min.)Chemické a tepelné popáleniny 1. a 2. Stupňa (spočiatku aplikovať na 1-2 min. , neskôr predlžovať na 2-3 hodiny)Pooperačné, hnisavé a infikované rany (spočiatku aplikovať na 1-3 min. neskôr predlžovať na 1-2 hodiny, kým sa neobjaví granulačné tkanivo)Kožné poškodenia mechanického a chemického pôvoduPreležaniny (na vrstvu obkladu položte fóliu a následne uterák, nechajte pôsobiť 20-30 min. )Rany po amputáciách, fantómové bolestiAkné (každý deň ráno aplikujte na čistú pokožku na 10-15 min)Plošné plešivenie (každý deň min. na 15 min. )Po holení pre rýchlu regeneráciu pokožkuZastavenie krvácaniaKozmetický účinok (aplikovať 2-3 krát týždenne na tvár, na 3-5 min, postupne predlžovať na maximálne 15-20 min.Omrzliny (aplikovať Solaris D.N. následne priložiť obklad na čo najdlhšiu dobu)Atopický ekzém, aplikovať min. na 20 min.Pri kĺbových bolestiach, rehabilitačných procedúrach (urýchľuje hojenie a regeneráciu) Ako obklad z vody z mŕtveho mora aplikovať?Obklad s vhodným rozmerom prikladať na postihnuté miesta. Obklad nepoužívajte viackrát. V prípade, ak Vám obklad vyschne, navlhčite ho vodou, soľným roztokom alebo ústnou vodou. Chráňte pred kontaktom s očami.Balenie: 15ks (bohatstvo-prirody.sk)

Podobné produkty ako Obklady z vody z mŕtveho mora Dr Nona

Leitz TruSens Z-3000 + Leitz TruSens Z-1000

Leitz TruSens Z-3000 + Leitz TruSens Z-1000
Detail

Set – čističky vzduchu, 360° filtrácia zachytáva prach, baktérie, vírusy, plesne, alergény, pachy a dym zo všetkých smerov, germicídna UVC lampa, duálne prúdenie vzduchu, regulácia výkonu, Z-3000: ECARF certifikácia – vhodná pre alergikov, externý senzor meria kvalitu ovzdušie v miestnosti a riadi výkon čističky, 4 úrovne čistenia: umývateľný predfilter, uhlíkový a HEPA filter, UVC lampa, pre miestnosti 70m2; Z-1000: 3 úrovne čistenia: uhlíkový a HEPA filter, UVC lampa, pre miestnosti 23m2 Renomovaná nemecká značka s tradíciou od roku 1871. Riešite kvalitu vzduchu kvôli alergii, astme alebo zníženej imunite? Naša odpoveď je Leitz TruSens Z-3000Inteligentná čistička vzduchu Leitz TruSens Z-3000 stráži kvalitu vzduchu v celej miestnosti. Vie vďaka trojitej vrstve filtrácie a UV sterilizácii zachytiť takmer všetko. Od mikroorganizmov a vírusov cez všetky polietavé alergény až po prchavé látky. Samozrejme vie zlikvidovať pachy z dymu či z varenia a zachytí aj chlpy... (alza.sk)

Podobné produkty ako Leitz TruSens Z-3000 + Leitz TruSens Z-1000

100 let proher a vítězství (999-00-017-8820-9)

100 let proher a vítězství (999-00-017-8820-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Bálek, 277 stran Hlavní postava knížky se zamýšlí nad tím, co vše zažila během dvacátého století. České dějiny tohoto období představovaly vskutku velké drama s fascinujícími zápletkami. Klade si otázku, zda existují nějaké zákony historie a politiky, a snaží se je zformulovat. Vychází přitom i z dávné historie jak české, tak i světové. Velcí myslitelé v minulosti přemýšleli o filozofii českých dějin. Byla tato filozofie ovlivněna dvacátým stoletím a existencí Československa? Jako milovník historie vyjadřuje svůj názor také na všechny české a československé prezidenty a některé další postavy, které se různým způsobem zapsaly do české historie. (alza.sk)

Podobné produkty ako 100 let proher a vítězství (999-00-017-8820-9)

Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky (978-80-210-6265-8)

Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky (978-80-210-6265-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Radoslav Večerka, 341 stran, česky Kniha přináší soubor personálních medailonků českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů jiných, pokud mj. přispěli teoreticky nebo prakticky k poznání a obohacení češtiny nebo některého ze slovanských jazyků. Personální medailonky volně navazují na kolektivní dílo s názvem Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, které vyšlo roku 2007. Jednotlivá hesla začínají stručnou charakteristikou biografickou, nepřinášejí však bibliografii příslušných tvůrců, nýbrž podávají jen obecně přehled oborů jejich vědecké aktivity a nastiňují povahu její metodologie. Zato obsahují odkazy na bibliografické položky o každém z nich. Výběrově je doplňují i fotografie jednotlivých osobností. (alza.sk)

Podobné produkty ako Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky (978-80-210-6265-8)

Stěhování národů (978-80-702-1705-4)

Stěhování národů (978-80-702-1705-4)
Detail

E-kniha - autor Jarmila Bednaříková, 416 stran Edice Historica. Dramatické období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku, během něhož se rozložila západořímská říše a zároveň zcela změnila mapa našeho kontinentu. Autorka, působící na katedře historie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, předkládá v této populárněvědné knížce vlastně první původní pokus naší historiografie o výklad onoho dramatického období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku. Autorka vychází nejen z odborné literatury, ale především z vlastních výzkumů, takže v mnohém přináší i nové skutečnosti a osobité pohledy na toto období, kdy mezi jiným přišli do české kotliny i naši slovanští předkové. (alza.sk)

Podobné produkty ako Stěhování národů (978-80-702-1705-4)

MBZ 36268 Z blok motora BR V 200 Z

MBZ  36268 Z blok motora BR V 200 Z
Detail

Motor dieselového rušňa triedy V 200. Vysoko detailná špičková 3D tlač. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako MBZ 36268 Z blok motora BR V 200 Z
Z dějin české každodennosti (9788024635347), Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy, To nejlepší z české humoresky, Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483), České probuzení z amerického snu (9788024643083), Doteky dějin, Studie z české morfologie a syntaxe (9788024643991), Z dějin lidství v kosmu (978-80-278-0103-9), Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů (9788024637037), Obrazy z dějin národa českého (999-00-037-5125-6), Hledání dějin (9788024641034), Devět z české hudební alternativy osmdesátých let (9788024643397), Kapitoly z francouzské, italské a české literatury (9788024625386), Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (978-80-742-9534-8), Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (978-80-742-9007-7), Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (978-80-742-9977-3), Na vlnách dějin (9788025735879), Jiný konec dějin (9788024654249), Temné počátky českých dějin, Příběhy z české vojenské historie (999-00-033-3878-5), Balíček audioknih životopisy postav z české historie za výhodnou cenu, Výbor z drobných českých spisů / České listy (978-80-757-7477-4), České důchody (9788024642437), České koruny (5906018003147), Perly české povídky, ZA VODOU - humorný románek z neveselé české současnosti (978-80-875-1728-4), Vlak - České dráhy (8590687189690), Kurz anglicko-české konverzace, Arizace české kinematografie (9788024627038)