Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 sb.) – komentář (999-00-017-9354-8)

Produkt Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 sb.) – komentář (999-00-017-9354-8) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 sb.) – komentář (999-00-017-9354-8) upraviť a produkt hľadať znova.

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (999-00-017-9354-8)

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (999-00-017-9354-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Dvořák, 480 stran Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní publikací, která se problematikou tohoto zákona komplexně zaobírá. S vědomím toho autoři podrobně rozebírají jednotlivé pojmy a instituty daného zákona, shrnují dosavadní judikaturu, upozorňují na některá sporná místa a v neposlední řadě prezentují vlastní návrhy výkladu. Zákon je zkoumán v kontextu celého právního řádu, přičemž podrobněji jsou zmiňovány především prováděcí právní předpisy k němu a vztah zákona zejména ke správnímu řádu. Komentář je určen všem, kteří se problematikou utajovaných informací nebo bezpečnostní způsobilostí profesně zabývají, ať již se jedná o státní zaměstnance, příslušníky bezpečnostních sborů či ozbrojených sil, anebo o podnikatelské subjekty a jejich zaměstnance.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (999-00-017-9354-8) , Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 sb.) – komentář (999-00-017-9354-8)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (999-00-017-8925-1)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (999-00-017-8925-1)
Detail

Elektronická kniha - Komentář je prvním uceleným výkladem nového zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení s využitím relevantní judikatury. - autor Karel Svoboda, 228 stran Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými dohodami soutěžitelů. Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Zákon např. výslovně presumuje vznik škody v důsledku kartelu, přičemž bude na žalovaném, aby prokázal, že poškozenému škoda nevznikla. Novinkou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (999-00-017-8925-1) , Živnostenský zákon (455/1991 sb.). zákon o živnostenských úřadech (570/1991 sb.) – komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1)

Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář (999-00-018-1044-3)

Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář (999-00-018-1044-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Patrik Šebesta, 296 stran Komentář přináší ucelený výklad zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5. 2018. Seznamuje čtenáře s faktickým fungováním obecních a městských policií v České republice, právy a povinnostmi strážníků s návaznými pravomocemi uvedené v jiných právních předpisech. Komentář vychází z bohaté zkušenosti autora z činnosti obecních a městských policií, které jako konzultant zakládal či restrukturalizoval, zkušeností právníka a bezpečnostního analytika, který se zaměřuje na místní záležitosti veřejného pořádku, vnitřní správu, správní trestání či důkazní právo. Výklad je vždy opřen o teoretický základ, na který navazuje prakticko-metodologický komentář jednotlivých ustanovení s řadou praktických příkladů z praxe. Pro přehlednost komentáře je u některých paragrafů rozčleněn výklad do jednotlivých kapitol. Institut obecní policie je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář (999-00-018-1044-3) , Zákon o obecní policii (553/1991 sb.) – komentář (999-00-018-1044-3)

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1)

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Kameník, 552 stran Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou právních předpisů, které specificky upravují jednak činnosti z režimu živnostenského zákona vyloučené a jednak činnosti, které jsou regulovány živnostenským zákonem. Zásadní změnou je pak nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje i komentář k zákonu o živnostenských úřadech a komentář k nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností a nastiňuje jejich vzájemnou provázanost. Autoři stručně a komplexně komentují jednotlivá ustanovení, a to i včetně problematických pasáží, a snaží se navést praxi k ustálenému řešení možných nejasností, přičemž využívají svých... (alza.sk)

Podobné produkty ako Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1) , Zákon o soudech a soudcích. komentář (999-00-018-0120-5)

Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář (999-00-018-1040-5)

Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář (999-00-018-1040-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv, 456 stran Publikace je podrobným komentářem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Výklad je doplněn judikaturou i souvislostmi s dalšími právními předpisy - národními i evropskými. Komentář je pro větší srozumitelnost doplněn o ilustrativní příklady z aplikační praxe. Komentář je určen zejména k praktickému využití, a to nejenom pro právníky, ale pro všechny, kdo se o problematiku obětí zajímají a obětem poskytují pomoc. Publikace tak může sloužit i policistům, psychologům, terapeutům, psychiatrům, sociálním pracovníkům ve státním i nevládním sektoru, konzultantům linek pomoci a pracovníkům probační a mediační služby. Publikace dále v přiloze obsahuje základní informace pro oběti trestného činu, vzor Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život a další vzory. Právní stav publikace k 1. 7. 2018. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář (999-00-018-1040-5) , Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 sb.). komentář (999-00-017-8925-1)

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář (999-00-018-4959-7)

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář (999-00-018-4959-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Mareš, 236 stran Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do komplexního rámce bezpečnostní problematiky s přesahem do mezinárodního prostředí. Komentář tedy poukazuje i na politické koncepční a strategické dokumenty, ať již domácí či mezinárodní provenience (zvláště se jedná o dokumenty Evropské unie a Organizace Severoatlantické smlouvy). Dále autoři pro právní pojetí komentáře zmiňují i některé poznatky bezpečnostních studií, což je dynamicky se rozvíjející společensko-vědní disciplína. Komentář je využitelný pro zaměstnance státní správy v bezpečnostních... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář (999-00-018-4959-7) , Ústavní zákon o bezpečnosti české republiky (110/1998 sb.). komentář (999-00-018-4959-7)

Zákon o soudech a soudcích. Komentář (999-00-018-0120-5)

Zákon o soudech a soudcích. Komentář (999-00-018-0120-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Grygar, 600 stran Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního předpisu v oblasti soudnictví a organizace soudů. JUDr. Grygar o komentáři říká, že si „klade za cíl označit sporné body, podat jejich praktický výklad a nástin možných řešení a případně též nastínit návrhy v úvahu přicházejících budoucích změn právní úpravy“. V komentáři se autor zabývá mimo jiné organizací soudů, rozvrhem práce, soudci a jejich kárnou odpovědností, přísedícími, justičními čekateli a dalšími tématy. Komentář sám obsahuje i výklad k ustanovením týkajícím se tzv. generátoru přidělování, která budou účinná od 1. 3. 2019 a zároveň i poslanecký návrh z 2. 10. 2018, který institut generátoru... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o soudech a soudcích. Komentář (999-00-018-0120-5) , Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 sb.). komentář (999-00-018-1040-5)

Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář (999-00-018-4963-4)

Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář (999-00-018-4963-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Tuháček, 208 stran Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné. S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno Listinou základní práv a svobod. Komentář při své práci využijí nejen zaměstnanci úřadů a organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, ale i všichni, kteří se zajímají o ochranu přírody a krajiny, resp. životního prostředí jako takového a chtějí být informování o aktuálním stavu. Autoři v knize zohlednili i unijní (směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí) a mezinárodní (Aarhuská úmluva) předpisy. Komentář je dalším dílem dvojice zkušených... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář (999-00-018-4963-4) , Zákon o právu na informace o životním prostředí. praktický komentář (999-00-018-4963-4)

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb. (999-00-018-3646-7)

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb. (999-00-018-3646-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Trešlová, 200 stran Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části a správu majetku a věcí zajištěných pro účely trestního řízení. Právní stav publikace je k 1. 11. 2018. Komentář velice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá danou problematiku v souladu s judikaturou, která je do výkladu zapracována. Autoři komentář obohatili o nespočet příkladů nesprávné praxe. Tímto poukázali na nedostatky současné praxe, které však vzápětí opravili a ukázali, jak má být praxe správně. Publikaci pak dále doplňuje osm vzorů z praxe: Pověření k prodeji majetku zajištěného v trestním řízení Pověření ke správě majetku zajištěného v trestním řízení Pověření ke správě podílu v obchodní korporaci zajištěného v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb. (999-00-018-3646-7) , Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 sb.). zákon o specifických (999-00-018-1039-9)

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.). Zákon o specifických (999-00-018-1039-9)

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.). Zákon o specifických (999-00-018-1039-9)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv, 784 stran Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, církev nebo soukromý vlastník. Stanoví povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb vůči správním orgánům, pacientům i dalším subjektům. Zakotvuje zcela nové právní instituty, z nichž některé vyplývají z evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, jako např. dříve vyslovená přání pacientů. Podrobně stanoví vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a pacientů. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nahradil řadu dosud převážně prováděcích právních předpisů a řeší skutečně specifické úseky zdravotních služeb, jako jsou asistovaná reprodukce,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.). Zákon o specifických (999-00-018-1039-9) , Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. praktický komentář (zákon č. 279/2003 sb. (999-00-018-3646-7)

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (999-00-018-1041-2)

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (999-00-018-1041-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniela Šustrová, 368 stran Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na podstatné změny, k nimž v oblasti katastru nemovitostí došlo (posílení zásady materiální publicity a ochrany dobré víry v souvislosti s vkladem do katastru nemovitostí, znovuzavedení zásady superficies solo cedit, a tím i práva stavby jako zákonné výjimky z této zásady či rozšíření okruhu skutečností zapisovaných poznámkou do katastru se speciální úpravou pro poznámky spornosti). V komentáři autoři odkazují na relevantní judikaturu a připojují tam, kde je to vhodné, praktické příklady a doporučení pro praxi. Právní stav publikace je k 1. 9. 2018. Autorský kolektiv tvoří: JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro... (alza.sk)

Podobné produkty ako Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (999-00-018-1041-2) , Gdpr / obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/eu) - praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7)

Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8)

Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 212 stran, česky Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a transponuje směrnici 2016/680. Tento komentář staví na základech, které položily dřívější komentáře Wolters Kluwer k obecnému nařízení GDPR, jehož přečtení pro snazší a kompletnější pochopení materie autoři doporučují. V rámci českého právního řádu zákon o zpracování osobních údajů nahradil dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud jde o působnost zákona, ten v podrobnostech nově upravuje zpracování osobních údajů podle výše uvedeného nařízení GDPR, zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8) , Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 sb.). praktický komentář (978-80-759-8467-8)

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (978-80-759-8476-0)

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (978-80-759-8476-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ladislav Trylč, 134 stran, česky Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob a působnosti správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném a při využití odpadu z obalů, poplatkům, ochranným opatřením a přestupkům. Účelem zákona o obalech je chránit životní prostředí, jeho text tak v dnešní době bojující se stále větším zahlcením odpady a souvisejícími problémy stále více nabývá na důležitosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (978-80-759-8476-0) , Katastrální zákon. praktický komentář (zákon č. 256/2013 sb.) (999-00-018-1041-2)

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.). Komentář (978-80-759-8872-0)

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.). Komentář (978-80-759-8872-0)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 160 stran, česky Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro řízení pozemkových úprav, vypořádávání restitučních nároků, majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, privatizování majetku, se kterým je oprávněn Státní pozemkový úřad hospodařit, aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a další. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.). Komentář (978-80-759-8872-0) , Zákon o obalech (č. 477/2001 sb.) - komentář (978-80-759-8476-0)

Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář (978-80-7676-376-0)

Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář (978-80-7676-376-0)
Detail

Elektronická kniha Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) reguluje činnost realitních zprostředkovatelů – vymezuje jaké jsou nároky na realitní zprostředkovatele, jaké jsou jejich povinnosti, řeší úschovu finančních prostředků a kontrolu samotné činnosti a přestupky. Autoři ke komentování zákona přistoupili akademicky, aby primárně odpovídali na koncepční a teoretické otázky. Vždy je ale doplněna implikace těchto teoretických konceptů do praktické roviny. V komentáři je tak obsaženo několik smyšlených příkladů (veškeré firmy a jména jsou zcela vymyšlená), na kterých autoři demonstrují co nejpřesnější interpretaci tak, aby byla dobře využitelná při činnosti realitních zprostředkovatelů a působila co nejméně aplikačních problémů. Publikace je svým zaměřením určena právníkům, kteří se budou setkávat s touto právní úpravou, ať již na straně realitních zprostředkovatelů či zájemců, a to... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář (978-80-7676-376-0) , Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 sb.) - komentář (978-80-7552-675-5)

Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3)

Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Vícha, 300 stran, česky Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi spojenými s projektováním, prováděním a vyhodnocením geologických prací, včetně sankcí při přestoupení těchto povinností. Výklad pomůže čtenáři zorientovat se v provazbách na prováděcí vyhlášky, kterých je v případě zákona o geologických prací více než deset. Úplná znění prováděcích předpisů jsou pro přehlednost součástí knihy jako její příloha. Komentář reflektuje také transpozici předpisů Evropské unie, zejména směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého. Čtenáři v knize... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3) , Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 sb.). komentář (978-80-7676-376-0)

Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5)

Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Gabriela Obermannová, 84 stran, česky Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části výživného namísto povinného rodiče a díky tomu zajišťuje oprávněným nezaopatřeným dětem stabilnější ekonomickou situaci, důležitou pro jejich výchovu a vývoj. Autorky v textu využily svoji dlouholetou praxi z Ministerstva práce a sociálních věcí, včetně přípravy samotného zákona o náhradním výživném. I díky tomu komentář přehledně vysvětluje podstatu a praktické souvislosti nové sociální dávky náhradního výživného a obsahuje řadu praktických příkladů výpočtu různých variant náhradního výživného (v plné či částečné výši). Bude tak důležitou každodenní pomůckou pro práci úředníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5) , Zákon o státním pozemkovém úřadu (503/2012 sb.). komentář (978-80-759-8872-0)

Obrázky z Nového zákona (999-00-017-3765-8)

Obrázky z Nového zákona (999-00-017-3765-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Dvě TereziA p.Kučera, 75 stran Bibli přečíst to je věda, OBR-Bible je přečtená do oběda! Sedmdesát dva obrázků z Nového zákona s verši a odkazy. Obrázky nakreslila jedenáctiletá Tereza podle vzoru různých biblických ilustrátorů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obrázky z Nového zákona (999-00-017-3765-8) , Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 sb.) - komentář (978-80-759-8743-3)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7)
Detail

Elektronická kniha - autor a další autorky, 580 stran 2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své advokátní činnosti. Výklad je rozšířen a obohacen také o nové pokyny WP29, které vyšly od poloviny roku 2017, kdy příprava na účinnost nařízení vrcholila. Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mimořádně vysokou míru právní nejistoty a otevírá prostor pro celou řadu nejasností. V předkládaném komentáři jsou srozumitelnou a praktickou formou vysvětleny všechny pojmy a instituty nového Nařízení. Komentář je přehledně strukturovaný... (alza.sk)

Podobné produkty ako GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7) , Zákon o sociálních službách (999-00-018-5816-2)

Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář (999-00-033-6893-5)

Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář (999-00-033-6893-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Štika, 80 stran, česky Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet. Právní úprava občanského soudního řádu nově obsahuje ucelený institut, který umožňuje shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (určené k uspokojování životních potřeb povinného a jeho rodiny). Existence úpravy chráněného účtu by měla zabránit neoprávněným exekucím na účtech povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a snížit administrativní zátěž zaměstnavatelům. Nová právní úprava zakládá množství nových administrativních povinností vybraným subjektům exekučního řízení, zejména některým dlužníkům povinného, peněžním ústavům, soudům a soudním exekutorům. Cílem tohoto prvního uceleného komentáře je podat čtenáři komplexní odborný výklad právní úpravy chráněného účtu, navíc... (alza.sk)

Podobné produkty ako Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář (999-00-033-6893-5) , Zákon o cenách. komentář (978-80-7676-199-5)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 300 stran, česky Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, za kterých může policejní orgán omezit osobní svobodu a použit donucovacích prostředků a zbraně, jak má postupovat se zajištěnými věcmi, při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, vykázání nebo při práci s informacemi. V textu se autoři věnují i mezinárodní spoluprací a kontrole policie. Za dobu své účinnosti prošel zákon několika dílčími novelizacemi. Poslední novelizace byla provedena zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, který do zákona o Policii ČR přidala několik nových ustanovení,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6) , Sen o moři (999-00-017-8472-0)

Dějiny mírného pokroku v mezích zákona (999-00-017-8012-8)

Dějiny mírného pokroku v mezích zákona (999-00-017-8012-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Hašek, 384 stran Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona napsal Jaroslav Hašek v letech 1911-12 a pojal je jako historii pražské bohémy, scházející se v hospůdkách U zlatého litru, u Bláhů, u Svíčky, v Kravíně a jinde. Vedle volebních manifestů a projevů zde najdeme hlavně portréty různých členů a příznivců strany, včetně řady osobností veřejného a politického života, a také kapitoly věnované pověstné apoštolské cestě tří členů strany mírného pokroku v mezích zákona do Vídně a Uher. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny mírného pokroku v mezích zákona (999-00-017-8012-8) , Zákon o policii české republiky (č. 273/2008 sb.) - komentář (978-80-759-8193-6)

Osm veršů o Vědomí, jehož vyššího není (999-00-017-4698-8)

Osm veršů o Vědomí, jehož vyššího není (999-00-017-4698-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Abhinavagupta, 21 stran Volná zkušenostní interpretace či adaptace původního textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty: Anuttara??ika, jehož název lze přeložit jednoduše jako Osm veršů o vědomí, jehož vyššího není. Volná zkušenostní interpretace či adaptace původního textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty: Anuttara??ika, jehož název lze přeložit jednoduše jako Osm veršů o vědomí, jehož vyššího není. Z pohledu celého tantrického učení Abhinavagupty vyjadřuje tento krátký text stanovisko a pohled nejvyšší cesty „bez prostředků a metod“ (anupája), která je cestou samotného bdělého vědomí, které přirozeně vede ke zkušenosti vědomí všeho co je a může být (označované v tantře pojmem Anuttara). Výsledný text není jenom překladem cizích slov, ale zejména živým vyjádřením vnitřní zkušenosti vzešlé z kontemplativní meditace nad tímto krátkým textem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Osm veršů o Vědomí, jehož vyššího není (999-00-017-4698-8) , Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 sb.). praktický komentář (978-80-7676-314-2)

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5)

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 236 stran, česky Zákon o vyvlastnění se od prvního vydání tohoto komentáře změnil na první pohled málo. Daleko podstatnější byly změny souvisejících předpisů, zejména zákona o urychlení výstavby (liniového zákona), zákona o oceňování majetku a také přijetí nového stavebního zákona, jehož současné znění a hlavní principy autoři ve výkladu zohlednili. Nejzásadnější vývoj ale prodělala judikatura k zákonu o vyvlastnění, a to i s poukazem na závěry autorů vyjádřené v prvním vydání tohoto komentáře. Ve výkladu jsou citovány nejnovější rozsudky Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu i nálezy Ústavního soudu. Autoři podrobně analyzovali také zbývající judikaturu správních soudů a Nejvyššího soudu, která upřesnila výklad pomalu všech ustanovení zákona o vyvlastnění. Nové vydání tak není pouze kosmetickou aktualizací, ale podstatně přepracovaným a rozšířeným vydáním, které v praxi využijí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5) , Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 sb.). praktický komentář (978-80-7676-335-7)

Zákon o sociálních službách (999-00-018-5816-2)

Zákon o sociálních službách (999-00-018-5816-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Mach, 384 stran, česky Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb. Obecnost některých ustanovení nebo nutnost v rámci výkladu hledět na základní zásady zákona nebo další principy/účely stanovené pro jednotlivé skupiny sociálních služeb byla určitým motivem autorů k vytvoření tohoto komentáře. Využity byly nejen metodické či jiné materiály Ministerstva práce a sociálních věcí, či další odborné publikace/články, ale také praktická aplikační zkušenost z jednotlivých pohledů při aplikaci ustanovení zákona o sociálních službách. Zařazeny byly praktické příklady, které čtenářům napomohou k rozšíření náhledu na jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o sociálních službách (999-00-018-5816-2) , Zákon o vyvlastnění (184/2006 sb.). praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5)

Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-335-7)

Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-335-7)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 264 stran, česky Publikace nabízí výklad zákona č. 95/2004 Sb., tzv. zákona o lékařských povoláních, který upravuje podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice, celoživotní vzdělávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Snahou autorů komentáře bylo poskytnout srozumitelný výklad tohoto předpisu, nabídnout odpovědi na praxí kladené otázky a též ve výkladu zprostředkovat závěry, k nimž v průběhu času dospěla odborná a justiční praxe. Komentář zároveň upozorňuje na souvislosti s dalšími zákony a jinými právními předpisy, a to včetně předpisů unijních, se kterými je komentovaný zákon velmi úzce provázán. Tuto publikaci uvítají nejen právníci, ale i lékaři, zubní lékaři či farmaceuti, případně i zájemci o danou problematiku. Znát... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-335-7) , Zákon o kolektivním vyjednávání. komentář (978-80-747-8644-0)

Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-314-2)

Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-314-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Hejduk, 136 stran, česky Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly evropské právní předpisy zavádějící bezpečností a biometrické prvky a vydávání cestovních dokladů s nosičem dat, který obsahuje údaje o zobrazení obličeje a otiscích prstů. Komentář je určen nejenom pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, vykonávající agendu na úseku cestovních dokladů, pracovníky zastupitelských úřadů, ale též i pro širokou veřejnost, a to právě s ohledem na praktickou podobu komentáře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-314-2) , Zákon o zahraniční službě. komentář (978-80-759-8835-5)

Čo vieme a nevieme o poruchách učenia (999-00-017-3285-1)

Čo vieme a nevieme o poruchách učenia (999-00-017-3285-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Gabriela Rozvadský Gugová, 180 stran Téma porúch učenia rezonuje u odborníkov už dlhšiu dobu, rodičia detí so špeciálnymi potrebami sa počas života svojich detí stávajú špecialistami v danej problematike a neraz suplujú medziodborovú spoluprácu. Vidím, počujem, a predsa nečítam ako ostatní, moji rovesníci. To je pocit, ktorý zažíva nejeden žiak. Stanovenie diagnózy u psychológa je pre rodiča a jeho dieťa začiatok ťažkej práce. Často zostávajú osamotení a zmätení v mori informácií, zaručených rád a možných postupov. V snahe pomôcť a uľahčiť orientáciu v množstve informácií prinášame prehľad doteraz nám známych a fungujúcich prístupov v náprave porúch učenia. Táto publikácia obsahuje stručnú históriu špecifických vývinových porúch učenia, klasifikáciu týchto porúch podľa súčasných hľadísk. Zámerne sme siahali po staršej literatúre, viedla nás k tomu jednak vysoká kvalita publikačných výstupov už od začiatkov skúmania porúch učenia a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Čo vieme a nevieme o poruchách učenia (999-00-017-3285-1) , Osm veršů o vědomí, jehož vyššího není (999-00-017-4698-8)

Sen o moři (999-00-017-8472-0)

Sen o moři (999-00-017-8472-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Votroubková, 144 stran Svět je plný úžasných míst, která pulzují životem a přímo vybízejí k prozkoumání. Kaňon však mezi takováto místa rozhodně nepatří. Právě naopak – v malé osadě mezi skalami žije pouze pár lidí, na které svět už zapomněl. A to je nakonec možná dobře. Podivným věcem, které se tu čas od času dějí, by totiž nikdo, kdo není místní, nejspíš neuvěřil. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sen o moři (999-00-017-8472-0) , Příběh o ztracené cestě (999-00-017-8777-6)

Příběh o ztracené cestě (999-00-017-8777-6)

Příběh o ztracené cestě (999-00-017-8777-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Olga Chmurovičová Napadlo vás někdy, proč se v lidských bájích všech civilizací a dob objevují postavy víl, čarodějů, nymf a vodníků? Kam se poděli všichni ti skřítci a permoníci, kteří našim prapředkům tu a tam zkřížili cestu? Kde jsou obři a trollové, draci a mořští hadi? Žili snad kdysi nebo fantazie lidí všech kultur jednoduše nemá hranic? Proč jsou si ty příběhy ale tak podobné? Pojďme se vydat do světa oněch prastarých bytostí, do světa úzkostlivě skrývaného lidským zrakům. Podívejme se na jejich tajuplný život očima mladého elfa, prožijme s ním jeho nelehký výcvik a vydejme se s ním na strastiplnou cestu, kterou stejně jako tisíce jiných před ním musel podstoupit ve snaze zachránit svůj rod. Na cestu, na konci které se bude muset chtě nechtě spojit s tím, koho se nejvíc obává. S člověkem. Více informací na http://www.kknihy.cz/pribeh-o-ztracene-ceste/ (alza.sk)

Podobné produkty ako Příběh o ztracené cestě (999-00-017-8777-6) , Zákon o obcích. zákon o sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. komentář. 4. vydání (978-80-7676-302-9)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (978-80-759-8521-7)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (978-80-759-8521-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Strakoš, 280 stran, česky Druhé vydání úspěšného komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Právní stav ke dni 1. 10. 2019. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (978-80-759-8521-7)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání (978-80-7676-497-2)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání (978-80-7676-497-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Strakoš, 284 stran, česky Třetí vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání. Komentář reflektuje v prvé řadě změny legislativní povahy zejména v oblasti trestního práva, které se promítly i do zákona o některých přestupcích, resp. do možnosti jeho aplikace a druhou oblast představuje „technická“ novela přestupkového zákona. Právní stav komentáře je tak ke dni 1. 1. 2023. Celý text je obohacen o příklady z praxe a také o přehledné shrnutí těch přestupků, které byly zrušeny nebo přesunuty (a hlavně kam byly přesunuty) po zrušení přestupkového zákona. Praktický komentář je určen jak právnické veřejnosti, tak i laické veřejnosti a ocení jej především orgány obcí a krajů v přenesené působnosti, do jejichž gesce patří právě správní stíhání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání (978-80-7676-497-2)

Obrázky ze Starého zákona (999-00-017-4115-0)

Obrázky ze Starého zákona (999-00-017-4115-0)
Detail

Elektronická kniha - Sto šest obrázků ze Starého zákona s verši a odkazy. - autor Dvě TereziA p.Kučera, 110 stran Bibli přečíst to je věda, OBR-Bible je přečtená do oběda! Sto šest obrázků ze Starého zákona s verši a odkazy. Obrázky kreslila jedenáctiletá Tereza podle vzoru různých biblických ilustrátorů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obrázky ze Starého zákona (999-00-017-4115-0)

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8868-3)

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8868-3)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 88 stran, česky Ke dni 8. 4. 2020 nabyl účinnosti nově přijatý zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dle kterého mohou očkovaní a jejich blízcí požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným očkováním Cílem zákonodárce při přijímání zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním bylo zakotvit v českém právním řádu možnost domáhat se na státu náhrady újmy, která očkovanému nebo osobě blízké vznikla v důsledku podrobení se povinnému očkování, neboť je to právě stát, kdo ukládá povinnost podrobit se povinným očkováním. Tato možnost do přijetí zákona absentovala. Jedná se přitom o možnost zcela zásadní z hlediska ústavně garantovaného práva na náhradu újmy vzniklé zákrokem, který je pacient nucen podstoupit. Komentář je určen pro každého, kdo se bude o problematiku odškodňování následků povinného očkování zajímat, a každého, koho se bude tato problematika... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8868-3)

Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., 2. vydání, Komentář (978-80-7676-500-9)

Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., 2. vydání, Komentář (978-80-7676-500-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Monika Novotná, 140 stran, česky Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato aktualizace publikace původního komentáře poukazuje právě na dané legislativní změny a jejich případné upřesňující výklady. Komentář se neomezuje na pouhý popis zákonných ustanovení, ale obsahuje i praktické zkušenosti – lepší, přesnější a dostupnější evidenci nemovitých věcí včetně její konkrétní využití, která se promítají do korektního stanovení výše daňové povinnosti poplatníků. Kniha si klade za cíl upozornit daňové poradce, ale především i širší odbornou veřejnost nejen na legislativní změny, kterými jsou například stanovení a použití místních koeficientů a posouzení pozemků ve vztahu k dani z pozemků dle jejich... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., 2. vydání, Komentář (978-80-7676-500-9)

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (978-80-759-8548-4)

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (978-80-759-8548-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Tuháček, 340 stran, česky Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. Komentář je psán jasným a srozumitelným jazykem a díky příkladům a případům z praxe je dostatečně srozumitelný i pro neprávníky. Součástí komentáře je i nejaktuálnější judikatura v oblasti poskytování informací. Autoři komentáře věnují zvláštní pozornost obcím a pasivnímu poskytování informací na žádost, ale i aktivnímu poskytování informací zveřejněním. Komentář se věnuje i významné novele, která byla provedena částí patnáctou zákona č. 111/2019 Sb. Významných změn ve 2. vydání komentáře logicky doznal zejména výklad k poskytování, resp. ochraně osobních údajů v souvislosti s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (978-80-759-8548-4)

Co možná nevíte o Středočeském kraji (999-00-017-9219-0)

Co možná nevíte o Středočeském kraji (999-00-017-9219-0)
Detail

Elektronická kniha ze série Co možná nevíte.., autor Jiří Glet Každé město své zvláštnosti a kuriozity. Jsou v nich zajímavé historické stavby, muzea a galerie, městské hrady, zámky a tvrze, botanické a zoologické zahrady. Najdete zde rovněž novodobé turistické atrakce pro rodiny s dětmi, jako muzea s expozicemi určenými pro děti, aquaparky a dobře zařízená dětská hřiště. V okolí našich historických měst najdete mnohé hrady a zámky, poutní místa, zajímavou lidovou architekturu, hory, skály, jeskyně, rybníky, jezera, řeky a další přírodní zajímavosti. Texty těchto knih nejdou zaměřeny na popis historických památek ve městech, ale právě na tyto turistické zajímavosti a kuriozity.Více informací na: www.kknihy.cz/conevite/ (alza.sk)

Podobné produkty ako Co možná nevíte o Středočeském kraji (999-00-017-9219-0)

Zákon o cenách. Komentář (978-80-7676-199-5)

Zákon o cenách. Komentář (978-80-7676-199-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 100 stran, česky Jako první na trhu Vám přinášíme ucelený okomentovaný zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Komentář zpracovali přední autoři z řad Ministerstva financí a je skvělou pomůckou pro orientaci v dané problematice. Zákonem došlo k liberalizaci cen spočívající v opuštění modelu centrálně-byrokraticky určovaných cen jednotných na celém území státu a v přechodu k cenám smluvním, vznikajícím výlučně na základě dohody prodávajícího a kupujícího. Zákon o cenách sice i nadále umožňuje příslušným orgánům veřejné moci regulovat cenu určitých výrobků, výkonů, prací a služeb („zboží“), ovšem pouze ve vymezených případech a za splnění zákonem stanovených podmínek. Důležitou roli hraje zákon o cenách i z hlediska právního zakotvení tzv. nepřímé regulace cen, když zakazuje zneužití výhodnějšího hospodářského postavení prodávajícího nebo kupujícího k tomu, aby vyžádal vyšší (nebo kupující nižší) cenu než cenu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o cenách. Komentář (978-80-7676-199-5)

Old West Story: Na straně zákona (999-00-017-5090-9)

Old West Story: Na straně zákona (999-00-017-5090-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Lassler, 229 stran Utopická osada Fort Cuttler ležící v srdci malého severního státu West Oakshire rozhodně nepatří mezi často navštěvovaná místa. Její obyvatele tvoří chudáci, nemocní a ti, ke kterým se osud otočil zády. O poklidný život v osadě pečuje samozvaný správce Don se skupinkou svých nejlepších přátel; talentovaných pistolníků a zatracenců z celého kraje. Každodenní rutinu osamělého bytí jednoho dne naruší únos manželky nového šerifa jen pár mil vzdáleného městečka New Egglington. Podezření okamžitě padá na osadu psanců, ale důkazy mluví jasně – za hanebným činem nestojí nikdo jiný, než věhlasný vrah a politický chráněnec Gawyn Buford.I přes hrozící nebezpečí a nejistý úspěch, rozhodnou se mladí pistolníci v čele s odvážnou dívkou Josephine poprvé v životě postavit na stranu zákona a zabránit tak nejen smrti nevinné ženy, ale také hrozící genocidě indiánských osad. Nad West Oakshire se stahují... (alza.sk)

Podobné produkty ako Old West Story: Na straně zákona (999-00-017-5090-9)

Zákony o kompenzačním bonusu 2022 (999-00-034-3743-3)

Zákony o kompenzačním bonusu 2022 (999-00-034-3743-3)
Detail

Elektronická kniha - ze série www,DanoveZakony365,cz, autor autorů kolektiv a Více autorů, 28 stran, česky Všechny zákony o kompenzačním bonusu v platném znění. Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 s podrobným praktickým komentářem. Zákon z roku 2021 s podrobným komentářem všech ustanovení. Zákony z roku 2020 s úvodními komentáři všech novel. Barevné vyznačení změn. Aktualizační servis v ceně, možnost tisku. Po bezplatné registraci volný přístup na servisní webové stránky DanoveZakony365.cz s možností volného stahování e-booků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákony o kompenzačním bonusu 2022 (999-00-034-3743-3)

Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář (978-80-747-8644-0)

Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář (978-80-747-8644-0)
Detail

E-kniha - autor Petr Tröster, Pavel Knebl, 152 stran V publikaci naleznete výklad zákona, do kterého se promítají dlouholeté zkušenosti spoluautora z podnikatelské sféry a tedy z vyjednávání podnikových kolektivních smluv stejně jako kolektivních smluv vyššího stupně, a to jak z pohledu zaměstnavatele tak i zástupce zaměstnanců. Díky jeho současnému působení na Ministerstvu práce a sociálních věcí se všem odborovým funkcionářům usnadní postup při vyjednávání kolektivních smluv a v případě sporů především zrychlí celý proces při určování zprostředkovatelů a rozhodců tak, aby cíle, tj. uzavření kolektivní smlouvy, bylo dosaženo. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář (978-80-747-8644-0)

Zákon o zahraniční službě. Komentář (978-80-759-8835-5)

Zákon o zahraniční službě. Komentář (978-80-759-8835-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 388 stran, česky Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, upravuje pracovněprávní, resp. služebněprávní pracovní vztahy osob podílejících se na výkonu zahraniční služby. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla fungování zahraniční služby, včetně zásad jejího výkonu a zakotvení postavení a dále také zřizování a rušení zastupitelských úřadů. Podle samotných autorů má komentář za cíl nejenom popsat a blíže vysvětlit smysl jednotlivých ustanovení zákona, ale rovněž přinést širší vhled a souvislosti spojené zejména s mezinárodním, resp. unijním právem. Autoři sami pracují ve státní správě a většina z nich přímo na Ministerstvu zahraničních věcí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o zahraniční službě. Komentář (978-80-759-8835-5)

Zákon o dani z přidané hodnoty 2023 s komentářem změn (999-00-036-6636-9)

Zákon o dani z přidané hodnoty 2023 s komentářem změn (999-00-036-6636-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série DanoveZakony365,cz, autor Kolektiv autorů, 79 stran, česky Úplné znění zákona platné pro rok 2023 s detailními komentáři novel přímo u změněných ustanovení (e-book v pdf v praktickém interaktivním kompletu s Daňovým měsíčníkem)Nové vydání příručky pro náročné profesionální uživatele v právním stavu k 1. lednu 2023Obsah: systematický úvodní komentář posledních novel + podrobný komentář všech aktuálních změn přímo u novelizovaných pasáží úplného znění zákonaHlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel a jejich detailní komentáře přímo v textu, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký formát. Publikace s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní praxi.Doplňky a servis: 12x ročně Daňový měsíčník v pdf s nejnovějšími informacemi o vývoji daňové legislativy, bonusové e-booky s podrobně... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o dani z přidané hodnoty 2023 s komentářem změn (999-00-036-6636-9)

Q: Otázky a odpovědi (999-00-017-4953-8)

Q: Otázky a odpovědi (999-00-017-4953-8)
Detail

Elektronická kniha ze série Star Trek: Nová generace, autor Keith R.A. DeCandido, 237 stran Už je to sedmnáct let, kdy kapitán Jean-Luc Picard převzal velení Enterprise. Tehdy ještě třídy Galaxy, s pořadovým označením D. Byla to pocta, které není rovno. Kapitáni všech předchozích lodí téhož jména vždy vstoupili do historie.Dnes sedí Picard na můstku majestátní třídy Sovereign, s níž se posunul k písmenu E. A přestože se současná mise v systému Gorsash v ničem nepodobá výpravě na stanici Farpoint, byla to právě tato chvíle, kdy si ji živě vybavil. Byla to ta chvíle, kdy mu vše říkalo... Q. (alza.sk)

Podobné produkty ako Q: Otázky a odpovědi (999-00-017-4953-8)

Zákon o obcích. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Komentář. 4. vydání (978-80-7676-302-9)

Zákon o obcích. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Komentář. 4. vydání (978-80-7676-302-9)
Detail

Elektronická kniha Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který vychází poprvé. Komentář k zákonu o Sbírce reaguje na zásadní změnu ve vyhlašování právních předpisů obcí, krajů a některých správních úřadů (s lokální územní působností). (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o obcích. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Komentář. 4. vydání (978-80-7676-302-9)

Nebuďte kořistí a začněte bohatnout (999-00-017-9552-8)

Nebuďte kořistí a začněte bohatnout (999-00-017-9552-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Paroubek, 76 stran Počínaje dnem vydání knihy Nebuďte kořistí a začněte bohatnout už neplatí, že je literatura o financích nudná a složitá. S touto knihou se budete těšit na každou další kapitolu. Vše je srozumitelně a jednoduše popsané, takže se nemusíte bát, že něčemu nebudete rozumět a to ani v případě, že jste se doposud o finanční vzdělaní nezajímali. Přečtením této knihy se nenaučíte jen nějakou teorii, o které se budete nanejvýš moci bavit s přáteli, ale osvojíte si fungující a ověřené finanční postupy, které můžete začít využívat v praxi pro zlepšení vlastního finančního zázemí. Ale hlavně bych vám rád předal to nejdůležitější ze všeho v celém finančním vzdělání. Po přečtení všech kapitol se vám změní pohled na peníze a najednou zjistíte, jak je to vlastně všechno snadné. Jak dokážete správně řešit i situace, o kterých se v knize ani nezmiňuji. S knihou Nebuďte kořistí a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nebuďte kořistí a začněte bohatnout (999-00-017-9552-8)

Vyjmenovaná slova a jedna myška snová (999-00-017-7725-8)

Vyjmenovaná slova a jedna myška snová (999-00-017-7725-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Dvě Terezi A p.Kučera, 26 stran Trochu ledabylého veršování a hraní si s vyjmenovanými slovy na příběhu o myšce a mýtině. Hravá forma veršů zve ke spolupráci a doplnění příběhu o myšce. Obrázky nakreslila dvanáctiletá Tereza podle vzoru různých ilustrátorů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vyjmenovaná slova a jedna myška snová (999-00-017-7725-8)

Průsečík (999-00-017-5307-8)

Průsečík (999-00-017-5307-8)
Detail

Elektronická kniha - Zdánlivě banální milostný trojúhelník stárnoucího vysokoškolského učitele a projektanta Tomáše se jedinou událostí mění v hru paralelních světů - autor Jiří Pehe, 208 stran Zdánlivě banální milostný trojúhelník stárnoucího vysokoškolského učitele a projektanta Tomáše se jedinou událostí mění v hru paralelních světů Bodem obratu poslední novely Jiřího Pehe Průsečík je autonehoda, k níž dojde během Tomášovy cesty do Mnichova, kam míří se svou milenkou Karlou, která náhle a beze stopy zmizí. Momentem nárazu se osudy postav štěpí a zdánlivě skutečné reality se vrství jedna přes druhou. Průhled z jedné „skutečnosti“ do druhé poskytuje postavám v určitých chvílích znepokojivý sen, který dokáže tušenou alternativní realitu na okamžik palčivě zhmotnit.Všechny varianty příběhu jsou dokonale promyšlené, přesně vystavěné a propracované, záhadné a nevysvětlitelné zmizení milenky je v nich konfrontováno s pragmatickým a střízlivým... (alza.sk)

Podobné produkty ako Průsečík (999-00-017-5307-8)

Zrcadlo (999-00-017-7134-8)

Zrcadlo (999-00-017-7134-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Robert Hombre, 43 stran Uložením složek do archívu nic nekončí. Osudy lidí běží dál a bývá nutné mít silnou vůli k otevření posledních dveří... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zrcadlo (999-00-017-7134-8)

Zbytky (999-00-017-7006-8)

Zbytky (999-00-017-7006-8)
Detail

Elektronická kniha - autor DPH, 35 stran Třetí sbírka básníka jménem DPH. Syrová poezie o zkoumání dna a hledání vrcholu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zbytky (999-00-017-7006-8)
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (999-00-017-9354-8), Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1), Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář (999-00-018-1044-3), Zákon o soudech a soudcích. Komentář (999-00-018-0120-5), Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (999-00-017-8925-1), Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář (999-00-018-4959-7), Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář (999-00-018-1040-5), Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář (999-00-018-4963-4), Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.). Zákon o specifických (999-00-018-1039-9), Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb. (999-00-018-3646-7), GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7), Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8), Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (999-00-018-1041-2), Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (978-80-759-8476-0), Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5), Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář (978-80-7676-376-0), Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.). Komentář (978-80-759-8872-0), Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3), Zákon o sociálních službách (999-00-018-5816-2), Zákon o cenách. Komentář (978-80-7676-199-5), Sen o moři (999-00-017-8472-0), Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6), Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-314-2), Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-335-7), Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5), Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář (978-80-747-8644-0), Zákon o zahraniční službě. Komentář (978-80-759-8835-5), Osm veršů o Vědomí, jehož vyššího není (999-00-017-4698-8), Příběh o ztracené cestě (999-00-017-8777-6), Zákon o obcích. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Komentář. 4. vydání (978-80-7676-302-9)