Dějiny a sebetvorba (9788024642871)

Produkt Dějiny a sebetvorba (9788024642871) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Dějiny a sebetvorba (9788024642871) upraviť a produkt hľadať znova.

Dějiny a sebetvorba (9788024642871)

Dějiny a sebetvorba (9788024642871)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Chavalka, 338 stran, česky Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu Friedrichovi Nietzschemu. První oddíl mapuje možnost pojmové a biografické blízkosti. Poté se pokouší prokázat Burckhardtův zásadní vliv na Nietzschovu roztržku s Richardem Wagnerem. Ve druhém oddíle se přechází k metodě Burckhardtovy kulturní historie, která v mnohém předznamenala Nietzschovu genealogii, a ustavila tak východiska pro jeho pojetí morálky. Upřednostněním sebetvorby před poslušností počíná dle Burckhardta italská renesance. Hlavní teze knihy zní: od okamžiku, kdy Nietzsche zahlédl tuto možnost přivtělení renesanční formy ctnosti (bez moralinu) a z ní plynoucí koncept plastické síly, učinil z Burckhardta svého modelového čtenáře, tj. toho, komu adresoval své spisy jako vzoru všech budoucích čtenářů. Jacob Burckhardt tak nabývá epochální důležitosti, neboť... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny a sebetvorba (9788024642871) , Dějiny a sebetvorba (9788024642871)

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost (9788024624280)

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost (9788024624280)
Detail

Elektronická kniha - autor Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska a Lucie Zakopalová, 186 stran, česky Publikace 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost vychází u příležitosti 90. výročí vzniku polonistiky v Praze, jež připadá na rok 2013. Nastiňuje vývoj polonistiky od roku 1923, tedy od jejích institucionálních počátků, až do současnosti. V první, historické části, rozdělené na tři kapitoly, přibližují autorky stručné dějiny pražské polonistiky, a to na základě dostupných pramenů, zejména archivních, dříve vzniklých publikací, ale i informací získaných od dosud žijících absolventů pražské polonistiky. První kapitola, zachycující počátky "stolice polské řeči a literatury" v letech 1923–39, se věnuje především okolnostem, které vznik polonistiky umožnily, a působení hlavní předválečné osobnosti pražské polonistiky, Mariana Szyjkowského. Druhá kapitola zpracovává široké období let 1945–89, tedy doby, kdy se polonistika musela vypořádat s... (alza.sk)

Podobné produkty ako 90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost (9788024624280) , Dějiny české a slovenské psychologie (9788024624259)

Globální dějiny a postliberální společnost (978-80-7684-043-0)

Globální dějiny a postliberální společnost (978-80-7684-043-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivo T. Budil, 856 stran, česky Kniha přibližuje v širších historických, politických, kulturních a ekonomických souvislostech globální dějiny Eurasie od poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu po počátek jednadvacátého století. Od úsvitu středověku až do sklonku raného novověku byly rozsáhlé oblasti rozkládající se od Číny přes Střední Asii po Indii a Středomoří integrovány prostřednictvím orientální globalizace, která soustředila největší světový hospodářský a intelektuální potenciál. Evropské společnosti se nacházely na periférii této obrovské zóny tvořené množstvím obchodních a politických vazeb. Atlantická globalizace, jež se zrodila v osmnáctém století v prostoru mezi severozápadní Evropou a Severní Amerikou, byla podmíněna vznikem silného merkantilistického státu, vědeckého světonázoru a ideologie liberalismu. Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století atlantická globalizace definitivně zastínila orientální... (alza.sk)

Podobné produkty ako Globální dějiny a postliberální společnost (978-80-7684-043-0) , Národ a dějiny jako sociologický problém (9788024641409)

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost (978-80-210-5326-7)

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost (978-80-210-5326-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Hanuš, 341 stran, česky Monografie se věnuje politickému, hospodářskému, vědeckému a sociálnímu vývoji Filozofické fakulty MU od doby jejího vzniku do současnosti. Filozofická fakulta je jednou z fakult založených zároveň se vznikem Masarykovy univerzity v roce 1919, avšak problémy s etablováním nového filozofického učiliště, především ekonomického rázu, způsobily, že s výukou se započalo až v roce 1921. Profesorský sbor pomohla naplnit Karlova univerzita. Autoři se zabývají v průřezu různorodými aktivitami fakulty (jde o jejich „pohledy“, jak zní v druhé části titulu). Sledují dislokaci jednotlivých pracovišť, vědecký přínos osobností a kateder, dramatické proměny politické situace atd. Podávají mnohostranný obraz instituce, jež slaví 90 let svého trvání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost (978-80-210-5326-7) , Pes a dějiny (978-80-737-6223-0)

Dějiny české a slovenské psychologie (9788024624259)

Dějiny české a slovenské psychologie (9788024624259)
Detail

Elektronická kniha - autor Simona Hoskovcová - Horáková, Jiří Hoskovec a Daniel Heller, 204 stran, česky Monografie přináší přehled o vývoji psychologie v českém a slovenském prostředí od prvopočátků po současnost. Hlavní pozornost je zaměřena na vývoj jednotlivých psychologických oborů ve 20. století.Podstatná část práce je věnována základním psychologickým kategoriím (vnímání, pozornost, paměť, myšlení, emoce, vůle a motivace, osobnost) a významným představitelům oboru. Druhé, přepracované vydání knihy Malé dějiny české a středoevropské psychologie je určeno zejména studentům psychologie a zájemcům o tento vědní obor. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny české a slovenské psychologie (9788024624259) , 90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost (9788024624280)

Národ a dějiny jako sociologický problém (9788024641409)

Národ a dějiny jako sociologický problém (9788024641409)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Garrigue Masaryk, 344 stran, česky Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je v české (i odborné) veřejnosti většinou chápáno jen v jejich dimenzi filosofické a politické. Menší pozornost se věnuje náboženské komponentě Masarykova myšlení a jeho původní „filosofická sociologie“ se vnímá nanejvýš jako omezený moment vývoje oboru na cestě k jeho dnešní vědeckosti. Předložený výběr Masarykových sociologických a sociologizujících textů vztahujících se k problematice národa, společnosti, náboženství a práce se inspiroval pokusem o aktualizaci Masarykových myšlenek pro dnešní dobu, který pod názvem Konstruktivní sociologická teorie v roce 1994 připravili kanadští sociologové A. Woolfolk a J. B. Imber. Vybrané texty chtějí poukázat na to, že Masarykovo vnímání a řešení sociologických problémů bylo pro jeho život, myšlení i jednání důležitější, než se často zdá, a že si jeho myšlení svou kritickou a „terapeutickou“... (alza.sk)

Podobné produkty ako Národ a dějiny jako sociologický problém (9788024641409) , Román a dějiny (978-80-275-1074-0)

Pes a dějiny (978-80-737-6223-0)

Pes a dějiny (978-80-737-6223-0)
Detail

E-kniha - autor Petr Skalka, 244 stran Zkušený a věhlasný veterinář Petr Skalka připravil pro své čtenáře sbírku úsměvných historek, v níž hraje hlavní roli pes, případně jeho nejbližší příbuzní. Laskavý a vtipný text jistě čtenáře nejen pobaví, ale možná inspiruje k budoucímu soužití se psem. Vždyť vztah mezi člověkem a psem bývá mnohdy mnohem pevnější než vztahy mezi lidmi samotnými. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pes a dějiny (978-80-737-6223-0) , Dějiny langobardů (9788025735428)

Román a dějiny (978-80-275-1074-0)

Román a dějiny (978-80-275-1074-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Barša, 296 stran, česky Diskuse o povaze románu nejsou věcí minulosti. Naopak, skýtají prostor pro přemýšlení o dnešku. Klimatická a koronavirová krize mají vedle svých bezprostředních, doslova fyzických dopadů i jeden překvapivý důsledek filosofický. Jak lze ve světě, kde každé soukromé rozhodnutí ovlivňuje planetu či veřejné zdraví, utvářet společné politické vize budoucnosti? Podobně jako byly revoluční narativy dvacátého století — fašismus a komunismus — pohřbeny svým vlastním tragickým uskutečněním, i neoliberální víru v neomezený trh a svobodu individualit podkopává omezená kapacita planety a znovuobjevená křehkost lidského zdraví nebo globálního řádu. Do politiky vstoupily po několika dekádách zdánlivé strnulosti neživé entity, smrt a válka. Rozpohybovaly se dějiny a my se o nich učíme znovu přemýšlet. Jedním z prostorů, v nichž se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Román a dějiny (978-80-275-1074-0) , Dějiny ticha (9788025740965)

Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9)

Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Ondřej Srba, 206 stran, česky Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Při chronologickém výkladu založeném na vietnamských a čínských kronikách jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády, kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Tr?n a Le či mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní správě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9) , Dějiny lidských průserů

Dějiny literatury Krnovska (I. a II. díl) (999-00-035-8474-8)

Dějiny literatury Krnovska (I. a II. díl) (999-00-035-8474-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D., 423 stran, česky Kniha ve dvou dílech Dějiny literatury Krnovska (Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století a Od národního obrození do současnosti) je prvním pokusem o literárně-historický výzkum té části Slezska a severní Moravy, která dosud nebyla uceleným způsobem zmapována. Autor usiluje o předložení materiálově co nejsolidněji zpracované a interpretačně spolehlivé odborné publikace s tím, že regionální literatura bude stále vznikat v přirozených regionech, budou-li pro to podmínky. Literaturu v regionech lze (např. podle Petera Zajace) chápat jako pulzující literární organizmy a ty je nutné vždy nejprve odhalit ad hoc a teprve poté se pokusit o jejich analýzu. Kniha má charakter kompendia a není určena pouze odborníkům, nýbrž široké veřejnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny literatury Krnovska (I. a II. díl) (999-00-035-8474-8) , Globální dějiny a postliberální společnost (978-80-7684-043-0)

Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů (978-80-720-7676-5)

Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů (978-80-720-7676-5)
Detail

E-kniha - autor Věra Pelzbauerová, 505 stran Praha vznikla postupným spojováním desítek vesniček, vsí, městysů i měst, jejichž hranice se v průběhu času měnily. Územně stabilními celky tak do určité míry zůstávaly jen související farní obvody. Proto dějiny částí Prahy jsou v této publikaci pojaty jako dějiny 80 farních obvodů (farností). Pokud se nezměnil farní kostel, významné místo setkávání obyvatel, neměnilo se ani jméno farnosti, odvozované ze zasvěcení farního kostela. - Rozhodujícím činitelem ve farnosti většinou nebýval farář, nýbrž místní vrchnost. Proto jsou dějiny částí ve své podstatě dějinami místních vrchností, jimiž byly šlechtické rody anebo některé významné církevní instituce, jako církevní řády, Kapitula vyšehradská, Metropolitní kapitula při kostele sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Výjimkou mezi vrchností nebyli ani přední pražští patriciové. Jména mnohých z nich už byla dávno vymazána z paměti, přestože ve své době je znal každý. - Kniha je tak... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů (978-80-720-7676-5) , Starší dějiny vietnamu a čampy (978-80-210-8491-9)

Dějiny Langobardů (9788025735428)

Dějiny Langobardů (9788025735428)
Detail

Elektronická kniha - autor Paulus Diaconus, 296 stran, česky Lombarský spisovatel, historik a kronikář Pavel Jáhen (720–799), známější pod latinským jménem Paulus Diaconus, působil v Itálii na královském dvoře Langobardů jako vychovatel a učitel. Hojně cestoval a pobýval i na dvoře Karla Velikého v Cáchách. Po rozpadu langobardského království vstoupil do benediktinského kláštera v Monte Cassinu, kde napsal většinu svých děl. Jeho spis zachycuje dějiny Langobardů od mytického původu národa až po smrt krále Liutpranda (743) a uvádí řadu důležitých zpráv ohledně Byzance či Franků a jejich vzájemných vztahů. Pavlovo dílo byl hojně citováno pozdějšími autory a je právem pokládáno za zásadní pramen k historii severní Itálie v 8. století. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny Langobardů (9788025735428) , Zelené dějiny světa (9788024631882)

Dějiny ticha (9788025740965)

Dějiny ticha (9788025740965)
Detail

Elektronická kniha - autor Alain Corbin, 116 stran, česky Dějiny ticha reprezentují prozatím poslední Corbinovu knihu (francouzsky vyšla v roce 2016). Jejím tématem jsou proměny smyslového vnímání mezi 19. a 20. stoletím, resp. jejich reflexe v dobové literatuře, sociologii a filozofii. Autor v Dějinách ticha staví do kontrastu naši současnost, především městských prostorů, přetížených hlukem a neustálým mediálním bombardováním, vůči světu 19. století, v němž bylo ještě místo pro vnitřní ticho a naslouchání. Ticho přitom Corbin chápe jako sociální konstrukt, jenž došel v minulých dvou staletích výrazných proměn, a to především směrem ke ztrátě vnitřního já a k odosobnění. Ticho se v jeho pohledu stalo vzácností, jehož hodnotu už ani neumíme ocenit. Ztráta ticha pro něj reprezentuje jednu z podob civilizačního procesu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny ticha (9788025740965) , Dějiny českých zemí (9788024639987)

Dějiny lidských průserů

Dějiny lidských průserů
Detail

Audiokniha MP3 - Vzrušující cesta po nejvíce kreativních a katastrofických f*ck ups v lidské historii aneb Co vše jsme kdy pořádně podělali – od našeho prvního předka, který spadne ze stromu, až po nejpozoruhodnější selhání současnosti. - autor Tom Phillips, čte Borek Kapitančik Zábavná procházka těmi nejkreativnějšími a nejkatastrofičtějšími průsery lidských dějinVzrušující cesta po nejvíce kreativních a katastrofických f*ck ups v lidské historii aneb Co vše jsme kdy pořádně podělali – od našeho prvního předka, který spadne ze stromu, až po nejpozoruhodnější selhání současnosti.Během sedmi tisíc let, co moderní člověk kráčí po tomto světě, jsme ušli velmi dlouhou cestu. Umění, věda, kultura, technologie – na evolučním potravinovém řetězci jsme skuteční vítězové. Ale buďme upřímní, nebyla to zrovna procházka rájem a občas jsme to prostě opravdu pořádně a kvalitně podělali.Od našeho předka, který sletěl z větve, přes rakouskou armádu, jež jedné prochlastané noci... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny lidských průserů , Dějiny rané romantiky (9788074290817)

Zelené dějiny světa (9788024631882)

Zelené dějiny světa (9788024631882)
Detail

Elektronická kniha - autor Clive Ponting, 478 stran, česky Publikace přináší nový pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadním se stalo vyčerpání dostupných přírodních zdrojů při zhroucení velkých kultur v historii lidstva, a popisuje vliv životního prostředí na naše dějiny během posledních 10 000 let. Svůj výklad začíná na Velikonočním ostrově, který slouží jako odstrašující příklad neschopnosti lidské společnosti zastavit ničení přírodních zdrojů. Naše globální společnost v současnosti těží nesrovnatelně rozsáhlejší zdroje – budeme schopni překonat překážky, které vedly k zániku předchozích civilizací? Clive Ponting nenavrhuje řešení, ale poskytuje rozsáhlý a střízlivý pohled na historii lidstva a jeho vztah k životnímu prostředí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zelené dějiny světa (9788024631882) , Dějiny ruské moderny (9788024650944)

Dějiny českých zemí (9788024639987)

Dějiny českých zemí (9788024639987)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Pánek a Oldřich Tůma, 676 stran, česky Dějiny českých zemí podávají soustavný výklad naší historie od pravěku až po vstup do EU v roce 2004Sledují vývoj českého státu a národa, stejně jako menšin žijících na českém území, zejména Židů, Němců, Slováků a Poláků. Osu výkladu tvoří proměny státu (včetně území, která k němu patřila jen dočasně) a společnosti v něm žijící, ale pozornost je věnována rovněž kultuře, náboženství, populačnímu vývoji a tisíciletému přetváření krajinného prostředí.Za vedení dvojice předních českých historiků – Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy – knihu zpracoval kolektiv odborníků z Historického ústavu a z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.Kniha je určena nejen studentům historie, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o dějinné základy naší současnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny českých zemí (9788024639987) , Dějiny klasické sociologie (9788024653471)

Dějiny rané romantiky (9788074290817)

Dějiny rané romantiky (9788074290817)
Detail

E-kniha - autor Břetislav Horyna, 456 stran Původní práce věnovaná dějinám a myšlenkovým podnětům německé romantiky, především tzv. jenskému romantickému okruhu. Osu výkladu tvoří u nás ani v zahraničí neprozkoumaná problematika náboženských zdrojů, vývoje a celkové intence tohoto významného období evropských kulturních dějin. Autor vychází z textů raného Schellinga, Fichta, ale především z díla Fr. Schlegela, Hölderlina, Novalise a Schleiermachera, od nichž vzešly rozhodující podněty k utvoření romantické kultury. Výklad je doveden k romantickému (zejména Novalisovu) pojetí tzv. siderického člověka, básníka, který spoluurčuje, sjednocuje a vede společnost příkladem své osobnosti, vynikající lidskými charakteristikami jak v oblasti poznání, umění, filosofie, tak ve sféře morální a náboženské. K vlastní studii je připojena textová příloha, představující výbor z nejzávažnějších děl interpretovaných autorů. V převážné většině tu čtenář nalezne prvopřeklady těchto... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny rané romantiky (9788074290817) , Dějiny křesťanského výtvarného umění

Dějiny ruské moderny (9788024650944)

Dějiny ruské moderny (9788024650944)
Detail

Elektronická kniha - autor Miluše Zdražilová, 976 stran, česky Literárněhistorická práce rusistky Miluše Zadražilové (1937–2012) je výsledkem jejího celoživotního profesního i osobního zájmu o epochu, již nejčastěji charakterizovala slovy nervní či exaltovaná. Jedná se o přelom 19. a 20. století, který byl v Rusku prožíván v apokalyptickém očekávání konce jakožto počátku nové éry. Autorka toto zlomové období nejen kulturních dějin čtenářům zpřítomňuje především prostřednictvím literatury, avšak přihlíží i k dalším uměleckým druhům – divadlu, výtvarnému umění, hudbě nebo tanci. Dějiny totiž chápe jako sumu vzájemně se prostupujících textů a pouze nezbytnost utřídit bohatý materiál ji nutí sledovat jednotlivé proudy samostatně. Ve svém výkladu se soustřeďuje zejména na tvorbu zástupců pozdního realismu, moderny a avantgardy, a přes jejich původně deklarovanou protichůdnost pátrá po skrytých spojitostech. Detailně rekonstruuje dobový kontext, který také... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny ruské moderny (9788024650944) , Dějiny částí prahy jako dějiny farních obvodů (978-80-720-7676-5)

Dějiny klasické sociologie (9788024653471)

Dějiny klasické sociologie (9788024653471)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Keller, 530 stran, česky Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vychází z analogie mezi krizí tradiční společnosti, z níž se zrodila modernita, a současnou krizí organizované modernity, jejíž příchod byl z různých úhlů zachycen v teoriích klasiků sociologie. Kniha se tak snaží na jedné straně podat výklad základních kategorií sociologického myšlení u zhruba desítky předních sociologů 19. a počátku 20. století. Zároveň na druhé straně usiluje o teoretické propojení této myšlenkové tradice s nejaktuálnějšími problémy dnešní doby. Autor dospívá k názoru, že mnohé prvky sociologické tradice mohou posloužit k orientaci v současných proměnách modernity. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny klasické sociologie (9788024653471) , Dějiny pramenů kanonického práva (9788024650623)

Dějiny křesťanského výtvarného umění

Dějiny křesťanského výtvarného umění
Detail

Audiokniha MP3 - autor Jan Royt, čte Jan Royt Jak se křesťanské výtvarné umění proměňovalo v průběhu věků?Tuto otázku zodpovídá historik umění Prof. Jan Royt, který posluchače seznamuje s hlavními epochami dějin křesťansky orientované výtvarné tvorby od raných dob až do 20. století. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny křesťanského výtvarného umění

Soudobé dějiny v pohybu (9788024625270)

Soudobé dějiny v pohybu (9788024625270)
Detail

Elektronická kniha - autor Oliver Rathkolb a Jiří Pešek, 181 stran, česky Rakouský výzkum dějin 20. století (Zeitgeschichte in Bewegung. Die österreichische Erforschung des 20. Jahrhunderts) popisuje vývoj a situaci rakouské historiografie soudobých dějin a klade si za cíl nabídnut širšímu okruhu zájemců vhled do rakouské „krajiny“ výzkumu zejména dějin nacistického a poválečného období. Jiří Pešek stručně načrtl kontury vývoje oboru. Následující dvě studie (Hanns Haas a Maria Mesner) věnují pozornost relativně novým tematickým polím výzkumu: regionálním soudobým dějinám a historiografii žen. Druhou část publikace tvoří tři interview s výraznými, přitom zaměřením badatelských zájmů odlišnými – vídeňskými – protagonisty oboru (Gerhard Botz, Gernot Heiss, Oliver Rathkolb). (alza.sk)

Podobné produkty ako Soudobé dějiny v pohybu (9788024625270) , Dějiny světa v 50 psech

Stručné dějiny španělské kultury (9788072727537)

Stručné dějiny španělské kultury (9788072727537)
Detail

Elektronická kniha - autor Fernando García de Cortázar, 464 stran, česky Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností španělského malířství, literatury či filosofie. Každé z pojednaných měst je spojeno s některou kulturní či literární osobností, z nichž mnohé ovlivnily myšlení španělské společnosti a mnohé z nich měly přesah i za hranice této země, jejíž kulturní bohatství je u nás pro mnohé ještě stále velkou neznámou. Tak například Santiago de Compostela je spojeno se jménem spisovatelů Álvara Cunquiera či Ramóna del Valle Inclána, Toledo s překladatelskou školou, skrze niž do Evropy proudilo řecké vědění a filosofie, Córdoba zase s věděním a se spisy židovských a arabských učenců (Maimonides,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Stručné dějiny španělské kultury (9788072727537) , Mistři slova - dějiny psané římem

Dějiny pramenů kanonického práva (9788024650623)

Dějiny pramenů kanonického práva (9788024650623)
Detail

Elektronická kniha - autor Antonín Ignác Hrdina, 320 stran, česky Kniha podává přehled vývoje formálních pramenů kanonického práva (včetně východního) od počátků církve až do současnosti; připojeny jsou četné ukázky vybraných textů. Studium pramenů kanonického práva nám umožní objektivnější pohled na tehdejší právní úpravu, než jaký nám mnohdy poskytují učebnice dějin kanonického práva. Říkává se, že prameny nelžou; neplatí to však absolutně – i v církevním středověku se objevily zcela či částečně zfalšované právní sbírky, které měly na církevní dějiny značný vliv. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny pramenů kanonického práva (9788024650623) , Stručné dějiny španělské kultury (9788072727537)

Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku

Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku
Detail

Audiokniha MP3 - autor Patrik Ouředník, čte Vasil Fridrich Audiokniha glosující naše nedávné dějiny Europeana: Stručné dějiny dvacátého věkuOuředníkův text, pohybující se na pomezí beletrie a esejistiky a napsaný v mystifikátorsky naivním tónu, je provokativním pokusem, jak v jednolitém tvaru jakési bizarní kroniky válek, vraždění, myšlenkových proudů a vynálezů ztvárnit pomocí asambláže fiktivních epizod, dokumentárních prvků, historických dat, úvah a parafrází svět dvacátého století, nejvražednějšího století lidských dějin.Kniha zvítězila ve vánoční anketě Lidových novin o nejzajímavější knihu roku 2001 a byla nominována na cenu Magnesia Litera 2001 za beletrii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku , Soudobé dějiny v pohybu (9788024625270)

Dějiny světa v 50 psech

Dějiny světa v 50 psech
Detail

Audiokniha MP3 - Uprostřed všech forem života jsme na Zemi naprosto sami. Jedinou výjimkou je pes, jenž s námi uzavřel spojenectví… - autor Mackenzi Leeová, čte Tereza Dočkalová Uprostřed všech forem života jsme na Zemi naprosto sami. Jedinou výjimkou je pes, jenž s námi uzavřel spojenectví…Psi se s člověkem druží už od mladší doby kamenné a zvlášť v současnosti lze někdy jen obtížně určit, kdo má koho na vodítku. Mackenzi Leeová se rozhodla shrnout proces jejich ochočování od pravěkých jeskyň až po úplnou domestikaci ve vilkách na předměstí. Pobaveně zkoumá nejen roli hafanů, pejsánků, čubiček i voříšků na zavedení reformace, na objev gravitace či vynález telefonu, ale také každodennost psů služebních, filmových, frontových, ba i vypuštěných do vesmíru. Zaznamenává vznik prvních útulků pro zvířata bez domova, nicméně neváhá vyrukovat s fackou ve chvílích, kdy se naše naduté plemeno pokoušelo němé tváři ubližovat vivisekcí na způsob I. P. Pavlova.Z pestrých... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny světa v 50 psech , Dějiny literatury krnovska (i. a ii. díl) (999-00-035-8474-8)

Mistři slova - Dějiny psané Římem

Mistři slova - Dějiny psané Římem
Detail

Audiokniha MP3 - autor Vojtěch Zamarovský, čte Pavel Soukup Poutavé vyprávění o prastarém městě Řím od oblíbeného autora literatury faktu a popularizátora antiky - Vojtěcha ZamarovskéhoProcházka Římem „Věčného města“ od jeho vzniku až do dnešních dní. Vzestupy a pády, panovníci, války, umění, kultura a každodenní život Římanů. Staletá historie jednoho města napsaná jak fakticky, tak poutavě. To vše je jedna kniha, která inspirovala nejednoho člověka k hlubšímu studiu antických kultur.Edice Mistři slova je plná literárních pokladů. Naše nejlepší herecké hlasy, které jsou nám tak blízké, namlouvají své oblíbené knihy a významná literární díla, která je oslovila, ovlivnila a k nimž se třeba i rádi vracejí. Každý měsíc se můžete v Edici Mistři slova těšit na nové příběhy v jedinečném podání našich mistrů mluveného slova a potěšit tak svá srdce.Vojtěch ZamarovskýVážený slovenský historik, spisovatel a překladatel a také jeden ze zakladatelů tzv. literatury faktu v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mistři slova - Dějiny psané Římem , Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře

Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře

Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře
Detail

Audiokniha MP3 - Zajímavou formou podaný příběh dějin světa, který zaujme nejen mladé čtenáře. - Ernst Hans Gombrich, čte David Viktora Zajímavou formou podaný příběh dějin světa, který zaujme nejen mladé čtenářeProslulý kunsthistorik převypravuje dějiny světa jako příběh, ne vždy právě veselý a pochopitelně neukončený. V této knize se Gombrich zaměřuje spíše na mladší generaci, ale s chutí si ji poslechnou i dospělí. Kniha čtenáře provede historií od počátků až do dvacátého století. Seznámí ho s nejdůležitějšími historickými osobnostmi a událostmi a také jej poučí o souvislostech a spojitostech mezi různými obdobími.Ernst Hans Josef GombrichSir Ernst Hans Josef Gombrich se narodil ve Vídni roku 1909. Narodil se vzdělané židovské rodině, otci advokátovi a matce pianistce. Po maturitě studoval dějiny umění ve Vídni a v Berlíně navštěvoval přednášky psychologa W. Kohlera. Zájem o umění a psychologii ho provázel celý život. Po vypuknutí světové války vydal Malé... (alza.sk)

Podobné produkty ako Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře

Církevní dějiny v zrcadle času I.

Církevní dějiny v zrcadle času I.
Detail

Audiokniha MP3 - autor Jiří Mihola, čte Jiří Mihola Unikátní soubor duchovních vzdělávacích cyklůPočátky vývoje křesťanského dogmatu. Zrod mnišství v Evropě. Cyrilometodějská mise. Jiří Mihola z Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přibližuje dějiny církve od jejích počátků až do devatenáctého století. Církevní dějiny v zrcadle času se nevyhýbají ani takovým tématům, jako jsou čarodějnické procesy nebo pobělohorská rekatolizace.Unikátní soubor duchovních vzdělávacích cyklů můžete znát již z vysílání Radia Proglas. Vznikaly v letech 1999 - 2020 a nabízí širokou škálu různě zaměřených témat prezentovaných odborníky převážně z řad teologie a historie. Vzdělávací cykly lze rozdělit do čtyř základních okruhů, pro jednodušší orientaci barevně odlišených:Modrý okruh: Spiritualita a křesťanská formace - tato témata cílí na křesťanskou morálku a prožívání víry v konkrétních situacích. Jako základní uvedení do křesťanské praxe slouží pořady... (alza.sk)

Podobné produkty ako Církevní dějiny v zrcadle času I.

Církevní dějiny v zrcadle času II.

Církevní dějiny v zrcadle času II.
Detail

Audiokniha MP3 - autor Martin Weis, čte Martin Weis Druhý cyklus věnovaný církevním dějinám pokrývá období od prvního vatikánského koncilu do konce druhé světové válkyCírkevní historik profesor Martin Weis se v něm zaměřuje na nejrůznější historické milníky. Jaké reakce vyvolalo vyhlášení dogmatu o neomylnosti papeže? Jak se církev vyrovnala se světovými válkami? Co vedlo k diplomatickému konfliktu Vatikánu s nově vzniklou Československou republikou? Proč mnoho křesťanů podlehlo nacistické propagandě? Odpovědi na tyto a další otázky přináší Církevní dějiny v zrcadle času I..Unikátní soubor duchovních vzdělávacích cyklů můžete znát již z vysílání Radia Proglas. Vznikaly v letech 1999 - 2020 a nabízí širokou škálu různě zaměřených témat prezentovaných odborníky převážně z řad teologie a historie. Vzdělávací cykly lze rozdělit do čtyř základních okruhů, pro jednodušší orientaci barevně odlišených:Modrý okruh: Spiritualita a křesťanská formace - tato témata cílí na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Církevní dějiny v zrcadle času II.

Volodymyr Zelenskyj: Muž, který píše dějiny

Volodymyr Zelenskyj: Muž, který píše dějiny
Detail

Audiokniha MP3 Sergej Rudenko, čte Martin Zahálka - autor Sergej Rudenko, čte Martin Zahálka Audiokniha Volodymyr Zelenskyj: Muž, který píše dějiny. Autor Sergej Rudenko, čte Martin Zahálka. Z KOMEDIÁLNÍHO HERCE NEJZNÁMĚJŠÍM POLITIKEM SVĚTA V populárním seriálu ztvárnil roli učitele dějepisu, který se bizarní shodou okolností stal prezidentem Ukrajiny. V reálném životě se jím skutečně stal – a když přišla ruská invaze, dokázal sjednotit vlastní národ i desítky dalších států. Příběh Volodymyra Zelenského působí jako filmový scénář, ale je skutečný. Dokumentární kniha ukrajinského novináře představuje Zelenského život a politický vzestup z mnoha úhlů, vždy však objektivně a bez přehnaných emocí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Volodymyr Zelenskyj: Muž, který píše dějiny , Církevní dějiny v zrcadle času iii.

Církevní dějiny v zrcadle času III.

Církevní dějiny v zrcadle času III.
Detail

Audiokniha MP3 - autor Martin Weis, čte Martin Weis Unikátní soubor duchovních vzdělávacích cyklůKonec druhé světové války v roce 1945 a jubilejní rok 2000. Mezi těmito dvěma milníky nacházíme mnoho událostí a osobností, které mají na další dějiny církve rozhodující vliv. Církevní historik profesor Martin Weis hovoří například o tom, jak se odsun Němců promítl v konkrétních případech kněží, nebo jak se jevil nástup komunismu z celocírkevního hlediska. Jak církevní historici hodnotí osobnost Jana XXIII. ? Jaká významná rozhodnutí učinil papež Jan Pavel II.? Církevní dějiny v zrcadle času I... nás přivádějí až na práh nového století.Unikátní soubor duchovních vzdělávacích cyklů můžete znát již z vysílání Radia Proglas. Vznikaly v letech 1999 - 2020 a nabízí širokou škálu různě zaměřených témat prezentovaných odborníky převážně z řad teologie a historie. Vzdělávací cykly lze rozdělit do čtyř základních okruhů, pro jednodušší orientaci barevně odlišených:Modrý... (alza.sk)

Podobné produkty ako Církevní dějiny v zrcadle času III.

Dějiny Skandinávie (978-80-755-3228-2)

Dějiny Skandinávie (978-80-755-3228-2)
Detail

Elektronická kniha - autor prof. Ivo T. Budil Ph.D., CSc., 683 stran Od doby ledové až po počátek jednadvacátého století. Čtenář se seznámí s nejdůležitějšími historickými událostmi a osobnostmi, které sehrály klíčovou úlohu při formování severské společnosti a kultury, a získá také základní informace o politickém, sociálním, kulturním a ekonomickém vývoji severní Evropy. Zvláštní pozornost je věnována rovněž postavení skandinávských zemí v hierarchii světového systému a jejich interakci s jinými regiony Starého světa. Obsáhlá mezioborově zaměřená publikace je určena pro všechny zájemce z řad širší veřejnosti a odborných kruhů o dějiny a kulturní, politický, sociální a hospodářský život Dánska, Norska, Švédska a Finska. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny Skandinávie (978-80-755-3228-2)

Dějiny sociologie (978-80-247-3234-3)

Dějiny sociologie (978-80-247-3234-3)
Detail

E-kniha - autor Miloslav Petrusek, kolektiv a, 240 stran Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře přesvědčit o "užitku a požitkuu" z četby sociologických klasiků. Představením díla jednotlivých "klasikůů" sociologie se publikace snaží ukázat a ozřejmit proměny sociologického myšlení od tzv. otců-zakladatelů, Augusta Comta, Emila Durkheima, Karla Marxe, Alexise de Tocquevilla či Johna S. Milla, přes Maxe Webera, Georga Simmela, Wernera Sombarta a dalších, až k moderní sociologii Talcotta Parsonse. Publikace je určena především studentům sociologie a dalších sociálních a humanitních oborů, dobře ale poslouží i čtenářům-laikům, kteří se o oblast sociologie zajímají. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny sociologie (978-80-247-3234-3)

Dejiny Boha (978-80-970-8894-1)

Dejiny Boha (978-80-970-8894-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Pindiak, 516 stran Názov knihy, nie je náhodný. Dejiny Boha opisnou formou prechádzajú krok po kroku celými dejinami cirkvi od prvých opatrných krokov v staroveku až po súčasnosť, no zároveň poukazujú aj na myšlienkové posuny v teológii. Kniha sa tak venuje svetským témam, ktoré sú prepojené s kresťanstvom (pápežníctvo v histórii, vzťah s judaizmom a islamom, kláštorná kultúra, križiacke výpravy, inkvizícia, reformácia, náboženské vojny, obdobie pokroku, vojnové roky a súčasnosť), no nezabúda ani na kresťanské myslenie (prvotní cirkevní otcovia Origenes, Atanázius, Augustín, Gregor Veľký atď., vrátanie filozofie Tomáša Akvinského, Bonaventuru, Duns Scota, Jána Husa, Luthera, Kalvína a mnohých ďalších). Keďže všetko, čo pápež robí, robí z údajného Božieho popudu, predstavitelia cirkvi vytvárajú možno nevedomky, dejiny Boha samotného. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dejiny Boha (978-80-970-8894-1)

Dějiny pedagogiky (978-80-247-2429-4)

Dějiny pedagogiky (978-80-247-2429-4)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Kasper, Dana Kasperová, 224 stran Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem na české země. Důraz je kladen na bouřlivou a dodnes aktuální reformně pedagogickou diskusi 20. století. Čtenář je seznámen s hlavními východisky tohoto světového i českého fenoménu, ale i s jednotlivými vybranými světovými i českými reformně pedagogickými koncepcemi. Kniha obsahuje věcný i jmenný rejstřík a hlavní doporučenou literaturu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny pedagogiky (978-80-247-2429-4)

Dějiny psychologie (978-80-247-0871-3)

Dějiny psychologie (978-80-247-0871-3)
Detail

E-kniha - autor Alena Plháková, 328 stran Nová česká učebnice dějin psychologie je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o studium příslušného oboru. Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého prvopočátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha dále mapuje samostatný vznik a vnitřní diferenciaci oboru psychologie a hlavní směry 20. století, k nimž autorka řadí behaviorismus, gestaltismus, psychodynamickou, fenomenologickou, transpersonální a kognitivní psychologii, případně systémové a systemické teorie. Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskursivní či kritická psychologie). Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů i ukázky děl. Jednotlivá témata jsou uspořádána velmi přehledně a čtivě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny psychologie (978-80-247-0871-3)

Církevní dějiny (978-80-247-3719-5)

Církevní dějiny (978-80-247-3719-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Drška, 432 stran Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve představuje komplikovaný a obtížný úkol. Přes značnou šíři problematiky se autoři snažili o co největší komplexnost, podali výklad ke všem zásadním momentům církevních dějin ve sledovaném období. Čtenář získá ucelený přehled o dějinách církve a dokáže pochopit vývojové procesy v celku obecného historického vývoje. Správně zařadí jednotlivé fenomény církevního života a pochopí příčiny a následky mnoha oblastí společenského i kulturního života. Kniha je cenným zdrojem informací pro zájemce o historii, náboženství a vztahy církve a státu. Jako učebnici ji mohou využít studenti vysokoškolských humanitních oborů včetně teologických či právnických. (alza.sk)

Podobné produkty ako Církevní dějiny (978-80-247-3719-5)

Přepište dějiny (978-80-7565-766-4)

Přepište dějiny (978-80-7565-766-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Stehlík, 264 stran, česky Kniha vychází z podcastu Martina Gromana a Michala Stehlíka Přepište dějiny, který vznikl v listopadu 2020. Věnuje se dějinám ve veřejném prostoru, médiích i výrocích politiků a dalších veřejně vystupujících osob i osobností. Zdá se, že málokdo je uchráněn divokých paralel a přirovnání, která často minou svou reálnou historickou předlohu. Toho všeho se pak s chutí a vervou chytají právě přepisovači dějin, kteří dnes masivně využívají sociální sítě i své případné politické nebo jinak společensky významné postavení, aby dějiny zapojili do své aktuální strategie. Chcete se zviditelnit jako kritik Evropské unie, přirovnejte ji k Třetí říši. Chcete oslovit nacionální strunu v českých voličích, strašte Sudeťáky a jejich touhou po starém majetku. Přepište dějiny rozebírá jednu takovou vyšinutou paralelu za druhou a s vhledem do historických dějů ukazuje, jak často je skutečná minulost daleko od... (alza.sk)

Podobné produkty ako Přepište dějiny (978-80-7565-766-4)

Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9)

Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Plháková, 416 stran, česky Psychologie citlivě reaguje na předmět svého vědeckého zkoumání, kterým je lidská mysl a její proměny v prudce se vyvíjejícím světě. Údaje, které dříve nashromáždila, například o lidské sexualitě, motivaci nebo o rozdílech mezi muži a ženami, nezůstávají trvale platné, takže neustále vznikají její nové koncepty, směry a metodologické přístupy. Na dějinách psychologie se tak lze poučit nejen o proměnlivosti psychologického vědění, ale i o jeho závislosti na dobovém kulturním kontextu. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, dynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.). Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie). Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9)

Dějiny světla (978-80-749-1486-7)

Dějiny světla (978-80-749-1486-7)
Detail

E-kniha - autor Jan Němec, 488 stran Román o fotografovi Františku Drtikolovi Napadlo vás někdy, jak by vypadal příběh napsaný paprskem světla? Za prvé, nebyl by to obyčejný příběh, ale neobyčejný osud; za druhé, jeho hrdinou by byl fotograf, opatrovník světla; a za třetí, byl by to osud plný stínů, samozřejmě. Kdo to vlastně byl František Drtikol? Dandy z hornického maloměsta, světově známý fotograf, jehož živnost krachovala, mistr aktů, co nikdy neměl štěstí na ženy, mystik a buddhista, který uvěřil v komunismus; muž mnoha vnějších rozporů a jejich vnitřní syntézy. Jan Němec (1981) přichází s rozsáhlou a pro současnou českou prózu zcela nezvykle pojatou románovou freskou, uměleckým a duchovním Bildungsromanem, který pokrývá více než půl století: ožívají zde příbramské stříbrné doly, Mnichov v době secese i prvorepubliková bohéma, po řádcích se procházejí nahé modelky a světlo zatím nepozorovaně splývá s vědomím… *** Kniha získala Cenu Evropské unie za... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny světla (978-80-749-1486-7)

Ututlané dějiny (978-80-722-9189-2)

Ututlané dějiny (978-80-722-9189-2)
Detail

E-kniha - autor Felix Krumlowský, 200 stran Felix Krumlovský, autor několika pozoruhodných knížek o české historii, si vzal na paškál celkem 35 osobností, slavných Čechů a Moravanů, aby se podíval, na některé záhady, které jsou s nimi spojeny. Každá z těchto slavných osobností má svoji třináctou komnatu, do níž se nás pokusí zavést. Bude to vzrušující cesta do dávno minulých dějů, jež byly z nejrůznějších důvodů ututlány. Ukáže nám, že zdaleka ne všechno, co se o slavných Češích a Moravanech traduje, odpovídá skutečnosti. A historická pravda má v jejich případě někdy hodně podivnou podobu! (alza.sk)

Podobné produkty ako Ututlané dějiny (978-80-722-9189-2)

Prolíbané dějiny (978-80-722-9218-9)

Prolíbané dějiny (978-80-722-9218-9)
Detail

E-kniha - autor Felix Krumlowský, 272 stran Láska prochází dějinami a ovlivňuje je možná víc, než jsou seriózní historici ochotni připustit. Oblíbený autor Felix Krumlowský vás provede dávnými i méně dávnými staletími, aby tuto nepopíratelnou pravdu přesvědčivě dokázal. V jeho nové knize budou před vámi defilovat Gaius Julius Caesar, Nero, Přemysl Otakar II., Karel IV., vévoda z Buckinghamu, Ludvík XIV., Petr I., Napoleon i Metternich. Těm všem a ještě mnoha jiným nahlédnete doslova až do postele a poznáte, že i slavné historické postavy dokázaly pro krásné ženy ztrácet hlavu. Předem se můžete těšit na čtení pořádně šťavnaté, pikantní a vzrušující. Knihu doprovází u každé kapitoly příslušné vysvětlivky, abyste sami nemuseli pracně pátrat v encyklopediích, a na jejím konci naleznete chronologický přehled významných historických událostí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Prolíbané dějiny (978-80-722-9218-9)

Dějiny sportu (978-80-210-5458-5)

Dějiny sportu (978-80-210-5458-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Ján Grexa, 235 stran, česky Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Československu, a to jak v období první republiky, za 2. světové války, v poválečném období i v časech komunistické totality. Zvláštní hodnotu mají závěrečné kapitoly reflektující vývoj tělesné výchovy a sportu v České republice v posledních dvou dekádách – jde o jedno z prvních ucelených zpracování této epochy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny sportu (978-80-210-5458-5)

Dějiny arogance (978-80-7260-476-0)

Dějiny arogance (978-80-7260-476-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Luigi Zoja, 288 stran, česky Nelítostné drancování naší planety a jejích zdrojů ve jménu bezmezného růstu má stále znepokojivější důsledky. Mluví se však pouze o jejich technických aspektech. O těch psychologických se mlčí. Proč jsme ztratili schopnost omezit své potřeby? Přitom řada faktorů ukazuje, že hojnost zhoršuje kvalitu našich životů, o čemž svědčí procento sebevražd, duševních poruch, zločinnosti a mnoha nemocí pramenících z blahobytu. Luigi Zoja ve své knize varuje, že vztah lidské psychiky k touze je chorobný. Proto musíme pochopit iracionální impulz, který je toho příčinou. Máme-li diskutovat o mezích ekonomického rozvoje, musíme si položit otázku, proč požadujeme nekonečný růst. V tu chvíli si uvědomíme, že jde o poměrně nedávnou a historicky podmíněnou tendenci. Ještě téměř včera jsme žili v agrární společnosti, která se řídila střídáním ročních období... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny arogance (978-80-7260-476-0)

Dějiny filosofie (978-80-7684-013-3)

Dějiny filosofie (978-80-7684-013-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Hlavinka, 408 stran, česky Dějiny filosofie jasně a stručně ve svém druhém, výrazně rozšířeném vydání přinášejí oproti prvnímu vydání v r. 2008 znatelně obsahově obohacené kapitoly týkající se indické, antické a křesťanské filosofie. Mnoho podrobných informací je věnováno filosofickým koncepcím s ohledem na jejich spirituální kontext a záměr. Tento zasvěcený, ale nikoli přehnaně komplikovaný průvodce dějinami myšlení s charakteristikami a mnohdy zajímavými osudy významných osobností je doplněn rozsáhlými citáty i z méně známých textů, jež mohou k pochopení složitého vývoje úvah o člověku a obklopujícím ho světě nesporně přispět a zaujmout i ty, kteří podobné publikace příliš nevyhledávají. Součástí textu jsou na konci každé kapitoly i stručné metodické pokyny pro studenty či čtenáře, které by mohly zainteresovaným napomoci k jisté sebereflexi, koneckonců jsou tak i zřetelně koncipovány. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny filosofie (978-80-7684-013-3)

Dějiny násilí (978-80-743-2969-2)

Dějiny násilí (978-80-743-2969-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Edouard Louis, 236 stran, česky Odvážná a šokující zpověď se vrací k událostem z prosince roku 2012. Édouarda Louise znásilnil a málem zavraždil muž, kterého poznal cestou z vánoční večeře a následně pozval k sobě domů. Aby se vyrovnal s posttraumatickou stresovou poruchou a našel znovu sám sebe, vydal se do rodné vesnice k rodině a minulosti, kterou chtěl navždy nechat za sebou. Autobiografický román lze číst jako detektivní příběh naruby, vysloužil si srovnání se slavným dílem Chladnokrevně Trumana Capoteho, s tím rozdílem, že zde je klíčový pohled oběti. Louis se pohybuje mezi minulostí a současností, kombinuje věcnost policejní zprávy s upřímností deníku. Znovu se mu podařilo nahlédnout běžný rasismus a homofobii francouzské společnosti, zároveň si ponechal prostor k úvahám o agresivitě a o tom, jak dalece se může lišit vylíčení jedné skutečné události. Potvrdil, že je výjimečným spisovatelem své generace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny násilí (978-80-743-2969-2)

Dějiny české detektivky (978-80-743-2977-7)

Dějiny české detektivky (978-80-743-2977-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Mandys, 488 stran, česky Přestože detektivka byla po celé dvacáté století nejoblíbenějším oddechovým žánrem českých čtenářů, až nyní vychází její základní přehledKniha Dějiny české detektivky od Michala Jareše a Pavla Mandyse například odhaluje, proč se ve 20. a 30. letech psaly příběhy výhradně z Anglie či Spojených států, že dobré a čtivé detektivky vznikly i v době protektorátu, že publikum se opakovaně zdráhalo přijmout policistu jako bezvýhradně kladného hrdinu nebo jak skandinávské thrillery ovlivnily moderní české spisovatele a spisovatelky.Autoři vypátrali, kdy se poprvé objevil český detektivní román, kde má česká detektivka kořeny nebo jak se za poslední století vyvíjela. Zároveň provází různými podobami žánru, jako jsou kriminální próza, noir, zlodějské romány, whodunitky, policejní romány nebo drsná škola spojená především s americkými zachmuřenými hrdiny. Čeští literární detektivové se přitom dost liší od... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny české detektivky (978-80-743-2977-7)

Dějiny českých médií (978-80-247-3028-8)

Dějiny českých médií (978-80-247-3028-8)
Detail

E-kniha - autor Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová, 448 stran Kniha vám přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely. Připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii a jejich působením neodmyslitelně spjaty. Publikace je určena zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol a učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury a všem, kteří chtějí nebo potřebují zvýšit svou znalost masových médií a povědomí o jejich historickém vývoji. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny českých médií (978-80-247-3028-8)

Stručné dějiny Říma (978-80-864-1055-5)

Stručné dějiny Říma (978-80-864-1055-5)
Detail

E-kniha - autor Eutropius, Rufius Festus, 230 stran I když literární historie nepokládá čtvrté století ve vývoji římského písemnictví za zlaté období, přesto se v něm urodilo nemálo kvalitních děl. Zejména pro historickou prózu bylo toto století příznivé. K autorům, kteří přispěli do pokladnice tohoto žánru dobrou hřivnou, patří i dva císařští úředníci Eutropius a Rufius Festus. Jeden jako druhý sepsal na popud císaře Valenta přehlednou dějepisnou příručku. Účel obou spisů byl praktický, měly sloužit základnímu vzdělání, resp. k rychlé informaci zadavatelově. Oba dva autoři se přitom opírali o své literární předchůdce a jejich výklady jsou vcelku spolehlivé. Liší se ovšem svým zaměřením: Eutropiovo dílo obzírá římské dějiny jako celek s cílem obhájit římskou imperiální převahu, zatímco Festovo se soustřeďuje na téma expanze římského impéria a východní konflikty s Persií. Novinkou Festovou je pak nejstarší existující seznam římských provincií. Zároveň... (alza.sk)

Podobné produkty ako Stručné dějiny Říma (978-80-864-1055-5)

Církevní dějiny – novověk (978-80-247-3720-1)

Církevní dějiny – novověk (978-80-247-3720-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Drška, 504 stran Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny. Publikace představuje jak politicko-církevní vývoj jednotlivých křesťanských denominací v novověku, tak utváření spirituality, liturgie, řeholního života či teologie. Nabízí potřebné informace nejen všem zájemcům o hlubší poznání církve a jejího vývoje, ale zaujme také studenty vysokoškolských společenskovědních, teologických či právních oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Církevní dějiny – novověk (978-80-247-3720-1)
Dějiny a sebetvorba (9788024642871), Dějiny české a slovenské psychologie (9788024624259), Národ a dějiny jako sociologický problém (9788024641409), Pes a dějiny (978-80-737-6223-0), 90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost (9788024624280), Román a dějiny (978-80-275-1074-0), Dějiny Langobardů (9788025735428), Dějiny ticha (9788025740965), Dějiny lidských průserů, Globální dějiny a postliberální společnost (978-80-7684-043-0), Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9), Zelené dějiny světa (9788024631882), Dějiny českých zemí (9788024639987), Dějiny rané romantiky (9788074290817), Dějiny ruské moderny (9788024650944), Dějiny klasické sociologie (9788024653471), Dějiny křesťanského výtvarného umění, Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů (978-80-720-7676-5), Dějiny pramenů kanonického práva (9788024650623), Dějiny světa v 50 psech, Mistři slova - Dějiny psané Římem, Stručné dějiny španělské kultury (9788072727537), Soudobé dějiny v pohybu (9788024625270), Dějiny literatury Krnovska (I. a II. díl) (999-00-035-8474-8), Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře, Církevní dějiny v zrcadle času III.