Řízení sociálních procesů v české republice (9788024641898)

Produkt Řízení sociálních procesů v české republice (9788024641898) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Řízení sociálních procesů v české republice (9788024641898) upraviť a produkt hľadať znova.

Řízení sociálních procesů v České republice (9788024641898)

Řízení sociálních procesů v České republice (9788024641898)
Detail

Elektronická kniha - autor , 148 stran Kolektivní monografie přináší pohled na principy a úspěšnost veřejného řízení sociálních procesů z různých úhlů pohledu. Ačkoli sociální procesy působí na první pohled odlišně, spojují je právě principy jejich řízení. Principy jsou většinou zobecněné tak, aby bylo možné je prakticky využít při přípravě a realizaci nových sociálních procesů. Tým pracovníků a doktorandů Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zkoumal, jaký vliv má veřejná správa na průběh vybraných sociálních procesů, zda tyto sociální procesy reálně řídí nebo je jenom ovlivňuje; pokud je ovlivňuje, pak jakými prostředky a s jakou úspěšností. (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení sociálních procesů v České republice (9788024641898) , Řízení sociálních procesů v české republice (9788024641898)

Analýza privatizačního procesu v České republice (9788024633114)

Analýza privatizačního procesu v České republice (9788024633114)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Zeman, 296 stran, česky Transformace české ekonomiky po roce 1989 znamenala nejradikálnější změnu národního hospodářství od roku 1918, kdy vzniklo Československo. Jako celek bývá často laickou a někdy i odbornou veřejností ztotožňována pouze s částí privatizačního procesu, přestože ji tvořila liberalizace cen a zahraničního obchodu, makroekonomická stabilizace a změny (transformace) vlastnických práv. Naopak privatizační proces bývá často neoprávněně zužován pouze na část privatizačního procesu realizovaného Fondem národního majetku ČR a Ministerstvem financí ČR, které realizovalo privatizaci majetkových účastí – akcií – prostřednictvím kuponů. Zcela se opomíjí realizace privatizačního procesu prostřednictvím Pozemkového fondu ČR, který z hlediska počtu provedených právních úkonů při privatizaci zemědělského a lesnického majetku převyšuje Fond národního majetku ČR více než pětapadesátkrát. Cílem této monografie je zpracování... (alza.sk)

Podobné produkty ako Analýza privatizačního procesu v České republice (9788024633114) , Analýza restitučních procesů v české republice (9788024633121)

Analýza restitučních procesů v České republice (9788024633121)

Analýza restitučních procesů v České republice (9788024633121)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Zeman, 188 stran, česky Publikace analyzuje vývoj zásadních procesů transformace národního hospodářství ČR od roku 1989 do roku 2010, a to procesu restitučního, procesu likvidace státních podniků, procesu konkurzního, resp. insolvenčního řízení státních podniků a procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí. Výzkum je rozdělen na analýzu vývoje procesu malé restituce dle zákona č. 403/1990 Sb., restituce mimosoudními rehabilitacemi dle zákona č. 87/1991 Sb., restituce zemědělského a lesního majetku dle zákona č. 229/1991 Sb., restituce církevního majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., restituce židovského majetku dle zákona č. 212/2000 Sb. a restituce historického majetku obcí dle zákona č. 172/1991 Sb. U každého ze zkoumaných právních režimů je aplikována totožná systémová struktura výzkumu, přičemž stěžejní část zaujímá právní, institucionální, věcná, makroekonomická a statistická analýza každého z nich (pokud byla... (alza.sk)

Podobné produkty ako Analýza restitučních procesů v České republice (9788024633121) , Analýza privatizačního procesu v české republice (9788024633114)

Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice (9788024633169)

Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice (9788024633169)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Nešpor a Zdeněk Vojtíšek, 656 stran, česky Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů. Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve. Odborníkům a zainteresované veřejnosti poskytuje informace o jejich vzniku a historickém vývoji včetně zahraničních zdrojů a paralel, o religionistickém profilu, statistické, geografické i základní historické údaje o jednotlivých sborech či náboženských obcích a dalších církevních složkách. Součástí díla jsou úvodní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice (9788024633169) , Encyklopedie menších křesťanských církví v české republice (9788024633169)

Očkování v České republice (978-80-738-7122-2)

Očkování v České republice (978-80-738-7122-2)
Detail

E-kniha - autor Jana Dáňová, 104 stran Tato publikace stručnou formou shrnuje hlavní otázky v oblasti aktivní imunizace. Je určena především praktickým lékařům pro rychlou orientaci v problematice očkování v České republice. Autorky jsou si vědomy, že není možné detailně obsáhnout všechny otázky spojené s vakcinací. Pozornost proto věnovaly především jednotlivým druhům očkování v našich podmínkách dle platné vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Součástí publikace je přehled očkovacích látek, tento výčet však nepředstavuje všechny registrované vakcíny v České republice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Očkování v České republice (978-80-738-7122-2) , Očkování v české republice (978-80-738-7122-2)

Naturalizace v České republice (999-00-017-9054-7)

Naturalizace v České republice (999-00-017-9054-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Kandalec, 244 stran Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními závazky? A jak skutečně probíhá naturalizace cizinců v České republice?Tato kniha se pokouší na nastíněné otázky nabídnout odpověď. Vychází přitom z analýzy více než 1600 zamítavých rozhodnutí Ministerstva vnitra a ministra vnitra o žádostech o udělení státního občanství České republiky vydaných v letech 2013-2016. Vzhledem k tomu, že 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, umožnilo toto načasování mimo jiné i srovnat novou úpravu s úpravou předcházející.Stranou nezůstává ani rozbor institutu státního občanství v různých historických epochách a souvislostech. Pochopení významu státního občanství pro dotyčného jednotlivce pak může být... (alza.sk)

Podobné produkty ako Naturalizace v České republice (999-00-017-9054-7) , Naturalizace v české republice (999-00-017-9054-7)

Zaměstnávání cizinců v České republice (999-00-018-1192-1)

Zaměstnávání cizinců v České republice (999-00-018-1192-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Tomšej, 232 stran Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ochrany osobních údajů a dalších oblastí. Publikace představuje příspěvek do diskuse o stavu a budoucnosti právní úpravy, poslouží však i jako pomocník těm, kdo se problematikou zaměstnávání cizinců zabývají v praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zaměstnávání cizinců v České republice (999-00-018-1192-1)

Environmentální bezpečnost v České republice (978-80-210-8191-8)

Environmentální bezpečnost v České republice (978-80-210-8191-8)
Detail

Elektronická kniha - ze série Ediční řada Monografie, autor Petr Martinovský, 216 stran, česky Publikace představuje prvotní uchopení tématu vnímání environmentálních hrozeb v disciplíně bezpečnostních studií v České republice. Pro analýzu byl využit upravený a aktualizovaný sekuritizační rámec vycházející z tradičního pojetí kodaňské školy bezpečnostních studií. Tento rámec je běžně spojován s dvěma konkrétními metodami – congruence method a process-tracing – které tvoří základní metodologické nástroje i této práce. Výzkum přesvědčivě dokládá úspěšnou sekuritizaci řady environmentálních témat v České republice. Jako příklad stavu a vývoje vnímání konkrétní environmentální hrozby slouží podrobná studie o degradaci zemědělských půd. (alza.sk)

Podobné produkty ako Environmentální bezpečnost v České republice (978-80-210-8191-8) , Zaměstnávání cizinců v české republice (999-00-018-1192-1)

Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice (9788024652344)

Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice (9788024652344)
Detail

Elektronická kniha - autor Libor Flemr, 190 stran, česky Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro sportování a výuku tělesné výchovy je tvorba vhodných prostorových podmínek pro jejich realizaci, tedy výstavba a údržba sportovních zařízení. Mělo by být celospolečenským zájmem výrazně rozšířit okruh pravidelně sportujících lidí, zejména pak u dětí a mládeže, důležitými faktory rozvoje sportování široké veřejnosti jsou počet, dostupnost, kvalita i způsob využití sportovišť a ploch vhodných pro sport. Kniha sleduje poptávku jednotlivých skupin populace a využitelnost stávající sportovní infrastruktury, přináší případové studie budování sportovních hal, zabývá se rozdíly a společnými znaky sportovní infrastruktury pro vrcholový, výkonnostní a rekreační sport a popisuje současné trendy, kterými se plánování a výstavba sportovních zařízení ubírají v tuzemsku i zahraničí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice (9788024652344) , Environmentální bezpečnost v české republice (978-80-210-8191-8)

Jánabráchismus v České republice aneb mocenské sítě v letech 2010–2017

Jánabráchismus v České republice aneb mocenské sítě v letech 2010–2017
Detail

Elektronická kniha - Zakoupením této knihy na e-shopu Alza.cz podpoříte činnost Nadačního fondu proti korupci částkou 10 Kč Zakoupením této publikace na e-shopu Alza.cz podpoříte činnost NFPK částkou 10 KčNadační fond proti korupci vydává další díl prázdninového čtení „k vodě“. Letošní publikace nese název Jánabráchismus v České republice aneb mocenské sítě v letech 2010–2017. Titul obsahuje výčet několika desítek osob, které v uvedeném období měly různý díl moci a vlivu. Vyjma stručné charakteristiky jsou u každé osoby uvedeny vazby na další vlivné postavy. Z celkové propojenosti lze následně získat možný náhled mocenských a klientelistických sítí v uvedeném období a jejich změnu.Osobní vztahy a vazby hrají v každodenním životě podstatnou roli. Čtenář dobře ví, že „správné“ známosti (s řezníkem, se zelinářem, s lékařem apod.) byly v dobách komunismu částí skutečné osobní moci a vlivu jednotlivce a tvořily podstatnou část jeho společenské „prestiže“. A stejný... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jánabráchismus v České republice aneb mocenské sítě v letech 2010–2017 , Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v české republice (9788024652344)

Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 (9788024644394)

Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 (9788024644394)
Detail

Elektronická kniha - autor Magdaléna Šťovíčková Jantulová a Tereza Pospíšilová, 290 stran, česky Kniha přináší nový pohled na utváření občanského sektoru v České republice v 90. letech, a to perspektivou vyprávění osobností, které se do něj aktivně zapojily. Chce oslovit nejen odborníky z oblasti sociologie, politologie či historie, ale i širší čtenářskou obec, a přispět k poznání tohoto bouřlivého a v mnoha ohledech přelomového období, které mělo vliv i na současné rysy a problémy občanské společnosti. Kniha přináší 18 příběhů osobností, které po roce 1989 stály u zrodu nových organizací občanské společnosti, jako byla například Nadace Partnerství, Bílý kruh bezpečí či Konto Bariéry. V první části knihy čtenáři najdou kontext současného poznání, včetně klíčových témat a definic, údajů o velikosti a vývoji občanského sektoru a jeho historických, politických a sociokulturních souvislostí, který mohou využít při čtení vyprávění ve druhé části knihy.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 (9788024644394) , Příběhy budování občanského sektoru v české republice po roce 1989 (9788024644394)

Kam za ptáky v České republice (978-80-247-5778-0)

Kam za ptáky v České republice (978-80-247-5778-0)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 264 stran Jediný průvodce naší přírodou na trhu, který vám poradí, kde pozorovat zajímavé ptačí druhy. Vydejte se na některou z podrobně popsaných tras, abyste s velkou pravděpodobností spatřili tetřívka obecného, jeřába popelavého nebo třeba potápku černokrkou! Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5778-0 Počet stran: 264 (alza.sk)

Podobné produkty ako Kam za ptáky v České republice (978-80-247-5778-0) , Kam za ptáky v české republice (978-80-247-5778-0)

Compliance programy (nejen) v České republice (999-00-017-8930-5)

Compliance programy (nejen) v České republice (999-00-017-8930-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Sýkora, 276 stran Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla compliance již delší dobu dobře známa a v různé míře společnostmi aplikována, jakož i citovaná judikatura zahraničních i českých soudů a názorné příklady. Snahou autorů je vymezit samotný koncept compliance, vyzdvihnout principy a smysl této oblasti a motivovat čtenáře ke správnému pochopení funkce compliance programu uvnitř společnosti. Autoři se snaží přiblížit praktickou použitelnost compliance programu v popsaných odvětvích v řízeních, kde se zjišťuje, zda došlo k porušení zákona právnickou osobou, či nikoliv, a jakou měrou může compliance program snížit sankci či zcela právnickou osobu zprostit odpovědnosti za porušení zákona. (alza.sk)

Podobné produkty ako Compliance programy (nejen) v České republice (999-00-017-8930-5) , Compliance programy (nejen) v české republice (999-00-017-8930-5)

Terorismus a radikalizace v České republice (978-80-271-3126-6)

Terorismus a radikalizace v České republice (978-80-271-3126-6)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 280 stran, česky Publikace pojednává o problematice terorismu a radikalizace v České republice a reaguje na aktuální trendy a události posledních let. Autorský tým, složený z odborníků akademické a bezpečnostní sféry, v jednotlivých kapitolách nahlíží na tento fenomén z pohledu rozmanitých vědních disciplín a přístupů. V knize jsou reflektovány praktické postřehy a zkušenosti autorů a stejně tak zjištění z výzkumů a studií bezpečnostních hrozeb. V textu jsou popsány rizikové jevy, jako jsou příčiny a spouštěče extrémní agrese, a možnosti, jak jim čelit. Autoři se zabývají atributy radikalizace osamělých vlků, radikalizací z perspektivy vězeňství, činností probačních úředníků, riziky extremistické propagandy, šířením nenávistných výroků v online prostoru, salafistickým džihádismem a případy takto motivovaných činů v českém prostředí a také konsekvencemi a možnými vazbami pandemické krize, migrace a terorismu.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Terorismus a radikalizace v České republice (978-80-271-3126-6) , České menšinové školství v československé republice (978-80-210-9410-9)

Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)

Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)
Detail

Elektronická kniha , 216 stran, česky Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ochrany osobních údajů a dalších oblastí. Publikace představuje příspěvek do diskuse o stavu a budoucnosti právní úpravy, poslouží však i jako pomocník těm, kdo se problematikou zaměstnávání cizinců zabývají v praxi. Druhé, podstatně doplněné vydání publikace k 1. 1. 2020, zohledňuje změny právní úpravy od předchozího vydání, zejména novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky a směrnici Evropského parlamentu č. 2018/957 o vysílání pracovníků, a obsahuje podrobnější výklad k některým pobytovým povolením. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1) , Terorismus a radikalizace v české republice (978-80-271-3126-6)

Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8)

Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 176 stran, česky Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – advokáty i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR), kteří se ve svých jednotlivých kapitolách doplňovali a navzájem na sebe navazovali. Díky tomu se jedná o skutečně velmi přínosné, komplexní a čtivé dílo, které je určené nejen studentům, kteří se teprve v oboru rozkoukávají, ale i odborníkům, kteří ocení zejména praktickou stránku knihy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8) , Zaměstnávání cizinců v české republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)

Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (978-80-210-9951-7)

Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (978-80-210-9951-7)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Martina Salhiová, 174 stran, česky Monografie se zabývá jedním z žánrů dětské literatury (literatury pro děti a mládež) – současnými autorskými pohádkami vydanými v letech 2000 až 2020 v České republice a v Bulharsku. Autorka v ní pomocí srovnávací metody a analýzy děl sleduje vývojové posuny v žánru autorské pohádky v obou národních literaturách. Publikace se výběrově zaměřuje na nejvýraznější typy autorských pohádek a je rozdělena do čtyř částí: folklorem ovlivněné pohádky, deníkové a kalendářové pohádky, lyrizované a rytmické pohádky, humorné a nonsensové pohádky. Kvůli míšení různých literárních žánrů jde však pouze o orientační a přibližné členění. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (978-80-210-9951-7) , Dvacet let české koruny na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v české republice (978-80-247-4681-4)

Dvacet let české koruny na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice (978-80-247-4681-4)

Dvacet let české koruny na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice (978-80-247-4681-4)
Detail

E-kniha - autor Jitka Ptatscheková, Jaroslava Dittrichová, 144 stran Na trhu ojedinělá monografie je věnována nejdůležitějším událostem novodobého vývoje domácí měny a bankovnictví v České republice v letech 1990 až 2012. Publikace vznikla při příležitosti dvacátého výročí vzniku České národní banky, České republiky a v neposlední řadě české koruny. Práce vychází z teoretických východisek věnovaných oblastem měnového kurzu a centrálního a obchodního bankovnictví. V analytické části se autorky podrobně zabývají jednotlivými roky a sledují nejvýznamnější události z vybraných oblastí. Jádro knihy tvoří empirická analýza a přehled vývoje české koruny a obchodního bankovnictví v České republice. Nejdůležitější události jsou shrnuty v závěrečné kapitole, kde jsou vymezeny základní etapy vývoje sledovaných ekonomických jevů a veličin. Součástí publikace je také chronologický přehled významných událostí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dvacet let české koruny na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice (978-80-247-4681-4) , Právní a sociální aspekty mediace v české republice (978-80-759-8719-8)

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (999-00-018-1177-8)

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (999-00-018-1177-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Trojan, 92 stran Bez pedagogického procesu nemůže existovat žádná škola. O této skutečnosti svědčí i druhé vydání publikace Pedagogický proces a jeho řízení, které se mu věnuje z různých úhlů pohledu. Kniha je netradičně rozdělena na tři základní části nazvané Získání žáka, Udržení žáka a Kultivace žáka a ukazuje, co všechno školní práci ovlivňuje. Je tak vytvořen celostní pohled na pedagogický proces, zohledňující například funkce školy, faktory výběru školy, školní vzdělávací program či kritéria kvalitní školy. Publikace je určena všem, kdo se ve škole pohybují, kdo se o současnou školu zajímají, chtějí jí více porozumět i nahlédnout pod pokličku každodenního školního života. Mezi čtenáře tak mohou patřit ředitelé škol, jejich zástupci, pedagogové, rodiče, inspektoři, zřizovatelé i další lidé, kteří považují školu za nedílnou součást moderní společnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (999-00-018-1177-8) , Cesty autorské pohádky po roce 2000 v české republice a v bulharsku (978-80-210-9951-7)

Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (9788024653938)

Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (9788024653938)
Detail

Elektronická kniha - autor Radim Hladík, 414 stran, česky Publikace prostřednictvím uceleného souboru mezioborově pojatých statí dokumentuje inovace, které tzv. digitální obrat přináší do práce českých sociálněvědních a humanitních badatelů. Rozvoj digitálních technologií totiž netransformuje pouze společnost a kulturu, ale mění i vědní obory, které se těmto oblastem lidského soužití věnují. Část studií se zabývá novými digitálními fenomény a jejich dopady na škálu problémů, kterými se sociální a humanitní vědy musí zabývat. Empiricky laděné kapitoly pak sledují jednotnou linii výkladu, v níž čtenářům nejprve představí jevy vymezené v tradiční oborové perspektivě a následně názorně předvedou uplatnění digitálních postupů, s jejichž pomocí lze zkoumanou oblast uchopit prostřednictvím počítačové analýzy. Kniha zůstává přístupná i pro čtenáře, kteří nemají předchozí znalosti programování a odborných digitálních aplikací, ale mají zájem seznámit se blíže... (alza.sk)

Podobné produkty ako Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (9788024653938) , Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v české a slovenské republice (978-80-210-5805-7)

Ošetřovatelský proces v chirurgii (978-80-271-2466-4)

Ošetřovatelský proces v chirurgii (978-80-271-2466-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Ľubica Libová, 168 stran, česky Kniha představuje moderní a praktické zpracování problematiky ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou část, která poskytuje náhled do základů ošetřovatelství v chirurgii, témat jako akutní a chronické rány, druhy operačních zákroků, vyšetření chirurgického pacienta, pooperační komplikace a ošetřovatelská péče v perioperačním období. Speciální části dominuje praktické znázornění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Hlavním benefitem je propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Publikace je určena především studentům ošetřovatelství v pregraduální formě studia, přičemž některé její části mohou významným způsobem přispět k rozšíření poznatků sestrám i v dalším vzdělávání. Autorky jsou významnými odbornicemi v oblasti chirurgie s... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelský proces v chirurgii (978-80-271-2466-4) , Základy náhodných procesů ii (9788024635293)

Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3)

Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3)
Detail

E-kniha - autor Eva Malíková, 328 stran Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb - seniory v pobytových sociálních zařízeních. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími a problémovými situacemi, které zde vznikají, a s doporučením k jejich řešení. Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické a sociální pracovníky a pro management v pobytových sociálních zařízeních, dále pro pracovníky v sociálních službách, příbuzné seniorů a studenty nelékařských zdravotnických a sociálních oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3) , Metodologie sociálních věd (9788024624549)

Kvalita v sociální práci a sociálních službách (978-80-247-4315-8)

Kvalita v sociální práci a sociálních službách (978-80-247-4315-8)
Detail

E-kniha - autor Holasová Věra Malík, 160 stran Publikace uceleně popisuje problematiku kvality v sociální práci a seznamuje čtenáře s možnými příležitostmi a riziky, které politika kvality v organizacích sociální práce přináší. Jedinečnost publikace tkví v komplexním pojetí problematiky a specifickém zaměření na kvalitu v oblasti sociální práce. V českém prostředí je odborná literatura nejčastěji zaměřená jen na tradiční tržní sféru. Pomalu se začínají objevovat knihy orientující se na veřejný management, management kvality ve školství a zdravotnictví. Zpracování problematiky kvality v sociální práci u nás však stále chybí, i když v zahraničí se jedná o živě diskutované téma. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvalita v sociální práci a sociálních službách (978-80-247-4315-8) , Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (9788024653938)

České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9)

České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Michal Šimáně, 218 stran, česky Hlavním cílem této publikace je na základě historicko-pedagogického výzkumu představit každodenní život českých obecných menšinových škol v období první Československé republiky v širším společensko-historickém kontextu. Každodenní život těchto škol přitom autor sleduje v politickém okresu Ústí nad Labem, který se nacházel v období první republiky v česko-německé jazykově smíšené oblasti. Výsledky výzkumu prezentované v této monografii přinášejí nové, dosud nikde nepublikované, poznatky z každodenního života českých menšinových škol. Odhalují například problémy, se kterými se tyto školy musely potýkat v různých oblastech života škol, i strategie, které zástupci českých škol volili při řešení těchto problémů. (alza.sk)

Podobné produkty ako České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9) , V tajné službě koruny české

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (978-80-247-3593-1)

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (978-80-247-3593-1)
Detail

E-kniha - autor Lucie Sikorová, 208 stran Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, pediatrického ošetřovatelství, všeobecným sestrám a dětským sestrám uplatňujícím při své praxi metodu ošetřovatelského procesu. Studiem publikace získá student předpoklady pro plánování komplexní základní i specializované ošetřovatelské péče s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých vývojových etap dětského a dorostového věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí u vybraných klinických jednotek, součástí jsou i praktické návody ošetřovatelského procesu formou příkladů. Publikace umožní studentům možnost efektivní aplikace principů ošetřovatelské diagnostiky a metodiky výchovné péče v pediatrickém ošetřovatelství, které vycházejí z dysfunkčních potřeb dítěte. (alza.sk)

Podobné produkty ako Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (978-80-247-3593-1) , Kvído – české rozprávky v kocke (8590228049988)

Postlisabonské procesy v Evropské unii (978-80-210-7777-5)

Postlisabonské procesy v Evropské unii (978-80-210-7777-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Pitrová, 379 stran, česky Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Cílem publikace je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se z celkem devíti tematických celků a zahrnuje tyto problémy a oblasti činnosti: revize primárního práva a jeho specifika; fenomén evropského konstitucionalismu; ochrana lidských práv v EU; postavení EU v rámci vnějších vztahů a ve smyslu regionálního aktéra; HMU; reforma komitologie; fungování Evropské občanské iniciativy a fenomén leadershipu Německa. Publikace je určena odborné veřejnosti v oblasti evropských studií. (alza.sk)

Podobné produkty ako Postlisabonské procesy v Evropské unii (978-80-210-7777-5) , Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024645766)

Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1)

Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1)
Detail

Elektronická kniha Kniha představuje moderně a prakticky zpracovanou publikaci poskytující náhled do ošetřovatelství v chirurgii a do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. Zahrnuje vyšetření pacienta, ošetřovatelskou péči v perioperačním období a možné pooperační komplikace. Ve speciální části je hlavní doménou praktické uplatnění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Popsaná je miniinvazivní chirurgie a roboticky asistovaná chirurgie – v dnešní době velmi progresivní metoda. Hlavním benefitem je vzájemné propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Kniha je určena především pregraduálním studentům ošetřovatelství, avšak některé její části mohou výrazně přispět k rozšíření poznatků sester v dalším vzdělávání. Cílem autorů bylo přiblížit čtenáři informace... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1) , Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024644295)

Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2)

Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Viktor Gazda, 232 stran, česky Monografie Hledání pravdy v civilním procesu je zaměřena na zkoumání možnosti obecného stanovení hodnoty pravdivosti skutkové otázky při aplikaci práva. Zkoumá odraz filosofických koncepcí pravdy v procesu zjišťování skutkového stavu, objasnění povahy ideových cílů skutkových zjištění v podobě principů formální a materiální pravdy a povahu soudcova přesvědčení o pravdivosti skutkových tvrzení a úlohy pravděpodobnosti v tomto přesvědčení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2) , Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3)

Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb (978-80-271-2030-7)

Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb (978-80-271-2030-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Malíková, 304 stran, česky Aktualizovaná publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb – seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, odpovídající současnému stavu. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími typickými a problémovými situacemi, které zde vznikají, a doporučuje jejich řešení. V knize je zahrnuta i kapitola zabývající se oblastí managementu a jeho vlivu na kvalitu poskytovaných služeb. Jedinečnost publikace spočívá především v prvním globálním pojetí celé rozsáhlé problematiky. Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické pracovníky a sociální pracovníky a pracovníky managementu v pobytových sociálních zařízeních. Klade si za cíl sloužit jako průvodce a rádce všem uvedeným pracovníkům v náročných situacích, doplňuje jejich již získané vědomosti a prohlubuje pochopení souvislostí v sociální gerontologii. Může být prospěšná například i pracovníkům... (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb (978-80-271-2030-7) , Kvalita v sociální práci a sociálních službách (978-80-247-4315-8)

Výrobní a logistické procesy v podnikání (978-80-247-5717-9)

Výrobní a logistické procesy v podnikání (978-80-247-5717-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Jurová a kolektiv, 264 stran Kniha zkušených autorů se věnuje metodám plánování a řízení výrobních a logistických procesů, které zajišťují efektivní fungování výrobní firmy v digitalizovaném prostředí. Je určena manažerům a podnikatelům malých a středních firem v průmyslových odvětvích a studentům vysokých škol. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výrobní a logistické procesy v podnikání (978-80-247-5717-9) , Zlepšování podnikových procesů (978-80-247-3938-0)

Města jako partner v procesu vládnutí (978-80-210-6544-4)

Města jako partner v procesu vládnutí (978-80-210-6544-4)
Detail

Elektronická kniha - ze série Ediční řada Monografie, autor Vratislav Havlík, 167 stran, česky Ruku v ruce s rozvíjejícím se výzkumem evropské politiky se zdůrazňují nová, ne tolik probádaná témata. Patří mezi ně i lokální politika v kontextu evropské integrace. Od konce 80. let 20. století je město v rámci konceptů vládnutí vnímáno jako relevantní aktér, ovšem spektrum jeho pravomocí a možností při vytváření politiky EU zůstává poněkud nejasné. Kniha se tak pokouší nabídnout přehled reálných možností českých a německých velkoměst v rámci víceúrovňového vládnutí regionální politiky EU, který bude moci sloužit jako základ pro další studie, ať již na bázi zkoumání vzorku jiných zemí, či jiných společných politik EU. (alza.sk)

Podobné produkty ako Města jako partner v procesu vládnutí (978-80-210-6544-4)

Proces

Proces
Detail

Elektronická kniha - autor Seth Godin, 272 stran, česky INSPIRACE PRO TY KREATIVNÍ Z NÁS, KTEŘÍ SE SKRÝVAJÍ, VYČKÁVAJÍ NEBO ZAŽÍVAJÍ TVŮRČÍ BLOK. Vaše práce pokulhává? Chcete se zbavit pocitu marnosti? Přejete si najít odvahu k realizaci a sdílení toho, co tvoříte? Potřebujete vyhecovat, povzbudit a najít ten správný stimul? Autor bestsellerů Seth Godin přichází s inspirativním manifestem pro nás - kreativce, tvůrce a podnikatele - kteří potřebujeme povzbudit v odhodlání ukázat světu to nejlepší, co v nás je. Godin boří mýty o kreativní tvorbě. Kreativita podle něj není zvláštní talent vyhrazený pro vyvolené. Nemusíte čekat, až vás políbí múza. Musíte prostě jen začít a především - tvorbě se vytrvale a pravidelně věnovat. Hodně z toho, co vyprodukujete, samozřejmě nebude stát za starou bačkoru… To ale nevadí, protože v té velké hromadě škváry bude i jeden malý zlomek něčeho skvělého. Zažehněte motory své kreativní práci. Je na čase poslat ji do... (alza.sk)

Podobné produkty ako Proces

Proces

Proces
Detail

Audiokniha MP3 Franz Kafka, čte Jiří Ornest čte Jiří Ornest Proces je nejčtenější, nejpřekládanější a nejčastěji adaptovaný román Franze Kafky (1883-1924). Kdo nezná Kafkův život, je románem vtažen do nepochopitelného soukolí byrokracie, v němž má vše svůj řád, ale ničeho se nelze dobrat, a zvláště ne spravedlnosti; do tolik známých praktik totalitních režimů, kde genocida a zvůle soudnictví jdou ruku v ruce. Cílem je ponížení člověka. Vzít mu důstojnost a dohnat ho k vlastnímu obvinění, v němž je smrt úlevou a vysvobozením. Tím je zachycen obecně platný princip a tím je také román nadčasový. Kdo však životopis Franze Kafky zná, vidí zde další paralelu – ženu. Šest let trýznivé lásky Franze Kafky s Felice Bauerovou, německou dívkou, se kterou byl Kafka dvakrát zasnouben. První zásnuby byly zrušeny sice na Kafkovo přání v Berlíně roku 1914 v hotelu Askánský dvůr, ale snoubenec se přesto cítil nesmírně ponížen, protože se vše odehrálo veřejně. Byl vystaven... (alza.sk)

Podobné produkty ako Proces

Řízení rizik v pojišťovnictví (978-80-210-5637-4)

Řízení rizik v pojišťovnictví (978-80-210-5637-4)
Detail

Elektronická kniha - autor František Řezáč, 222 stran, česky Cílem monografie je přispět k rozšíření teoretických znalostí čtenářů o řízení rizik v pojišťovnictví včetně zobecnění poznatků ze specifického výzkumu předmětné problematiky. Zároveň poskytnout určité poznatky z pojistné praxe. Publikace je zaměřena na pojednání o teorii řízení rizika a na řízení vybraných rizik v pojišťovně. Zvláštní pozornost je věnována vztahu rizika a oceňování majetku. V publikaci jsou také uvedeny modelové příklady v řízení rizik v případě pojištění občanů a firem. Specificky je řešena ochrana před rizikem požáru, povodně a záplavy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení rizik v pojišťovnictví (978-80-210-5637-4)

Krizové řízení v ČR na počátku 21.století (9788024655147)

Krizové řízení v ČR na počátku 21.století (9788024655147)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Fus a Josef Vilášek, 270 stran, česky Monografie se soustředí na oblast krizového řízení, která je v České republice legislativně ukotvena; vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky jak na nevojenské, tak i na vojenské krizové situace. Ukazuje, jaký je současný stav krizové legislativy, případně jaké jsou další záměry jejího zdokonalování na počátku 21. století. (alza.sk)

Podobné produkty ako Krizové řízení v ČR na počátku 21.století (9788024655147)

Řízení lidí v organizacích (978-80-271-3823-4)

Řízení lidí v organizacích (978-80-271-3823-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Barták, 280 stran, česky Publikace se zaměřuje na problematiku řízení lidí v silně nelineárním prostředí organizací, vyvolaném chaotickým působením geopolitických, demografických, sociálních, migračních, technických a dalších faktorů. Řízení lidských zdrojů autor pojímá jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení nejcennějšího zdroje organizace, tedy zaměstnanců, kteří poskytováním svých znalostí a dovedností přispívají větší či menší měrou k dosahování jejích cílů. Toto řízení se uskutečňuje prostřednictvím firemní ideologie, politiky a kultury ve vazbě na firemní a personální strategii. Efektivní prací s lidmi lze posilovat jejich oddanost, angažovanost a energetizaci, a tudíž i jejich hodnotu pro organizaci, její konkurenceschopnost a vlastní seberealizaci. Publikace popisuje, jak toho docílit zásadní změnou firemní filosofie a přístupu k pojetí pracovní síly od chápání zaměstnance jako pasivního vykonavatele... (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení lidí v organizacích (978-80-271-3823-4)

Metodologie sociálních věd (9788024624549)

Metodologie sociálních věd (9788024624549)
Detail

Elektronická kniha - autor František Ochrana, 136 stran, česky Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami. Je výpověď sociálních věd explanací podobnou v přírodních vědách, nebo je odhalením smyslu a porozuměním sociálním jevům na bázi objasnění systémů pravidel? Je sociální poznání svou povahou kauzálním vysvětlením, či interpretací? Hledání odpovědí na tyto otázky je propojeno s problémem oddalování podstaty poznávání v sociálních vědách, možnými způsoby výstavby vědeckých teorií a definováním pojmů, explanací a narací v sociálních vědách. Poznávání sociální reality je možné jak prostředky explanace, tak i formou narace. Výsledkem poznání jsou dva různé vědecké obrazy světa, které se liší jak metodologickými východisky, tak i rozdílným přístupem k výzkumnému předmětu a normativností či nenormativností vědeckého... (alza.sk)

Podobné produkty ako Metodologie sociálních věd (9788024624549)

Proces změny v dynamické psychoterapii a psychoanalýze (978-80-7553-709-6)

Proces změny v dynamické psychoterapii a psychoanalýze (978-80-7553-709-6)
Detail

Elektronická kniha - autor MUDr.PhDr. Jan Poněšický, 224 stran, česky Rukopis mapuje proces dynamické psychoterapie a autor je si nepochybně vědom jak tradice, tak pestrosti současné praxe. Má opravdu bohaté literární znalosti, z druhé strany je schopen podpořit svá tvrzení důkazy neuropsychologie či imunologie a dalšími argumenty z ryze somatické a pozitivistické oblasti. Odhalené skutečnosti, platné pravdy ani vlastní zkušenost nebrání autorovi, aby v podtextu připomínal, že poznání našich smyslů je velmi nejisté a převedení těchto poznatků do slov nemusí být přesné; že je třeba se stále ujišťovat o specifickém kontaktu dvou jedinečných bytostí, které mají a někdy nemají společný cíl; a co dělat v případě, že se cíle rozejdou. Text je mnohovrstevný sám o sobě a skrývá v sobě navíc jakési „metaposelství“, které vnímavému čtenáři odhalí a nabídne porci čehosi mnohem podstatnějšího, než je psychoterapie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Proces změny v dynamické psychoterapii a psychoanalýze (978-80-7553-709-6)

Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice (978-80-210-5805-7)

Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice (978-80-210-5805-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Valouch, 251 stran, česky Sborník příspěvků zahrnuje parciální výsledky z druhého roku výzkumu z oblastí sektoru veřejného a finančního. Uvedené výstupy byly prezentovány na semináři 24. a 25. 11. 2011. Oproti minulému sborníku, v letošním roce byl předřazen sektor finanční. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice (978-80-210-5805-7)

Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR (978-80-875-0041-5)

Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR (978-80-875-0041-5)
Detail

E-kniha - autor Ján Šugár, Lenka Jakubcová, 146 stran Monografie přináší výsledky výzkumu postojů příslušníků Policie ČR k vybraným negativním společenským jevům a možnostem jejich prevence a řešení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR (978-80-875-0041-5)

Vyznejte se v dědickém řízení (978-80-265-0218-0)

Vyznejte se v dědickém řízení (978-80-265-0218-0)
Detail

E-kniha - autor Eliška Wellech, 64 stran Téměř každý se musí někdy v životě vypořádat s úmrtím blízké osoby. Tato smutná událost s sebou však přináší i právní následky. Nový občanský zákoník se je snaží poměrně podrobně upravit tak, aby se během nesnadného období projevilo co nejméně starostí a problémů s pozůstalostí. Navíc přináší nové možnosti, jak lze upravit své záležitosti pro případ smrti. Novinkou je například snaha chránit přání a vůli zesnulého a nadřadit je zájmům pozůstalých. Dále pamatuje na situace, kdy budeme chtít uspořádat své věci již před smrtí, ale také na ty, které by se v budoucnu mohli jevit jako sporné. Abyste se nemuseli prokousávat množstvím paragrafů, naleznete veškeré praktické záležitosti týkající se dědického řízení v publikaci Vyznejte se v dědickém řízení. Detaily knihy: Autor: Eliška Wellech Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-265-0248-7 Počet stran: 64 (alza.sk)

Podobné produkty ako Vyznejte se v dědickém řízení (978-80-265-0218-0)

Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9)

Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Svoboda, 232 stran, česky V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté soudcovské zkušenosti, a proto řeší především praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním žalobních vad. Kniha se zabývá i otázkou totožnosti skutku, mírou určitosti žalobního petitu a věnuje se i úkonům, kterými žalobce disponuje s řízením po podání žaloby. Kniha je určena jak advokátům, právníkům a advokátním koncipientům, tak i studentům práv, případně širší veřejnosti, která se chce o daném tématu poučit a pochopit procesy týkající se žaloby v civilním řízení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9)

Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů (978-80-247-5212-9)

Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů (978-80-247-5212-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Šikýř, 200 stran Na trhu ojedinělá publikace se věnuje využití tzv. nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Zaměřuje se na vytváření pracovních míst, výběr, hodnocení, odměňování, vzdělávání i péči o zaměstnance. Kniha přináší inspiraci všem organizacím, které se chtějí stát úspěšnými zaměstnavateli. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů (978-80-247-5212-9)

Psychologie řízení a vedení v hotelnictví (978-80-7676-210-7)

Psychologie řízení a vedení v hotelnictví (978-80-7676-210-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Chadt, 188 stran, česky Monografie „Psychologie řízení a vedení v hotelnictví“ se zabývá psychologickými aspekty vedení a řízení lidí. V úvodní kapitole se zabývá základními psychologickými pojmy především z oblasti psychologie osobnosti, jako jsou schopnosti, inteligence, motivační dimenze osobnosti atd. Na to navazuje část týkající se osobnosti manažera. Jeho zařazením v systém managementu, kompetencemi, vlastnostmi a autoritou. V další kapitole jsou charakterizovány psychologické aspekty týkající se vedení zaměstnanců a uplatnění psychologie v manažerských funkcích. Závěrečná část je věnována náročnosti manažerské práce a duševní hygieně manažerů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie řízení a vedení v hotelnictví (978-80-7676-210-7)

Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024644295)

Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024644295)
Detail

Elektronická kniha - autor Rostislav Čevela a Libuše Čeledová, 254 stran, česky Monografie přibližuje široké veřejnosti co nejjednodušší formou složitý systém dávek sociálního zabezpečení podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a posuzování zdravotního stavu lékaři lékařské posudkové služby pro účely přiznání těchto dávek. Čtenáři získají nejen aktuální poznatky o posudkové problematice, ale naleznou zde i užitečné praktické rady jak postupovat při žádostech o prodloužení nemocenské, o invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či průkaz osoby zdravotně postižené. Kniha je bohatě ilustrovaná, kresby svým humorem pomáhají čtenáři orientovat se v textu. Závěry posudkových lékařů mají významný dopad na zdraví a pohodu člověka v bio-psycho-sociálním kontextu posuzované osoby. Kniha by měla přispět k rozhodnutí čtenářů, zda v případě zhoršení zdravotního stavu mají či nemají požádat o některou z dávek ze systému... (alza.sk)

Podobné produkty ako Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024644295)

Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024645766)

Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024645766)
Detail

Elektronická kniha - autor Rostislav Čevela a Libuše Čeledová, 268 stran, česky Monografie přibližuje široké veřejnosti co nejjednodušší formou složitý systém dávek sociálního zabezpečení podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a posuzování zdravotního stavu lékaři lékařské posudkové služby pro účely přiznání těchto dávek. Čtenáři získají nejen aktuální poznatky o posudkové problematice, ale naleznou zde i užitečné praktické rady jak postupovat při žádostech o prodloužení nemocenské, o invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či průkaz osoby zdravotně postižené. Kniha je bohatě ilustrovaná, kresby svým humorem pomáhají čtenáři orientovat se v textu. Závěry posudkových lékařů mají významný dopad na zdraví a pohodu člověka v bio-psycho-sociálním kontextu posuzované osoby. Kniha by měla přispět k rozhodnutí čtenářů, zda v případě zhoršení zdravotního stavu mají či nemají požádat o některou z dávek ze systému... (alza.sk)

Podobné produkty ako Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024645766)

Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy (978-80-247-2728-8)

Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy (978-80-247-2728-8)
Detail

E-kniha - autor Milena Tvrdíková, 176 stran Srozumitelná publikace nabízí ucelený přehled o současných možnostech efektivního využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve firmách a jiných organizacích. Manažeři, podnikatelé, studenti VŠ a další uživatelé informačních systémů (IS) se seznámí s možnými přístupy k aktualizaci IS a ICT, s klíčovými aplikacemi, s informačními systémy pro řízení podniků, aplikacemi pro ukládání a analýzu dat, se zajišťováním datové kvality a významu metadat. Autorka se věnuje i problematice CRM a CPM systémů. Kniha dále informuje o možnostech rozvoje podnikání s ICT, o e-businessu, o základní klasifikaci a očekávaných trendech, a také o bezpečnosti IS, o aktuálních hrozbách a o přípravě bezpečnostní politiky firmy. Velkou předností knihy je srozumitelná, ucelená a přitom stručná deskripce dané problematiky tak, aby byla pochopitelná studentům a uživatelům bez hlubších znalostí informatiky, kteří mají zájem o zvýšení... (alza.sk)

Podobné produkty ako Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy (978-80-247-2728-8)

Znalecké dokazování v trestním řízení - 2. vydání (978-80-7676-063-9)

Znalecké dokazování v trestním řízení - 2. vydání (978-80-7676-063-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Fryšták, 132 stran, česky Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Druhé, podstatně přepracované a doplněné vydání monografie Znalecké dokazování v trestním řízení velice rychle reaguje na tuto novou právní úpravu. Monografie se snaží odpovědět na řadu otázek, které si znalci při své činnosti kladou a na které hledají odpověď, byť tato monografie nemůže postihnout všechny aspekty jejich činnosti v trestním řízení, a ani to není její ambicí. Jejím cílem je to, aby pochopili, jaké je jejich postavení v trestním řízení a co se v něm očekává od znaleckého dokazování. Obojí je mimo jiné podmíněno tím, že pochopí smysl a význam trestního řízení a alespoň v základech stěžejní postupy, které jej ovlivňují a kterými se řídí orgány činné v trestním řízení při svém rozhodování. Obsah této monografie bude nápomocen i tomu, kdo by se chtěl blíže seznámit s... (alza.sk)

Podobné produkty ako Znalecké dokazování v trestním řízení - 2. vydání (978-80-7676-063-9)

Advokátské spory v českém civilním procesu. Možnosti a meze jejich zavedení (978-80-7676-536-8)

Advokátské spory v českém civilním procesu. Možnosti a meze jejich zavedení (978-80-7676-536-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Tulis, 84 stran, česky Publikace zpracovává problematiku advokátských sporů v civilním nalézacím sporném soudním řízení především z koncepčního pohledu. Nejedná se o institut, který by byl pro českou úpravu civilního procesu zcela nový, a ačkoli více než 70 let nebyl její součástí, má být dle věcného záměru civilního řádu soudního opět zaveden. Monografie se proto, kromě historického a mezinárodního pohledu na tento institut, snaží shrnout možnosti a připravenost právního prostředí na jeho znovuzavedení a také nastínit možné praktické meze, se kterými by se legislativní úprava v této souvislosti měla vyrovnat a poskytnout jejich zajištění pro efektivní fungování tohoto procesního nástroje sloužícího k zaručení rovného postavení stran při poskytování ochrany subjektivním právům osob. (alza.sk)

Podobné produkty ako Advokátské spory v českém civilním procesu. Možnosti a meze jejich zavedení (978-80-7676-536-8)

Sociologie sociálních skupin (978-80-247-2957-2)

Sociologie sociálních skupin (978-80-247-2957-2)
Detail

E-kniha - autor Eliška Novotná, 120 stran Naše každodennost se odehrává v sociálních skupinách. V nich prožíváme svá přátelství a spory, v nich si druhých vážíme či je zatracujeme. V nich se máme rádi, milujeme a nenávidíme, hádáme se a pomlouváme. Ve skupinách spolupracujeme a soutěžíme, pomáháme si, ale i ubližujeme. Ve skupinách nejsme sami - a nejsme-li sami, nebo ve dvojici, jsme... v sociální skupině. Dovolte, abychom vám představili sociální skupinu, jako jednu z forem sociální integrace. Seznamte se s jejími aktéry, jejich skupinovými pozicemi a rolemi. Uvažujte o procesech skupinové strukturace, skupinovém napětí a o tom, jak spolu se skupinovým zájmem skupina vzniká, mění se a zaniká. Věnujte spolu s námi pozornost vztahům ve skupinách a mezi skupinami s důrazem na "každodennost" skupinových sociálních praktik. Zasaďte poznávání sociálních skupin do kontextu mikrosociologie a sociologického vědění. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociologie sociálních skupin (978-80-247-2957-2)
Řízení sociálních procesů v České republice (9788024641898), Analýza restitučních procesů v České republice (9788024633121), Analýza privatizačního procesu v České republice (9788024633114), Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice (9788024633169), Očkování v České republice (978-80-738-7122-2), Naturalizace v České republice (999-00-017-9054-7), Zaměstnávání cizinců v České republice (999-00-018-1192-1), Environmentální bezpečnost v České republice (978-80-210-8191-8), Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice (9788024652344), Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 (9788024644394), Kam za ptáky v České republice (978-80-247-5778-0), Compliance programy (nejen) v České republice (999-00-017-8930-5), České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9), Terorismus a radikalizace v České republice (978-80-271-3126-6), Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1), Dvacet let české koruny na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice (978-80-247-4681-4), Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8), Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (978-80-210-9951-7), Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice (978-80-210-5805-7), Základy náhodných procesů II (9788024635293), Metodologie sociálních věd (9788024624549), Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (9788024653938), V tajné službě Koruny české, Kvído – České rozprávky v kocke (8590228049988), Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024645766), Laskavý průvodce po sociálních dávkách (9788024644295), Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3), Kvalita v sociální práci a sociálních službách (978-80-247-4315-8), Zlepšování podnikových procesů (978-80-247-3938-0)