Stykový zákon (č. 300/2017 sb.). komentář (978-80-759-8497-5)

Produkt Stykový zákon (č. 300/2017 sb.). komentář (978-80-759-8497-5) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Stykový zákon (č. 300/2017 sb.). komentář (978-80-759-8497-5) upraviť a produkt hľadať znova.

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (978-80-759-8497-5)

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (978-80-759-8497-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Řezníček, 100 stran, česky Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon). Stykový zákon byl posledním ze zákonů, jehož existenci předvídala Ústava od samého počátku, ale jenž nebyl dlouhou dobu zákonodárcem přijat. Řeší otázky, na něž nepamatovala ani Ústava ČR, ani jednací řády komor Parlamentu, tj. zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon o jednacím řádu Senátu. Autoři se ucelenou a stručnou formou snaží komentovat jednotlivá ustanovení v širších ústavněprávních souvislostech (při jeho výkladu je nezbytná vazba na Ústavu ČR a jednací řády Poslanecké sněmovny a Senátu), pro lepší pochopení výkladu je komentář doplněn i o praktické příklady. JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., je náměstkem pro řízení Sekce Legislativní rady... (alza.sk)

Podobné produkty ako Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (978-80-759-8497-5) , Stykový zákon (č. 300/2017 sb.). komentář (978-80-759-8497-5)

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (978-80-759-8476-0)

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (978-80-759-8476-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ladislav Trylč, 134 stran, česky Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob a působnosti správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném a při využití odpadu z obalů, poplatkům, ochranným opatřením a přestupkům. Účelem zákona o obalech je chránit životní prostředí, jeho text tak v dnešní době bojující se stále větším zahlcením odpady a souvisejícími problémy stále více nabývá na důležitosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (978-80-759-8476-0) , Zákon o obalech (č. 477/2001 sb.) - komentář (978-80-759-8476-0)

Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3)

Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Vícha, 300 stran, česky Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi spojenými s projektováním, prováděním a vyhodnocením geologických prací, včetně sankcí při přestoupení těchto povinností. Výklad pomůže čtenáři zorientovat se v provazbách na prováděcí vyhlášky, kterých je v případě zákona o geologických prací více než deset. Úplná znění prováděcích předpisů jsou pro přehlednost součástí knihy jako její příloha. Komentář reflektuje také transpozici předpisů Evropské unie, zejména směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého. Čtenáři v knize... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3) , Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 sb.) - komentář (978-80-759-8743-3)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 300 stran, česky Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, za kterých může policejní orgán omezit osobní svobodu a použit donucovacích prostředků a zbraně, jak má postupovat se zajištěnými věcmi, při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, vykázání nebo při práci s informacemi. V textu se autoři věnují i mezinárodní spoluprací a kontrole policie. Za dobu své účinnosti prošel zákon několika dílčími novelizacemi. Poslední novelizace byla provedena zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, který do zákona o Policii ČR přidala několik nových ustanovení,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6) , Zákon o policii české republiky (č. 273/2008 sb.) - komentář (978-80-759-8193-6)

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.). Komentář (978-80-759-8872-0)

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.). Komentář (978-80-759-8872-0)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 160 stran, česky Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro řízení pozemkových úprav, vypořádávání restitučních nároků, majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, privatizování majetku, se kterým je oprávněn Státní pozemkový úřad hospodařit, aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a další. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.). Komentář (978-80-759-8872-0) , Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 sb.) - komentář (978-80-7552-675-5)

Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5)

Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Gabriela Obermannová, 84 stran, česky Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části výživného namísto povinného rodiče a díky tomu zajišťuje oprávněným nezaopatřeným dětem stabilnější ekonomickou situaci, důležitou pro jejich výchovu a vývoj. Autorky v textu využily svoji dlouholetou praxi z Ministerstva práce a sociálních věcí, včetně přípravy samotného zákona o náhradním výživném. I díky tomu komentář přehledně vysvětluje podstatu a praktické souvislosti nové sociální dávky náhradního výživného a obsahuje řadu praktických příkladů výpočtu různých variant náhradního výživného (v plné či částečné výši). Bude tak důležitou každodenní pomůckou pro práci úředníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5) , Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 sb.). praktický komentář - 2. vydání (978-80-759-8521-7)

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8868-3)

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8868-3)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 88 stran, česky Ke dni 8. 4. 2020 nabyl účinnosti nově přijatý zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dle kterého mohou očkovaní a jejich blízcí požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným očkováním Cílem zákonodárce při přijímání zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním bylo zakotvit v českém právním řádu možnost domáhat se na státu náhrady újmy, která očkovanému nebo osobě blízké vznikla v důsledku podrobení se povinnému očkování, neboť je to právě stát, kdo ukládá povinnost podrobit se povinným očkováním. Tato možnost do přijetí zákona absentovala. Jedná se přitom o možnost zcela zásadní z hlediska ústavně garantovaného práva na náhradu újmy vzniklé zákrokem, který je pacient nucen podstoupit. Komentář je určen pro každého, kdo se bude o problematiku odškodňování následků povinného očkování zajímat, a každého, koho se bude tato problematika... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8868-3) , Zákon o zahraniční službě. komentář (978-80-759-8835-5)

Zákon o zahraniční službě. Komentář (978-80-759-8835-5)

Zákon o zahraniční službě. Komentář (978-80-759-8835-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 388 stran, česky Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, upravuje pracovněprávní, resp. služebněprávní pracovní vztahy osob podílejících se na výkonu zahraniční služby. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla fungování zahraniční služby, včetně zásad jejího výkonu a zakotvení postavení a dále také zřizování a rušení zastupitelských úřadů. Podle samotných autorů má komentář za cíl nejenom popsat a blíže vysvětlit smysl jednotlivých ustanovení zákona, ale rovněž přinést širší vhled a souvislosti spojené zejména s mezinárodním, resp. unijním právem. Autoři sami pracují ve státní správě a většina z nich přímo na Ministerstvu zahraničních věcí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o zahraniční službě. Komentář (978-80-759-8835-5) , Živnostenský zákon (č. 455/1991 sb.). praktický komentář - 16. vydání (978-80-7598-707-5)

Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8)

Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 212 stran, česky Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a transponuje směrnici 2016/680. Tento komentář staví na základech, které položily dřívější komentáře Wolters Kluwer k obecnému nařízení GDPR, jehož přečtení pro snazší a kompletnější pochopení materie autoři doporučují. V rámci českého právního řádu zákon o zpracování osobních údajů nahradil dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud jde o působnost zákona, ten v podrobnostech nově upravuje zpracování osobních údajů podle výše uvedeného nařízení GDPR, zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8) , Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 sb.). praktický komentář (978-80-7676-615-0)

Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-615-0)

Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-615-0)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 320 stran, česky Komentář přináší praktický výklad zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Ambicí autorů bylo napsat komentář, který „nekončí tam, kde začíná problém“. Proto do výkladu začlenili popis řady kazuistik, kterými se zabývaly soudy nebo Veřejný ochránce práv, a odkazy na řadu dalších relevantních soudních i správních rozhodnutí. Vzhledem k rychlému vývoji rozhodování v této oblasti čtenáři ocení zejména judikaturu a další zdroje z posledních let, na které předchozí komentáře zatím nestihly reagovat. Vedle ustanovení antidiskriminačního zákona publikace obsahuje i komentář vybraných ustanovení dalších zákonů, které se zákazu diskriminace týkají. Jde zejména o související ustanovení zákona o Veřejném ochránci práv, zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o státní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-615-0) , Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 sb.). praktický komentář (978-80-759-8868-3)

Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář (978-80-7676-376-0)

Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář (978-80-7676-376-0)
Detail

Elektronická kniha Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) reguluje činnost realitních zprostředkovatelů – vymezuje jaké jsou nároky na realitní zprostředkovatele, jaké jsou jejich povinnosti, řeší úschovu finančních prostředků a kontrolu samotné činnosti a přestupky. Autoři ke komentování zákona přistoupili akademicky, aby primárně odpovídali na koncepční a teoretické otázky. Vždy je ale doplněna implikace těchto teoretických konceptů do praktické roviny. V komentáři je tak obsaženo několik smyšlených příkladů (veškeré firmy a jména jsou zcela vymyšlená), na kterých autoři demonstrují co nejpřesnější interpretaci tak, aby byla dobře využitelná při činnosti realitních zprostředkovatelů a působila co nejméně aplikačních problémů. Publikace je svým zaměřením určena právníkům, kteří se budou setkávat s touto právní úpravou, ať již na straně realitních zprostředkovatelů či zájemců, a to... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář (978-80-7676-376-0) , Zákon o státním pozemkovém úřadu (503/2012 sb.). komentář (978-80-759-8872-0)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (978-80-759-8521-7)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (978-80-759-8521-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Strakoš, 280 stran, česky Druhé vydání úspěšného komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Právní stav ke dni 1. 10. 2019. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (978-80-759-8521-7) , Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 sb.). komentář (978-80-7676-376-0)

Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.). Praktický komentář - 16. vydání (978-80-7598-707-5)

Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.). Praktický komentář - 16. vydání (978-80-7598-707-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 248 stran, česky Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ještě splnění odborné způsobilosti a další podmínky. Za celou dobu své účinnosti byl zákon mnohokrát novelizován. Nové vydání komentáře reflektuje změny provedené k 1. 10. 2022 (zákon č. 244/2022 Sb.). Cílem nového vydání komentáře je nejen praktické objasnění a vysvětlení základních podmínek živnostenského podnikání, ale také upozornění na změny, ke kterým v poslední době došlo. (alza.sk)

Podobné produkty ako Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.). Praktický komentář - 16. vydání (978-80-7598-707-5) , Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 sb.). praktický komentář. 2. vydání (978-80-759-8548-4)

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (978-80-759-8548-4)

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (978-80-759-8548-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Tuháček, 340 stran, česky Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. Komentář je psán jasným a srozumitelným jazykem a díky příkladům a případům z praxe je dostatečně srozumitelný i pro neprávníky. Součástí komentáře je i nejaktuálnější judikatura v oblasti poskytování informací. Autoři komentáře věnují zvláštní pozornost obcím a pasivnímu poskytování informací na žádost, ale i aktivnímu poskytování informací zveřejněním. Komentář se věnuje i významné novele, která byla provedena částí patnáctou zákona č. 111/2019 Sb. Významných změn ve 2. vydání komentáře logicky doznal zejména výklad k poskytování, resp. ochraně osobních údajů v souvislosti s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (978-80-759-8548-4) , Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 sb.). praktický komentář (978-80-759-8467-8)

Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-335-7)

Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-335-7)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 264 stran, česky Publikace nabízí výklad zákona č. 95/2004 Sb., tzv. zákona o lékařských povoláních, který upravuje podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice, celoživotní vzdělávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Snahou autorů komentáře bylo poskytnout srozumitelný výklad tohoto předpisu, nabídnout odpovědi na praxí kladené otázky a též ve výkladu zprostředkovat závěry, k nimž v průběhu času dospěla odborná a justiční praxe. Komentář zároveň upozorňuje na souvislosti s dalšími zákony a jinými právními předpisy, a to včetně předpisů unijních, se kterými je komentovaný zákon velmi úzce provázán. Tuto publikaci uvítají nejen právníci, ale i lékaři, zubní lékaři či farmaceuti, případně i zájemci o danou problematiku. Znát... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-335-7) , Katastrální zákon. praktický komentář (zákon č. 256/2013 sb.) (999-00-018-1041-2)

Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-314-2)

Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-314-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Hejduk, 136 stran, česky Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly evropské právní předpisy zavádějící bezpečností a biometrické prvky a vydávání cestovních dokladů s nosičem dat, který obsahuje údaje o zobrazení obličeje a otiscích prstů. Komentář je určen nejenom pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, vykonávající agendu na úseku cestovních dokladů, pracovníky zastupitelských úřadů, ale též i pro širokou veřejnost, a to právě s ohledem na praktickou podobu komentáře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-314-2) , Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 sb.). praktický komentář (978-80-7676-314-2)

Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., 2. vydání, Komentář (978-80-7676-500-9)

Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., 2. vydání, Komentář (978-80-7676-500-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Monika Novotná, 140 stran, česky Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato aktualizace publikace původního komentáře poukazuje právě na dané legislativní změny a jejich případné upřesňující výklady. Komentář se neomezuje na pouhý popis zákonných ustanovení, ale obsahuje i praktické zkušenosti – lepší, přesnější a dostupnější evidenci nemovitých věcí včetně její konkrétní využití, která se promítají do korektního stanovení výše daňové povinnosti poplatníků. Kniha si klade za cíl upozornit daňové poradce, ale především i širší odbornou veřejnost nejen na legislativní změny, kterými jsou například stanovení a použití místních koeficientů a posouzení pozemků ve vztahu k dani z pozemků dle jejich... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., 2. vydání, Komentář (978-80-7676-500-9) , Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 sb.). praktický komentář (978-80-7676-335-7)

Zákon o cenách. Komentář (978-80-7676-199-5)

Zákon o cenách. Komentář (978-80-7676-199-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 100 stran, česky Jako první na trhu Vám přinášíme ucelený okomentovaný zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Komentář zpracovali přední autoři z řad Ministerstva financí a je skvělou pomůckou pro orientaci v dané problematice. Zákonem došlo k liberalizaci cen spočívající v opuštění modelu centrálně-byrokraticky určovaných cen jednotných na celém území státu a v přechodu k cenám smluvním, vznikajícím výlučně na základě dohody prodávajícího a kupujícího. Zákon o cenách sice i nadále umožňuje příslušným orgánům veřejné moci regulovat cenu určitých výrobků, výkonů, prací a služeb („zboží“), ovšem pouze ve vymezených případech a za splnění zákonem stanovených podmínek. Důležitou roli hraje zákon o cenách i z hlediska právního zakotvení tzv. nepřímé regulace cen, když zakazuje zneužití výhodnějšího hospodářského postavení prodávajícího nebo kupujícího k tomu, aby vyžádal vyšší (nebo kupující nižší) cenu než cenu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o cenách. Komentář (978-80-7676-199-5) , Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 sb.). komentář (999-00-018-1040-5)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání (978-80-7676-497-2)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání (978-80-7676-497-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Strakoš, 284 stran, česky Třetí vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání. Komentář reflektuje v prvé řadě změny legislativní povahy zejména v oblasti trestního práva, které se promítly i do zákona o některých přestupcích, resp. do možnosti jeho aplikace a druhou oblast představuje „technická“ novela přestupkového zákona. Právní stav komentáře je tak ke dni 1. 1. 2023. Celý text je obohacen o příklady z praxe a také o přehledné shrnutí těch přestupků, které byly zrušeny nebo přesunuty (a hlavně kam byly přesunuty) po zrušení přestupkového zákona. Praktický komentář je určen jak právnické veřejnosti, tak i laické veřejnosti a ocení jej především orgány obcí a krajů v přenesené působnosti, do jejichž gesce patří právě správní stíhání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání (978-80-7676-497-2) , Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 sb.). praktický komentář - 3. vydání (978-80-7676-497-2)

Strážci zákona (978-80-759-3137-5)

Strážci zákona (978-80-759-3137-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Stephen King, 336 stran, česky Román volně navazuje na knihu BeznadějVe Wentworthu v Ohiu panuje horké letní odpoledne a v Topolové ulici je všechno, jak má být. Poslíček s novinami objíždí na kole předplatitele; děti se škorpí na rohu ulice před obchodem; na trávníku před domem Reedových si mládež hází plastovým talířkem; Gary Soderson zapaluje zahradní gril. Jediná věc, která zcela nezapadá do obrazu, je červená dodávka, která vyčkává s běžícím motorem na kopci. Brzy se rozjede a začne masakr.Než na Topolovou ulici padne večer, ocitnou se lidé, kteří přežili, v jiném světě, kde je všechno možné, bez ohledu na to, jak je to děsivé, a kam přijíždějí samozvaní strážci zákona. Jaká síla je přivolala, jak daleko zajdou a jak je možné je zastavit - takové otázky vyvolávají beznaděj...Román Strážci zákona napsal Stephen King pod pseudonymem Richard Bachman a vychází společně s titulem Beznaděj, oba příběhy na sebe volně navazují (alza.sk)

Podobné produkty ako Strážci zákona (978-80-759-3137-5) , Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 sb.). komentář (999-00-017-8925-1)

Celní zákon. Praktický komentář (978-80-7676-051-6)

Celní zákon. Praktický komentář (978-80-7676-051-6)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 288 stran, česky Praktický komentář nabízí první ucelený výklad k zákonu č. 242/2016 Sb., který je zpracován kolektivem autorů s mnohaletou praxí v oboru celního a daňového práva. Celní zákon upravuje řadu různorodých institutů, mnohdy se však jedná o úpravu dílčí, kterou je třeba chápat v kontextu dalších norem obsažených v příslušných tuzemských i unijních předpisech. Praktický komentář pomáhá k orientaci v dané oblasti, srozumitelně vysvětluje jednotlivé instituty celního zákona a dává návod, jaké další předpisy aplikovat. Publikace cílí primárně na odbornou veřejnost představovanou celními deklaranty, dovozci a vývozci či pracovníky Celní správy České republiky. Komentář je rovněž využitelný pro akademické pracovníky a studenty zejména právních a ekonomických oborů, kterým může pomoci k pochopení souvislostí a vztahů v rámci celního práva. Nabízí však hlubší vhled... (alza.sk)

Podobné produkty ako Celní zákon. Praktický komentář (978-80-7676-051-6) , Zákon o cenách. komentář (978-80-7676-199-5)

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5)

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 236 stran, česky Zákon o vyvlastnění se od prvního vydání tohoto komentáře změnil na první pohled málo. Daleko podstatnější byly změny souvisejících předpisů, zejména zákona o urychlení výstavby (liniového zákona), zákona o oceňování majetku a také přijetí nového stavebního zákona, jehož současné znění a hlavní principy autoři ve výkladu zohlednili. Nejzásadnější vývoj ale prodělala judikatura k zákonu o vyvlastnění, a to i s poukazem na závěry autorů vyjádřené v prvním vydání tohoto komentáře. Ve výkladu jsou citovány nejnovější rozsudky Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu i nálezy Ústavního soudu. Autoři podrobně analyzovali také zbývající judikaturu správních soudů a Nejvyššího soudu, která upřesnila výklad pomalu všech ustanovení zákona o vyvlastnění. Nové vydání tak není pouze kosmetickou aktualizací, ale podstatně přepracovaným a rozšířeným vydáním, které v praxi využijí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5) , Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 sb., 2. vydání, komentář (978-80-7676-500-9)

Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář (999-00-018-1040-5)

Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář (999-00-018-1040-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv, 456 stran Publikace je podrobným komentářem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Výklad je doplněn judikaturou i souvislostmi s dalšími právními předpisy - národními i evropskými. Komentář je pro větší srozumitelnost doplněn o ilustrativní příklady z aplikační praxe. Komentář je určen zejména k praktickému využití, a to nejenom pro právníky, ale pro všechny, kdo se o problematiku obětí zajímají a obětem poskytují pomoc. Publikace tak může sloužit i policistům, psychologům, terapeutům, psychiatrům, sociálním pracovníkům ve státním i nevládním sektoru, konzultantům linek pomoci a pracovníkům probační a mediační služby. Publikace dále v přiloze obsahuje základní informace pro oběti trestného činu, vzor Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život a další vzory. Právní stav publikace k 1. 7. 2018. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář (999-00-018-1040-5) , Zákon o vyvlastnění (184/2006 sb.). praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5)

Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář (978-80-747-8644-0)

Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář (978-80-747-8644-0)
Detail

E-kniha - autor Petr Tröster, Pavel Knebl, 152 stran V publikaci naleznete výklad zákona, do kterého se promítají dlouholeté zkušenosti spoluautora z podnikatelské sféry a tedy z vyjednávání podnikových kolektivních smluv stejně jako kolektivních smluv vyššího stupně, a to jak z pohledu zaměstnavatele tak i zástupce zaměstnanců. Díky jeho současnému působení na Ministerstvu práce a sociálních věcí se všem odborovým funkcionářům usnadní postup při vyjednávání kolektivních smluv a v případě sporů především zrychlí celý proces při určování zprostředkovatelů a rozhodců tak, aby cíle, tj. uzavření kolektivní smlouvy, bylo dosaženo. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář (978-80-747-8644-0) , Celní zákon. praktický komentář (978-80-7676-051-6)

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (999-00-018-1041-2)

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (999-00-018-1041-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniela Šustrová, 368 stran Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na podstatné změny, k nimž v oblasti katastru nemovitostí došlo (posílení zásady materiální publicity a ochrany dobré víry v souvislosti s vkladem do katastru nemovitostí, znovuzavedení zásady superficies solo cedit, a tím i práva stavby jako zákonné výjimky z této zásady či rozšíření okruhu skutečností zapisovaných poznámkou do katastru se speciální úpravou pro poznámky spornosti). V komentáři autoři odkazují na relevantní judikaturu a připojují tam, kde je to vhodné, praktické příklady a doporučení pro praxi. Právní stav publikace je k 1. 9. 2018. Autorský kolektiv tvoří: JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro... (alza.sk)

Podobné produkty ako Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (999-00-018-1041-2) , Chráněný účet (č. 38/2021 sb.) - komentář (999-00-033-6893-5)

Mimo zákon (978-80-759-7082-4)

Mimo zákon (978-80-759-7082-4)
Detail

Elektronická kniha - Příběhy banditů, kteří skutečně existovali a stali se součástí regionální historie, i těch, kteří žili jen ve fantazii lidí. - autor Naďa Moyzesová, 304 stran Příběhy banditů, kteří skutečně existovali a stali se součástí regionální historie, i těch, kteří žili jen ve fantazii lidí. Po staletí si lidé po namáhavé práci zpestřovali dlouhé zimní večery vyprávěním o hrůzostrašných a zároveň odvážných a romantických skutcích lapků, loupežníků i zbojníků, z nichž někteří loupili, a dokonce vraždili jen pro radost, ale jiní bohatým brali a chudým rozdávali. Úzké úvozy, husté lesy či tajemné skály v okolí nejrůznějších vesnic Čech, Moravy a Slezska k vymýšlení podobných příběhů přímo vybízely. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mimo zákon (978-80-759-7082-4) , Živnostenský zákon (455/1991 sb.). zákon o živnostenských úřadech (570/1991 sb.) – komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1)

Lesní zákon. Komentář. 2. vydání (978-80-7676-526-9)

Lesní zákon. Komentář. 2. vydání (978-80-7676-526-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Dvořák, 228 stran, česky Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě zahrnuje jednak důležité novely samotného předpisu, ale zároveň reaguje na novely významných předpisů jako je např. správní řád nebo přestupkový zákon. Komentář obsahuje i související judikaturu a stanoviska státní správy lesů, včetně stanovisek Ministerstva zemědělství. Publikace se může stát platnou praktickou pomůckou jak pro vlastníky lesů, tak i pro odborné instituce a úředníky státní správy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lesní zákon. Komentář. 2. vydání (978-80-7676-526-9) , Mimo zákon (978-80-759-7082-4)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (999-00-017-8925-1)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (999-00-017-8925-1)
Detail

Elektronická kniha - Komentář je prvním uceleným výkladem nového zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení s využitím relevantní judikatury. - autor Karel Svoboda, 228 stran Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými dohodami soutěžitelů. Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Zákon např. výslovně presumuje vznik škody v důsledku kartelu, přičemž bude na žalovaném, aby prokázal, že poškozenému škoda nevznikla. Novinkou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (999-00-017-8925-1) , Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. praktický komentář (zákon č. 279/2003 sb. (999-00-018-3646-7)

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb. (999-00-018-3646-7)

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb. (999-00-018-3646-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Trešlová, 200 stran Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části a správu majetku a věcí zajištěných pro účely trestního řízení. Právní stav publikace je k 1. 11. 2018. Komentář velice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá danou problematiku v souladu s judikaturou, která je do výkladu zapracována. Autoři komentář obohatili o nespočet příkladů nesprávné praxe. Tímto poukázali na nedostatky současné praxe, které však vzápětí opravili a ukázali, jak má být praxe správně. Publikaci pak dále doplňuje osm vzorů z praxe: Pověření k prodeji majetku zajištěného v trestním řízení Pověření ke správě majetku zajištěného v trestním řízení Pověření ke správě podílu v obchodní korporaci zajištěného v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb. (999-00-018-3646-7) , Zákon o kolektivním vyjednávání. komentář (978-80-747-8644-0)

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1)

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Kameník, 552 stran Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou právních předpisů, které specificky upravují jednak činnosti z režimu živnostenského zákona vyloučené a jednak činnosti, které jsou regulovány živnostenským zákonem. Zásadní změnou je pak nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje i komentář k zákonu o živnostenských úřadech a komentář k nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností a nastiňuje jejich vzájemnou provázanost. Autoři stručně a komplexně komentují jednotlivá ustanovení, a to i včetně problematických pasáží, a snaží se navést praxi k ustálenému řešení možných nejasností, přičemž využívají svých... (alza.sk)

Podobné produkty ako Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1) , Lesní zákon. komentář. 2. vydání (978-80-7676-526-9)

Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář (999-00-018-1044-3)

Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář (999-00-018-1044-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Patrik Šebesta, 296 stran Komentář přináší ucelený výklad zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5. 2018. Seznamuje čtenáře s faktickým fungováním obecních a městských policií v České republice, právy a povinnostmi strážníků s návaznými pravomocemi uvedené v jiných právních předpisech. Komentář vychází z bohaté zkušenosti autora z činnosti obecních a městských policií, které jako konzultant zakládal či restrukturalizoval, zkušeností právníka a bezpečnostního analytika, který se zaměřuje na místní záležitosti veřejného pořádku, vnitřní správu, správní trestání či důkazní právo. Výklad je vždy opřen o teoretický základ, na který navazuje prakticko-metodologický komentář jednotlivých ustanovení s řadou praktických příkladů z praxe. Pro přehlednost komentáře je u některých paragrafů rozčleněn výklad do jednotlivých kapitol. Institut obecní policie je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář (999-00-018-1044-3)

Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář (999-00-033-6893-5)

Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář (999-00-033-6893-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Štika, 80 stran, česky Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet. Právní úprava občanského soudního řádu nově obsahuje ucelený institut, který umožňuje shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (určené k uspokojování životních potřeb povinného a jeho rodiny). Existence úpravy chráněného účtu by měla zabránit neoprávněným exekucím na účtech povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a snížit administrativní zátěž zaměstnavatelům. Nová právní úprava zakládá množství nových administrativních povinností vybraným subjektům exekučního řízení, zejména některým dlužníkům povinného, peněžním ústavům, soudům a soudním exekutorům. Cílem tohoto prvního uceleného komentáře je podat čtenáři komplexní odborný výklad právní úpravy chráněného účtu, navíc... (alza.sk)

Podobné produkty ako Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář (999-00-033-6893-5)

Zákon o obcích. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Komentář. 4. vydání (978-80-7676-302-9)

Zákon o obcích. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Komentář. 4. vydání (978-80-7676-302-9)
Detail

Elektronická kniha Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který vychází poprvé. Komentář k zákonu o Sbírce reaguje na zásadní změnu ve vyhlašování právních předpisů obcí, krajů a některých správních úřadů (s lokální územní působností). (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o obcích. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Komentář. 4. vydání (978-80-7676-302-9)

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář (999-00-018-4959-7)

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář (999-00-018-4959-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Mareš, 236 stran Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do komplexního rámce bezpečnostní problematiky s přesahem do mezinárodního prostředí. Komentář tedy poukazuje i na politické koncepční a strategické dokumenty, ať již domácí či mezinárodní provenience (zvláště se jedná o dokumenty Evropské unie a Organizace Severoatlantické smlouvy). Dále autoři pro právní pojetí komentáře zmiňují i některé poznatky bezpečnostních studií, což je dynamicky se rozvíjející společensko-vědní disciplína. Komentář je využitelný pro zaměstnance státní správy v bezpečnostních... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář (999-00-018-4959-7)

Guláš (978-80-759-3067-5)

Guláš (978-80-759-3067-5)
Detail

Elektronická kniha - Svérázný pohled cizince na svérázné období v historii naší země. - autor Brian Kimberling, 232 stran, česky Svérázný pohled cizince na svérázné období v historii naší zeměBrian Kimberling působil několik let jako učitel angličtiny v porevoluční Praze. Ve své knize výstižně, vtipně a se smyslem pro detail popisuje své zážitky a postřehy o Česku, jeho obyvatelích, místních zvycích a atmosféře doby. Věříme, že tenhle GULÁŠ čtenářům zachutná! (alza.sk)

Podobné produkty ako Guláš (978-80-759-3067-5)

Destrukce (978-80-759-4031-5)

Destrukce (978-80-759-4031-5)
Detail

E-kniha Prvý diel novej fantasy série od obľúbeného českého autora První díl nové fantasy série Tvůrci světů od velmi oblíbeného českého autoraStvoriť vlastný svet a nechať sa v ňom uctievať ako boh. Kto by o to nestál? Stačí sa narodiť s nadaním Tvorca. Lenže svety sa začínajú rúcať. Deštrukcie, ohlasovaná nevysvetliteľnými fluktuáciami, je utrpelo niekým zvonka a čoskoro je jasné, že nepriateľ sleduje ďaleko sofistikovanejšie cieľ než len zničiť niečí sen.Krištof Farský sa vo svojom svete nenechal uctievať. Chcel v ňom zabudnúť. Jedného dňa však nastane precitnutie a jeho vlastné diabolské konštrukty sa mu vracajú ako bumerang. Avšak ten hlavný úder príde odniekiaľ, odkiaľ by ho nečakal ani v tej najhoršej nočnej more, ktorú sám stvoril.Medzitým si korporácie chamtivých podielnikov chce rozdeliť korisť, keď už v obyčajnom ľudskom svete nie je z čoho brať. A nezastaví sa pred ničím.Vylepšenie agenti, paralelný realita fiktívnych svetov, hrôzu naháňajúce... (alza.sk)

Podobné produkty ako Destrukce (978-80-759-4031-5)

Prokletý (978-80-759-4057-5)

Prokletý (978-80-759-4057-5)
Detail

Elektronická kniha - ze série Alex Verus, autor Benedict Jacka, 320 stran, česky Od doby, co se Alex nechvalně proslavil tím, že svými věšteckými schopnostmi dokáže porazit mocné temné mágy, se snaží moc nevyčnívat. Jenže teď zjistil, že se začíná znovu rozmáhat jistý zakázaný rituál. Někdo vysává životní sílu magickým tvorům – a přitom je ničí. A brzy přijdou na řadu i lidé. Alexe najmou, aby celou věc prošetřil, a on si přitom uvědomí, že ne všichni v Radě chtějí, aby se tou věcí podrobněji zabýval. Zatímco jen s obtížemi odděluje přátele od nepřátel, stane se cílem těch, kdo jsou ochotni riskovat zdravý rozum kvůli moci… (alza.sk)

Podobné produkty ako Prokletý (978-80-759-4057-5)

Komunita (978-80-759-7704-5)

Komunita (978-80-759-7704-5)
Detail

Elektronická kniha - Una se rozhodla přestěhovat z Reykjaviku téměř na okraj civilizace. Původně si tady chtěla odpočinout. Lidé tady ale žijí jinak a mají spoustu tajemství... - autor Ragnar Jónasson, 288 stran, česky Skutečně chceš znát pravdu?Třicetiletá Una potřebuje v životě změnu, a tak se nechá zaměstnat jako učitelka ve vesničce Skálar v severovýchodním cípu Islandu. Ihned po příjezdu však začne svůj báječný nápad přehodnocovat, protože se tu necítí ani trochu vítaná. Místní komunita čítající deset obyvatel je velmi uzavřená a bedlivě si střeží veškerá svá tajemství.S postupujícím školním rokem a zkracujícími se dny si Una připadá čím dál osamělejší a vyčleněnější a na náladě jí nepřidává ani několik nevyjasněných úmrtí nebo podivná holčička, která ji za nocí navštěvuje v jejím podkrovním bytě. Vydrží Una ve Skálar až do jara a podaří se jí přimět místní, aby ji přijali mezi sebe? (alza.sk)

Podobné produkty ako Komunita (978-80-759-7704-5)

Povznesení (978-80-759-3070-5)

Povznesení (978-80-759-3070-5)
Detail

Elektronická kniha - Vítejte zpět v městečku Castle Rock, kde se obyčejným lidem dějí neobyčejné věci. - autor Stephen King, 144 stran, česky Vítejte zpět v městečku Castle Rock, kde se obyčejným lidem dějí neobyčejné věciScott Carey vypadá stále stejně, a přesto neustále ztrácí na váze. A je tu pár dalších podivností, například že váží stejně v oblečení i bez něj. Kromě toho má Scott problémy i se sousedkami, lesbickým párem, jejichž pes pravidelně vykonává potřebu na jeho trávníku. Ale nejde jen o něj, celá místní komunita je vůči homosexuálnímu páru, který se ve městě snaží otevřít restauraci, zaujatá. Zrodí se nepravděpodobné spojenectví nebo v sobě lidé nedokážou objevit pochopení? (alza.sk)

Podobné produkty ako Povznesení (978-80-759-3070-5)

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (999-00-017-9354-8)

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (999-00-017-9354-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Dvořák, 480 stran Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní publikací, která se problematikou tohoto zákona komplexně zaobírá. S vědomím toho autoři podrobně rozebírají jednotlivé pojmy a instituty daného zákona, shrnují dosavadní judikaturu, upozorňují na některá sporná místa a v neposlední řadě prezentují vlastní návrhy výkladu. Zákon je zkoumán v kontextu celého právního řádu, přičemž podrobněji jsou zmiňovány především prováděcí právní předpisy k němu a vztah zákona zejména ke správnímu řádu. Komentář je určen všem, kteří se problematikou utajovaných informací nebo bezpečnostní způsobilostí profesně zabývají, ať již se jedná o státní zaměstnance, příslušníky bezpečnostních sborů či ozbrojených sil, anebo o podnikatelské subjekty a jejich zaměstnance.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (999-00-017-9354-8)

Ohnivý cejch (978-80-759-4044-5)

Ohnivý cejch (978-80-759-4044-5)
Detail

Elektronická kniha - ze série Psyové / měňavci, autor Nalini Singh, 272 stran, česky Ačkoli Mercy, strážkyně DarkRiverů, cítí naléhavou potřebu najít si životního druha, zuřivě odolává, když si ji zkouší přivlastnit Riley Kincaid, poručík ze smečky SnowDancerů. Problém není jen to, že ji vytáčí; je totiž také vlk, zatímco ona je kočičí šelma, a oba jsou zvyklí mít navrch. Když je však z teritoria DarkRiverů unesen geniální mladý měňavecký vědec, musí Mercy a Riley spolupracovat, aby mladíka vystopovali – dřív, než se záhadní únosci rozhodnou, že už ho není potřeba. Dva dominantní jedinci však časem zjistí, že když se podřídí jeden druhému, neodhalí tím jen smrtící konspiraci, ale také vášeň tak žhavou, že na nich obou zanechá ohnivý cejch. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ohnivý cejch (978-80-759-4044-5)

Springfieldské tajemství (978-80-759-7634-5)

Springfieldské tajemství (978-80-759-7634-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Mike Reiss, 312 stran, česky Nejúspěšnější a nejdéle vysílaný seriál v dějinách americké televize slaví 30 let! O vlastní pohled na historii, současnost i budoucnost kultovní kreslené rodinky se při té příležitosti rozhodl podělit jeden z nejpovolanějších – profesionální vtipálek, producent a scenárista Simpsonových Mike Reiss. (alza.sk)

Podobné produkty ako Springfieldské tajemství (978-80-759-7634-5)

Temná kapitola (978-80-759-7027-5)

Temná kapitola (978-80-759-7027-5)
Detail

Elektronická kniha - Jedna událost – dva zničené životy. Strhující a děsivý příběh inspirovaný skutečnými událostmi. - autor Winnie M Li, 376 stran Strhující a děsivý příběh inspirovaný skutečnými událostmiJedna událost – dva zničené životy...Když zcestovalá Američanka Vivian potká Johnyho, netuší, jak moc se její život změní. Tento dospívající chlapec pochází z irské komunity žijící na okraji společnosti, kde je násilí na ženách samozřejmostí a muži nemusí ovládat svůj chtíč. Jejich setkání skončí tragicky a z nevinného výletu se rázem stane temná kapitola Vivianina života. (alza.sk)

Podobné produkty ako Temná kapitola (978-80-759-7027-5)

Nultá hodina (978-80-759-4002-5)

Nultá hodina (978-80-759-4002-5)
Detail

Elektronická kniha - Knižní série Resident Evil končí a současné se vrací na začátek před události v sídle. Před katastrofu. Do okamžiku, kdy se zrodilo zlo! - ze série Resident Evil, autor S. D. Perry, 189 stran Knižní série Resident Evil končí a současné se vrací na začátek... … před události v sídle. Před katastrofu. Do okamžiku, kdy se zrodilo zlo!Resident Evil je fenomén, který má miliony fanoušků po celém světě. Kromě počítačových her a filmových blockbusterů dobývá i srdce čtenářů. Ale vše krásné jednou musí skončit, což konkrétně platí pro knižní sérii. Ta je uzavřena sedmou knihou nazvanou NULTÁ HODINA. I když – uzavřena… Jako Uroboros, had požírající vlastní ocas, se NULTÁ HODINA vrací před události odehrávající se v první knize série – KONSPIRACE UMBRELLA.Do hry se vrací tým Bravo, který přežil havárii svého vrtulníku z úvodu KONSPIRACE UMBRELLA. Ačkoli kdyby tušili, co je v nejbližších hodinách čeká, asi by raději dobrovolně v troskách vrtulníku... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nultá hodina (978-80-759-4002-5)

Sochař smrti (978-80-759-5399-5)

Sochař smrti (978-80-759-5399-5)
Detail

E-kniha ze série Robert Hunter, autor Chris Carter, 344 stran Detektivové Robert Hunter a Carlos Garcia stojí před dalším temným případem Tentokrát jim chorá mysl sériového vraha předkládá s každou obětí hádanku: jaký vzkaz se skrývá v obludném uměleckém díle, zanechaném na místě činu? Proč vložil pachatel tolik práce a fantazie do zprávy, kterou mohl sdělit mnohem snazším způsobem? A chce vůbec něco sdělit, nebo jen mate policii falešnou nápovědí, aby ji připravil o čas a svedl ze stopy? Jaká událost z dávné minulosti spustila jeho řádění – a proč až teď? Chris Carter, mistr svého oboru, nezklame ani tentokrát: řešení je opět šokující a překvapivé, a přesto má čtenář šanci dospět k němu současně s vyšetřovateli, neboť mu autor nic nezamlčuje. Chris CarterNarodil se v Brazílii, v rodině italského původu. Vystudoval psychologii a soudní psychologii na University of Michigan. Jako člen týmu soudních psychologů při Úřadu státního návladního státu Michigan zkoumal... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sochař smrti (978-80-759-5399-5)

Hranice impéria (978-80-759-4028-5)

Hranice impéria (978-80-759-4028-5)
Detail

Elektronická kniha - Ostřílený spisovatel sci-fi nenechává nikoho na pochybách, že umí namíchat ten správný koktejl mezihvězdné akce, překvapivých momentů a chvilek napětí. - ze série Centrální impérium, autor Jan Kotouč, 384 stran Jak praví čínské přísloví, Impérium čekají zajímavé časy...Daniel Hankerson je geneticky vylepšený příslušník císařské rodiny, ale raději než na rodinný vliv a peníze se vždy spoléhal na svou schopnost odhadovat lidi, která mu pomáhá jak při práci pro rozvědku loďstva, tak při hraní karet. Díky ní pozná, že něco visí ve vzduchu, když se ho pokusí při loupežném přepadení zabít, a ani z nadcházející mise na okraj Impéria nemá dobrý pocit. Čím víc se mluví o tom, že jde o rutinní test nové komunikační lodě, tím je to podezřelejší.Centrální impérium je příliš velké, příliš křehké a pohromadě drží díky příliš mnoha kompromisům. Vnější nepřátelé si z něj chtějí ukrojit svůj díl, ale ti vnitřní jsou ještě nebezpečnější.Jan Kotouč, ostřílený... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hranice impéria (978-80-759-4028-5)

Bílí baroni (978-80-759-7311-5)

Bílí baroni (978-80-759-7311-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Urban, 496 stran, česky Humorný román z prostředí vojenských lékařůFakulta vojenské lékařské školy v Hradci Králové je dějištěm úplného ohňostroje gagů, skečů a absurdních situací. Hlavního protagonistu Michala Kunce sledujeme od nástupu do přijímače lopotným studiem až k ukončení šesti let studia promocí. Tupé prostředí armády v sedmdesátých letech dokáže Jiří Kučera proměnit v grotesku a čtenář nemá šanci vydechnout a uvolnit mimické svaly ztuhlé smíchem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bílí baroni (978-80-759-7311-5)

Darebák David (978-80-759-5076-5)

Darebák David (978-80-759-5076-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Darebák David, autor Francesca Simonová, 216 stran Veselé příběhy nenapravitelného darebáka Davida, jeho vzorného bratříčka Vítka, jejich zoufalých rodičů a spousty dalších dětí. Člověka by nikdy nenapadlo, jaké lumpárny se dají vyvádět na oslavě narozenin, v hodině baletu nebo v ordinaci u lékaře. Jednoduché a svižné čtení pro nejmenší čtenáře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Darebák David (978-80-759-5076-5)

Temná věž (978-80-759-3236-5)

Temná věž (978-80-759-3236-5)
Detail

Elektronická kniha - ze série Temná věž, autor Stephen King, 728 stran, česky Série Temná věž se odehrává ve zvláštní zdevastované zemi, která je plná ohromující vizuální představivosti i nezapomenutelných postav a zároveň děsivě odráží náš vlastní svět. Vyprávění o pistolníkovi Rolandovi z Gileadu a jeho putování k Věži se blíží k závěru. Dlouhý příběh, stejně jako vysoká Věž, byl vystavěn kámen po kameni a stavba je hotova. Cíl je na dosah. Překážek, které musejí Roland i jeho společníci překonat, je ovšem ještě mnoho. A hranice mezi vzrušujícím triumfem a bolestnými ztrátami je tenká. (alza.sk)

Podobné produkty ako Temná věž (978-80-759-3236-5)

Romantické dřevo (978-80-759-7720-5)

Romantické dřevo (978-80-759-7720-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Soukup, 224 stran, česky Všichni ho známe jako herce se sametovým hlasem, málokdo však ví, že kromě DAMU vystudoval Pavel Soukup také žurnalistiku. Řadu svých životních příhod zaznamenal s nadhledem a vtipem sobě vlastním do delších či kratších povídek a sám sebe neváhal – zcela neoficiálně – označit za romantické dřevo: vím přesně, kdy jsem romanticky zdřevěněl, když mě výtvarnice Zuzanka přinesla jako loutku v životní velikosti v batohu a vysypala na podlahu. Vypadal jsem s mošničkou u pasu jako věčný student, trubadúr, kterým jsem dodnes, středověký minstrel villonovského typu, prostě romantické dřevo. Uvařte si dobrý čaj a užijte si milé chvilky v příjemné společnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Romantické dřevo (978-80-759-7720-5)
Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (978-80-759-8497-5), Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (978-80-759-8476-0), Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3), Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6), Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5), Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (978-80-759-8521-7), Zákon o zahraniční službě. Komentář (978-80-759-8835-5), Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.). Praktický komentář - 16. vydání (978-80-7598-707-5), Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-615-0), Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8868-3), Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.). Komentář (978-80-759-8872-0), Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář (978-80-7676-376-0), Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (978-80-759-8548-4), Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8), Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (999-00-018-1041-2), Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-314-2), Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář (978-80-7676-335-7), Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář (999-00-018-1040-5), Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání (978-80-7676-497-2), Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (999-00-017-8925-1), Zákon o cenách. Komentář (978-80-7676-199-5), Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., 2. vydání, Komentář (978-80-7676-500-9), Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář - 2., přepracované a rozšířené vydání (978-80-7676-511-5), Celní zákon. Praktický komentář (978-80-7676-051-6), Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář (999-00-033-6893-5), Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydá (999-00-017-9353-1), Mimo zákon (978-80-759-7082-4), Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb. (999-00-018-3646-7), Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář (978-80-747-8644-0), Lesní zákon. Komentář. 2. vydání (978-80-7676-526-9)