Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a gdpr (978-80-759-8581-1)

Produkt Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a gdpr (978-80-759-8581-1) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a gdpr (978-80-759-8581-1) upraviť a produkt hľadať znova.

Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR (978-80-759-8581-1)

Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR (978-80-759-8581-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrej Lobotka, 196 stran, česky Monografie Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR se zabývá především riziky, která hrozí při rozhodování pomocí systémů umělé inteligence – zejména se zaměřuje na problém diskriminace ze strany algoritmického rozhodování. Autor si za cíl knihy stanovil poskytnout čtenářům jednoduchý návod, jak postupovat v případě, že se stanou obětí právě takové diskriminace. V první části knihy lze najít obecný výklad používaných pojmů – od algoritmu až po umělou inteligenci, a důvody, proč dochází ze strany algoritmu k diskriminačnímu rozhodování. Různé diskriminační praktiky jsou navíc ukázány i na konkrétních případech. Dále je vysvětleno, co to je diskriminace, jak je možné ji odhalit a zároveň jak se proti ní účinně bránit. S tím souvisí i problematika týkající se GDPR, která je zde podrobně vysvětlena, protože právě GDPR nabízí obětem diskriminace možnosti,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR (978-80-759-8581-1) , Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a gdpr (978-80-759-8581-1)

Umělá inteligence & právo (978-80-759-8783-9)

Umělá inteligence & právo (978-80-759-8783-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Linda Kolaříková, 216 stran, česky Monografie Umělá inteligence & právo Lindy Kolaříkové a Filipa Horáka z KPMG přináší obecný úvod k umělé inteligenci („ai“), jako je např. její vymezení a dělení, zabývá se elektronickou osobou jako subjektem práva, vývojem umělé inteligence a jeho problémy, aktuálním využitím AI a inteligentních robotů, legislativou s tím související, ochranou soukromí, regulatorními a bezpečnostními problémy, odpovědností za újmu, autonomní dopravou a sociálními a ekonomickými výhledy. Autoři se napříč celou knihou zamýšlí nad budoucím vývojem umělé inteligence a implementací nových technologií, důležitostí stanovení odpovědnosti za škodu způsobenou AI a adekvátní kompenzaci a s tím související významem etiky a zachování kontroly. Kniha se hodí jak pro advokáty a podnikové právníky zabývající se novými technologiemi, tak pro širší veřejnost, která se o umělou inteligenci zajímá. (alza.sk)

Podobné produkty ako Umělá inteligence & právo (978-80-759-8783-9) , Umělá inteligence & právo (978-80-759-8783-9)

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu (978-80-7676-442-2)

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu (978-80-7676-442-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Zibner, 192 stran, česky Kniha pojednává o fenoménu umělé inteligence a jeho vlivu na oblast autorského práva. Vlivem širokých možností umělé inteligence vznikají nejrůznější výtvory bez jasného vymezení vůči autorskoprávní ochraně. Právo totiž i v obecné rovině stále hledá způsob, jak umělou inteligenci uchopit. Kniha proto nejprve vymezuje pojem umělé inteligence a zkoumá její pozici v obecném systému práva. V návaznosti na to pak vymezuje umělou inteligenci vůči dvěma nejdůležitějším kategoriím autorského práva – autorskému dílu a autorství. Kniha se přitom soustředí zejména na tvůrčí činnost umělé inteligence a hledání konkrétního autora výtvoru, který s využitím umělé inteligence vzniká. V závěru se věnuje též úvahám o možnostech úprav stávajícího regulačního rámce s cílem eliminovat vyvstávající nejasnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu (978-80-7676-442-2) , Praktikum z práva životního prostředí (978-80-759-8545-3)

BIG DATA a umělá inteligence pro manažery (999-00-034-5249-8)

BIG DATA a umělá inteligence pro manažery (999-00-034-5249-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Ing. Barbora Štětinová MBA, 168 stran, česky Publikace uvádí čtenáře do atraktivního tématu Big data a umělá inteligence. Populárně naučnou formou a s humorným nadhledem provádí výklad základní terminologie, vysvětluje na příkladech fungování nejběžnějších metod a postupů a jejich konkrétní použití. Cílem knihy je přesvědčit čtenáře, že aplikace umělé inteligence je nejen atraktivní a důležitá, ale také realizovatelná, téměř v jakékoli firmě a odvětví. V příslušných kapitolách se proto věnuje i praktickým předpokladům a podmínkám, které je třeba splnit pro úspěšné zavedení umělé inteligence ve firmě (lidé, software, hardware, infrastruktura, firemní kultura). Pro techničtěji zaměřené čtenáře je základní text doplněn o "modré pasáže" s detailnějším výkladem problematiky. (alza.sk)

Podobné produkty ako BIG DATA a umělá inteligence pro manažery (999-00-034-5249-8) , Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu (978-80-7676-442-2)

Fitness programy z pohledu kinantropologie (978-80-749-2115-5)

Fitness programy z pohledu kinantropologie (978-80-749-2115-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniela Stackeová, 243 stran Cvičení ve fitness centrech je dnes nejrozšířenější cílená strukturovaná pohybová aktivita. Jeho přínosy v oblasti zdravotně orientované zdatnosti jsou neoddiskutovatelné, a proto by mu odborníci měli věnovat náležitou pozornost. Publikace se zabývá problematikou metodiky cvičení ve fitness centrech s důrazem na kineziologická východiska. Autorka ve svém přístupu vychází ze znalostí fyzioterapie, včetně její praktické aplikace v oblasti fitness, a snaží se vytvořit koncepci posilovacích cvičení určenou pro širokou populaci s minimalizací nebezpečí zdravotního poškození, naopak s respektováním celostního přístupu k jedinci a se širokým zdravotně-preventivním účinkem. Od druhého vydání této publikace došlo v oblasti fitness k mnoha změnám. Jednoznačným trendem obzvláště ve velkých městech je zvětšení plochy fitness center a rozšíření jejich nabídky. S ohledem na tyto trendy autorka text doplnila o kapitoly... (alza.sk)

Podobné produkty ako Fitness programy z pohledu kinantropologie (978-80-749-2115-5) , Sbírka klauzurních prací z trestního práva (brno) (978-80-759-8687-0)

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie (978-80-247-3604-4)

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie (978-80-247-3604-4)
Detail

E-kniha - autor Jaro Křivohlavý, 144 stran Publikace je zaměřena především na kladné a nadějné rysy stárnutí z hlediska pozitivní psychologie, stranou však samozřejmě nezůstávají ani negativní jevy. Důraz je kladen na vnitřní postoje lidí a na to, jak přistupují k sobě, k druhým lidem i k životním změnám v průběhu stárnutí — ke zdravotnímu stavu, k otázce smysluplnosti života apod. Zvláštní pozornost je věnována sebepoznávání a sebeovládání, životní bilanci, vztahům mezi lidmi, trénování odolnosti a zvládání změn, řešení problémů, konfliktů a dalších těžkostí — nemocí, bolestí, setkání se smrtí blízkých lidí. Autor uvádí podněty a doporučení pro každodenní život ve stáří, týkající se např. úpravy životního stylu. Kniha je určena především odborníkům z řad pomáhajících profesí a studentům oborů psychologie, sociální práce, lékařských fakult i středních zdravotnických škol. Inspirativní však je i pro širokou veřejnost, protože otázka stárnutí se týká každého z nás... (alza.sk)

Podobné produkty ako Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie (978-80-247-3604-4) , Abeceda rodinného práva (978-80-759-8711-2)

Mužské stárnutí z pohledu sexuologa (978-80-271-3525-7)

Mužské stárnutí z pohledu sexuologa (978-80-271-3525-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Taťána Šrámková, 204 stran, česky Sexualita je důležitou součástí života. O andrologickém stárnutí můžeme hovořit u mužů 40+ (tedy u velké části populace), přesto je sexualita stárnoucích a seniorů stále tabuizovaná. Čtenáři kniha poskytuje ucelený pohled na mužské stárnutí z hlediska andrologického v kontextu s chorobami s vysokou incidencí ve stáří. Nejčastěji trpí sexuálními dysfunkcemi (zejména erektilní dysfunkcí těžkého stupně) diabetici 2. typu, muži po pánevních onkologických operacích a kardiaci. Díky moderní substituční léčbě deriváty testosteronu a moderní léčbě erektilní dysfunkce se prodlužuje doba aktivního sexuálního života a zvyšuje se kvalita života mužů 40+. Autorka aktuálně zmiňuje i dopady epidemie infekčního onemocnění COVID-19 na stárnoucí mužskou populaci. Odborná monografie je určena k postgraduálnímu vzdělávání lékařů první linie, praktických lékařů i specialistů – kardiologů, diabetologů, onkologů,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mužské stárnutí z pohledu sexuologa (978-80-271-3525-7) , Koncepce práva jako systému (978-80-759-8567-5)

Naléhavé stavy z pohledu internisty (978-80-271-3336-9)

Naléhavé stavy z pohledu internisty (978-80-271-3336-9)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 240 stran, česky Moderně zpracovaná kniha zahrnuje nejčastější akutní stavy, se kterými se může setkat lékař (nejen interních oborů) u lůžka pacienta, v ambulanci či na příjmovém oddělení nemocnice. Stručně rekapituluje etiologii, kliniku a diagnostiku častých akutních stavů, předkládá podrobné prvotní léčebné postupy a nastiňuje navazující terapii. Prakticky psanou publikaci obohacují poznatky z praxe. Kniha původně vznikla na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol jako učební text pro mladé lékaře. Doplněním textu vznikla publikace, kterou ocení nejen lékaři začínající, ale i zkušenější k rychlé orientaci v problematice. V neposlední řadě může být kniha pomocníkem při studiu medicíny či přípravě k atestačním zkouškám. (alza.sk)

Podobné produkty ako Naléhavé stavy z pohledu internisty (978-80-271-3336-9) , Big data a umělá inteligence pro manažery (999-00-034-5249-8)

Čaroděj a sklo (978-80-759-3180-1)

Čaroděj a sklo (978-80-759-3180-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Temná věž, autor Stephen King, 658 stran, česky Čtvrtý díl Temné věže, Čaroděj a sklo, přináší strhující vyprávění plné šokujících obratů. Roland, poslední pistolník, a jeho družina těsně vyvázli z jednoho světa a vstoupili do dalšího. Právě zde svým druhům Roland vypráví dávný příběh jedné lásky a dobrodružství, ve kterém hraje hlavní roli pozoruhodná žena – Susan Delgadová. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čaroděj a sklo (978-80-759-3180-1) , Emoční inteligence (978-80-247-5630-1)

Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího (978-80-210-9512-0)

Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího (978-80-210-9512-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Marta Kostelecká, 172 stran, česky Kniha popisuje výslovnost nizozemštiny z pohledu českého mluvčího. Zařazuje nizozemštinu mezi germánské jazyky, vysvětluje její evropské variety a srovnává hlásky nizozemštiny a češtiny. Slouží jako příručka pro studenty nizozemštiny, kde se mohou dozvědět, jak správně vyslovovat jednotlivé hlásky, jak je nezaměňovat za české a jak vyslovovat hlásky v kontextu. Důležitou součástí je i pojednání o artikulačních bázích obou jazyků, které vysvětluje, jak jsou v nizozemštině nastavena mluvidla a jak se pohybují a to na základě srovnání frekvencí hlásek. (alza.sk)

Podobné produkty ako Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího (978-80-210-9512-0) , Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů (978-80-759-8752-5)

Emoční inteligence (978-80-247-5630-1)

Emoční inteligence (978-80-247-5630-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Gill Hasson, 176 stran Naučte se dokonale zvládat své emoce. Nenechávejte si je v náročných situacích přerůst přes hlavu, spoléhejte se na svou intuici a vyjadřujte empatii, soucit a pochopení v tu pravou chvíli. S touto knihou přestanou emoce řídit vás a začnete řídit vy je! (alza.sk)

Podobné produkty ako Emoční inteligence (978-80-247-5630-1) , Fitness programy z pohledu kinantropologie (978-80-749-2115-5)

Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné (978-80-87942-99-4)

Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné (978-80-87942-99-4)
Detail

Elektronická kniha - ze série základní edice ELEKTRO, autor Mgr. Radek Roušar, 96 stran, česky Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné od 1. 7. 2022) Autor: Mgr. Radek Roušar Svazek 119, základní edice ELEKTRO Formát: A5, 96 stran a 7 tabulek Cena: 275,- Kč včetně 10 % DPH ISBN pdf 978-80-88624-00-4 Anotace Rok 2022 byl pro vyhrazená technická zařízení a pro odbornou způsobilost v elektrotechnice přelomovým rokem. Dne 1. 7. 2022 vstoupila v účinnost nová legislativa, která nahradila mnohdy více jak 40 let staré právní předpisy. Tato publikace si tak klade za cíl vám novou legislativu přiblížit, a to srozumitelnou formou, kdy v příslušných kapitolách se snaží řešit jak problematiku zákona č. 250/2021 Sb., tak i problematiku prováděcích nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a č. 194/2022 Sb. komplexně. Celá publikace je rozdělena do několika částí. Po úvodní části se druhá část obecně věnuje... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné (978-80-87942-99-4) , Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie (978-80-247-3604-4)

Žádný sex a žádný spánek (978-80-759-7380-1)

Žádný sex a žádný spánek (978-80-759-7380-1)
Detail

Elektronická kniha - Pár dobrých důvodů, proč se útrapám rodičovství od srdce zasmát. - autor Pat Fitzpatrick, 224 stran Pár dobrých důvodů, proč se útrapám rodičovství od srdce zasmátPopulární irský sloupkař Pat Fitzpatrick přichází ve své knize s pár dobrými tipy, jak přežít v roli novopečeného otce. Popisuje v ní úplně všechno – od shánění kočárku, záludností porodního oddělení, vybírání jmen a chození na nočník až po výběr správné školy, formy trestů a snahu vycházet s příbuznými z manželčiny strany.Kniha si omotá kolem prstu nejen tatínky, ale i maminky, které chtějí vědět, co se jejich muži doopravdy honí hlavou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Žádný sex a žádný spánek (978-80-759-7380-1) , Mužské stárnutí z pohledu sexuologa (978-80-271-3525-7)

Bětka a její cesta od Chmury (978-80-759-7421-1)

Bětka a její cesta od Chmury (978-80-759-7421-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Nela Boudová, 160 stran, česky Bětka je desetiletá holčička. Chodí do školy, má svoje běžné dětské starosti. A některé méně běžné. Trápí ji, že se jí děti často smějí nejen kvůli brýlím, které nosí, ale hlavně kvůli okluzoru. A to pořád není nic proti tomu, když zjistí, že se maminka a tatínek budou rozvádět. To je na Bětku prostě nějak moc. A tak na ni sedne Chmura. Čarodějnice Chmura. A Bětka musí hodně bojovat, aby ji přemohla… Vždycky, když usne, přejde Bětka do kraje, v němž vládne Chmura. Ta vězní na svém hradě mnoho smutných dětí. A tak Bětka musí bojovat nejen za sebe, ale i za ně… (alza.sk)

Podobné produkty ako Bětka a její cesta od Chmury (978-80-759-7421-1) , Naléhavé stavy z pohledu internisty (978-80-271-3336-9)

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 5. vydání (978-80-7676-348-7)

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 5. vydání (978-80-7676-348-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Vychopeň, 244 stran, česky Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňovou problematiku této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření. Každá odpověď je doprovázena odkazy na související právní úpravu. Publikace vychází z právního stavu k 1. 5. 2022. (alza.sk)

Podobné produkty ako Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 5. vydání (978-80-7676-348-7) , Čaroděj a sklo (978-80-759-3180-1)

Odměna z pekla (978-80-759-4052-0)

Odměna z pekla (978-80-759-4052-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Joe R. Lansdale, 256 stran, česky Smith je jeden z těch lovců odměn, co své zákazníky odevzdávají spravedlnosti radši mrtvé než živé. Je s tím míň komplikací. Jenže jakmile se člověk dostane moc blízko k dynamitové patroně, rychle na smrt změní názor. Zvlášť když ho v ní vítá čekárna v předpeklí. V takové situaci chlap kývne i na melouch pro samotného Satana, pokud z toho kouká vykoupení.Satanovi totiž někdo fušuje do řemesla. Tentokrát v ospalém městečku, odkud Smith zrovna přišel a kde se místní tyran Quill zaprodal Prastarým z jiné dimenze. I zlo má rádo pořádek a v tomhle případě ho má rohatému zajistit právě Smith. Jen se musí vybavený pekelnými dary vydat z Pekla zpátky do Falling Rock, města, kam může vstoupit každý, ale nikdo se z něj nevrací… (alza.sk)

Podobné produkty ako Odměna z pekla (978-80-759-4052-0) , Emoční inteligence pro ženy (978-80-247-5135-1)

Dívky z Roanoke (978-80-759-3051-4)

Dívky z Roanoke (978-80-759-3051-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Amy Engel, 282 stran Co nutí dívky z Roanoke utíkat? Patnáctiletá Lane má za sebou smutné dospívání s matkou, která spáchala sebevraždu, a poprvé v životě se vydává mimo New York, do odlehlých oblastí venkovského Kansasu – odjíždí do Roanoke House, kde na ni čeká chladná babička Lilian a charismatický dědeček Yates, ale také stejně stará sestřenice Allegra. Pozná tak nejen svou širší rodinu ale také její tajemnou a konečně i děsivou minulost. Všechny dívky z Roanoke jsou krásné a zdá se, že mají všechno. Ale spojuje je temné tajemství, o kterém se nesmí mluvit. Když ho poznají, utečou – nebo zemřou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dívky z Roanoke (978-80-759-3051-4) , Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva (978-80-759-8892-8)

Vlci z Cally (978-80-759-3185-6)

Vlci z Cally (978-80-759-3185-6)
Detail

Elektronická kniha - ze série Temná věž, autor Stephen King, 640 stran, česky Série Temná věž se odehrává ve zvláštní zdevastované zemi, která je plná ohromující vizuální představivosti i nezapomenutelných postav a zároveň děsivě odráží náš vlastní svět. Cestovatelé se vrací zpátky na stezku Paprsku. Na začátku pátého příběhu, nazvaného Vlci z Cally, je však nečekaně vyhledají vesničané, kteří je požádají o pomoc. Pistolníci z rodu Eldova žádost o pomoc neodmítají, třebaže to znamená zdržení. Ono zdánlivé zdržení však může překvapivě naopak znamenat posun na cestě k Temné věži. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vlci z Cally (978-80-759-3185-6) , Ekonomická analýza deliktního práva (978-80-7598-990-1)

Nájezdník z Pustiny (978-80-759-4072-8)

Nájezdník z Pustiny (978-80-759-4072-8)
Detail

Elektronická kniha - ze série Clona, autor Tomáš Sekerka, 384 stran, česky Říkají mi Duch pouště. Prvním v řadě těch, které jsem zabil, byl můj otec – ale to jsem ještě udělal z donucení. Rozhodně nebyl poslední. Tak jsem se tenkrát dostal ke Klanu. Čert ví, kam tehdy odvedli malou Nikki. Společnost pořád potřebuje nějaké zvláštní jedince. Co potřebuju já? Zjistit, odkud se na obloze vzala ta narudlá obludnost. Clona. Kdysi přikryla nebe a nastala Doba temna, která změnila Zemi k nepoznání. Tam, kde kdysi tekly řeky, zbyla jen vyschlá koryta. Kde bujela civilizace, zůstala města duchů. Lidi se chovali hůř než divá zvěř. Místo modré oblohy se od obzoru k obzoru rozpíná nachová Clona a svět už není, čím býval. Jste-li slabí, morální nebo nenosíte brýle s UV-filtrem, máte malou šanci zestárnout. Narazíte-li na Klan beze jména, vaše vyhlídky na přežití se ještě zhorší. Naši členové jsou požehnaní a rozhodně neumírají snadno. A pokud... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nájezdník z Pustiny (978-80-759-4072-8) , Svoboda a lidská práva (978-80-742-9036-7)

Madony z Leningradu (978-80-759-3058-3)

Madony z Leningradu (978-80-759-3058-3)
Detail

Elektronická kniha - Hluboce lidský román Debry Dean odkrývá nepříliš známou kapitolu z dob leningradské blokády a zároveň citlivě zpracovává nelehkou cestu rodiny k přijetí skutečnosti, že jeden z jejích členů nezadržitelně uniká mimo realitu. - autor Debra Dean, 232 stran, česky Hluboce lidský román Debry Dean odkrývá nepříliš známou kapitolu z dob leningradské blokádyMarina ztrácí kontakt s realitou. Zapomíná, nepoznává tváře svých blízkých, bloudí ve vlastním domě. V osmdesáti letech jí zkrátka paměť už příliš neslouží. Nedokáže v ní udržet nové informace, kupodivu však dovede promítat vzpomínky ze vzdálené minulosti tak živě, jako by se staly teprve nedávno. Jako kdyby stále ještě žila v Leningradě a ukrývala vzácná umělecká díla z Ermitáže, když na město začaly padat bomby, aby je zachránila před zdánlivě nevyhnutelnou invazí…Smutný pohled na prázdné rámy na stěnách galerie Marinu přiměl, aby si v duchu vytvořila svou vlastní Ermitáž, „palác myšlenek“, do... (alza.sk)

Podobné produkty ako Madony z Leningradu (978-80-759-3058-3) , Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího (978-80-210-9512-0)

Emoční inteligence pro ženy (978-80-247-5135-1)

Emoční inteligence pro ženy (978-80-247-5135-1)
Detail

E-kniha - autor Cornelia Topf, 192 stran Ráda byste se zbavila občasných emočních strašáků, dokázala zachovat klid ve stresových situacích, uměla se prosadit v mužském světě a příležitostné pocity zlosti a zklamání vyměnila za spokojenost a sebevědomí? Potom je tato kniha, která vás zavede na expediční výpravu do světa emocí, právě pro vás! (alza.sk)

Podobné produkty ako Emoční inteligence pro ženy (978-80-247-5135-1) , Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 5. vydání (978-80-7676-348-7)

Misery (978-80-759-3094-1)

Misery (978-80-759-3094-1)
Detail

Elektronická kniha - Jeden z nejznámějších a nejzdařilejších thrillerů vzešlé z dílny Stephena Kinga - autor Stephen King, 328 stran, česky Román Misery patří mezi nejznámější a nejzdařilejší thrillery vzešlé z dílny Stephena KingaHlavní hrdina Paul Sheldon je autorem romantických příběhů o krásné Misery. Osudovou náhodou najde Paula po těžké havárii jeho nejoddanější čtenářka, bývalá ošetřovatelka Annie Wilkesová. Ta z něj ve svém odlehlém domě učiní nedobrovolného pacienta. Během svérázného „léčení" ho přiměje, aby psal pokračovaní Miseryiných příběhů podle jejích představ. Díky jejím šíleným donucovacím metodám prožívá Paul tvůrčí období, jaké si neuměl představit ani v těch nejděsivějších představách.Stephen King dokázal mistrně vyvolat atmosféru strachu a vytvořil přesvědčivé postavy, text dokořenil suchým sarkasmem a doplnil autentickými postřehy ze zákulisí spisovatelského procesu.Napsali o knize Misery"Stephen King dokáže z temných lidských myšlenek... (alza.sk)

Podobné produkty ako Misery (978-80-759-3094-1) , Vladař (978-80-759-7900-1)

Spiknutí (978-80-759-7546-1)

Spiknutí (978-80-759-7546-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Nicolas Beuglet, 400 stran, česky Konspirační thriller o dávné síle žen od autora bestselleru Křik Na okraji útesu izolovaného souostroví na severu Norska je nalezena mrtvá žena, která byla podrobena krutému mučení. Když zkušená inspektorka Geringenová zjistí identitu oběti, je v šoku – jedná se o předsedkyni norské vlády. Vyšetřování zavede policistku přes antický Byblos až do srdce Vatikánu. Podaří se jí včas rozkrýt záhadné symboly a odhalit podstatu tajného spojení tří žen? Zdá se totiž, jako by jí někdo četl myšlenky a byl stále o krok napřed… (alza.sk)

Podobné produkty ako Spiknutí (978-80-759-7546-1) , Spiknutí (978-80-759-7546-1)

Iniciace (978-80-759-4055-1)

Iniciace (978-80-759-4055-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Mass Effect / Andromeda, autor N.K. Jemisinová, 288 stran, česky Poručík Cora Harperová se připojila k Alianci systémů, aby mohla rozvíjet svůj působivý biotický talent. Přidělili ji k jednotce asarijského komanda jménem Taleininy dcery, kde pracovala na zdokonalení svých schopností, aby se mohla stát zkušenou a smrtící lovkyní. Po návratu na Zemi Cora zjišťuje, že se mezi ostatními lidmi cítí jako cizinka. Připojuje se proto k Andromeda Initiative jako pobočnice Aleca Rydera. Účelem mise je vyslat sto tisíc kolonistů na jednosměrnou, šest set let trvající cestu do neznáma. Když ale dojde ke krádeži zásadní – a nebezpečné – technologie, je Cora vyslána, aby ji získala zpět. A to dříve, než ji někdo zneužije proti Andromeda Initiative a překazí tak misi dřív, než vůbec započne. (alza.sk)

Podobné produkty ako Iniciace (978-80-759-4055-1) , Misery (978-80-759-3094-1)

Démonologové (978-80-759-7658-1)

Démonologové (978-80-759-7658-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Gerald Brittle, 320 stran, česky Nejstrašidelnější kniha všech dob Zapomeňte na lacinou duchařinu, čeká vás naprosto seriózní výprava do hrůzyplných domů, k postelím posedlých lidí a do prostorů, kam byste se báli jít i za denního světla. Neříkejte, že nevěříte na duchy, netvrďte, že se jich nebojíte – po přečtení této knihy, založené na autentických svědectvích a zkušenostech skutečných lovců duchů, manželů Warrenových, vám totiž nezbyde než vzít duchy na milost. Jen se modlete, aby i oni vzali na milost vás... (alza.sk)

Podobné produkty ako Démonologové (978-80-759-7658-1) , Iniciace (978-80-759-4055-1)

Sestry (978-80-759-7335-1)

Sestry (978-80-759-7335-1)
Detail

E-kniha - Kriminalista Servaz sa vracia k svojmu prvému prípadu. Piaty diel bestsellerové série. - autor Bernard Minier, 432 strán Kriminalista Servaz sa vracia k svojmu prvému prípadu. Piaty diel bestsellerové série.V máji 1993 sa začínajúci policajt Martin Servaz zúčastňuje vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy. V lesoch sú nájdené telá dvoch sestier odetých v šatách k prvému svätému prijímaniu. Miesto činu nápadne pripomína scénu z knihy Erika Langa, známeho autora thrillerov, ktorého sa však nepodarí usvedčiť.O dvadsaťpäť rokov neskôr je Servaz privolaný k záhadnému úmrtiu v dome rovnakého spisovateľa. Podarí sa nájsť súvislosť medzi oboma prípadmi a dopadnúť vraha? (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestry (978-80-759-7335-1) , Sestry (978-80-759-7335-1)

Arcimág (978-80-759-4068-1)

Arcimág (978-80-759-4068-1)
Detail

Elektronická kniha - Román Arcimág, nejnovější příběh z pera R. A. Salvatoreho a první kniha série Návrat domů, staví drowského hrdinu Drizzta proti silám, jimž je snazší podlehnout než vzdorovat. - ze série Návrat domů, autor R. A. Salvatore, 368 stran, česky Nejnovější příběh z pera R. A. Salvatoreho a první kniha série Návrat domůTemné říše rozežírá touha po moci a spousta hráčů věří, že tahají za nitky, přitom jsou sami loutkami v rukou mocností daleko temnějších, než jsou duše temných elfů. Avšak říše plné zla a magie mohou být rozervány nejen bojem o nadvládu. Moc prvorozeného, který už v minulosti předvedl svou zkázonosnou moc, nyní sílí. Magické ochrany slábnou, bariéry mezi sférami se ztenčují a Arcimág si hraje s ohněm, neboť ničivá síla vyčkává v hlubinách na svou příležitost. Ale co když smete i ty, jejichž úmysly jsou čisté? Drizzt stále neztratil svého největšího lovce, ale nyní i se svými přáteli a spojenci bude muset čelit další výzvě.Nastal čas... (alza.sk)

Podobné produkty ako Arcimág (978-80-759-4068-1) , Démonologové (978-80-759-7658-1)

Pasažéři (978-80-759-7661-1)

Pasažéři (978-80-759-7661-1)
Detail

Elektronická kniha - autor John Marrs, 432 stran, česky Když se někdo nabourá do systému osmi samonaváděcích aut, jejich pasažéři se ocitnou ve smrtelném nebezpečí. Je mezi nimi televizní celebrita, těhotná mladá žena, hendikepovaný válečný hrdina, týraná žena na útěku před manželem, nelegální přistěhovalec, rodiče dvou dětí – jedoucí v oddělených vozech – a sebevrah. Kdo z nich má právo přežít? O tom ať rozhodne veřejnost! Situaci komplikuje zjištění, že zdaleka ne všichni pasažéři jsou tím, čím se zdají. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pasažéři (978-80-759-7661-1) , Arcimág (978-80-759-4068-1)

Poustevník (978-80-759-7674-1)

Poustevník (978-80-759-7674-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Finkel, 232 stran, česky Výjimečný příběh posledního skutečného poustevníka V roce 1986 odjel dvacetiletý Christopher King do lesů Maine a skoro na třicet let zmizel z dosahu civilizace. Do kontaktu s jiným člověkem se nedostal ani jednou, dokud ho nezatkli za krádež jídla. Jak přežíval brutální zimy? Co jedl a pil? A jak se mu podařilo skrývat se tak dlouho před zraky ostatních? Na základě rozhovorů se samotným Knightem vznikl neskutečně živý a hluboce jímavý portrét samotáře, který se rozhodl žít po svém a zcela bez lidí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Poustevník (978-80-759-7674-1) , Poustevník (978-80-759-7674-1)

Střelec (978-80-759-7786-1)

Střelec (978-80-759-7786-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Pé jako Personne, autor David Hidden, 304 stran, česky Zkušený elitní agent opět v akci Třetí kniha kanadského autora Davida Hiddena opět přivádí na scénu bývalého agenta francouzské tajné služby, jemuž všichni říkají Pé jako Personne (nikdo). Tentokrát ho budeme sledovat ze Španělska přes Marseille a Teherán až do Paříže, kde jeho boj vrcholí střetem s islámskými teroristy chystajícími útok na kabaret Bataclan, k němuž skutečně došlo 13. listopadu 2015. (alza.sk)

Podobné produkty ako Střelec (978-80-759-7786-1) , Pasažéři (978-80-759-7661-1)

Smrtihlav (978-80-759-7939-1)

Smrtihlav (978-80-759-7939-1)
Detail

Elektronická kniha - V nejtemnější hodině se probouzí nové zlo. Vyplní se mýtus o apokalypse? Právě tomu se komisař Sharko bude snažit zabránit během nového vyčerpávajícího vyšetřování. - ze série Komisař Sharko, autor Franck Thilliez, 272 stran, česky V nejtemnější hodině se probouzí nové zlo. Další případ komisaře Sharka.Vražda v kostele…Nahá žena, oholená, klečící a prohnutá pod tíhou svého mrtvého těla…Sedm živých motýlů třepotá křídly na její lebce…Strach ze smrtící epidemie…Vyplní se mýtus o apokalypse? Právě tomu se komisař Sharko bude snažit zabránit během nového vyčerpávajícího vyšetřování. Nešťastné úmrtí manželky a dcery ho úplně zlomilo. Nespavost, lítost, smutek... Za těchto podmínek se mu představa návratu do práce zdá docela nereálná. Brutální vražda ho však přivede zpět do reality a on se vydává na nebezpečnou cestu, která jej zavede až na pokraj šílenství. Jedná se o druhou knihu, kde samostatně vystupuje komisař Sharko a navazuje na titul... (alza.sk)

Podobné produkty ako Smrtihlav (978-80-759-7939-1)

Vladař (978-80-759-7900-1)

Vladař (978-80-759-7900-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Nicolló Machiavelli, 160 stran, česky Jeden ze skvostů světové literatury, v němž Niccolo Machiavelli definoval úspěšné metody vládnutí, odhalil mechanismy fungování moci a formuloval zásady pragmatické politiky. Spisovatel, diplomat a politik tak vytvořil jakýsi manuál vlády, učebnici určenou vladařům i všem, kteří je obklopují. Machiavelliho nejvýznamnější dílo, které patří k základním kamenům světové politologie a historiografie, vychází v novém překladu provázeném originálními ilustracemi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vladař (978-80-759-7900-1)

Co padá z nebe (978-80-759-3080-4)

Co padá z nebe (978-80-759-3080-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Selja Ahava, 248 stran, česky Možná že svět občas potřebuje události, které námi otřesou a probudí nás. V naší vesnici jsem takovým budíčkem já. Pokaždé když vstoupím do obchodu, připomenu všem zákazníkům, že nám nebe může kdykoli spadnout na hlavu. Finská autorka Selja Ahava obdržela za knihu, v níž se prolínají příběhy několika těžko uvěřitelných náhod, v roce 2016 Cenu Evropské unie za literaturu. Byla přeložena do několika jazyků a získala si srdce čtenářů na celém světě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Co padá z nebe (978-80-759-3080-4)

Útěk z pevnosti Ticha (978-80-759-5352-0)

Útěk z pevnosti Ticha (978-80-759-5352-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Harry Sidebottom, 288 stran, česky Deset hrdinů. Nedobytná pevnost. Beznadějná mise. Úspěšný autor Harry Sidebottom se vrací s dalším samostatným příběhem ze starého Říma. Desítka římských vojáků vyráží hluboko na nepřátelské území, aby z nepřístupné horské pevnosti vysvobodila uvězněného prince Sásána. Netuší, že mezi sebou mají zrádce, který z nebezpečné mise učiní misi zcela beznadějnou. Harry Sidebottom svoji tematiku dobře zná a přichází s napínavým thrillerem, který vám nedovolí vydechnout. Když se Marcus Aelius Valens, mladý důstojník římské císařské armády, dozví, že se stane členem malého oddílu vojáků pověřených nebezpečným úkolem v daleké Persii, ani zdaleka netuší, co všechno na něj ještě čeká. Jednotka má vysvobodit malého prince Sásána, kterého perský král uvěznil v nedobytném vězení nazývaném pevnost Ticha. Vojáci se vydávají na dlouhou pouť přes celou Mezopotámii do... (alza.sk)

Podobné produkty ako Útěk z pevnosti Ticha (978-80-759-5352-0)

Zapomenuté dívky z Paříže (978-80-759-3184-9)

Zapomenuté dívky z Paříže (978-80-759-3184-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Pam Jenoff, 368 stran, česky New York, 1946Jako každý den míří Grace Healeyová do práce, tentokrát ale cestou přes nádraží Grand Central na Manhattanu, kde najde opuštěný kufr. Nedokáže odolat zvědavosti, otevře ho a objeví tucet fotografií neznámých mladých žen. Záhy zjistí, že kufr patřil Angličance jménem Eleanor Triggová. Další pátrání odhalí, že šlo o šéfku sítě tajných agentek, které byly během války poslány z Londýna do okupované Evropy, aby jako spojky a radistky pomohly odboji, ale nikdy se nevrátily domů. Proč? To je záhadou… (alza.sk)

Podobné produkty ako Zapomenuté dívky z Paříže (978-80-759-3184-9)

Motýlí křik (978-80-759-7153-1)

Motýlí křik (978-80-759-7153-1)
Detail

Elektronická kniha - Neuchopitelně křehká pravda o tom, kdo skutečně vládne světu. Nehoda uprostřed nočního města, nebo důmyslná vražda? - autor Jan Tománek, 336 stran Neuchopitelně křehká pravda o tom, kdo skutečně vládne světu. Strhující thriller ze současné Prahy.Nehoda uprostřed nočního města, nebo důmyslná vražda? Televizní reportér Pavel Černý se dostane do víru událostí vedoucích až do nejvyšších pater světové politiky a utajených mocenských skupin.Thriller ze současné Prahy vede až na konferenci Bilderberg, kde se za zavřenými dveřmi jedná o budoucnosti světa. Zdánlivě šílené konspirace, které jsou ale realitě blíže, než si myslíte – pravda je šokující a je jen na vás, jestli ji dokážete přijmout…Napsali o knize Motýlí křik"Přečteno doslova jedním dechem. Hodně čtivý thriller z Prahy jak od Dana Browna. Opravdu je to hodně chytře a napínavě napsané. Je to kniha a vůbec žánr, který u nás úplně chybí. České prostředí s přesahem do ciziny, celosvětové... (alza.sk)

Podobné produkty ako Motýlí křik (978-80-759-7153-1)

Rose Madder (978-80-759-3177-1)

Rose Madder (978-80-759-3177-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Stephen King, 424 stran, česky Příběh mladé ženy Rose, provdané za sadistického policistu-detektiva, který s ní nesmírně brutálně zachází Jednoho dne se Rose rozhodne od svého muže utéct a začít nový život. V malém antikvariátu spatří podivný obraz starověké kněžky v růžovém rouchu na pozadí pohanského chrámu. Při pohledu na obraz pocítí zvláštní, silné pohnutí a rozhodne se ho koupit. Když jej doma pověsí na zeď, obraz se stane branou do tajemného světa... (alza.sk)

Podobné produkty ako Rose Madder (978-80-759-3177-1)

Tygrovy čepele (978-80-759-4000-1)

Tygrovy čepele (978-80-759-4000-1)
Detail

Elektronická kniha ze série DragonLance / Taladas 1, autor Chris Pierson, 388 stran Válka duší skončila. Takhisis je mrtvá. Na Ansalonu se hrdinové a bohové spojili, aby zachránili svět před zkázou. Nastal nový mír, víceméně. Na opačné straně světa, na kontinentu Taladas, potíže teprve začínají. Do světa se vrátila magie, která byla dlouho považována na ztracenou. Zemi pustoší přírodní katastrofy, národy svádí války, za dozvuků Bezbožné noci se dávají do pohybu temné síly. Ve stepích Tamíru ctižádostivý vládce sjednocuje barbarské kmeny a vyráží na jih plenit a krvavě dobývat… Mezi pevnostmi a městy minotauří Ligy se vítězný generál po letech na cestě vrací ke své rodině… Ve stínech elfská zlodějka stopuje tajemného nepřítele, který pátrá po soše naplněné tajuplnou magií… Jeden zemře, jeden bude žít a jeden si bude přát smrt. Neboť v Taladasu se probouzí starodávné síly. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tygrovy čepele (978-80-759-4000-1)

Jasným plamenem (978-80-759-4013-1)

Jasným plamenem (978-80-759-4013-1)
Detail

Elektronická kniha - Jedna z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších autorek na poli urban fantasy, pro vás přichystala opětovné setkání s oblíbenými postavami. - ze série Alfa a Omega, autor Patricia Briggs Další přírůstek do urban-fantasy série Alfa a OmegaJsou divocí a zlomení. Vlkodlaci příliš narušení, než aby mohli žít mezi ostatními svého druhu. Pro své vlastní dobro byli vyhoštěni na okraj Aspen Creeku v Montaně. Dost blízko Marokovy smečky na to, aby měli její podporu; dost daleko na to, aby nikomu neublížili. Jejich alfa odcestoval ze země, na volání o pomoc faeského druha jedné z divých proto odpoví Charles s Annou. Zamíří do horské divočiny, kde překazí únos – krveprolití však zabránit nedokážou. Charles a Anna tak nyní musí využít svých schopností vymahače a mírotvorkyně k vypátrání útočníků, otevřou tím ale bolestivou kapitolu minulosti napsanou nejtemnější magií těch, kdo se narodili s čarodějnou mocí…Patricia Briggs, jedna z nejúspěšnějších a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jasným plamenem (978-80-759-4013-1)

Psí tinder (978-80-759-7377-1)

Psí tinder (978-80-759-7377-1)
Detail

Elektronická kniha - Veselé vyprávění o hledání muže snů z pohledu lehce náročného psa. - autor Ing. Petra Macková Hrochová, 280 stran Veselé vyprávění o hledání muže snů z pohledu lehce náročného psa.Příhody buldočka Evžena a jeho atraktivní lidské paničky. Jako nerozlučná dvojice se spolu vydávají do restaurací, na výstavy, na výlety, do posilovny a každý den do práce. Přičemž se zaměřují (oba) na vyhlížení muže, který by jim (oběma) vyhovoval. Veselé vyprávění o hledání muže snů z pohledu lehce náročného psa. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psí tinder (978-80-759-7377-1)

Poslední potomci (978-80-759-4026-1)

Poslední potomci (978-80-759-4026-1)
Detail

Elektronická kniha ze série Assassin's Creed: Poslední potomci, autor Matthew J. Kirby, 304 stran V Owenově životě neběží nic správně už od chvíle, co jeho otec zemřel ve vězení, obviněný ze zločinu, o němž si je Owen jist, že ho nespáchal. Monroe, školní ajťák, mu však nabídne způsob, jak by mohl otcovo jméno očistit, a to když ho nechá použít Animus – zařízení, které uživatelům umožňuje prozkoumávat genetické vzpomínky pohřbené v jejich vlastní DNA. Ta zkušenost ale přinese Owenovi víc, než předpokládal. Během simulace totiž odhalí existenci starověké a mocné relikvie, která byla dlouho považována za legendu – Trojzubce ráje. Tajné organizace se nyní nezastaví před ničím, aby artefakt získaly – a to jak bratrstvo asasínů, tak templářský řád. Brzy začne být zřejmé, že se Owen může zachránit pouze tak, že najde Trojzubec jako první. Pod Monroeovým vedením vstoupí Owen a několik dalších mladých lidí do vzpomínky, kterou spolu sdílejí prostřednictvím své... (alza.sk)

Podobné produkty ako Poslední potomci (978-80-759-4026-1)

Mötley Crüe (978-80-759-5214-1)

Mötley Crüe (978-80-759-5214-1)
Detail

Elektronická kniha - „Nejdivočejší rock’n’rollový příběh, který kdy kdo vyprávěl", tato barvitá kniha překypuje šokujícími historkami o hromadných orgiích, drogových mejdanech a úletech v zákulisí, jež by přivedly do rozpaků i Ozzyho Osbournea. - autor Nikki Sixx, 464 stran Sex, drogy a rock’n’roll. Nejdivočejší rock’n’rollový příběh, který kdy kdo vyprávěl.„Nejdivočejší rock’n’rollový příběh, který kdy kdo vyprávěl,“ tak charakterizoval jeden z recenzentů neuhlazenou autobiografii Mötley Crüe, jejíž členové své historky vyprávějí zcela bez ostychu. Tato barvitá kniha překypuje šokujícími historkami o hromadných orgiích, drogových mejdanech a úletech v zákulisí, jež by přivedly do rozpaků i Ozzyho Osbourna.Se svými příběhy vystupují celebrity jako Heather Locklearová a Pamela Andersonová; členové skupiny hovoří o heavymetalové filozofii, rvačkách při koncertech a o tom, jak správně nakládat s dívkami, jež se hrnou za umělci do šatny. Oživlá noční můra všech... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mötley Crüe (978-80-759-5214-1)

Odkaz Protektorů (978-80-759-4071-1)

Odkaz Protektorů (978-80-759-4071-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Centrální impérium, autor Jan Kotouč, 400 stran, česky Galaktické boje o moc v Centrálním impériu vrcholíŘíká se, že krev není voda a do vlastních řad se nestřílí, ale před vidinou vlády nad říší tak mocnou dokážou zblednout i ty nejužší pokrevní vazby.Pohromy nemá tentokrát zůstat ušetřena ani samotná planeta Země. Do rozehrané partie však vstupují nové figurky, které pořádně zamíchají poměrem černých a bílých sil na šachovnici Impéria.Nezapomeňte se včas přidat na správnou stranu. Na koho vsadíte – na Daniela Hankersona, jehož spojené flotily již žhaví motory k finálnímu zúčtování, nebo na jeho protivníky, kteří se nezastaví před ničím? Jedno je jasné, Odkaz Protektorů, nejnovější kniha Jana Kotouče, jíž se uzavírá úspěšná série „Centrální impérium“, bude sázkou na jistotu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Odkaz Protektorů (978-80-759-4071-1)

Povědomá temnota (978-80-759-3193-1)

Povědomá temnota (978-80-759-3193-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Amy Engel, 320 stran, česky Malé městečko ve státě Missouri. Na místním dětském hřišti se najdou těla dvou zavražděných dívek. Eve Taggertová, zoufalá zármutkem nad ztrátou své dcerky, která byla jednou z obětí, chce za každou cenu zjistit, kdo je pachatelem odporného zločinu. Temná úskalí života pro ni nejsou cizí – vyrůstala totiž v těch nejbídnějších podmínkách na okraji společnosti, v otlučeném karavanu, s drogově závislou a ne zrovna láskyplnou matkou. Stálo ji mnoho sil vymanit se z tohoto prostředí… a nyní ji pátrání po pravdě a spravedlnosti přivádí znovu na okraj lesů, do matčina karavanu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Povědomá temnota (978-80-759-3193-1)

Neonová oběť (978-80-759-5384-1)

Neonová oběť (978-80-759-5384-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Lucas Davenport, autor John Sandford, 296 stran, česky Když známý lichvář potřebuje dát lekci někomu, kdo nevrací peníze včas, najme si Claytona Deese, který dlužníka pro výstrahu těžce zraní. Jednou ovšem Deese úkol zpacká a skončí ve vězení. Po sedmi měsících ho však pustí na kauci a on zmizí. Federální maršálové v čele s Lucasem Davenportem se vydají po jeho stopě. Nejde jim ani tak o tohohle zločince jako o muže, jenž mu brutální práce zadává, protože Deese je zřejmě jejich jediná šance, jak se lichváři dostat na kobylku. Zanedlouho se zdá, že v Louisianě jsou u cíle. Najdou dům, kde zřejmě Deese občas pobývá, a vydají se úzkou cestou mezi močály do nedalekého lesa. Jenže na jejím konci nenajdou hledaného zločince, ale hroby s ostatky obětí. Několik těl vykopou a zjistí, že z nich pachatel uřezal kusy masa. Deese je tedy nejen násilník, ale zřejmě i sériový vrah, který... (alza.sk)

Podobné produkty ako Neonová oběť (978-80-759-5384-1)

Kateřina Howardová (978-80-759-5467-1)

Kateřina Howardová (978-80-759-5467-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Šest tudorovských královen, autor Alison Weirová, 424 stran, česky Příběh Kateřiny Howardové, páté manželky krále Jindřicha VIII., je jedním z nejtragičtějších v anglických dějinách. Dívenka sotva odrostlá dětským střevíčkům, kterou ke dvoru přivedla její ctižádostivá rodina, okouzlila krále svými půvaby a krásou. Uměla zpívat, nádherně tančila, milovala dvorské slavnosti, a když se s ní stárnoucí král dychtivý dědice roku 1540 oženil, plnými doušky si užívala svého privilegovaného postavení. Kdyby mu porodila syna, byl by její triumf dokonalý. Zamilovaný Jindřich se nad ní rozplýval a všem na potkání opakoval, že Kateřina je jeho slunce, jeho růže bez trnů. V její minulosti však byly stíny, o kterých neměl tušení, a ta minulost se Kateřině čím dál nebezpečněji připomínala. A přece si dívka nemohla pomoci a stále znovu si zahrávala s ohněm. Král se tak měl poučit, že ti, kdo trhají růže bez trnů, musí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kateřina Howardová (978-80-759-5467-1)

Rodokmen smrti (978-80-759-5397-1)

Rodokmen smrti (978-80-759-5397-1)
Detail

E-kniha ze série Sigma Force, autor James Rollins, 376 stran Galilea, 1025. Templářský rytíř nachází ve starověké tvrzi posvátný poklad, ukrytý v bludišti pod pevností: Bachal Isu, hůl Ježíše Krista – relikvii nevyčíslitelné hodnoty s tajemnou a hrozivou mocí, jež může jednou provždy změnit lidstvo. O tisíc let později somálští piráti napadnou nedaleko Afriky jachtu a unesou mladou těhotnou Američanku. Velitel Gray Pierce má za úkol vést záchrannou misi do afrického pralesa – unesenou ženou totiž není obyčejná bohatá turistka, ale Amanda Gant-Bennettová, dcera amerického prezidenta. Gray má podezření, že únos maskuje mnohem hanebnější plány, a brzy musí čelit záhadnému tajnému spolku, který odpradávna ovlivňuje běh světových dějin… a nyní se v centru jeho zájmu ocitl úřad prezidenta Spojených států. V této akci Sigmě pomáhají dva zvláštní agenti s jedinečnými schopnostmi: bývalý kapitán armádních rangerů Tucker Wayne a jeho vojenský cvičený pes Kain. Přímočará... (alza.sk)

Podobné produkty ako Rodokmen smrti (978-80-759-5397-1)

Poslední migrace (978-80-759-7872-1)

Poslední migrace (978-80-759-7872-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Charlotte McConaghy, 312 stran, česky Silný román o mizející přírodě a naději navzdory všem okolnostem Franny plachtění ptáků vždy pomáhalo zapomenout na těžké chvíle a ztráty v životě. Když však příroda kolem ní začne umírat, vydá se do Grónska na cestu s jediným cílem: sledovat migraci posledního hejna arktických rybáků, jež na světě zbylo. Dostane se na palubu rybářské lodi, ale členové posádky si brzo uvědomí, že okouzlující vědkyně něco skrývá. Co vše bude ochotná riskovat, aby čelila své minulosti i bezútěšnému stavu planety a našla vykoupení? (alza.sk)

Podobné produkty ako Poslední migrace (978-80-759-7872-1)

Esterčini otcové (978-80-759-7955-1)

Esterčini otcové (978-80-759-7955-1)
Detail

Elektronická kniha - Charlotte vyrůstá v rodině nacistického soudce Wilhelma Lange. Život jí připadá naprosto idylický – až do chvíle, kdy po válce zjistí, že jejím skutečným otcem je muž jménem Josef Goldenberg. - autor Hana Raduličová, 344 stran, česky Dva otcové. Jedna dcera. Tajemství, které převrátí život všech naruby.Charlotte vyrůstá v rodině nacistického soudce Wilhelma Lange. Život jí připadá naprosto idylický – až do chvíle, kdy po válce zjistí, že jejím skutečným otcem je muž jménem Josef Goldenberg. Opravdu ji jako malou s falešnými doklady ukryl u cizí rodiny v Lidicích? Jak je ale možné, že ji vychovali němečtí rodiče? Jak Charlotte zjišťuje fakta o svém původu, její svět se otřásá v základech. A dívku zasáhne morální dilema, které si nikdy nedokázala představit. Osvojila by si ji její rodina, kdyby znala její původ? Dokáže Wilhelm cítit lítost nad lidmi, které odsoudil k smrti, když teď ví, že jednou z nich mohla být i jeho dcera, již miluje... (alza.sk)

Podobné produkty ako Esterčini otcové (978-80-759-7955-1)

Zlatá klec (978-80-759-5272-1)

Zlatá klec (978-80-759-5272-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jacqueline Wilsonová, 344 stran, česky Příběh z viktoriánské doby a návrat hrdinky HETTY FEATHEROVÉ Rose Riversová bydlí v honosném domě v Londýně se svým otcem, známým malířem, hádavou matkou, šesti sourozenci a spoustou služebnictva – a připadá si jako ve zlaté kleci. Je inteligentní a zvídavá a ráda by studovala na internátní škole jako její stejně starý bratr. Ve společnosti však panuje názor, že pro mladé dámy je vzdělání naprosto zbytečné, a tak má Rose smůlu. Po bratrovi se jí stýská o to víc, že teď nemá žádného skutečného přítele. Náhle se však objeví příležitost navázat hned dvě přátelství – s novou pomocnicí chůvy Clover Moonovou a s chráněncem otce, nadaným malířem Parisem Walkerem, jenž v jejich domě tráví dlouhé hodiny tvorbou portrétu její matky. Rose nedbá na to, že ani jedno přátelství není společensky přípustné, a její život se v krátké době... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zlatá klec (978-80-759-5272-1)
Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR (978-80-759-8581-1), Umělá inteligence & právo (978-80-759-8783-9), Praktikum z práva životního prostředí (978-80-759-8545-3), Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu (978-80-7676-442-2), Sbírka klauzurních prací z trestního práva (Brno) (978-80-759-8687-0), Abeceda rodinného práva (978-80-759-8711-2), Koncepce práva jako systému (978-80-759-8567-5), BIG DATA a umělá inteligence pro manažery (999-00-034-5249-8), Emoční inteligence (978-80-247-5630-1), Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů (978-80-759-8752-5), Fitness programy z pohledu kinantropologie (978-80-749-2115-5), Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie (978-80-247-3604-4), Mužské stárnutí z pohledu sexuologa (978-80-271-3525-7), Naléhavé stavy z pohledu internisty (978-80-271-3336-9), Čaroděj a sklo (978-80-759-3180-1), Emoční inteligence pro ženy (978-80-247-5135-1), Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva (978-80-759-8892-8), Ekonomická analýza deliktního práva (978-80-7598-990-1), Svoboda a lidská práva (978-80-742-9036-7), Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího (978-80-210-9512-0), Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 5. vydání (978-80-7676-348-7), Vladař (978-80-759-7900-1), Spiknutí (978-80-759-7546-1), Misery (978-80-759-3094-1), Iniciace (978-80-759-4055-1), Sestry (978-80-759-7335-1), Démonologové (978-80-759-7658-1), Arcimág (978-80-759-4068-1), Poustevník (978-80-759-7674-1), Pasažéři (978-80-759-7661-1)